Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

I medfør af § 3, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007, fastsættes:

§ 1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper fire landsdækkende, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder til brug for distribution af lyd- og billedprogrammer mv. De tre sendemuligheder vil kunne ibrugtages den 1. november 2009, hvor udsendelse af analogt tv ophører i Danmark, idet dette dog ikke udelukker ibrugtagning af enkeltsendemuligheder før dette tidspunkt, såfremt der måtte vise sig frekvensmæssig mulighed herfor. Den fjerde sendemulighed vil kunne ibrugtages den 1. november 2010.

Stk. 2. Sendemulighederne er sammensat som angivet i en af IT- og Telestyrelsen udarbejdet foreløbig kanalplan, jf. bilag 1. Med udgangspunkt i gatekeepers forretningsplan, jf. § 12, kan gatekeeper anmode IT- og Telestyrelsen om konkrete ændringer af kanalplanen, idet kanaler kan byttes mellem de enkelte sendenet, så længe de anvendes inden for samme sendeområder, så længe kanalerne i MUX 3 respekterer den regionale opdeling, der svarer til TV 2’s nuværende regionale opdeling, og så længe kanaler, der indgår i SFN (Single Frequency Network), bevares som SFN.

Stk. 3. Sendemulighederne skal udnyttes i overensstemmelse med internationale og bilaterale aftaler samt inden for rammerne af den af Radio- og tv-nævnet udstedte distributionstilladelse og de af IT- og Telestyrelsen udstedte frekvenstilladelser.

Stk. 4. Gatekeeper skal etablere og finansiere det sendenet, hvorfra den digitale distribution skal finde sted.

Definitioner

§ 2. Ved en ”landsdækkende, jordbaseret digital tv-sendemulighed” forstås i denne bekendtgørelse et sæt af frekvenser, som kan benyttes til landsdækkende digital distribution af lyd- og billedprogrammer mv. via gatekeepers sendenet. I den i bilag 1 angivne foreløbige kanalplan er de til gatekeeper udbudte sendemuligheder betegnet MUX 3-6.

Stk. 2. Ved ”lyd- og billedprogrammer mv.” forstås i denne bekendtgørelse tv-programmer, radioprogrammer og nye digitale tjenester af såvel programfølgende som ikke-programfølgende art.

Stk. 3. Ved ”gatekeeper” forstås i denne bekendtgørelse en distributionsvirksomhed, som indgår aftaler med leverandører af tv-programmer og andet indhold med henblik på at distribuere disse programmer mv. til seerne mod betaling – typisk i ”pakker”, hvori kan indgå et større eller mindre antal tv-kanaler. I denne bekendtgørelse anvendes ”gatekeeper” som betegnelse for den ansøger, hvortil nævnet udsteder tilladelse.

Stk. 4. Ved ”en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation” forstås en europæisk organisation, der blandt EU-medlemsstaterne har opnået bred anerkendelse som værende kompetent til at fastsætte standarder på det område, standarden vedrører.

Stk. 5. Ved ”nabolands-kanaler” forstås i denne bekendtgørelse public service-kanaler eller brede reklamefinansierede kanaler fra Danmarks nærmeste nabolande: Sverige, Norge og Tyskland.

Stk. 6. Ved en ”high-pay kanal” forstås i denne bekendtgørelse en tv-kanal, som koster seerne over 30 kr. pr. måned, hvis den tilbydes seerne enkeltvis, eller som indgår i prisen for en pakke med mere end 30 kr. pr. måned. De 30 kr. er incl. moms og rettighedsafgifter og opgjort i ultimo 2007 prisniveau. Beløbet reguleres på grundlag af udviklingen i forbrugerprisindekset.

Stk. 7. Ved ”det danske tv-marked” forstås i denne bekendtgørelse det danske marked for tv-distribution, det danske marked for levering af tv-indhold eller markeder direkte beslægtet hermed.

