Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-581

Resumé

Klager klagede over tre artikler i Århus Stiftstidende og på www.stiften.dk.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K]s kommentarer er forvansket. Pressenævnet kan på grund af de bevismæssige begrænsninger ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Pressenævnet finder imidlertid, at det ligger inden for redaktørens ret til at redigere mediet at forkorte klagers kommentar, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.

Pressenævnet finder, at det af pressejurist Oluf Jørgensens udtalelser fremgår, at der kan være problemer med offentliggørelse af navnlig anonyme indlæg på en blog, herunder på [K]s blog. Nævnet finder imidlertid, at det klart fremgår af artiklerne, at der er tale om Oluf Jørgensens vurderinger og at vurderingerne i øvrigt er af generel karakter, og nævnet udtaler derfor ikke sin kritik i anledning af, at disse vurderinger blev bragt.

Pressenævnet finder, at Århus Stiftstidende og www.stiften.dk heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

[K] har klaget til Pressenævnet over tre artikler i Århus Stiftstidende den 28. september 2007 og identiske artikler på www.stiften.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Århus Stiftstidende bragte den 28. september 2007 en artikel under overskriften ”Leder hængt ud på privat blog” og underoverskriften ”Sag om mobning på arbejdsplads er endt i hårde anklager mod institutionsleder”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”Lederen af den sikrede unge-institution Grenen med afdelinger i blandt andet Grenaa og Randers, [A], har i de seneste dage været anklaget for alvorlig karakterbrist på en privat blog på internettet.

Baggrunden for anklagerne er en sag, hvor Arbejdstilsynet har påtalt en række kritisable forhold på Grenens afdeling i Glesborg, en sag, der handlet om mobning.

Samtidig har [K] fra Toustrup Stationsby nær Låsby åbnet en privat blog, hvor forholdene på Grenen diskuteres. Hensigt har været at skabe dialog om ledelsesværdier, men bloggen rummer også en række indlæg med hårde anklager mod lederen…

[K], der har åbnet bloggen, kan ikke umiddelbart se, at der er problemer.

- Jeg har sendt to mails til institutionen, hvor jeg har efterlyst kommentarer til debatten på bloggen, og sent natten til onsdag sendte jeg en mail direkte til [A]. Men jeg har ikke hørt fra ham, siger han.

Pressejurist Oluf Jørgensen kan ikke udelukke, at det kan være en strafferetslig sag.

- Er der anonyme indlæg på en blog med injurier, er den ansvarlige for indholdet den, der råder over bloggen. Og man er ikke fredet, fordi man har sendt en mail og inviteret et offer til at kommentere en anklage, siger Oluf Jørgensen.”

Inde i avisen bragte Århus Stiftende en artikel under overskriften ”Blog blev pludselig rødglødende” og underoverskriften ”[K] ville diskutere værdier – pludselig væltede det ind med følelsesladede beretninger”. Af artiklen fremgik følgende:

”GRENAA: Freelancejournalist [K] læste om de problemer, der er med arbejdsmiljøet på unge-institutionen Grenen og fik lyst til at åbne en blog på internettet, hvor han inviterede til debat om ledelsesværdier i Region Midtjylland på baggrund af den aktuelle sag.

- Jeg er optaget [af] og interesseret i værdier, og jeg startede med at få nogle almindelige debatindlæg ind på bloggen. Siden kom der nogle voldsomme ting. Folk, der har følt sig forfulgt, selv efter, at de var rejst fra arbejdspladsen og havde fået nyt arbejde – blandt andet fordi lederen på Grenen havde ringet og advaret om dem. Flere, jeg har hørt fra, er rystende nervøse. En har været tæt på selvmord, har måttet søge psykologhjælp og slås stadig med søvnproblemer. Jeg har valgt at involvere mig på den her måde. Det er muligt, at der først kommer en reel løsning på problemerne med arbejdsmiljøet på Grenen, hvis der kommer offentlig fokus, siger [K].

- Har du overvejet, om det er et etisk og måske juridisk problem at bringe meget personlige anklager på din blog?

- Nej, det problem kan jeg ikke se. Hvis lederen eller institutionen har lyst til at kommentere kritikken, er de velkomne. Natten til onsdag i denne uge var der kommet så mange ting, så jeg valgte at sende en mail direkte til lederen [A] for at få en kommentar, siger [K].

