Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31980L0068
 
31991L0271
 
31998L0015
 
32006L0118
 
32010L0075
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Spildevandsplanens indhold
Kapitel 4 Behandling af forslag til og vedtagelse af spildevandsplan
Kapitel 5 Tilslutning af spildevand til spildevandsanlæg
Kapitel 6 Ophævelse af tilslutningsretten og- pligten (udtræden af det offentlige kloakfællesskab)
Kapitel 7 Udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
Kapitel 8 Særligt om udledning fra offentlige renseanlæg
Kapitel 9 Begrænsning af udledning af kvælstof og fosfor i forbindelse med større industrielle virksomheders udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
Kapitel 10 Forbud mod tilførsel af visse stoffer direkte til grundvandet
Kapitel 11 Spildevandsbortskaffelse fra spredt bebyggelse
Kapitel 12 Afledning af spildevand til jorden (nedsivning)
Kapitel 13 Udledning og udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen
Kapitel 14 Etablering af samletanke for spildevand og pileanlæg - opsamling, tømning og bortskaffelse
Kapitel 15 Tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke m.v.
Kapitel 16 Andre bestemmelser
Kapitel 17 Straf
Kapitel 18 Ikrafttrædelse og overgangsregler
Bilag 1 EGENKONTROL
Bilag 2 TILFØRSEL AF STOFFER TIL GRUNDVANDET
Bilag 3 STOFREDUKTIONSKRAV TIL RENSEKLASSER
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 41)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 3, § 7 a, stk. 1, § 16, § 18, § 19, stk. 4 og 5, § 27, stk. 3, § 29, § 32, stk. 4, § 67, § 73, stk. 1 og 3, § 80, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på alle offentlige og private spildevandsanlæg.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse ved tilførsel af stoffer direkte til grundvandet.

§ 2. Når et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på et spildevandsanlæg, ændres væsentligt, herunder når et spildevandsanlæg flyttes eller omlægges, kræves fornyet tilladelse efter denne bekendtgørelse. Endvidere kræver en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af spildevandet, der tilføres anlægget, fornyet tilladelse.

Stk. 2. Tilladelsesmyndigheden afgør, om en ændring af et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på spildevandsanlægget, kræver fornyet tilladelse.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 3. Denne bekendtgørelse omfatter ikke tilladelse til udledning og udsprøjtning af spildevand m.v. med jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer.

Stk. 2. Ved husspildevand forstås spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter.

Stk. 3. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning.

Stk. 4. Ved humane affaldsprodukter forstås fæces og urin.

Stk. 5. Ved 1 personækvivalent (PE) forstås i denne bekendtgørelse 21,9 kg organisk stof/år målt som det biokemiske iltforbrug (BI5 ), 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg total fosfor/år.

Stk. 6. Ved samletanke til spildevand m.v. forstås tætte beholdere, der enten er typegodkendt eller kan godkendes til opbevaring af spildevand m.v. af tilladelsesmyndigheden, jf. § 37, stk. 2.

Stk. 7. Ved et spildevandsanlæg forstås såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet, afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse.

Stk. 8. Ved et spildevandsanlægs kapacitet forstås den spildevandsmængde med indhold af forurenende stoffer angivet i personækvivalenter (PE), der i henhold til en meddelt spildevandstilladelse omfattet af lovens kapitel 3, 4 eller 5 kan afledes fra en eller flere ejendomme inden for et fastlagt opland til anlægget.

Stk. 9. Ved offentlige spildevandsanlæg forstås spildevandsanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift eller vedligeholdelse.

Stk. 10. Ved private spildevandsanlæg forstås de spildevandsanlæg, der ikke er omfattet af stk. 9. Spildevandsanlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, er dog private, selvom de drives og vedligeholdes af kommunalbestyrelsen på grundejerens vegne.

Kapitel 3

Spildevandsplanens indhold

§ 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde oplysninger som nævnt i lovens § 32, stk. 1, nr. 1-7, samt fornødne kortbilag. Spildevandsplanen skal endvidere indeholde oplysninger om følgende:

1) Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand.

2) De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet.

3) Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f. eks. ved udsprøjtning.

4) Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand.

5) En renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet.

6) Hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af de offentlige anlæg samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

7) Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.

8) Hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til lovens § 32, stk. 1, nr. 4, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hydrogeologiske forhold ikke strider herimod, og at nedsivning i de udpegede områder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens § 29.

Stk. 3. Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles privat spildevandsanlæg, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen.

Kapitel 4

Behandling af forslag til og vedtagelse af spildevandsplan

§ 6. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan sendes samtidig med offentliggørelsen til det relevante statslige miljøcenter under Miljøministeriet, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre, til orientering.

§ 7. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig annoncering af spildevandsplanens vedtagelse.

Stk. 2. Den vedtagne spildevandsplan sendes samtidig til det relevante statslige miljøcenter under Miljøministeriet, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre.

Kapitel 5

Tilslutning af spildevand til spildevandsanlæg

§ 8. Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. lovens § 28, stk. 4.

