Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning

I medfør af § 5, stk. 2, og § 16, stk. 1-3, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007, fastsættes:

Myndighed

§ 1. Vandforsyningsplanlægningen forestås af kommunalbestyrelsen efter reglerne i lovens §§ 14 og 14 a og reglerne i denne bekendtgørelse.

Vandforsyningsplan

§ 2. Kommunalbestyrelsen udarbejder efter forhandling med de almene vandforsyningsanlæg i kommunen, Sundhedsstyrelsen og i fornødent omfang med andre interesserede myndigheder og institutioner m.v. et forslag til en vandforsyningsplan.

§ 3. Vandforsyningsplanen skal indeholde:

1) Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper (husholdning, institutioner m.v., industri- og håndværksvirksomheder, landbrug, herunder markvanding, og gartneri samt dambrug).

2) Angivelse af placeringen, ydeevnen og kvaliteten af de eksisterende vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg samt i øvrigt anlæggenes kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand.

3) Angivelse af, hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, og hvilke dele af kommunen, der straks eller senere påregnes forsynet fra almene anlæg.

4) Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene vandforsyningsanlæg.

5) Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen.

6) Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen.

7) Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen, herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem anlæggene.

8) Opstilling af en tidsfølge for renovering, etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet.

§ 4. Efter vedtagelsen af et forslag til vandforsyningsplan sørger kommunalbestyrelsen for offentlig annoncering om vedtagelsen af forslaget med oplysning om fristen for fremsættelse af indsigelser, jf. stk. 2. Forslaget skal være offentligt tilgængeligt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser.

Stk. 3. Inden for indsigelsesperioden iværksætter kommunalbestyrelsen en oplysningsvirksomhed.

Stk. 4. Forslaget sendes samtidig til de myndigheder og institutioner, der har været inddraget i sagen, jf. § 2.

§ 5. Efter indsigelsesfristens udløb forhandler kommunalbestyrelsen i fornødent omfang på ny sagen med de myndigheder og institutioner m.v., som har været inddraget i sagsbehandlingen, og tager stilling til, om forslaget skal ændres som følge af indkomne indsigelser eller andre forhold. Kommunalbestyrelsen vedtager derefter vandforsyningsplanen.

§ 6. Kommunalbestyrelsen sørger for offentlig annoncering om den endelige vedtagelse af planen. Annonceringen skal indeholde oplysning om, at vedtagelsen ikke kan påklages, jf. lovens § 76. Vandforsyningsplanen skal være offentlig tilgængelig.

§ 7. §§ 4-6 finder tilsvarende anvendelse på delplaner og på ændringer og tillæg til vedtagne vandforsyningsplaner, jf. dog § 8.

§ 8. I forbindelse med udstedelsen af et pålæg efter lovens § 14, stk. 3, kan By- og Landskabsstyrelsen dispensere fra bestemmelserne i §§ 4 og 5, således at alene de, der berøres af ændringen, skal underrettes om forslaget, og at fristen for indsigelser kan nedsættes til 3 uger.

Stk. 2. Dispensation efter stk. 1, kan ikke påklages.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1606 af 11. december 2006 om vandforsyningsplanlægning ophæves.

Miljøministeriet, den 11. december 2007

Troels Lund Poulsen

/ Anne-Marie V. Rasmussen