Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang
inden for sundhedsvæsenet

(Erstatning i forbindelse med Sundhedsstyrelsens sagsbehandling i henhold til reglerne om maksimale ventetider ved behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved § 95 i lov nr. 451 af 22. maj 2006, § 77 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og § 2 i lov nr. 1556 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 1, nr. 6, udgår »eller«.

2. I § 19, stk. 1, nr. 7, ændres »vagtlæger.« til: »vagtlæger, eller«.

3. I § 19, stk. 1, indsættes som nr. 8:

»8) af Sundhedsstyrelsen af sager i henhold til sundhedslovens kapitel 21, regler udstedt i medfør heraf eller regler udstedt i medfør af § 5 d i lov om sygehusvæsenet som opretholdt ved sundhedslovens § 277, stk. 12.«

4. I § 29, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) Staten, for så vidt angår skader omfattet af § 19, stk. 1, nr. 8.«

5. I § 31, stk. 1, ændres »Regionsråd« til: »Staten, regionsråd«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet finder anvendelse på skader, som er omfattet af lovens § 19, stk. 1, nr. 8, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, eller som er påført i forbindelse med behandling foretaget af Sundhedsstyrelsen i henhold til § 5 d i lov om sygehusvæsenet eller regler udstedt i medfør heraf, selv om skaden er forårsaget inden denne lovs ikrafttræden.

Stk. 3. § 59, stk. 1, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og de almindelige regler om forældelse af fordringer finder ikke anvendelse på skader omfattet af stk. 2, hvis skaden er anmeldt til Patientforsikringsforeningen inden 1 år efter lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 8. maj 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen