Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om livstestamenter

 

I medfør af § 27, stk. 1 og 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

Oprettelse af livstestamenter

§ 1. Enhver, der er fyldt 18 år og ikke er under værgemål, der omfatter personlige forhold, herunder helbredsforhold, jf. værgemålslovens § 5, kan oprette et livstestamente. I livstestamentet kan testator udtrykke sine ønsker med hensyn til behandling, hvis vedkommende måtte komme i en tilstand, hvor selvbestemmelsesretten ikke længere kan udøves af patienten selv, jf. sundhedslovens § 26, stk. 1.

§ 2. Et livstestamente kan kun oprettes på en særlig livstestamenteformular udfærdiget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på en af følgende to måder:

1) ved at udfylde formularen manuelt og indsende denne til Rigshospitalet, jf. § 5, stk. 2, eller

2) ved at udfylde formularen elektronisk på internetadressen www.sundhed.dk.

Livstestamenters udformning, retsvirkning m.v.

§ 3. Livstestamenteformularen, jf. § 2, skal indeholde mulighed for, at testator kan tilkendegive, jf. sundhedslovens § 26, stk. 2, at:

1) der ikke ønskes livsforlængende behandling i en situation, hvor testator er uafvendeligt døende, og

2) der ikke ønskes livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført så svær invaliditet, at testator varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

Stk. 2. Ved livsforlængende behandling forstås behandling, hvor der ikke er udsigt til helbredelse, bedring eller lindring, men alene til en vis livsforlængelse, jf. sundhedslovens § 26, stk. 3.

Stk. 3. Testators ønske i medfør af stk. 1, nr. 1, er bindende for sundhedspersonen, medens et ønske efter stk. 1, nr. 2, er vejledende for sundhedspersonen og skal indgå i dennes overvejelser om behandling, jf. sundhedslovens § 26, stk. 5.

§ 4. Såfremt en sundhedsperson, i tilfælde hvor patienten ikke selv er i stand til at udøve sin selvbestemmelsesret, påtænker at iværksætte livsforlængende behandling af en uafvendeligt døende eller påtænker at fortsætte livsforlængende behandling i en situation som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2, skal sundhedspersonen kontakte Livstestamenteregisteret, jf. § 5, med henblik på at undersøge, om der foreligger et livstestamente, jf. sundhedslovens § 26, stk. 4.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om sundhedspersoners forpligtelser i forbindelse med livstestamenter.

Registrering af livstestamenter

§ 5. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fører et elektronisk register (livstestamenteregister), hvor testators livstestamente registreres. Livstestamenteregisteret omfatter både manuelt og elektronisk oprettede livstestamenter.

Stk. 2. Rigshospitalet fører Livstestamenteregisteret på vegne af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og forestår den i denne forbindelse nødvendige administration.

Stk. 3. Rigshospitalet sender en bekræftelse på registreringen samt oplysninger om, hvordan livstestamentet kan ændres eller tilbagekaldes, jf. § 6.

Stk. 4. For oprettelse af et livstestamente i Livstestamenteregisteret afkræves testator et gebyr på 50 kr. Gebyret opkræves af Rigshospitalet.

Stk. 5. Betaling af gebyr kan ske ved hjælp af indbetalingskort. Ved elektronisk oprettelse af et livstestamente kan betaling tillige ske elektronisk via www.sundhed.dk.

Stk. 6. Såfremt gebyret betales ved hjælp af indbetalingskort, skal der ske betaling senest 30 dage efter, at testator har modtaget den i stk. 3 nævnte bekræftelse. Ved elektronisk betaling via www.sundhed.dk i forbindelse med elektronisk oprettelse af et livstestamente foretages betaling inden gennemførelse af oprettelsen.

Stk. 7. Livstestamenter efter denne bekendtgørelse har kun gyldighed, såfremt de er registreret i Livstestamenteregisteret, jf. stk. 1.

Stk. 8. Er betaling af gebyr ikke sket inden for den i stk. 6, 1. pkt., nævnte frist, slettes livstestamentet i registeret. Rigshospitalet underretter testator om, at livstestamentet er slettet.

Stk. 9. Et livstestamente slettes i Livstestamenteregisteret senest 1 år efter testators død.

Ændring og tilbagekaldelse af livstestamenter

§ 6. Testator kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde sit livstestamente. Et livstestamente tilbagekaldes eller ændres ved, at testator skriftligt og utvetydigt tilkendegiver dette over for Rigshospitalet, jf. dog stk. 2. Testator kan desuden ændre sit livstestamente elektronisk på www.sundhed.dk ved brug af digital signatur. En ændring eller tilbagekaldelse har virkning fra det tidspunkt, den er registreret i Livstestamenteregisteret. Der pålægges ikke gebyr for tilbagekaldelse eller ændring af et livstestamente. Gebyr tilbagebetales ikke i forbindelse med tilbagekaldelse af et livstestamente.

Stk. 2. Et livstestamente kan dog uanset stk. 1 tilbagekaldes eller ændres ved, at testator i forbindelse med en aktuel sygdomssituation utvetydigt tilkendegiver over for en sundhedsperson, at livstestamentet ikke længere skal være gældende eller opretholdes i dets oprindelige form. Tilkendegivelsen har virkning fra det tidspunkt, den er fremsat, og har alene virkning for det aktuelle behandlingsforløb.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. marts 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 663 af 14. september 1998 om livstestamenter.

Stk. 3. Livstestamenter, der før den 28. marts 2007 er registreret i Livstestamenteregisteret i henhold til de på oprettelsestidspunktet gældende regler, har fortsat gyldighed. § 6 finder også anvendelse for disse livstestamenter.

Stk. 4. For livstestamenter, der er indsendt til Rigshospitalet inden den 28. marts 2007, og for hvilke der på dette tidspunkt ikke er betalt gebyr, gælder, at gebyret skal betales senest 2 måneder efter, at testator har modtaget bekræftelsen fra Rigshospitalet, og at livstestamentet slettes i registeret, såfremt gebyret ikke er betalt inden for denne frist, jf. § 6, stk. 4 og 5, i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 20. marts 2007

Lars Løkke Rasmussen

/Christian Vigh