Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om botilbud m.v. til voksne

(Plejeboliggarantien)

1.

I Socialministeriets vejledning nr. 95 af 5. december 2006 om botilbud m.v. til voksne foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 3 indsættes i afsnit I:

»Kapitel 3 A

Plejeboliggarantien

Indledning

91 a. Denne vejledning uddyber reglerne om plejeboliggarantien. Hensigten med plejeboliggarantien er at sikre, at ældre, der har behov for en almen plejebolig eller en plads i et plejehjem, hvor kommunalbestyrelsen ikke umiddelbart kan tilbyde en sådan bolig eller plads, får tilbudt boligen eller pladsen senest to måneder efter optagelse på en generel venteliste.

Reglerne er fastsat ved lov nr. 288 af 7. april 2006. Der er fastsat nærmere regler om plejeboliggarantien i §§ 14-17 i bekendtgørelse nr. 1381 af 12. december 2006 om leje af almene boliger m.v. og i §§ 4-7 i bekendtgørelse nr. 1385 af 12. december 2006 om plejehjem og beskyttede boliger.

Hvem er omfattet af plejeboliggarantien

91 b. Plejeboliggarantien omfatter alle ældre, der har behov for en almen plejebolig eller en plads i et plejehjem.

Garantien omfatter derimod ikke personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvis en ældre efter optagelse på ventelisten og inden et tilbud om en almen plejebolig eller plads i et plejehjem modtages, får behov for et botilbud opført efter lov om social service eller en almen plejebolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er den ældre ikke længere omfattet af plejeboliggarantien.

Uanset om den almene plejebolig tilbydes af kommunalbestyrelsen eller af ejeren, skal boligen lejes ud til en ældre, der har særligt behov for en sådan bolig, jf. § 54, stk. 1, § 57, stk. 1, og § 64, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. Herudover er der ikke i loven fastsat mere detaljerede kriterier for, hvem boligen kan lejes ud til. Den enkelte kommunalbestyrelse kan derfor inden for personkredsen af ældre selv afgøre, hvilken person der skal tilbydes boligen.

Personen skal dog have et særligt behov for at bo i en sådan bolig. Der vil imidlertid altid være tale om en konkret vurdering ud fra lokale forhold og behov. En nærmere afgrænsning af, hvornår et behov er til stede kan derfor ikke gives. Behovsvurderingen skal dog omfatte den enkelte persons sociale, fysiske, psykiske og økonomiske forhold. Der er derfor tale om en samlet behovsbedømmelse.

Tilsvarende gælder, at kommunalbestyrelsen efter en vurdering af ansøgerens behov træffer beslutning efter reglerne i bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger om, hvorvidt den pågældende kan flytte ind i en plads i et plejehjem. Kommunalbestyrelsen skal på grundlag af de lokale forhold fastlægge, hvilke kriterier der skal tillægges vægt, når der tilbydes en ledig plads.

Ansøgningen skal vurderes i forhold til kommunens samlede muligheder for at tilbyde en anden bolig – dvs. plejehjem, beskyttede boliger, ældreboliger, plejeboliger m.v. – og for at give et tilbud, om fx personlig og praktisk hjælp i eget hidtidige hjem.

Vurderingen bør således tage udgangspunkt i, at et muligt behov for en anden bolig ikke kan ses isoleret men bør betragtes i sammenhæng med kommunens tilbud til personer i eget hjem, fx personlig og praktisk hjælp, dagcenter/ældrecenter, midlertidig eller permanent dag- eller natpleje, boligændringer i egen bolig, særlig støtte til eller aflastning eller afløsning af ægtefælle/andre pårørende m.v.

Beregning af to-månerdersfristen

91 c. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en almen plejebolig eller en plads i et plejehjem til ældre, der har behov for en sådan bolig eller plads senest to måneder efter, at behovet herfor er konstateret. Et tilbud indebærer, at den pågældende ældre får tilbudt en bestemt almen plejebolig eller plejehjemsplads, som er indflytningsklar senest 2 uger efter udløbet af 2-månedersfristen.

