Den fulde tekst
L 17
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter og arveloven. (Retsmægling m.v.).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 28/11 07 Tillæg A 654
Lovf som fremsat 28/11 07 Tillæg A 609
1.beh 13/12 07 FF 467
Lovf som vedt 22/1 08 Tillæg C 96
Betænkning 31/1 08 Tillæg B 143
2.beh 5/2 08 FF 1426
3.beh 19/2 08 FF 1577
Lov nr 168 af 12. marts 2008
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Karen Hækkerup (S), Marlene Harpsøe (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører en permanent, landsdækkende ordning med retsmægling i civile sager. Det grundlæggende formål er at give parterne i sager indbragt for domstolene mulighed for, hvis de ønsker det, at søge tvisten løst på en anden måde end ved den traditionelle forligsmægling i retten, der bygger på de gældende retsregler, eller ved en dom. Retsmægling kan give mulighed for at nå frem til en aftalt løsning på konflikten, der opleves som mere tilfredsstillende for begge parter. Det skyldes, at løsningen ved retsmægling i højere grad kan give parterne indflydelse på forløbet og tage hensyn til parternes interesser, behov og fremtid.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 115 stemmer.