Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer 1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 391 af 26. april 2007 om pesticidrester i fødevarer, foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1 under punktet Talhenvisninger indsættes »efter 99«: »100) angiver den midlertidige grænseværdi, som gælder indtil den 1. November 2008 (indtil det dossier, der er omhandlet i bilag III til direktiv 91/4/4/EØF, er blevet revurderet, og de pågældende deltamethrin-formuleringer er blevet registretret på ny i medlemsstaterne«.

2. Bilag 2 ændres i overensstemmelse med: bilag III i Kommissionens direktiv 2007/27/EF af 15. maj 2007 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af etoxazol, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropen, MCPA og MCPB, totylfluanid og triticonazol, bilag II i Kommissionens direktiv 2007/28/EF af 25. maj for så vidt angår restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, matalaxyl, trifloxystrobin, bilag 3 i Kommissionens direktiv 2007/56/EF af 17. september 2007 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorothalonil, delthamethrin (cisdelthamethrin), hexachlorbenzen, ioxynil, oxamylquinoxyfen og bilag i Kommissionens direktiv 2007/39/EF af 26. juni 2007 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diazinon.

3. I indholdsfortegnelsen til bilag 2 under hovedgruppen »OLIEFRØ« indsættes under deloverskriften »produkter« og før »andre«: »Græskarkerner«, ligeledes indsættes: »Græskarkerner« i en ny kolonne efter bomuldsfrø i hovedgruppen OLIEFRØ under »Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter«.

4. I bilag 3 indsættes i gruppen »pesticidrester i og på cerealier« efter »Ethylenoxid«: »Etoxazol« med grænseværdien »0,02 (*) (p)«, efter »Imazosulfuron«: »Indoxacarb som summen af S- og R-isomerer« med grænseværdien »0,02 (*) (p)«, efter »Maneb«: »MCPA og MCPB, herunder salte, estere og konjugater, udtrykt som MCPA« med grænseværdien »0,05 (*) (p)«, efter »Thiophanat-metyl«: »tolylfluanid (summen af totylfluanid og dimethylaminosulfotoluidid, udtrykt som tolylfluanid)« med grænseværdien »0,05 (*) (p)«, efter »Mesotrion«: »Mesosulfuron-methyl, udtrykt som mesosulfuron« med grænseværdien »0,01 (*) (p)«, efter »Trimethylsulfoniumkation«: »Triticonazol« med grænseværdien »0,01 (*) (p)«, efter »Mesotrion«: »1-methylcyclopropen« med grænseværdien »0,01 (*) (p)« og »Deltamethrin« ændres til »Deltamethrin (cisdeltamethrin)(100)«.

5. I bilag 4 A indsættes efter »DDT«: Deltamethrin (cisdeltamethrin)(100), i gruppen »for fedtindhold i kød, tilberedt kød, spiselige slagtebiprodukter og animalsk fedt som anført i bilag 5 under pos. ex. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0000, 0206, 0207,ex. 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 og 1602« indsættes ud for stoffet »Deltamethrin« »lever og nyre« med grænseværdien »0,03 (*)«, i gruppen »for rå mælk og sødmælk som anført i bilag 5 under pos. 0401, for de øvrige produkter, under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406« indsættes ud for stoffet »Deltamethrin« grænseværdien »0,05«.