Minimumskrav til gatekeepers distributionsvirksomhed mv.

§ 3. Gatekeeper skal etablere og drive et sendenet til brug for distribution af lyd- og billedprogrammer mv. på de i § 1, stk. 1, nævnte sendemuligheder. Dette kan ske på basis af aftale med et andet foretagende herom.

Stk. 2. Sendenettet skal opbygges, så der for alle sendemuligheder, når sendenettet er fuldt udbygget, vil være tale om en teoretisk beregnet dækning på mindst 97 pct. af befolkningen, baseret på stationær modtagelse med udvendigt anbragte retningsantenner og beregnet efter den i bilag 2 angivne beregningsmetode.

Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte dækningskrav gælder dog ikke for sendenet, som måtte blive etableret til brug for distribution af mobil-tv.

§ 4. Distributionsvirksomheden på de i § 1, stk. 1, nævnte sendemuligheder skal omfatte udsendelse af en kanal, opdelt på mindst syv regionale områder med hver sine lokale/regionale nyhedsudsendelser, såfremt en sådan kanal eksisterer, og såfremt foretagendet bag en sådan kanal ønsker at lade sig distribuere mod betaling af en forholdsmæssig andel af gatekeepers distributionsomkostninger samt et rimeligt dækningsbidrag. Ved eventuel brugerbetaling af kanalen indgås på forretningsmæssige vilkår aftale mellem parterne herom, herunder om dækning for gatekeepers omkostninger forbundet med kundehåndtering mv.

Stk. 2. Distributionsvirksomheden skal endvidere omfatte mindst én nabolandskanal, der kan variere fra landsdel til landsdel. Såfremt distributionsvirksomheden sker i programpakker, skal nabolandskanalen placeres i den for seerne billigste pakke.

Stk. 3. Gatekeepers udbud skal herudover i et omfang, der dækker en betydelig del af det samlede kanaludbud, indeholde et bredt udvalg af programmer inden for følgende programkategorier: underholdningsprogrammer, nyhedsprogrammer, musikprogrammer, populærvidenskabelige programmer og sportsprogrammer.

Stk. 4. Hvis en high-pay kanal indgår i en pakke, må der kun indgå andre high-pay-kanaler i pakken.

Stk. 5. High-pay kanaler, tilbudt i pakker eller enkeltvis, må højst udgøre 25 pct. af gatekeepers samlede kapacitet, målt i båndbredde.

Stk. 6. Såfremt gatekeeper benytter en sendemulighed til distribution af mobil-tv skal gatekeeper på gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår:

1) stille minimum 15 pct. af kapaciteten, målt i båndbredde, i den pågældende sendemulighed til rådighed for udsendelse af public service-indhold fra DR.

2) stille minimum 35 pct. af kapaciteten, målt i båndbredde, i den pågældende sendemulighed til rådighed for andre operatører på wholesale-basis.

Stk. 7. Gatekeeper skal efterleve de i bilag 3 anførte krav vedrørende teknisk billedkvalitet i de distribuerede billedprogrammer og tilstræbe at efterleve de i bilaget nævnte målsætninger. Dette gælder dog ikke for så vidt angår billedprogrammer, der distribueres som mobil-tv.

§ 5. Gatekeeper skal benytte MPEG-4 Part 10/AVC til billedkodning, idet gatekeeper med Radio- og tv-nævnets godkendelse kan ændre kodningen ved fremkomsten af nye og mere effektive kodningsteknologier. Kravet gælder dog ikke for billedprogrammer, der distribueres som mobil-tv.

§ 6. Gatekeeper skal i det omfang, der benyttes kryptering af tv-signalerne, ved krypteringen anvende en fælles europæisk krypteringsalgoritme, der er udarbejdet af og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation 1).