§ 9. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg samt dertil hørende udløbsledninger, jf. lovens § 28, stk. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler ligeledes tilladelse efter lovens § 28, stk. 3, til tilslutning af spildevand til private spildevandsanlæg inden for det private anlægs kapacitet, når spildevandet efterfølgende ledes til et offentligt spildevandsanlæg.

Stk. 2. Ved fastsættelse af vilkår i en tilladelse meddelt efter lovens § 28, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen sikre, at afledningen ikke er til hinder for, at det offentlige spildevandsanlæg kan opfylde sin tilladelse til udledning, herunder at miljøkvalitetskravene for det berørte vandområde sikres opfyldt.

Stk. 3. Meddelelse af tilladelse efter stk. 1, 2. pkt., kræver skriftlig accept fra den ansvarlige for det private spildevandsanlæg.

§ 10. Følgende afgørelser, jf. § 9, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed:

1) Tilslutning af husspildevand fra husstande med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder med tilhørende tag- og overfladevand fra befæstede arealer.

2) Tilslutning af processpildevand fra virksomheder med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder med tilhørende tag- og overfladevand, når spildevandet efter sit indhold kan omregnes til PE og i øvrigt ikke indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand, eller har en væsentlig anden sammensætning end huspildevand.

3) Tilslutning af tag- og overfladevand i øvrigt, dog med undtagelse af overfladevand fra veje, jernbaner og befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.

Kapitel 6

Ophævelse af tilslutningsretten og- pligten (udtræden af det offentlige kloakfællesskab)

§ 11. Tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab kan meddeles af kommunalbestyrelsen, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Der er overensstemmelse med kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 2,

2) der er enighed herom mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen,

3) der sker ikke en væsentlig forringelse af kloakforsyningens samlede økonomi, og

4) kloakforsyningen kan fortsat fungere teknisk forsvarligt.

Stk. 2. Hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab forudsætter, at tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning er meddelt. Tilladelse til alternativ bortskaffelse kan meddeles, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Vandplanens mål for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt mål for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet tilsidesættes ikke,

2) kravene i bekendtgørelsens kapitel 8 fastholdes, uanset at der sker reduktion i den godkendte kapacitet, og

3) den samlede spildevandsmængde renses ikke dårligere end hidtil.

Stk. 3. Når de ejendomme, der har fået tilladelse efter stk. 1, er trådt ud af det offentlige kloakfællesskab, skal det indføres i en spildevandsplan, således at det af denne fremgår, hvilke ejendomme der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet.

Kapitel 7

Udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet

§ 12. Ansøgning om tilladelse efter lovens § 28, stk. 1 og 2, til udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet skal indsendes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. I sager efter lovens § 28, stk. 2, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningen ledsaget af kommunalbestyrelsens bemærkninger til Miljøcenter Århus, Miljøcenter Odense eller Miljøcenter Roskilde, jf. bilag 1, pkt. 1, i bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven og konkurrenceloven til Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under Miljøministeriet.

Stk. 3. Tilladelsesmyndigheden afgør, hvilke oplysninger der skal foreligge i forbindelse med ansøgningen, medmindre der er fastsat andet i denne bekendtgørelse eller andre regler.

Stk. 4. Hvis ansøgningen vedrører en tilladelse til en kommunal spildevandsudledning, kan kommunalbestyrelsen ikke træffe afgørelse førend fire uger efter, at et udkast til tilladelse er sendt til vejledende udtalelse til det relevante statslige miljøcenter under Miljøministeriet, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre.

Stk. 5. Tilladelse meddelt efter lovens § 28, stk. 1 og 2, til spildevandsudledninger med en godkendt kapacitet på 30 PE eller derover skal sendes til de berørte statslige miljøcentre under Miljøministeriet, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre.

Stk. 6. Ved meddelelse af tilladelse efter lovens § 28, stk. 1, til fælles private spildevandsanlæg skal kommunalbestyrelsen navnlig påse, at følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Gennemførelsen af projektet må ikke stride mod hensynet til en forsvarlig og hensigtsmæssig byudvikling, og

2) gennemførelsen af projektet skal være i overensstemmelse med spildevandsplanen og vandplanen.

§ 13. Følgende afgørelser efter lovens § 28, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed:

1) Udledning af husspildevand fra husstande og virksomheder med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder med tilhørende tag- og overfladevand fra befæstede arealer.

2) Udledning af processpildevand fra virksomheder med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder med tilhørende tag- og overfladevand, når spildevandet efter sit indhold kan omregnes til PE og i øvrigt ikke indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand, eller har en væsentlig anden sammensætning end husspildevand.

3) Udledning af tag- og overfladevand i øvrigt, dog med undtagelse af overfladevand fra veje, jernbaner og befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.

§ 14. Ved ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg, hvor afstanden fra nedsivningsanlæg til vandløb, søer eller havet er mindre end 25 meter, finder §§ 12-13 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal det sikres, at følgende betingelser er opfyldt:

1) De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at afledningen kan ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg, og

2) afledningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 15. Tilladelsesmyndigheden fastsætter i tilladelsen spildevandsanlæggets kapacitet.

