Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-573

Resumé

Klager klagede over en artikel i Se og Hør.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nær­gående og kritisk omtale.

På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at klager har bosat sig i Thailand, at hans anpartsselskab A.F. Holding har en gæld på 494.000 kroner, og at medejerskab af Corpus Copenhagen k/s indebærer, at anpartsselskabets nettogæld er 43.000 kroner. Pressenævnet finder herefter, at Se og Hør har bragt korrekte oplysninger, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskriften og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt. A.6. Overskriften og billedteksten til artiklen kan forlede til at antage, at klager har bosat sig i Thailand for at unddrage sine kreditorer betaling af gæld. Ordvalget er uheldigt, men det fremgår dog tilstrækkeligt af artiklen, at udsagnene ”flygter” og ”kæmpegæld” er Se og Hørs vurderinger, og nævnet udtaler ikke sin kritik. Nævnet har lagt vægt på, at det af artiklen fremgår, at anpartsselskabet A.F. Holdings gæld er ca. en halv million kroner, og at medejerskab af Corpus Copenhagen k/s indebærer, at nettogælden er 43.000 kroner. Af udsagnet ”[K]s andre selskaber” fremgår det, at Corpus Copenhagen k/s er et af klagers selskaber.

Pressenævnet finder, at Se og Hør heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”flygtet” og ”kæmpegæld” er vurderinger og derved ikke oplysninger af faktisk karakter, hvorfor klager ikke er berettiget til at få bragt et genmæle.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Se og Hør den 14. juni 2007, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. [K] har endvidere klaget over, at Se og Hør har afvist at bringe et genmæle.

1. Sagsfremstilling

Se og Hør bragte den 14. juni 2007 en artikel under overskriften ”Flygter til Thailand” og underoverskriften ”[K] har bosat sig på ferieøen Phuket, mens hans firma skylder en halv million kroner væk”. Af artiklen fremgik følgende:

”Skuespilleren og sangeren [K] flyttede i november sidste år til tropeøen Phuket, og han efterlod sig et firma med en kæmpegæld i Danmark.

Den 46-årige entertainer ejer anpartsselskabet A.F. Holding, der skylder næsten en halv million kroner væk. Men takket være medejerskab af det underskudsramte Corpus Copenhagen k/s endte firmaet med et beskedent underskud på 43.000 kr.

[K] forlod midt i 1990’erne underholdningsbranchen for at bruge sine kreative evner på at udvikle eksklusivt design inden for kreditholdere, smørbokse og lignende.

Også [K]s andre selskaber Corpus Holding ApS og Corpus ApS havde mindre underskud i sidste regnskabsår, men de har til gengæld begge en solid formue.

Det har ikke været muligt at få [K] til at kommentere, hvorfor det er gået så galt i A.F. Holding. Telefonnummeret på hans firmas hjemmeside eksisterer ifølge TDC ikke længere.”

Til artiklen var indsat et foto af [K] og billedteksten ”[K] er flyttet til Thailand og efterlader sig kæmpegæld”.

Af Se og Hørs mail af 22. juni 2007 til [K] fremgår bl.a. følgende:

”Der er dog to punkter, hvor jeg [chefredaktøren] godt kan følge dig:

1) Det optimale havde været, at artiklen var ledsaget af en kommentar fra dig.

Imidlertid oplyser journalist [A] til mig, at mobilnummeret, som oplyses på din hjemmeside, ikke eksisterer. Det ændrer dog ikke på, at vi burde have gjort mere for at få en kommentar fra dig…

2) Overskriften indeholder ordet ”flygter”. Et bedre ord havde været ”flytter”.

På denne baggrund kan jeg tilbyde dig en præcisering i førstkommende nummer af Se og Hør, hvor vi beklager at have anvendt ordet ”flygter”.

Samtidig trykker vi også gerne dit syn på sagen.”

