Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægers adgang til at konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion

 

I medfør af § 190 og § 273, stk. 3 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. En læge må ikke konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, obduktion eller udstede dødsattest, når den afdøde

1) var lægens nuværende eller tidligere ægtefælle, registrerede partner, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn,

2) var lægens samlever, stedbarn eller plejebarn,

3) på dødstidspunktet tilhørte lægens husstand, eller når lægen i øvrigt havde et særligt tilknytningsforhold til afdøde.

§ 2. Har en læge udstedt en dødsattest i strid med § 1, udsteder embedslægen, hvis det er muligt, en ny dødsattest, som træder i stedet for den først udstedte.

§ 3. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2007.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 27. marts 2007

Lars Løkke Rasmussen

/Lene Paikjær Jensen