Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område

Kapitel 2   Personer

Kapitel 3   A-bevis

Kapitel 4   B-bevis

Kapitel 5   Fællesbestemmelser

Kapitel 6   Straf

Kapitel 7   Ikrafttrædelse

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land1)

I medfør af § 19 a, § 80, stk. 1 og 2, og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter krav til uddannelse af personer, som udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter desuden krav til personer, som foretager svejsning af forerør i forbindelse med aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

§ 2. Bekendtgørelsen berører ikke bestemmelser i anden lovgivning om udførelse, vedligeholdelse og sløjfning af boringer.

Kapitel 2

Personer

§ 3. Ledere i virksomheder, der udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, skal være i besiddelse af et A-bevis.

Stk. 2. A-bevis kan opnås af personer, der har mindst et års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed, der udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, og som har bestået de i bilag 1 anførte prøver.

Stk. 3. Personer, der har opnået B-bevis, kan opnå A-bevis ved at bestå de manglende moduler, jf. bilag 1.

§ 4. Øvrige personer, der udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, skal være i besiddelse af et B-bevis.

Stk. 2. Personer, der ikke er i besiddelse af et B-bevis, kan deltage i arbejde omfattet af § 1, stk. 1, hvis arbejdet på stedet ledes af en person med B-bevis.

Stk. 3. B-bevis kan opnås af personer, der har mindst et års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed, der udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, og som har bestået de i bilag 2 anførte prøver.

Stk. 4. Personer, der har opnået A-bevis, kan opnå B-bevis ved at bestå de manglende moduler, jf. bilag 2.

§ 5. Indehavere af enkeltmandsvirksomhed, hvor der ikke er beskæftiget andre end indehaveren selv, der udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, skal opfylde kravene i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1.

§ 6. By- og Landskabsstyrelsen kan meddele personer, der i udlandet har gennemgået uddannelser, som kan sidestilles med de i § 3 eller § 4 nævnte uddannelser, tilladelse til at virke som brøndborer med A- eller B-bevis her i landet. I tilladelsen kan der fastsættes begrænsninger i den pågældendes udøvelse af aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1. Tilladelsen kan tidsbegrænses.

§ 7. Svejsning af forerør, jf. § 1, stk. 2, skal udføres af personer, der har bevis for mindst 3 ugers fuldtids undervisning i lysbuereparationssvejsning eller tilsvarende dokumenterede kvalifikationer.

§ 8. By- og Landskabsstyrelsen kan meddele personer, der i udlandet har gennemgået undervisning, som kan sidestilles med den i § 7 nævnte uddannelse, tilladelse til at foretage svejsning af forerør. I tilladelsen kan der fastsættes begrænsninger i den pågældendes udøvelse af aktiviteter omfattet af § 1, stk. 2. Tilladelsen kan tidsbegrænses.

Kapitel 3

A-bevis

§ 9. Uddannelse til opnåelse af et A-bevis, jf. § 3, afholdes af uddannelsesinstitutioner for erhvervsrettet uddannelse, der er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde de pågældende uddannelser. Kursets hovedelementer og varighed fremgår af bilag 1.

§ 10. Byggeriets Uddannelser udsteder A-beviser på basis af aflæggelse af prøve, jf. bilag 1.

Kapitel 4

B-bevis

§ 11. Uddannelse til opnåelse af et B-bevis, jf. § 4, afholdes af uddannelsesinstitutioner for erhvervsrettet uddannelse, der er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde de pågældende uddannelser. Kursets hovedelementer og varighed fremgår af bilag 2.

§ 12. Byggeriets Uddannelser udsteder B-beviser på basis af aflæggelse af prøve, jf. bilag 2.

Kapitel 5

Fællesbestemmelser

§ 13. By- og Landskabsstyrelsen kan efter forhandling med Undervisningsministeriet ændre bilag 1 og 2.

§ 14. By- og Landskabsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Straf

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 5, eller § 7, eller

2) handler i strid med en tilladelse efter §§ 6 eller 8.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 999 af 26. juli 2007 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land ophæves.

Stk. 3. Personer, der inden den 1. januar 2001 havde 10 års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed, der udfører aktiviteter omfattet af § 1, stk. 1, og som inden denne dato var fyldt 55 år, er fritaget for at opnå B-bevis.

Miljøministeriet, den 11. december 2007

Troels Lund Poulsen

/ Anne-Marie V. Rasmussen


Bilag 1

A-bevis

Undervisningen og prøverne skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Geologi og hydrogeologi

2) Jordartsbestemmelse

3) Prøvepumpning

4) Grundvandskemi

5) Grundvandssænkning

6) Geofysiske metoder og borehulsmålinger

7) Boreteknik

8) Boringens konstruktion

9) Renovering og vedligeholdelse af boringer

10) Vandforsyningsteknik

11) Lovgivning, normer og standarder

12) Kortteknik og nivellering

13) Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold

Varighed ca. 175 timer fordelt på mindst 25 kursusdage.

En nærmere beskrivelse af undervisningens og prøvernes indhold og omfang kan rekvireres hos By- og Landskabsstyrelsen.


Bilag 2

B-bevis

Undervisningen og prøverne skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Geologi og hydrogeologi

2) Jordartsbestemmelse

3) Prøvepumpning

4) Boreteknik

5) Boringens konstruktion

6) Renovering og vedligeholdelse af boringer

7) Svejseteknik

8) Pumpeteknik og el-lære

9) Maskinteknik og vedligeholdelse

10) Kortteknik og nivellering

11) Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold

Varighed ca. 175 timer fordelt på mindst 25 kursusdage.

En nærmere beskrivelse af undervisningens og prøvernes indhold og omfang kan rekvireres hos By- og Landskabsstyrelsen.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, (EU-Tidende 2005 nr. L 255, side 22).