Stk. 2. Såfremt gatekeepers distributionsvirksomhed omfatter interaktive applikationer, skal gatekeeper benytte en programmeringsgrænseflade for applikationer (API), der er udarbejdet og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation 2). Gatekeeper skal benytte samme API for alle de pågældende sendemuligheder, og samme API, som benyttes af I/S DIGI-TV.

Stk. 3. Gatekeeper skal også ud over de i stk. 1 og stk. 2 nævnte tilfælde benytte åbne standarder, der er udarbejdet og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation.

§ 7. Gatekeeper skal samarbejde med DR og TV 2/DANMARK (I/S DIGI-TV) om specifikation for det modtagne signal og modtagere, om etablering af en fælles simpel elektronisk programguide (EPG) samt om kundebetjening, f.eks. i form af etablering af et fælles kundecenter.

Stk. 2. Gatekeeper skal samarbejde med relevante parter om samordning af informationsindsatsen i forbindelse med udbygningen af jordbaseret digitalt tv og lukningen af analogt tv i 2009, for at sikre

1) at producenter og forhandlere i videst muligt omfang kan tilfredsstille efterspørgslen efter udstyr til modtagelse af jordbaseret digitalt tv

2) at forbrugerne modtager relevant information om overgangen til digitalt tv

3) at forbrugerne modtager oplysninger om begrænsninger ved forskellige typer af udstyr i relation til eventuel fremtidig kryptering af de digitale signaler, ændring i anvendt billed- og lydkodning o.a.

4) at forbrugerne modtager den bedst mulige rådgivning i tilfælde af problemer med den digitale modtagelse.

Ansøgningsprocedure

§ 8. Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene for udbuddet.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter nærmere regler om procedure og ansøgningens udformning, herunder hvilke oplysninger og hvilken dokumentation og bilag, ansøgningen skal indeholde, samt frist for afgivelse af ansøgning. Ansøgningen skal som minimum indeholde de i §§ 9-16 angivne oplysninger mv.

§ 9. Ansøgere skal redegøre for ansøgers økonomiske forhold, belyst ved de i bilag 4 anførte hoved- og nøgletal for de sidste 5 regnskabsår. Er ansøger et konsortium e.l., skal der redegøres for hver enkelt deltagers økonomiske forhold.

§ 10. Ansøgere skal redegøre for eventuel erfaring med distribution af digitalt tv som gatekeeper, herunder betalings-tv, og for eventuel erfaring med drift eller håndtering af kundecentre.

Stk. 2. Ansøgere skal redegøre for erfaring med etablering og teknisk drift af jordbaserede tv-sendenet. For teknisk drift skal kunne dokumenteres mindst 2 års erfaring.

Stk. 3. Ansøgere kan alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med et foretagende, der har den i stk. 1 og 2 nævnte erfaring. Tilsvarende redegørelse og dokumentation for erfaring skal i så fald fremlægges for det foretagende, hvormed aftale er indgået.

§ 11. Ansøgere skal fremlægge forslag til en konfliktløsningsmekanisme for løsning af uoverensstemmelser mellem gatekeeper og I/S DIGI-TV i relation til det i § 7, stk. 1 nævnte samarbejde, idet en sådan mekanisme forudsættes aftalt endeligt med I/S DIGI-TV efter Radio- og tv-nævnets udstedelse af tilladelse.

§ 12. Ansøgere skal fremlægge en forretningsplan, dækkende tilladelsesperioden, jf. § 22, stk. 2. Forretningsplanen skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) plan for opbygningen af sendenettet, herunder tidshorisonten for opnåelsen af den i § 3 krævede dækning

2) planlagt programindhold, pakettering, prissætning mv

3) økonomisk overslag over virksomheden som gatekeeper i tilladelsesperioden

4) overslag over de for virksomheden nødvendige investeringer i sendenet mv. og en dokumentation for finansieringen heraf i form af f.eks. erklæring fra bank.

