Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0013
 
32006L0142
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer foretages følgende ændringer:

1. I bilag 5 indsættes som nr. 13: Lupin og produkter på basis af lupin.

2. I bilag 5 indsættes som nr. 14: Bløddyr og produkter på basis af bløddyr.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. december 2007. Fødevarer, der ikke er mærket i overensstemmelse med bilagets punkt 13 og 14, men som er fremstillet og mærket inden den 23. december 2008, kan markedsføres, indtil lagrene er tømt.

Fødevarestyrelsen, den 3. december 2007

Annelise Fenger
P.D.V.

/ Lars Aslo Pedersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2006/142/EF af 22. december 2006 om ændring af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, som indeholder listen over ingredienser, der altid skal anføres på mærkningen af fødevarer.