Stk. 2. Miljøcenter Århus, Miljøcenter Odense eller Miljøcenter Roskilde træffer afgørelse i tilfælde, hvor der er uenighed mellem kommunalbestyrelsen og det statslige miljøcenter om, hvem der er tilladelsesmyndighed.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Særligt om udledning fra offentlige renseanlæg

§ 16. Renseanlæg med en godkendt kapacitet på 2.000 PE eller derover med udledning til vandløb eller søer skal overholde de i § 17, stk. 1, nr. 1 og 2, anførte krav til organisk stof.

Stk. 2. Renseanlæg med en godkendt kapacitet på 5.000 PE eller derover skal overholde de i § 17, stk. 1, nr. 1-4, anførte krav til organisk stof, fosfor og kvælstof.

Stk. 3. Renseanlæg med en godkendt kapacitet fra og med 5.000 PE og op til 15.000 PE, der har en eksisterende tilladelse, hvor der ikke er stillet krav til kvælstof, jf. § 17, stk. 1, nr. 4, skal dog alene overholde de i § 17, stk. 1, nr. 1-3, anførte krav til organisk stof og fosfor, indtil tilladelsen ændres i forbindelse med etablering af nyt renseanlæg eller forøgelse af anlæggets allerede godkendte kapacitet.

§ 17. Medmindre strengere krav er fastsat i en tilladelse til spildevandsudledning efter lovens § 28 eller påbydes i medfør af lovens § 30, må spildevandets indhold af følgende stoffer i de i § 16 omhandlede tilfælde ved udledning maksimalt være:

1) Organisk stof COD
< 75 mg/l
2) Organisk stof BI5 (modificeret)
< 15 mg/l
3) Total fosfor P
<1,5 mg/l
4) Total kvælstof N
< 8 mg/l.

Kontrol med offentlige renseanlæg

§ 18. Renseanlæg med en godkendt kapacitet på 30 PE eller derover skal udtage egenkontrolprøver i såvel tilløb som afløb. Ved egenkontrolprøver forstås prøver, hvor prøveudtagning og måling forestås eller rekvireres af kommunalbestyrelsen. Egenkontrolprøver udtages og måles i overensstemmelse med bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv. Egenkontrolprøver skal være jævnt fordelt over året eller fordelt i forhold til anlæggets drifts- og belastningsmønster.

Stk. 2. Ved udtagelse af egenkontrolprøver efter stk. 1 skal prøvetagningsmetoden i bilag 1 anvendes. Antallet af egenkontrolprøver, der skal måles som akkrediteret teknisk prøvning af akkrediteret laboratorium, skal som minimum udgøre det antal og måles for de parametre, der fremgår af bilag 1. Antallet af egenkontrolprøver, hvor måling skal ske akkrediteret, skal fastsættes i tilladelsen efter lovens § 28. Det kan i tilladelsen fastsættes, at der, udover de fastlagte egenkontrolprøver, hvor måling skal ske akkrediteret, skal udtages egenkontrolprøver, hvor måling skal ske certificeret. Hvis det i tilladelsen er fastsat, at der skal udtages egenkontrolprøver, hvor måling skal ske certificeret, skal disse indgå i den i § 19, stk. 1, nævnte kontrolberegning.

Stk. 3. Renseanlæg skal i prøveudtagningsdøgnet måle vandmængden, der udledes fra renseanlægget. Renseanlæg med en godkendt kapacitet på under 2000 PE kan dog foretage en skønsmæssig beregning af vandmængden.

Stk. 4. Vilkår om udtagning, måling og antal af prøver, der er fastsat i en tilladelse efter lovens § 28, stk. 1, eller i et påbud efter lovens § 30, erstattes af kravene nævnt i stk. 1 og 2. Ændring af tilladelser alene for at erstatte kravene er ikke nødvendig, medmindre skærpede krav skal opretholdes i tilladelsen.

§ 19. Det kompetente statslige miljøcenter under Miljøministeriet, jf. bilag 1, pkt. 2, i bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i miljøbeskyttelsesloven, beredskabsloven og konkurrenceloven til Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under Miljøministeriet, kontrollerer, om krav til udledning af de i bilag 1 nævnte parametre fastsat i en tilladelse efter lovens § 28 er overholdt. Kontrollen foretages mindst en gang årligt som en beregning baseret på alle egenkontrolprøver, udtaget fra renseanlæggets afløb inden for 12 på hinanden følgende måneder. En ny kontrolperiode kan påbegyndes inden udløbet af den forudgående kontrolperiode.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte kontrol gælder tilsvarende for de i §§ 16-17 nævnte krav til udledning.

Stk. 3. I det omfang, der foreligger afløbsprøver udtaget af det kompetente statslige miljøcenter under Miljøministeriet som led i tilsyn, indgår disse i den i stk. 1 nævnte kontrol.