§ 13. Ansøgere skal redegøre for, hvordan ansøgeren ved sin udførelse af opgaven som gatekeeper vil fremme effektiv konkurrence på det danske tv-marked. Ansøgere skal herunder redegøre for, hvordan ansøger vil sikre, at opgaven udføres på objektive forretningsmæssige betingelser uden hensyn til eventuel ejermæssig tilknytning til eller interesser i virksomheder, der er aktive på det danske tv-marked. I det omfang en ansøger gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter, økonomiske interesser m.v., har tilknytning til aktører på det danske tv-marked, skal redegørelsen beskrive, hvilke specifikke forholdsregler ansøger vil træffe for at imødegå, at konkurrencen påvirkes uhensigtsmæssigt som følge af tilknytningen.

§ 14. Ansøgere skal aflevere en underskrevet foreløbig bodsaftale. Den foreløbige bodsaftale skal fremgå af udbudsmaterialet og skal pålægge gatekeeper bod for manglende overholdelse af vilkår for tilladelsen, jf. § 23, herunder særligt for så vidt angår tidsrammerne for opbygning af sendenettet, jf. § 12, nr. 1, og for så vidt angår programindhold, jf. § 12, nr. 2. Indholdet af bodsaftalen aftales endeligt mellem Radio- og tv-nævnet og den valgte gatekeeper.

Stk. 2. Bodsaftalen skal indeholde krav om, at manglende overholdelse af vilkår for tilladelsen for så vidt angår opbygning af sendenettet pålægges en årligt opgjort økonomisk bod på 0,5 mio. kr. for hver 0,1 procent, sendenettets befolkningsmæssige dækning opgjort ultimo året ligger under den i udbygningsplanen forudsatte dækning.

Stk. 3. Aftalen skal endvidere indeholde krav om, at overtrædelse af vilkår for tilladelsen for så vidt angår krav til programindhold pålægges en årligt opgjort økonomisk bod på højst 10 pct. af gatekeepers omsætning i det foregående regnskabsår.

Stk. 4. Øvrige bodsvilkår aftales mellem nævnet og ansøger inden udstedelse af tilladelsen. Det skal heraf bl.a. fremgå, hvornår overtrædelser som nævnt i stk. 2 og 3 tillige vil kunne føre til inddragelse af tilladelsen, jf. § 26, stk. 2.

Stk. 5. Endelig bodsaftale underskrives inden nævnets udstedelse af tilladelse efter § 22.

§ 15. Ansøger skal afgive erklæring om at ville efterleve de af nævnet fastsatte vilkår for tilladelsen, jf. § 23.

§ 16. Der skal ved indlevering af ansøgningen stilles en ubetinget og uigenkaldelig bankgaranti på kr. 25 mio. Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, hvis langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody’s Investors Service Limited på mindst A2.

Stk. 2. Efter udbuddet er afsluttet, og der er udstedt en tilladelse, vil bankgarantierne blive frigivet.

§ 17. Efter modtagelse af ansøgninger foretager Radio- og tv-nævnet en indledende vurdering af, om der i de modtagne ansøgninger på tilfredsstillende vis er redegjort for, at ansøgerne og deres eventuelle samarbejdspartnere besidder den fornødne finansielle styrke samt tekniske og forretningsmæssige kompetence til at kunne varetage opgaven som gatekeeper, jf. §§ 9 og 10, og at ansøgningerne i øvrigt indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger.

Stk. 2. Ansøgninger, der ikke indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger, kan afvises af nævnet.

Stk. 3. Ansøgninger, hvori der ikke på tilfredsstillende vis er redegjort for, at ansøgerne og deres eventuelle samarbejdspartnere besidder den fornødne finansielle styrke samt tekniske og forretningsmæssige kompetence til at kunne varetage opgaven som gatekeeper, jf. stk. 1, eller som ikke har stillet en bankgaranti, jf. § 16, kan afvises af nævnet.

Stk. 4. Nævnet kan indhente supplerende oplysninger fra ansøgerne med henblik på afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med ansøgningerne.

