Den fulde tekst
L 9
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 28/11 07 Tillæg A 284
Lovf som fremsat 28/11 07 Tillæg A 158
1.beh 30/11 07 FF 154
Betænkning 5/12 07 Tillæg B 66
2.beh 11/12 07 FF 301
Lovf optrykt efter 2.beh 11/12 07
3.beh 14/12 07 FF 494
Lovf som vedt 14/12 07 Tillæg C 16
Lov nr 1534 af 19. december 2007
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), John Dyrby Paulsen (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Lars Barfoed (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Efter pensionsbeskatningsloven er alene indbetalinger på danske pensionsordninger fradragsberettigede. Denne regel blev imidlertid underkendt af EF-Domstolen ved dom af 30. januar 2007. Ved kun at give fradragsret for indbetalinger til danske pensionsordninger, mens der ikke indrømmes fradrag for indbetalinger til pensionsordninger i andre medlemsstater, har Danmark ifølge EF-Domstolen således tilsidesat sine forpligtelser i henhold til fællesskabsrettens regler om fri bevægelighed for tjenesteydelser m.v.
På denne baggrund blev der udarbejdet lovforslag om ændring af pensionsbeskatningsloven, hvorefter der fra 1. januar 2008 skal gives fradragsret for indbetalinger på pensionsordninger hos pensionsudbydere i andre medlemsstater efter en aftalemodel. Aftalemodellen medfører, at de udenlandske pensionsudbydere skal indgå en forpligtende aftale med de danske myndigheder om at foretage indberetning, indeholdelse og indbetaling af skat på tilsvarende vis som danske pensionsudbydere.
For pensionsordninger, som medbringes af personer i forbindelse med en tilflytning til landet, er der særlig lempelige regler.
Loven indeholder desuden konsekvensændringer i pensionsbeskatningsloven og i det samtidig hermed fremsatte forslag til pensionsafkastbeskatningslov (lovforslag nr. L 10).
Den samlede omlægning af pensionsbeskatningen skønnes stort set at være provenuneutral for de offentlige finanser.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 106 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og NY) mod 2 (EL).