Stk. 4. I forbindelse med kontrol efter stk. 1 skal renseanlæg med en godkendt kapacitet på 100 PE eller derover kontrolleres ved anvendelse af retningslinjerne i den til enhver tid gældende danske standard for afløbskontrol og statistisk kontrolberegning af afløbsdata. Det samme gælder for de i §§ 16-17 anførte koncentrationer, idet standardens beregningsmetode for transportkontrol skal anvendes.

Stk. 5. Vilkår om kontrolberegning, der er fastsat i en tilladelse efter lovens § 28, stk. 1, eller i et påbud efter lovens § 30, og som vedrører de i bilag 1 nævnte parametre, erstattes af kravene i denne bestemmelse.

Kapitel 9

Begrænsning af udledning af kvælstof og fosfor i forbindelse med større industrielle virksomheders udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet

§ 20. Dette kapitel regulerer udledningstilladelser for større industrielle spildevandsanlæg, når der gives tilladelse efter lovens § 28, stk. 1 og 2, til årlig udledning af 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor eller derover til vandløb, søer eller havet.

Stk. 2. Hvis en virksomhed tilsluttes et offentligt spildevandsanlægs udløbsledning, og tilslutningen sker efter et offentligt renseanlæg, betragtes tilslutningen for hele virksomhedens spildevandsudlednings vedkommende som særskilt udledning efter lovens § 28, stk. 1 og 2.

§ 21. Udledning af kvælstof og fosfor, der er omfattet af § 20, skal nedbringes mest muligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, jf. lovens § 3, medmindre vandplanen stiller strengere krav til kvaliteten af vandområderne.

Stk. 2. Udledning af kvælstof og fosfor må ikke være til hinder for opfyldelse af det for vandområdet fastsatte mål.

§ 22. Ansøgning om tilladelse til udledning af kvælstof og fosfor efter dette kapitel skal være skriftlig og ledsages af følgende oplysninger, dog med de afvigelser, som følger af den enkelte virksomheds eller det enkelte spildevandsanlægs karakter:

1) Redegørelse for det valgte projekt til fjernelse eller nedbringelse af kvælstof og fosfor i udledningen af spildevandet. Der skal herunder redegøres for de grænseværdier for og mængder af kvælstof og fosfor, som udledningen kan nedbringes til. Desuden skal der redegøres for de foranstaltninger, virksomheden agter at foretage for at opnå de lavest mulige grænseværdier og mængder.

2) Oplysninger om det valgte projekts forhold til de på området eksisterende alternative teknologier samt oplysninger om de afledte økonomiske virkninger med henblik på en begrænsning af udledningen af kvælstof og fosfor.

3) Redegørelse for mulighederne for teknisk udviklingsarbejde med henblik på forbedrede muligheder for fjernelse af eller yderligere nedbringelse af kvælstof og fosfor.

4) Redegørelse for mulighederne for at nedbringe eller fjerne udledningen af kvælstof og fosfor, herunder ved ændret råvareanvendelse, reduktion eller fjernelse af den pågældende produktion fra virksomheden.

5) I fornødent omfang sådanne økonomiske eller regnskabsmæssige oplysninger vedrørende virksomheden og dennes drift, som kan danne grundlag for tilladelsesmyndighedens vurdering af, hvilke foranstaltninger der kan gennemføres for at fjerne eller nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor.

Stk. 2. Såfremt ansøgningen ikke indeholder de efter tilladelsesmyndighedens skøn nødvendige oplysninger, skal virksomheden skriftligt have meddelelse herom. Det skal angives, hvilke yderligere oplysninger, der ønskes, og der skal fastsættes en tidsfrist for virksomheden til at fremsende oplysningerne.

§ 23. Tilladelsesmyndigheden træffer afgørelse om tilladelse til udledning af kvælstof og fosfor i overensstemmelse med § 21.

Stk. 2. En tilladelse skal indeholde en redegørelse for og en vurdering af de oplysninger, som virksomheden har givet i ansøgningen, herunder en angivelse af de hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen. Desuden skal tilladelsen indeholde vilkår for den tilladte udledning af kvælstof og fosfor, herunder fastsættelse af den egenkontrol, som virksomheden skal foretage.

Kapitel 10

Forbud mod tilførsel af visse stoffer direkte til grundvandet

§ 24. Der kan ikke meddeles tilladelse til tilførsel af de i bilag 2 nævnte stoffer til grundvandet, hvis tilførsel til grundvandet sker uden gennemsivning af jordoverfladen eller undergrunden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog til videnskabelige formål til karakterisering, beskyttelse eller genopretning af vandområder meddele tilladelse til tilførsel af de i bilag 2 nævnte stoffer til grundvandet. Det er dog en forudsætning for meddelelse af tilladelse,

1) at stofferne er begrænsede til de mængder, der er strengt nødvendige for de pågældende videnskabelige formål, og

2) at stofferne forekommer i mængder, der er så ringe, at det modtagende grundvands kvalitet ikke forringes.

Kapitel 11

Spildevandsbortskaffelse fra spredt bebyggelse

§ 25. Ved spredt bebyggelse omfattet af dette kapitel forstås enkelte eller fælles udledninger fra ejendomme med en samlet spildevandsbelastning på 30 PE eller derunder.

