Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering pr. 1. januar 2008 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

I sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 og 2, og § 13, stk. 1 og 2, er der fastsat nærmere regler om faste og andre professionelle værgers vederlag.

I bekendtgørelsens §§ 18 og 19 er der endvidere fastsat nærmere regler om betaling af værgens vederlag og nødvendige udlæg.

Efter bekendtgørelsens § 12, stk. 3, § 13, stk. 3, og § 18, stk. 1, skal henholdsvis de vederlag og det indtægtsbeløb, der er angivet i bekendtgørelsen, hvert år reguleres den 1. januar efter lov om satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste højere kronebeløb, der er deleligt med 100.

Det kan på den baggrund oplyses, at vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, udgør 5.100 kr. i 2008, mens vederlaget efter bekendtgørelsens § 12, stk. 2, udgør 5.500 kr. i 2008.

Vederlaget efter bekendtgørelsens § 13, stk. 1, udgør 6.100 kr. i 2008, mens vederlaget efter bekendtgørelsens § 13, stk. 2, udgør 2.400 kr. i 2008.

Indtægtsbeløbet efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1, udgør 142.700 kr. i 2008.

Civilstyrelsen, den 26. november 2007

Rie Thoustrup Sørensen