6. I bilag 4 B indsættes efter »Kresoximmethyl«: »Maleinhydrazid« med følgende grænseværdier: »0,05 (p) for kød (ikke fjerkræ), 0,05 (p) for lever (ikke fjerkræ), 0,5 (p) for nyre (ikke fjerkræ), 0,02 (*) (p) for andet«, »0,2 (p) (t)« i gruppen »for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag 5 under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406« og »0,1 (p)« i gruppen »for friske æg uden skal, for fugleæg og for æggeblommer som anført i bilag 5 under pos. 0407 00 og 0408«, efter »Iprodion« indsættes »Indoxacarb som summen af S- og R-isomerer« med følgende grænseværdier: »0,01 for kød og spiselige slagtebiprodukter (*) (p); fedt 0,3 (p)«, i gruppen »for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag 5 under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406«: »mælk: 0,02 (p), fløde: 0,3 (p)«, 0,01 (*) (p) i gruppen »for friske æg uden skal, for fugleæg og for æggeblommer som anført i bilag 5 under pos. 0407 00 og 0408«, efter »Maneb« indsættes: »MCPA, MCPB og MCPA-thoiethyl, udtrykt som MCPA« med følgende grænseværdier: »0,1 (*) (p); spiselige slagtebiprodukter: 0,5 (*) (p)«, i gruppen »for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag 5 under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406«: »0,05 (*) (p)«, i gruppen »for friske æg uden skal, for fugleæg og for æggeblommer som anført i bilag 5 under pos. 0407 00 og 0408«: »0,05 (*) (p)«, efter »Thiodicarb« indsættes: »Totylfluanid (totylfluanid analyseret som dimethylaminosulfotoluidid og udtrykt som totylfluanid)« med følgende grænseværdier: »0,1 (*) (p)« i gruppen »for kød, herunder også fedt, tilberedt kød, spiselige slagtebiprodukter og animalsk fedt som anført i bilag 1 under pos. Ex. 0201, 202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 og 1602«, 0,02 (*) (p) i gruppen »for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag 5 under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406« og »0,1 (*) (p)« i gruppen »for friske æg uden skal, for fugleæg og for æggeblommer som anført i bilag 5 under pos. 0407 00 og 0408«.

7. I bilag 6 foretages følgende ændringer: grænseværdien for »MCPA« for produkterne: »friske ærter med og uden bælg, tørrede ærter« og »korn« slettes, stoffet »Mesosulfuron-methyl« slettes, grænseværdien for »Tolylfluanid« for produkterne: »æbler, pærer, jordbær« og »tomater« slettes.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 17. november 2007 jf. dog stk. 2 - 5.

Stk. 2. Ændringerne i henhold til Kommissionens direktiv 2007/28/EF af 25. maj for så vidt angår restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, matalaxyl, trifloxystrobin under ændringspunkt 2 og ændringerne til bilag 4 B finder først anvendelse fra den 27. november 2007.

Stk. 3. Ændringerne i henhold til Kommissionens direktiv 2007/56/EF af 17. september 2007 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorothalonil, delthamethrin (cisdelthamethrin), hexachlorbenzen, ioxynil, oxamylquinoxyfen finder først anvendelse fra den 19. december 2007.

Stk. 4. Ændringerne i bilag 1, i bilag 2 for så vidt angår indsættelse af kategorien græskarkerner, og I bilag 4 A finder først anvendelse fra den 19. december 2007.

Stk. 5. Ændringerne i bilag 2 i henhold til Kommissionens direktiv 2007/39/EF af 26. juni 2007 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diazinon, finder først anvendelse fra den 28. december 2007.

Fødevarestyrelsen, den 6. november 2007

Anders Munk Jensen

/ Rikke Slot Benyahia

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som gennemfører Kommissionens direktiv 2007/27/EF af 15. maj 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/326/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af etoxazol, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropen, MCPA og MCPB, totylfluanid og triticonazol (EUT 2007 L 128, s. 31), Kommissionens direktiv 2007/28/EF af 25. maj 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, matalaxyl, trifloxystrobin (EUT) 2007 L 135, s. 6, Kommissionens direktiv 2007/56/EF af 17. september 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorothalonil, delthamethrin (cisdelthamethrin), hexachlorbenzen, ioxynil, oxamylquinoxyfen (EUT 2007 L 243, s. 50) og Kommissionens direktiv 2007/39/EF af 26. juni 2007 om ændring af bilag II til Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diazinon (EUT 2007 L 165, s. 25.).