Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr LSF 178

Forslag til Lov om midlertidigt huslejestop for erhvervslejemål

Fremsat af Pia Gjellerup (S) Svend Andersen (S) Baadsgaard (S) Jørn Jespersen (SF) Pelle Voigt (SF) Jørgen Estrup (RV) Niels Helveg Petersen (RV)

den 15. januar 1988

Den fulde tekst

§ 1. Denne lov gælder for lejeaftaler om hus eller husrum, der

udelukkende anvendes til andet end beboelse, og som er omfattet af

lov om leje.

§ 2. For hus eller husrum, der var udlejet senest den 15. januar

1988, må udlejeren ikke oppebære en leje, der er højere end lejen

på dette tidspunkt.

Stk. 2. Ved genudlejning af de i stk. 1 nævnte rum efter den 15.

janaur 1988 må udlejeren ikke oppebære en leje, der er højere end

den seneste lovlige leje.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 er ikke til hinder for, at en udlejer

gennemfører lejeforhøjelser som følge af stigninger i skatter og

afgifter m.v., jf. §§ 50 og 51 i lov om leje.

Stk. 4. Reglen i stk. 1 er heller ikke til hinder for gennemførelse

af lejeforhøjelser, der modsvares af øget brugsværdi som følge af

forbedringer, jf. kapitel X i lov om leje.

Stk. 5. Ved udlejning af rum, der ikke er omfattet af stk. 1, må

begyndelseslejen ikke overstige det lejedes værdi , jf. § 47,

stk. 1 og 2, i lov om leje.

§ 3. Udlejer kan endvidere gennemføre lejeforhøjelser i henhold til

kontraktbestemmelser om forhøjelse af lejen med bestemte beløb

til bestemte tidspunkter samt i henhold til kontraktbestemmelser

om lejeregulering efter pristal eller lignende, men lejen må ikke

efter forhøjelsen overstige det lejedes værdi, jf. § 47, stk. 2,

i lov om leje.

§ 4. Boligretten træffer afgørelse i sager om lejefastsættelse og

lejeregulering efter § 2.

§ 5. Har udlejeren opkrævet højere leje end tilladt, kan lejeren

kræve det for meget betalte tilbage.

§ 6. Med bøde eller hæfte straffes den, der afkræver en lejer højere

leje end tilladt efter §§ 2 og 3.

§ 7. Loven træder i kraft den 15. januar 1988 og har gyldighed til

og med den 31. december 1988.

Stk. 2. Sager vedrørende lejeforhøjelser, der er lovligt varslet til

ikrafttræden senest den 15. januar 1988, afgøres efter lov om

leje, som var gældende på lejeforhøjelsens

ikrafttrædelsestidspunkt.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Lovforslaget har til formål at indføre stop for lejestigninger for

erhvervslejemål. Undtaget herfra er dog lejeforhøjelser som følge

af stigninger i nødvendige udgifter som skatter, afgifter m.v.

samt lejestigninger, der modsvares af øget brugsværdi som følge

af gennemførte forbedringer.

Lovforslaget har virkning fra fremsættelsesdatoen og skal ses i

sammenhæng med de undersøgelser, der for tiden foregår i

Boligministeriet og i politiske kredse med henblik på

forberedning af en lovmæssig regulering af erhvervslejeforhold.

Det er nødvendigt at skabe ro på området, således at en optimal

løsning ikke på forhånd væltes over ende af en fuldstændig

ukontrolleret udvikling.

Baggrunden for forslaget er de store lejestigninger, som har fundet

sted den senere tid for erhvervslejere, specielt i de centrale

dele af byerne. Pengeinstitutter, forsikringsselskaber, store

selskaber, markedskæder m.v. har på grund af deres økonomiske

dominans fastsat prisen for erhvervslejemål så højt, at den

mindre erhvervsdrivende og detailforretninger fortrænges fra

bymidten i strid med ønsket om en alsidig detailhandel og plads

for de mindre erhvervsdrivende i bymidten.

Officielle noter

Ingen