Stk. 2. Virksomheder, der ikke er godkendelsespligtige efter lovens kapitel 5, er omfattet af § 26 og § 27, når følgende er opfyldt:

1) Spildevandet, bortset fra tag- og overfladevand, kan efter sit indhold omregnes til PE,

2) spildevandet indeholder ikke andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand, og

3) den samlede spildevandsbelastning er på 30 PE eller derunder.

Stk. 3. Virksomheder, der er godkendelsespligtige efter lovens kapitel 5, hvorefter virksomhedens udledningstilladelse også er reguleret, er ikke omfattet af § 26 og § 27, medmindre:

1) Virksomheden alene udleder husspildevand og tag- og overfladevand, og

2) den samlede spildevandsbelastning er på 30 PE eller derunder.

§ 26. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lovens § 28, stk. 1, til spildevandsafledning fra spredt bebyggelse. Kommunalbestyrelsen skal i tilladelsen stille krav til renseniveau, der mindst opfylder det i spildevandsplanen fastsatte renseniveau for området, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 4 og 5.

Stk. 2. I forbindelse med meddelelse af påbud efter lovens § 30 om forbedret spildevandsafledning til ejendomme beliggende i spredt bebyggelse skal kommunalbestyrelsen stille krav om rensning af spildevandet, der mindst opfylder det i spildevandsplanen fastsatte renseniveau for området, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 4 og 5.

Stk. 3. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 og påbud efter stk. 2 skal krav til rensning stilles i henhold til de i bekendtgørelsens bilag 3 angivne stofreduktionskrav til renseklasser.

Stk. 4. Ved påbud om nedsivning efter lovens § 30, stk. 5, finder bekendtgørelsens § 29, stk. 1, nr. 1-6 tilsvarende anvendelse.

§ 27. Ved meddelelse af påbud efter lovens § 30 om forbedret spildevandsafledning skal følgende forudsætninger være opfyldt:

1) Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt,

2) ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrømsliggende vandområde, og

3) der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrømsliggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det i vandplanen vedtagne mål for vandområdet ikke er opfyldt.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2 og 3, finder ikke anvendelse ved meddelelse af påbud om forbedring af uhygiejniske forhold affødt af udledningen.

Kapitel 12

Afledning af spildevand til jorden (nedsivning)

§ 28. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lovens § 19, stk. 1, til etablering af nedsivningsanlæg, jf. §§ 29-31.

§ 29. Tilladelse til nedsivningsanlæg med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder, hvor spildevandet ikke indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand eller har en væsentlig anden sammensætning end husspildevand, kan meddeles, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden på ejendommen er egnet til nedsivning,

2) nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener, uhygiejniske forhold eller gener i øvrigt,

3) spildevandet passerer en bundfældningstank, forinden det ledes til nedsivningsanlæg,

4) nedsivningsanlægget og de tilhørende afløbsinstallationer udformes og drives i overensstemmelse med de af myndighederne fastsatte retningslinjer,

5) nedsivningsanlægget udformes som sivedræn, med undtagelse af anlæg, der mindst opfylder renseklasse SO, jf. bilag 3,

6) bunden af nedsivningsanlægget placeres mindst 1 meter og så vidt teknisk muligt 2,5 meter over højeste grundvandsstand,

7) nedsivningsanlægget respekterer beskyttelsesområder fastlagt efter lovens § 22,

8) afstanden fra nedsivningsanlægget til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 300 meter,

9) afstanden fra nedsivningsanlægget til vandindvindingsanlæg, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 150 meter, og

10) afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter.

Stk. 2. For vandindvindingsanlæg som nævnt i stk. 1, nr. 9, og vandindvindingsanlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme, og hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, kan afstanden fra nedsivningsanlægget nedsættes til 75 meter, når de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg.

§ 30. Tilladelse til afledning af tag- og overfladevand til nedsivningsanlæg, hvortil der ikke afledes husspildevand eller procesvand, kan meddeles, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Afstanden til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet, er mindst 25 meter,

2) nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener, eller gener i øvrigt,

3) afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter, og

4) tag- og overfladevand kommer ikke fra offentlige veje, jernbaner eller befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.

§ 31. Er betingelserne i §§ 29 og 30 ikke opfyldt, kan tilladelse dog meddeles, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Tilladelsen er ikke i modstrid med områdets vandforsynings-, spildevands-, kommune- og vandplaner,

2) de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg,

3) nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål,

4) nedsivningen er ikke til hinder for, at de i vandplanen fastlagte mål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet kan opfyldes, og

5) afstanden til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter.

§ 32. Hvis afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer eller havet er mindre end 25 meter, finder § 14 anvendelse.

§ 33. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 29 og 30 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 31 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i følgende tilfælde:

1) Tilladelse til eller afslag på ansøgning om nedsivning af spildevand for anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, når spildevandet ikke indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand, eller har en væsentlig anden sammensætning end husspildevand.

2) Tilladelse til eller afslag på ansøgning om nedsivning af tag- og overfladevand med undtagelse af overfladevand fra offentlige veje, jernbaner og befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.