§ 18. Radio- og tv-nævnet vurderer og evaluerer herefter på grundlag af de i §§ 19-21 fastsatte evalueringskriterier, de ansøgninger, der ikke er afvist i henhold til § 17.

Stk. 2. På baggrund af evalueringen af ansøgningerne afgør Radio- og tv-nævnet, hvilken ansøger, nævnet vil udstede tilladelse til.

Evalueringskriterier

§ 19. Ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger, jf. § 18, tillægges ansøgeres redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked ved sin udførelse af opgaven som gatekeeper, jf. § 13, en vægt med 50 pct.

Stk. 2. Nævnet lægger ved vurderingen af den i stk. 1 nævnte redegørelse vægt på, om ansøger i redegørelsen har godtgjort, at man ved varetagelsen af opgaven som gatekeeper vil kunne fungere uafhængig af aktører, der gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse, jf. § 13, har interesser på det danske tv-marked.

Stk. 3. Nævnets vurdering af de konkurrencemæssige virkninger i tv-markedet skal ske på baggrund af en udtalelse fra Konkurrencestyrelsen for samtlige indkomne ansøgninger, der ikke er afvist i henhold til § 17.

§ 20. Ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger, jf. § 18, tillægges ansøgernes planer for programudbuddet, en vægt med 25 pct.

Stk. 2. Nævnets bedømmelse sker på basis af en samlet vurdering af ansøgers forretningsplan for så vidt angår den planlagte programflade, jf. § 12, nr. 2, og i henhold til den af nævnet i udbudsmaterialet oplyste vægtning af de enkelte elementer, idet ikke alle de i stk. 3, nr. 1-5, nævnte elementer vil blive tillagt en eksplicit vægt.

Stk. 3. I nævnets bedømmelse indgår planerne for de tre sendemuligheder, som i henhold til § 1, stk. 1, vil kunne ibrugtages fra det tidspunkt, hvor udsendelse af analogt tv ophører i Danmark. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på:

1) antallet af kanaler, der tilbydes

2) om der gives seerne mulighed for individuelt valg af kanalerne, og at der ved eventuel pakketering tilbydes et bredt og varieret udvalg af pakker, samt den planlagte prissætning herfor

3) om der tilbydes programmer i særlig høj billedkvalitet (HDTV)

4) om der tilbydes en mangfoldig programflade udover de i § 4, stk. 1-3, stillede minimumskrav

5) planerne for udvikling og udsendelse af nye digitale tjenester.

Stk. 4. Udover de i stk. 3 nævnte hensyn lægger nævnet ved sin bedømmelse vægt på planerne om udnyttelse af alle de i § 1, stk. 1, nævnte sendemuligheder, herunder eventuel udnyttelse til mobil-tv, idet omfang mv. af de i stk. 3, nr. 1-5, nævnte elementer i denne forbindelse ikke er afgørende.

Stk. 5. Ved bedømmelsen skal indgå tidshorisonten for, hvornår det planlagte programindhold er til rådighed for seerne. Eventuel ibrugtagning af enkeltsendemuligheder før 1. november 2009 tillægges ikke vægt.

§ 21. Ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger, jf. § 18, tillægges ansøgeres forudsætninger for og kompetence til at gennemføre sine planer, herunder planernes forretningsmæssige realisme, en vægt med 25 pct.

Stk. 2. Ved vurderingen heraf tages udgangspunkt i ansøgers redegørelser for sine kompetencer, jf. §§ 9 og 10, samt den fremsendte forretningsplan, jf. § 12.

Tilladelse

§ 22. Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelse til den valgte ansøger, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 2. Tilladelse udstedes for en periode af 12 år. Tilladelsen træder i kraft på udstedelsesdatoen.

