Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Værnepligtsnævnets kompetence og organisation

Kapitel 2   Sagernes forberedelse

Kapitel 3   Sagernes afgørelse

Kapitel 4   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Værnepligtsnævnet

I medfør af § 12, stk. 2, i værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Værnepligtsnævnets kompetence og organisation

§ 1. Værnepligtsnævnet behandler klager over sessionsafgørelser om udelukkelse fra værnepligtstjeneste og egnethed til værnepligtstjeneste, jf. værnepligtslovens § 4 og § 7, samt klager over afgørelser efter værnepligtslovens §§ 27 og 28 om udsættelse med værnepligtstjeneste.

Stk. 2. Værnepligtsnævnet træffer endvidere afgørelse i sager om fritagelse for værnepligtstjeneste efter værnepligtslovens § 3, stk. 1, og § 29 samt afgørelse i sager efter § 4, stk. 1, i lov om værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande.

Stk. 3. Kvinder, der ønsker at forrette tjeneste på værnepligtslignende vilkår, kan ikke indbringe afgørelser for Værnepligtsnævnet.

§ 2. Værnepligtsnævnet består af en formand, der skal være dommer, og fem andre medlemmer. Nævnets medlemmer udpeges af forsvarsministeren. Formanden udpeges efter indstilling fra Domstolsstyrelsen. To af medlemmerne udpeges efter indstilling fra de værnepligtiges talsmandsorganer og et medlem, der skal være læge, efter indstilling fra Forsvarets Sundhedstjeneste. Lægen deltager kun i afgørelsen af sager i henhold til værnepligtslovens § 11, stk.1, nr. 3.

Stk. 2. Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem. Udpegelse sker for en periode på 4 år ad gangen, dog for repræsentanterne og stedfortræderne indstillet af de værnepligtiges talsmandsorganer for 1 år uden mulighed for genudpegning.

Stk. 3. Forsvarsministeriet udpeger en sekretær for nævnet.

§ 3. Formanden tilrettelægger Værnepligtsnævnets arbejde, herunder arbejdet i sekretariatet, og drager omsorg for sagernes forberedelse og for, at de sager, der er forelagt nævnet, fremmes med tilbørlig hurtighed. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne på nævnets møder.

Stk. 2. Formanden kan bemyndige den stedfortræder, der er udpeget for ham, til at træde i sit sted.

§ 4. Formanden drager omsorg for, at nævnets medlemmer indkaldes til behandling og afgørelse af sagerne. Er et medlem forhindret i at deltage i behandlingen af en sag, skal stedfortræderen for den pågældende så vidt muligt indkaldes.

Stk. 2. Værnepligtsnævnet er beslutningsdygtigt, når formanden eller dennes stedfortræder og 2 andre medlemmer er til stede, deraf mindst 1 af de af de værnepligtiges talsmandsorganer indstillede medlemmer. Ved behandling af klager over sessionsafgørelser om egnethed til værnepligtstjeneste, jf. værnepligtslovens § 7, skal et af de tilstedeværende medlemmer endvidere være nævnets lægefaglige medlem.

Stk. 3. Ved behandling af sager efter § 4, stk. 1, i lov om værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande tilkalder formanden tillige den af Udenrigsministeriet beskikkede tilforordnede.

Kapitel 2

Sagernes forberedelse

§ 5. Værnepligtsnævnet eller formanden på nævnets vegne kan afvise klager, jf. § 1, stk. 1, eller ansøgninger, jf. § 1, stk. 2, der ikke er omfattet af nævnets kompetence, eller som er indgivet af en, der ikke er berettiget. Det samme gælder klager, jf. § 1, stk. 1, der er indgivet senere end 4 uger fra det tidspunkt, da den påklagede afgørelse er meddelt den værnepligtige.

Stk. 2. Klager over sessionsafgørelser om egnethed til værnepligtstjeneste skal afvises, såfremt den værnepligtiges egnethed ikke har været behandlet på to uafhængige sessioner, jf. værnepligtslovens § 9.