Kapitel 13

Udledning og udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen

§ 34. Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen og kredsdyrlægen meddele tilladelse efter lovens § 19, stk. 1, til udledning eller udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen.

Stk. 2. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal det sikres, at udledningen eller udsprøjtningen ikke indebærer risiko for eller medfører

1) forurening af grundvand,

2) forurening af overfladevand,

3) sundhedsfare for mennesker eller dyr,

4) gener for omboende eller

5) overfladeafstrømning.

§ 35. Kommunalbestyrelsens afslag på ansøgning efter § 34, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 36. By- og Landskabsstyrelsen afgør tvivlsspørgsmål om, hvorvidt spildevand, der ønskes udledt eller udsprøjtet på jordoverfladen, har en jordbrugsmæssig værdi.

Stk. 2. By- og Landskabsstyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 14

Etablering af samletanke for spildevand og pileanlæg - opsamling, tømning og bortskaffelse

§ 37. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lovens § 19, stk. 1 og 2, til afledning af husspildevand, tag- og overfladevand eller humane affaldsprodukter fra højst to husstande til samletanke, der helt eller delvist er nedgravet i jorden.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan meddeles, når en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

1) Samletanken er typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke, jf. bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen).

2) Samletanken efter kommunalbestyrelsens vurdering opfylder lignende kvalitetskrav til opbevaring af husspildevand, humane affaldsprodukter eller tag- og overfladevand.

3) Samletanken af kommunalbestyrelsen kan godkendes til at indgå i et toiletsystem, hvis funktion forudsætter fuldstændig beholdertæthed (vacuumsystemer).

4) Samletanken er udført i en betonkonstruktion af en autoriseret kloakmester efter en af kommunalbestyrelsen godkendt tegning.

Stk. 3. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal følgende være opfyldt:

1) Samletanken skal have en størrelse, der passer til den ønskede tømningshyppighed og den tilledte mængde af husspildevand, humane affaldsprodukter eller tag- og overfladevand,

2) samletanken skal anbringes og indrettes således, at der er uhindret adgang til tømning, og

3) det skal sikres, at der ikke opstår sundhedsfare for mennesker og dyr eller gener for omboende.

Stk. 4. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal følgende afstandskrav til vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, være opfyldt:

1) Afstanden fra samletanken til vandindvindingsanlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, er mindst 50 meter,

2) afstanden fra samletanken til vandindvindingsanlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme, er mindst 30 meter, og

3) afstanden fra samletanken til vandindvindingsanlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne en enkelt ejendom, er mindst 15 meter.

Stk. 5. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal det i forhold til vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet, sikres, at afstanden fra samletanken til vandindvindingsanlægget er mindst 15 meter.

Stk. 6. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal det sikres, at afstanden fra samletanken til veje og skel er mindst 2 meter.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte afstandskravene i stk. 4 og 5, hvis de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at der ikke er øget risiko for forurening af vandindvindingsanlæg.

§ 38. Selvom alle betingelserne for at give tilladelse efter § 37 ikke er opfyldt, kan kommunalbestyrelsen meddele tilladelse til afledning af spildevand og humane affaldsprodukter til samletanke, der er helt eller delvist nedgravet i jorden, når kommunalbestyrelsen ved en vurdering af de hydrogeologiske forhold sikrer, at der ikke er øget risiko for forurening af vandindvindingsanlæg. Bestemmelserne i § 37, stk. 2 og 3, og § 37, stk. 6, finder dog anvendelse.

§ 39. Ved etablering af ikke nedgravede samletanke for spildevand og for humane affaldsprodukter, bortset fra tag- og overfladevand, finder bestemmelserne i § 37, stk. 2 og 3, § 37, stk. 6 og 7, og § 38 tilsvarende anvendelse.

§ 40. Etablering af samletanke for tag- og overfladevand, der ikke er nedgravede i jorden, kræver ikke tilladelse. Etablering skal dog anmeldes til kommunalbestyrelsen senest 3 uger før etableringen.

§ 41. Ved etablering af anlæg til genanvendelse af regnvand opsamlet fra tage finder § 37, § 38 og § 40 ikke anvendelse for samletanken til regnvandet, hvis regnvandet opsamles i et produkt, der opfylder bygningsreglementerne, og regnvandet opsamles og genanvendes i overensstemmelse med regler fastsat i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen).

§ 42. Hvis en ejendom ikke er omfattet af en kommunal tømningsordning, skal det, forinden der meddeles tilladelse, jf. §§ 37-39, til etablering af en samletank for husspildevand, være godtgjort, at samletanken vil blive tømt af en slamsuger på en forsvarlig måde, og at der foreligger en kontrakt med en kommunalbestyrelse om, at indholdet føres direkte og på den anviste måde til et renseanlæg. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger tilladelse til genanvendelse af hele eller dele af husspildevandet. I disse tilfælde finder § 43 tilsvarende anvendelse.