Stk. 3. Senest to år inden tilladelsesperiodens udløb træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske fornyet udbud af sendemulighederne, idet et sådant udbud i givet fald skal være afsluttet og en ny tilladelse udstedt senest ét år før tilladelsesperiodens udløb.

Stk. 4. Tilladelsen kan ikke betinges af betaling af koncessionsafgift. Derimod betales frekvensafgift i henhold til frekvenslovgivningens bestemmelser.

Stk. 5. Tilladelse i henhold til stk. 1 kan ikke meddeles DR eller konsortier e.l., hvori DR deltager.

§ 23. Tilladelsesvilkårene fastsættes på baggrund af bekendtgørelsens generelle vilkår, som skal fremgå af udbudsmaterialet, og på baggrund af indholdet af ansøgningen.

Stk. 2. Det skal indgå som vilkår for Radio- og tv-nævnets tilladelse, at gatekeeper forudgående skal orientere nævnet om alle ændringer i programudbuddet, herunder ændringer i pakettering af programmer, i forhold til det i tilladelsen forudsatte, idet væsentlige ændringer kun kan ske efter forudgående godkendelse af nævnet. Ved væsentlige ændringer skal forstås udskiftning – også i pakker – af en kanal med en ny kanal i en anden hovedkategori/genre eller ophør af distribution af sådanne typer af kanaler eller programmer, som ifølge ansøgning og tilladelse forudsættes at indgå i det samlede programudbud. Nævnets kompetence til at godkende væsentlige ændringer i programudbuddet gælder også i det tilfælde, hvor det foretagende, der står bag den i § 4, stk. 1, nævnte kanal, ikke længere ønsker at lade sig distribuere via gatekeeper på de angivne vilkår.

Stk. 3. Det skal ligeledes indgå som vilkår for tilladelsen, at ændringer i gatekeepers muligheder for at fungere uafhængigt af aktører, der har interesser på det danske tv-marked skal forelægges for Radio- og tv-nævnet før gennemførelsen. Med ændringer forstås ændringer i eksisterende ejerskabskonstruktioner, erhvervelse af aktiebesiddelser på over 5 pct. og andre former for erhvervelse af indflydelse, f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter, økonomiske interesser mv., der øger gatekeepers tilknytning til andre aktører på det danske tv-marked. Nævnet indhenter i sådanne tilfælde en udtalelse fra Konkurrencestyrelsen, jf. § 19, stk. 3.

Stk. 4. Nævnet kan på andre områder end de i stk. 1-3 nævnte fastsætte vilkår om, at gatekeeper skal leve op til indholdet af ansøgningen eller dele heraf.

Overdragelse/salg af tilladelsen

§ 24. Inden eventuelt salg af tilladelsen eller helt eller delvist salg af det selskab eller lignende, hvortil tilladelsen er udstedt (gatekeeper), skal gatekeeper afgive oplysninger herom til Radio- og tv-nævnet. Nævnet vurderer, om vilkårene og forudsætningerne for tilladelsen, herunder indholdet i ansøgningen om tilladelse, fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg og træffer herefter - efter indhentet udtalelse fra Konkurrencestyrelsen - afgørelse om, hvorvidt salget kan godkendes.

Tilsyn

§ 25. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med gatekeepers distribution af lyd- og billedprogrammer mv. i medfør af tilladelsen.

Stk. 2. Nævnet påtaler i henhold til radio- og fjernsynslovens § 41, nr. 2, overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen.

Stk. 3. Nævnet træffer i tilfælde af manglende enighed mellem gatekeeper og I/S DIGI-TV om en konfliktløsningsmekanisme, jf. § 11, beslutning om etablering af en sådan.

Stk. 4. Nævnet træffer afgørelse om inddragelse af tilladelsen i henhold til radio- og fjernsynslovens § 41, nr. 3, jf. lovens § 4, stk. 3.

Sanktioner

§ 26. Gatekeeper kan ved overtrædelse af de vilkår, som tilladelsen er meddelt på, pålægges bod i henhold til den i § 14 beskrevne bodsaftale.