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har anført, at han efter længere overvejelser er flyttet til Thailand. Han afviser at være ”flygtet”. Det fremstår, som om klager nærmer sig det kriminelle, når bladet insinuerer, at klager flygter fra en ”kæmpegæld”.

[K] har videre anført, at han ikke har en ”kæmpegæld”. I det omtalte selskab skyldes 494.000 kroner til et andet af klagers selskaber. Dvs. udtrykket ”kæmpegæld” henviser han til, at de fleste danskere har gæld for en ½ million kroner i hus eller bil.

[K] har herudover anført, at journalisten ikke har henvendt sig til ham inden offentliggørelsen, selvom klagers e-mail­adres­se er offentlig, ligesom hans revisor har hans telefonnummer. Mobilnummeret på hjemmesiden er ikke klagers privatnummer, men det private telefonnummer kunne nemt skaffes.

[K] har endelig anført, at han har afstået tilbuddet om en præcision, idet han ikke den ene uge vil beskrives med usande vendinger for så ugen efter at være med til at sælge bladet ved at medvirke i en artikel.

2.2. Se og Hørs synspunkter

Se og Hør har anført, at klager er en offentlig person, hvorfor han må forvente, at forhold som, at han forlader landet, og at hans selskaber har gæld, kan have offentlighedens interesse. Revisoren for det omtalte selskab har i sin revisionspåtegning anført, at ledelsen for selskabet kan ifalde ansvar efter anpartsselskabsloven, idet selskabet har tabt mere end 40 % af anpartskapitalen. Ordvalget i overskriften er således et udtryk for Se og Hørs vurdering af forholdet. I dag anvendes ordet ”flygter” i flere betydninger end den kriminaliserede betydning, ex. man ”tager langt væk for at få det hele lidt på afstand”. Overskriften og udsagnet ”kæmpegæld” indeholder ikke faktiske oplysninger.

Se og Hør har videre anført, at bladet forgæves forsøgte at indhente klagers kommentar ved at anvende det telefonnummer, der fremgår af firmaets hjemmeside, og ved hjælp af diverse nummeroplysningssider. Det kan ikke forventes, at bladet skulle have henvendt sig til klagers revisor med henblik på at få hans kontaktoplysninger.

Se og Hør har endelig anført, at man tilbød klager en berigtigelse vedrørende brugen af ordet ”flygter”, og bladet afviser på denne baggrund at have tilsidesat god presseskik.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer i forhold til andre må tåle en mere nær­gående og kritisk omtale.

På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at klager har bosat sig i Thailand, at hans anpartsselskab A.F. Holding har en gæld på 494.000 kroner, og at medejerskab af Corpus Copenhagen k/s indebærer, at anpartsselskabets nettogæld er 43.000 kroner. Pressenævnet finder herefter, at Se og Hør har bragt korrekte oplysninger, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskriften og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt. A.6. Overskriften og billedteksten til artiklen kan forlede til at antage, at klager har bosat sig i Thailand for at unddrage sine kreditorer betaling af gæld. Ordvalget er uheldigt, men det fremgår dog tilstrækkeligt af artiklen, at udsagnene ”flygter” og ”kæmpegæld” er Se og Hørs vurderinger, og nævnet udtaler ikke sin kritik. Nævnet har lagt vægt på, at det af artiklen fremgår, at anpartsselskabet A.F. Holdings gæld er ca. en halv million kroner, og at medejerskab af Corpus Copenhagen k/s indebærer, at nettogælden er 43.000 kroner. Af udsagnet ”[K]s andre selskaber” fremgår det, at Corpus Copenhagen k/s er et af klagers selskaber.

Pressenævnet finder, at Se og Hør heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at udsagnene ”flygtet” og ”kæmpegæld” er vurderinger og derved ikke oplysninger af faktisk karakter, hvorfor klager ikke er berettiget til at få bragt et genmæle.

Afgjort den 7. november 2007.