To-månedersfristen regnes fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har truffet en forvaltningsmæssig afgørelse om, at den ældre har behov for en almen plejebolig eller en plads i et plejehjem, og fristen løber frem til det tidspunkt, hvor den ældre får tilbudt en bolig eller plads. Kommunalbestyrelsen har pligt til at offentliggøre, hvor lang tid den vil være om at træffe afgørelse om behovet, efter at den har modtaget en anmodning. Hvis en ansøger ikke får sin anmodning om en almen plejebolig eller en plads i et plejehjem afgjort inden for dette tidsrum, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Administration af ventelisten

91 d. Hvis den ældre ikke umiddelbart i forbindelse med konstatering af behovet kan få tilbudt en almen plejebolig eller en plads i et plejehjem, optages den ældre på en generel venteliste, indtil kommunalbestyrelsen senest 2 måneder efter optagelsen på den generelle venteliste kan tilbyde boligen eller pladsen.

Hvis den ældre afslår et tilbud om en almen plejebolig eller en plads i et plejehjem, slettes den ældre ikke på den generelle venteliste, men beregningen af to-månedersfristen annulleres og en ny frist løber fra det tidspunkt, hvor afslaget er modtaget af kommunalbestyrelsen. Dette gælder uanset om tilbudet omfatter en almen plejebolig eller en plejehjemsplads, der er beliggende i kommunen, eller en bolig eller en plads i en anden kommune, hvor kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om anvisningsret.

Plejeboliggarantien og frit valg

91 e. Garantien om tilbud af en almen plejebolig eller en plads i et plejehjem senest to måneder efter optagelse på en generel venteliste gælder dog ikke, hvis den ældre efter reglerne om frit valg af ældreboliger m.v., jf. § 58 a i lov om almene boliger m.v., ønsker at bo i en bestemt plejeboligbebyggelse eller i et bestemt plejehjem, enten i bopælskommunen eller i en anden kommune. I dette tilfælde optages borgeren på en specifik venteliste og er dermed ikke omfattet af garantien. Kommunalbestyrelsen har pligt til at oplyse den ældre om, at plejeboliggarantien ikke gælder i dette tilfælde.

Hvad skal kommunalbestyrelsen tilbyde

91 f. Kommunalbestyrelsen kan opfylde plejeboliggarantien enten ved at tilbyde en almen plejebolig eller en plejehjemsplads, der er beliggende i kommunen eller ved at tilbyde en bolig eller plads i en anden kommune, hvor kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om anvisningsret. Ved optagelse på ventelisten skal kommunalbestyrelsen oplyse den ældre om, at plejeboliggarantien kan opfyldes ved at tilbyde en bolig eller plads, der enten er beliggende i bopælskommunen eller i en anden kommune.

Ikrafttrædelsestidspunktet for plejeboliggarantien

91 g. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar 2009 opfylde plejeboliggarantien.

Administration af plejeboliggarantien, herunder tilsyn

91 h. Kommunalbestyrelsens administration af reglerne, herunder kommunalbestyrelsens generelle opfyldelse af plejeboliggarantien, vil være omfattet af de almindelige regler om det retlige tilsyn med kommunerne efter lov om kommunernes styrelse. Tilsynsmyndigheden vil bl.a. kunne annullere eller suspendere en klart ulovlig beslutning samt anvende tvangsbøder over for de medlemmer af en kommunalbestyrelse, der er ansvarlige for, at kommunalbestyrelsen undlader at udføre en foranstaltning, som de efter lovgivningen har pligt til at udføre.«

2. I indholdsfortegnelsen i bilag 5 indsættes under linien med kapitel 3:

»Kapitel 3 A   Plejeboliggarantien      91 a«

2.

Vejledningen har virkning fra den 1. januar 2008.

Velfærdsministeriet, den 10. december 2007

Karen Jespersen

/ Mikael Lynnerup Kristensen