- Du er ikke bange for at blive sagsøgt for at viderebringe injurier?

- Nej, for jeg hører jo modparten. De er i deres ret til ikke at ville kommentere kritikken. Men da det er nogle grimme beretninger, så er det også samfundsmæssigt berettiget, at de kan komme frem, siger [K].”

Til artiklen var indsat et fotografi af [K] i en have bag en trillebør. Af billedteksten fremgik følgende:

”Freelancejournalist [K] kan ikke se, at der er etiske problemer med den meget personlige og følelsesladede debat om en navngiven person.”

I forlængelse af artiklen bragte Århus Stiftstidende under overskriften ”Man har også et ansvar på en blog” pressejurist Oluf Jørgensens udtalelser vedrørende muligheden for at ifalde straf efter injurielovgivningen for omtale på en blog.

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har indledningsvis anført, at hans blog har været online-research til en bog om værdier i den offentlige sek­tor.

[K] har anført, at det i artiklen ”Blog blev pludselig rødglødende” fremstår som om han accepterer, at oplysningerne er injurierende, hvilket ikke er korrekt. Århus Stiftstidende stillede et længere spørgsmål indeholdende overvejelser om de juridiske spørgsmål, herunder hvor der måske kunne være tale om informationer af injurierende karakter. Altså ikke et kort og koncist spørgsmål, som fremgår af artiklen ”Har du overvejet, om det er et etisk og måske juridisk problem at bringe meget personlige anklager på din blog?”.

[K] har videre anført, at hans svar ”Men da det er nogle grimme beretninger, så er det også samfundsmæssigt berettiget, at de kan komme frem” er taget ud af en anden sammenhæng. Klager blev spurgt vedrørende den samfundsmæssige relevans i emnet mobning/chikane og svarede i denne sammenhæng med henvisning til Arbejdsskadestyrelsen, der er fremkommet med en afgørelse vedrørende forholdene på Grenen. Det konkluderes, at der på institutionen var opstået konfliktmobning, som blev udøvet af ledelsen mod enkelte ansatte.

[K] har herudover anført, at han fremstår som en forbryder, og at mediet ikke belyser de ulovligheder klager angiveligt skulle være involveret i. Oluf Jørgensens udtalelser er fremsat uden, at han vidste, hvad han svarede på.

[K] har endelig anført, at billedteksten sammenholdt med fotografiet efterlader det indtryk, at klager er en ”bonderøv på landet”.

2.2. Århus Stiftstidendes og www.stiften.dk’s synspunkter

Århus Stiftstidende og www.stiften.dk har anført, at artiklerne satte fokus på en blog med en række indlæg vedrørende en konkret arbejdsmiljøsag, hvor Arbejdstilsynet havde påbudt Region Midtjylland at komme med en handlingsplan.

Mediet har videre anført, at klagers svar på hans etiske og juridiske overvejelser om den konkrete sag er et loyalt koncentrat af hans synspunkt ud fra en længere samtale.

Mediet har herudover anført, at man ikke i artiklerne anfører, at der skulle være sket noget lovstridigt. [K] er ikke blevet anklaget for at bryde straffeloven, men spurgt hvilke etiske og ansvarsmæssige overvejelser, han har haft vedrørende indholdet på bloggen. Juristen Oluf Jørgensen har i den forbindelse givet en generel vurdering af principperne, men ikke en vurdering af den konkrete sags indhold. Artiklerne tager ikke stilling til ansvarsspørgsmålet, men det diskuteres, hvilke grænser der er for ansvar.

3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K]s kommentarer en forvansket. Pressenævnet kan på grund af de bevismæssige begrænsninger ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Pressenævnet finder imidlertid, at det ligger inden for redaktørens ret til at redigere mediet at forkorte klagers kommentar, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.

Pressenævnet finder, at det af pressejurist Oluf Jørgensens udtalelser fremgår, at der kan være problemer med offentliggørelse af navnlig anonyme indlæg på en blog, herunder på [K]s blog. Nævnet finder imidlertid, at det klart fremgår af artiklerne, at der er tale om Oluf Jørgensens vurderinger og at vurderingerne i øvrigt er af generel karakter, og nævnet udtaler derfor ikke sin kritik i anledning af, at disse vurderinger blev bragt.

Pressenævnet finder, at Århus Stiftstidende og www.stiften.dk heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Afgjort den 28. november 2007