§ 43. Når der meddeles tilladelse til etablering af samletanke for andet end husspildevand, skal det sikres, at tømning, transport og slutdisponering sker på forsvarlig vis. Ansøgeren skal i ansøgningen give kommunalbestyrelsen oplysning om lokaliteten for slutdisponering og dokumentere, at der foreligger tilladelse til slutdisponering på den pågældende lokalitet.

§ 44. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lovens § 19, stk. 1 og 2, til afledning af spildevand til pileanlæg, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Pileanlægget udføres med tæt bund og tætte sider,

2) der opstår ikke overfladisk afstrømning fra anlæg,

3) der er ikke risiko for sundhedsfare for mennesker og dyr,

4) der opstår ikke gener for omboende, og

5) afstandskrav til vandindvindingsanlæg, som angivet i § 37, stk. 4 og 5, overholdes.

Stk. 2. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 kan afstandskravene i stk. 1, nr. 5, fraviges, hvis

1) det kan sandsynliggøres, at anlægget kan etableres uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg.

§ 45. Hvis pileanlægget udføres uden tæt bund og tætte sider, skal ansøgning om etablering af anlægget behandles efter reglerne om afledning af spildevand til jorden i kapitel 12.

§ 46. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 37, stk. 1, og § 39 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 44, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når tilladelsen omhandler afledning af husspildevand fra en eller to husstande.

Kapitel 15

Tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke m.v.

§ 47. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af denne skal gennemføres fælles bortskaffelse af spildevand eller humane affaldsprodukter fra samletanke m.v. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er kommunalbestyrelsen ansvarlig for tømning af samletanke m.v. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at tømning i disse tilfælde skal være omfattet af den kommunale tømningsordning.

Stk. 3. For humane affaldsprodukter og visse typer spildevand, der er opsamlet i samletank efter reglerne i kapitel 14, er en kommunal tømningsordning efter stk. 1 ikke obligatorisk, når der er opnået tilladelse til alternativ slutdisponering eller genanvendelse.

Stk. 4. For anlæg omfattet af stk. 1 skal den, der er ansvarlig for, at samletanken tømmes, inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist og efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser herom, anmode om tømning af samletanken, jf. § 50, stk. 3.

Stk. 5. For anlæg omfattet af stk. 2 skal ejeren af anlægget efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse herom anmode om tømning af samletanken.

§ 48. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af denne skal gennemføres en fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., er kommunalbestyrelsen ansvarlig for tømning af bundfældningstanke. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at tømning i disse tilfælde skal være omfattet af den kommunale tømningsordning.

§ 49. Kommunalbestyrelsen kan for tømning af øvrige udskillere, herunder sandfang, bestemme, at der skal gennemføres en fælles tømningsordning. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen.

§ 50. Kommunalbestyrelsen fastsætter forskrifter for tømningsordninger i regulativer, herunder forskrifter om tømningsordningers omfang og tilrettelæggelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bl.a. fastsætte forskrifter om

1) adgangsforhold til tanke,

2) tømning af tanke, og

3) differentierede tømningshyppigheder afhængig af størrelse, udformning eller belastning af den enkelte samletank, bundfældningstank, udskiller eller lignende.

Stk. 3. Tømningsordninger administreres og forestås af kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Vedtagne tømningsregulativer skal ved kommunalbestyrelsens foranstaltning offentligt annonceres og offentliggøres på hjemmesiden.

§ 51. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 47-50 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 16

Andre bestemmelser

§ 52. Tilladelsesmyndigheden fører register over de i medfør af denne bekendtgørelse givne tilladelser. Registreringen skal foretages efter såvel beliggenhed som efter vandområdet.

§ 53. Der kan fastsættes vilkår i forbindelse med meddelelse af tilladelse, herunder om egenkontrol.

Stk. 2. Tilladelser kan tidsbegrænses.

Kapitel 17

Straf

§ 54. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) tilsidesætter de i §§ 16-17 anførte krav til udledning,

2) undlader at foretage egenkontrol efter § 18 eller

3) undlader at foretage anmeldelse efter § 40.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af kommunalbestyrelsen i medfør af kapitel 15, kan der for overtrædelse fastsættes straf af bøde.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 18

Ikrafttrædelse og overgangsregler

§ 55. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 ophæves.

§ 56. For § 5, stk. 1, nr. 1, gælder, at spildevandsplanen skal forholde sig til regionplanen, indtil denne erstattes af en vandplan, jf. § 5 i lov nr. 570 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og lov om vandforsyning m.v.

Stk. 2. For § 11, stk. 2, nr. 1, gælder, at tilladelse til alternativ bortskaffelse kan meddeles, hvis regionplanens mål for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt mål for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet ikke tilsidesættes, indtil regionplanen erstattes af en vandplan, jf. § 5 i lov nr. 570 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og lov om vandforsyning m.v.

Stk. 3. For § 12, stk. 6, nr. 2, gælder, at gennemførelse af projektet skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i regionplanen for vandkvaliteten og grundvandsbeskyttelsen, indtil regionplanen erstattes af en vandplan, jf. § 5 i lov nr. 570 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og lov om vandforsyning m.v.