Stk. 2. Tilladelsen kan inddrages af Radio- og tv-nævnet, hvis gatekeeper overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. Tilladelsen kan endvidere inddrages, hvis gatekeeper tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på, eller hvis gatekeeper i forbindelse med afgivelsen af ansøgningen og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger.

Andet

§ 27. Radio- og tv-nævnet skal ved udbuddet tage forbehold for eventuel annullering af udbuddet. Nævnet skal endvidere tage forbehold for eventuelle ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen, som på kulturministerens foranledning måtte blive meddelt inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgningen.

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. november 2007.

Kulturministeriet, den 8. november 2007

Brian Mikkelsen

/ Lars M. Banke


Bilag 1

Kanalplan fra IT- og Telestyrelsen

AK577_1.jpg Size: (494 X 321)


Bilag 2

Beregningen af den i henhold til § 3 krævede dækning på minimum 97 pct. af befolkningen baseres på følgende forudsætninger:

Fast modtagelse (udendørs retningsantenne i 10 m højde) med anvendelse af DVB-T systemvariant 64QAM, code rate 2/3

Planlægningsgrundlag i henhold til GE06 Final Acts, ANNEX2, Chapter 3

Stedsandsynlighed på 95 pct. og interferensfrihed i 99 pct. af tiden

Udbredelsesmodel: CRC-predict eller anden tilsvarende, egnet model for tv-sendenet og under hensyntagen til terræn og evt. clutter. Pixelstørrelse 100x100m eller mindre

De til enhver tid seneste befolkningsdata fra Danmarks Statistik


Bilag 3

Krav og målsætninger vedrørende teknisk billedkvalitet

Krav vedrørende teknisk billedkvalitet, jf. § 4, stk. 7

1) Operatøren skal levere en beskrivelse af procedurerne for at sikre høj teknisk kvalitet for distributionen. Operatøren skal have udstyr og ekspertise til at kunne monitere den tekniske kvalitet og dermed sikre at procedurerne er effektive.

2) Distributionen må ikke forårsage en forøgelse i tidsforskellen mellem billed- og lyd signalet i et omfang som kan genere seeren. Grænserne herfor er, at lydsignalet hos seeren skal være mindre end 40 ms før og mindre end 60 ms efter i forhold til videosignalet.

Målsætninger vedrørende teknisk billedkvalitet, jf. § 4, stk. 7:

1) Signalforsyningens kvalitet på lyd og video fra en ”live” studie- eller OB produktion skal opfylde ”grade 5” efter 5-Point Quality Grading Scale i ITU-R BT 500 specifikationen.Kvaliteten for lyd og video afspillet fra en båndmaskine eller server skal mindst overholde ”grade 4”. Nyhedsmateriale eller historisk materiale kan have ringere kvalitet.

2) Forringelsen i den tekniske kvalitet af det distribuerede signal i DTT-nettet må ikke andrage mere end en halv grad efter 5-Point Quality Grading Scale i ITU-R BT 500 specifikationen, fra sendere som er direkte signalforsynet.Synlige transiente billedfejl, forårsaget af digital kompression, er acceptabelt forudsat at de ikke er generende for seeren.


Bilag 4

Byders økonomiske forhold forudsættes belyst ved nedenstående hoved- og nøgletal for de sidste 5 regnskabsår.

Nettoomsætning

Årets resultat

Aktiver i alt

Egenkapital

Likvider ultimo

EBIT-margin

Afkast af investeret kapital (ROIC)

Egenkapitalandel

Egenkapitalforrentning

Officielle noter

1) Pt. ETSI, jf. bilag VI til Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (forsyningspligtdirektivet).

2) En oversigt over sådanne standarder findes i Europa-Kommissionens liste over standarder og specifikationer for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter og tjenester. Listen offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende og kan ses på Kommissionens hjemmeside.