Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. november 2007)

Skatteministeren (Kristian Jensen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om

(Lovforslag nr. L 13).

Lovforslaget går ud på at bemyndige regeringen til at opsige Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien, idet overenskomsterne ikke længere giver afbalancerede fordele for Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre skattelove (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger), som medfører adgang til fradrag ved dansk beskatning for indbetalinger til udenlandsk pensionsordning, hvorved overholdelsen af EU-retten sikres.

I den forbindelse er det et væsentligt problem, at de to overenskomster medfører, at Danmark ikke kan beskatte personer i de to lande, der modtager dansk pension (bortset fra tjenestemandspension). Det gælder, selvom Danmark har givet fradrag for indbetalingerne til disse pensionsordninger.

Danmark ønsker en genforhandling af overenskomsterne, så det sikres, at privattegnede pensioner, hvor indbetalingen har givet skattefradrag i Danmark, også udløser dansk beskatning ved udbetaling, selv om pensionisten er flyttet til et af de to lande.

Forhandlinger om ændringer af de to overenskomster har ikke givet et resultat, der er mere til gensidig fordel. Der er ikke udsigt til, at nye forhandlinger vil give et sådant resultat, med mindre forudsætningerne ændres.

Vedtagelsen af lovforslaget medfører ikke, at de to overenskomster opsiges. Det vil kun ske, hvis nye forhandlinger ikke giver et gunstigt resultat.

For at undgå usikkerhed for de personer, der allerede nu bor i de to lande og modtager dansk pension, foreslås en overgangsregel, som skal gælde, hvis overenskomsterne opsiges eller ændres. Disse personer skal forblive fritaget for dansk beskatning af dansk pension i samme omfang som nu.

På samme måde forslås en overgangsregel, så der ikke sker ændringer vedr. ejendomsværdibeskatning for personer her i landet, der ejer fast ejendom i Frankrig. Den nuværende overenskomst med Frankrig medfører, at Danmark ikke kan opkræve ejendomsværdiskat af fast ejendom i Frankrig, som ejes af personer her i landet.

Lovforslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske konsekvenser for borgere og erhvervsvirksomheder umiddelbart. Der forventes et merprovenu til det offentlige i takt med, at danskere opkøber ferieboliger i Frankrig, samt at personer flytter til Frankrig eller Spanien og modtager dansk pension.

Lovforslaget vil ikke have administrative virkninger af betydning.

Jeg ønsker dispensation fra 30-dages reglen for behandling af lovforslag, så lovforslaget kan vedtages inden jul. Når jeg ønsker en hurtig vedtagelse af lovforslaget, skyldes det hensynet til hurtigst muligt at indlede forhandlinger med Frankrig og Spanien om ændring af de gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster, så der kan ske en afklaring af disse landes holdning.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslagets bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets hurtige og velvillige behandling.