§ 6. Klager over afgørelser, jf. § 1, stk. l, og ansøgninger, jf. § 1, stk. 2, indgives skriftligt til Værnepligtsnævnet, Sekretariatet, Jonstrupvej 240, Postboks 145, 2750 Ballerup eller til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Stk. 2. Klager, jf. § 1, stk. 1, skal stemples med dato for modtagelsen.

§ 7. Klager omfattet af § 1, stk. 1, forelægges den indklagede myndighed, der tilbagesender klagen med en udtalelse og en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder samt sagens dokumenter.

Stk. 2. Såfremt klagen er indgivet til den indklagede myndighed, indsendes klagen inden 4 uger til Værnepligtsnævnet i overensstemmelse med retningslinierne i stk. 1. Såfremt indsendelse ikke kan ske inden for den angivne frist, skal Værnepligtsnævnet orienteres om klagen og om grunden til, at rettidig indsendelse ikke kan ske.

Stk. 3. Ansøgninger, jf. § 1, stk. 2, tilstilles Forsvarets Personeltjeneste, Beredskabsstyrelsen eller Militærnægteradministrationen, der forbereder sagsbehandlingen og tilbagesender sagen med en indstilling til Værnepligtsnævnet.

§ 8. Værnepligtsnævnet eller formanden på nævnets vegne kan beslutte, at der skal indhentes en socialrapport til belysning af den værnepligtiges forhold.

Stk. 2. Værnepligtsnævnet eller formanden på nævnets vegne kan i øvrigt indhente oplysninger, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

§ 9. En klager, jf. § 1, stk. 1, skal af Værnepligtsnævnet gøres bekendt med det materiale, jf. § 7 og § 8, der er fremkommet i sagen, og have lejlighed til at afgive en udtalelse.

Stk. 2. Værnepligtsnævnet eller formanden på nævnets vegne kan fastsætte en frist for afgivelse af den i stk. 1 nævnte udtalelse med den virkning, at nævnet kan træffe afgørelse i sagen efter fristens udløb, selvom en udtalelse ikke er fremkommet.

§ 10. Formanden kan på nævnets vegne bestemme, at der skal indhentes yderligere skriftlige indlæg og træffe bestemmelse om afslutning af den skriftlige forberedelse. Formanden kan bestemme, at den skriftlige forberedelse skal genoptages og formen herfor.

§ 11. Klager, jf. § 1, stk. 1, og ansøgninger, jf. § 1, stk. 2, fritager ikke den værnepligtige for at give møde til værnepligtstjeneste efter en udstedt indkaldelsesordre.

Stk. 2. Værnepligtsnævnet eller formanden på nævnets vegne kan annullere en indkaldelsesordre eller stille den i bero. Formanden kan bemyndige nævnets sekretær til at træffe de nævnte beslutninger.

Kapitel 3

Sagernes afgørelse

§ 12. Værnepligtsnævnets afgørelser træffes efter rådslagning på et møde eller efter formandens bestemmelse ved en skriftlig votering.

Stk. 2. Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 3. Afgørelserne samles i en protokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af de tilstedeværende medlemmer. Ved skriftlig votering underskrives votum, der indgår i protokollen ved tilbagesendelsen. Et medlem kan kræve tilført protokollen en kort begrundelse for sit standpunkt.

§ 13. Nævnets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Såfremt afgørelsen træffes på et møde, er den værnepligtige efter begæring berettiget til evt. ved advokat eller anden kyndig repræsentant, der har fuldmagt til at give møde, at afgive en kort mundtlig redegørelse over for Værnepligtsnævnet for sin begrundelse for klagen eller ansøgningen. Den værnepligtige eller dennes repræsentant har ikke adgang til at overvære nævnets rådslagning eller afstemningen.

§ 14. Afgørelserne skal begrundes, men angiver ikke stemmefordeling eller mindretalsudtalelser.

Stk. 2. Den værnepligtige underrettes ved anbefalet brev om den trufne afgørelse inden en af formanden fastsat frist. Samtidig underrettes myndigheden.

§ 15. Værnepligtsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 2002 om Værnepligtsnævnet.

Forsvarsministeriet, den 9. december 2007

Søren Gade

/ Pernille Olesen