Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. november 2007)

Velfærdsministeren (Karen Jespersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (beregning og afgivelse af kontrolbud samt en kommunal styreform med økonomiudvalg og stående udvalg uden del i den umiddelbare forvaltning).

(Lovforslag nr. L 19).

Efter lovforslaget bemyndiges velfærdsministeren til at fastsætte nærmere regler om kommuners og regioners beregning af omkostningerne ved kommunens eller regionens egen udførelse af en opgave, kommunen eller regionen har besluttet at sende i udbud, (beregning af kontrolbud) og om afgivelsen heraf. Denne del af lovforslaget er en udmøntning af regeringens og KL’s aftale fra 2006 om kommunernes økonomi for 2007 og skal ses i sammenhæng med den målsætning om øget konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver, som parterne i den forbindelse nåede til enighed om. Samtidig er denne del af forslaget et led i udmøntningen af regeringens globaliseringsstrategi om »Stærkere konkurrence om kommunale og regionale opgaver«. Det foreslås endvidere, at velfærdsministeren gives bemyndigelse til at fastsætte regler om, at Klagenævnet for Udbud kan behandle klager over kommuners og regioners overtrædelse af de nye regler om beregning og afgivelse af kontrolbud.

Lovforslaget indeholder endvidere en lovfæstelse af en kommunal styreform, som den tidligere indenrigs- og sundhedsminister har givet bl.a. Skanderborg Kommune dispensation til. Ifølge denne styreform varetager økonomiudvalget og de stående udvalg ikke eller kun inden for visse af deres områder den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender – den såkaldte Skanderborg-model. Lovforslaget giver mulighed for, at kommunerne kan vælge denne styreform uden dispensation fra velfærdsministeren. Denne del af lovforslaget er en udmøntning af regeringens og KL’s aftale om kommunernes økonomi for 2008 og skal ses i sammenhæng med de principper for decentral ledelse, som parterne i den forbindelse blev enige om, og som bl.a. vedrører målsætningen om et klart politisk ledelsesansvar og rum for ledelse og medarbejdere i de udførende institutioner. Forslaget er samtidig en del af udmøntningen af den del af regeringens kvalitetsstrategi, der vedrører et stærkt lokalt selvstyre.

Lovforslaget er en genfremsættelse af det lovforslag nr. L 8, der blev fremsat den 3. oktober 2007, jf. FT 2007-08 (1. samling), tillæg A 108, og som er bortfaldet som følge af afholdelse af folketingsvalg.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings hurtige og velvillige behandling.