Stk. 4. For § 21, stk. 1, gælder, at eventuelle strengere krav til kvaliteten af vandområderne findes i regionplanen, indtil denne erstattes af en vandplan, jf. § 5 i lov nr. 570 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og lov om vandforsyning m.v.

Stk. 5. For § 27, stk. 1, nr. 3, gælder, at det omtalte mål for vandområdet findes i regionplanen, indtil denne erstattes af en vandplan, jf. § 5 i lov nr. 570 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og lov om vandforsyning m.v.

Stk. 6. For § 31, stk. 1, nr. 1 og 4, gælder, at tilladelsen ikke må være i strid med regionplanen eller til hinder for opfyldelse af fastlagte mål i regionplanen, indtil denne erstattes af en vandplan, jf. § 5 i lov nr. 570 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og lov om vandforsyning m.v.

Miljøministeriet, den 11. december 2007

Troels Lund Poulsen

/ Anne-Marie V. Rasmussen


Bilag 1

EGENKONTROL

Godkendt
 
Mindste antal egenkontrol-
Parametre, der skal analyseres for
Prøvetagningsmetode
kapacitet (PE)
 
prøver pr. år, der skal analyseres som akkrediteret teknisk prøvning af akkrediteret laboratorium
Total-kvælstof
Total-fosfor
BI5 (mod)
COD2)
SS
NH3 -N
 
30-99
Afløb
2
X
X
X1)
X1)
X1)
X1)
Stikprøver3)
100-
Tilløb
2
X
X
       
Tidsproportional
199
Afløb
6
X
X
X1)
X1)
X1)
X1)
eller vandføringsvægtet døgnprøve
200-
Tilløb
6
X
X
       
Tidsproportional
999
Afløb
6
X
X
X1)
X1)
X1)
X1)
eller vandføringsvægtet døgnprøve
1.000-
Tilløb
6
X
X
       
Vandføringsvægtet
1.999
Afløb
12
X
X
X1)
X1)
X1)
X1)
døgnprøve
2.000-
Tilløb
6
X
X
X4)
X
   
Vandføringsvægtet
49.999
Afløb
12
X
X
X
X
X1)
X1)
døgnprøve
>
Tilløb
12
X
X
X4)
X
   
Vandføringsvægtet
50.000
Afløb
24
X
X
X
X
X1)
X1)
døgnprøve

1) Gælder kun, hvis der i tilladelsen efter lovens § 28, stk. 1, eller i et påbud efter lovens § 30, er fastsat krav til den pågældende parameter i det udledte spildevand, eller hvis anlægget er omfattet af bekendtgørelsens §§ 16-17.

2) COD-måling kan erstattes af NVOC-måling. Resultatet af NVOC-målingen omregnes til COD. Omregningsfaktoren skal bestemmes for hvert enkelt renseanlæg ved minimum 12 sammenhængende målinger af NVOC og COD.

3) Tidsproportionale prøver, vandføringsvægtede prøver eller stikprøver.

4) Kan erstattes af BI5.


Bilag 2

TILFØRSEL AF STOFFER TIL GRUNDVANDET

Bilaget omfatter de enkeltstoffer, som indgår i de anførte familier og grupper af stoffer, bortset fra stoffer, der må anses for irrelevante på grund af deres ringe risiko for toksicitet, persistens og evne til bioakkumulation.

1) Organiske halogenforbindelser og stoffer, der kan danne sådanne forbindelser i vandmiljøet.

2) Organiske fosforforbindelser

3) Organiske tinforbindelser

4) Stoffer og præparater eller nedbrydningsprodukter heraf, som har vist sig at have kræftfremkaldende eller mutagene egenskaber eller egenskaber, som kan påvirke steroidogene, thyriode, eller reproduktions- eller andre endokrine funktioner i eller via vandmiljøet.

5) Persistente kulbrinter og persistente og bioakkumulerbare organiske giftstoffer.

6) Cyanider.

7) Metaller og metalforbindelser.

8) Arsen og arsenforbindelser.

9) Biocider og plantebeskyttelsesmidler.

10) Opslæmmede stoffer

11) Stoffer, som bidrager til eutrofiering (navnlig nitrater og fosfater)

12) Stoffer, som har negativ indflydelse på iltbalancen (og kan måles ved parametre som BOD, COD osv.)


Bilag 3

STOFREDUKTIONSKRAV TIL RENSEKLASSER

Renseklasse
BI5
Total fosfor
Nitrifikation
SOP
95%
90%
90%
SO
95%
 
90%
OP
90%
90%
 
O
90%
   

O: Reduktion af organisk stof

P: Reduktion af total fosfor

SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EF-Tidende 1991 nr. L 135, side 40), Rådets direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer (EF-Tidende 1980 nr. L 20, side 43) og Kommissionens direktiv 98/15/EF af 27. februar 1998 om ændring af Rådets direktiv 91/271/EØF for så vidt angår visse af kravene i direktivets bilag I (EF-Tidende 1998 nr. L 67, side 29).

Redaktionel note
  • Dokumentet er genindlagt på grund af fejl i bilag 1 på retsinformation.dk. Fejlen findes ikke i Lovtidende.