Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om tilskud til elproduktion

Herved bekendtgøres lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 13. juni 2003, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1232 af 27. december 2003, § 123 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 41 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og lov nr. 550 af 6. juni 2007.

§ 1. Efter reglerne i denne lov ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved biogas- og naturgasbaseret decentral kraft-varme-produktion, naturgasbaseret industriel kraft-varme-produktion eller affaldsbaseret kraft-varme-produktion.

Stk. 2. Statstilskud ydes kun til den del af produktionen, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af elektricitet.

§ 1 a. Ved et fjernvarmenet forstås i denne lov et fysisk selvstændigt kollektivt varmeforsyningsnet.

Stk. 2. Et eller flere anlæg til produktion af kraft-varme, der forsyner et fjernvarmenet, anses efter denne lov som et værk.

Stk. 3. Ved et barmarksværk forstås i denne lov et eller flere anlæg til produktion af kraft-varme, hvor fjernvarmenettet er etableret samtidig med produktionsanlægget.

§ 2. (Ophævet)

§ 2 a. Der ydes et tilskud på 7 øre pr. kWh til elproducenter for den mængde elektricitet, der fremstilles ved naturgasbaseret industriel kraft-varme-produktion eller ved affaldsbaseret kraft-varme-produktion.

Stk. 2. Tilskud til industriel kraft-varme-produktion efter stk. 1 ydes kun til værker, der er idriftsat inden den 1. januar 2004.

Stk. 3. Der ydes et tilskud på 2 øre pr. kWh efter udløbet af den periode, hvor der efter stk. 1 ydes et tilskud på 7 øre pr. kWh, ved udskiftning af et eksisterende industrielt kraft-varme-anlæg, hvor dette anlæg er idriftsat inden den 1. januar 2004.

Stk. 4. Transport- og energiministeren kan bestemme, at tilskud ydet efter stk. 1 til naturgasbaseret industriel kraft-varme-produktion gives som et engangsbeløb. Tilskud ydet efter stk. 3 kan tilsvarende gives som et engangsbeløb.

Stk. 5. Tilskud efter stk. 1 og 3 er betinget af, at produktionsudstyret ved idriftsættelsen er nyt.

Stk. 6. Tilskuddet til elproduktion som nævnt i stk. 1 udgør 10 øre pr. kWh for elektricitet, der fremstilles på decentrale affaldsbaserede kraft-varme-værker med en samlet kapacitet for elproduktion på 3 MW eller derunder, og som enten er idriftsat inden den 1. januar 1997, eller hvor der inden denne dato er indsendt projektforslag for omstilling til kraft-varme til kommunalbestyrelsen i henhold til lov om varmeforsyning.

Stk. 7. Transport- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskuddet efter stk. 1, 3, 5 og 6.

Stk. 8. Der ydes ikke tilskud efter denne lov til produktion af elektricitet, der fremstilles ved forbrænding af kød- og benmel og lignende produkter, såfremt produktionen finder sted efter tilladelse givet i medfør af § 12 a, stk. 1, i lov om elforsyning.

§ 2 b. Naturgasbaserede decentrale kraft-varme-værker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder får tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Tilskuddet gives op til en årlig elproduktion af det tilskudsberettigede brændsel på 8 mio. kWh.

Stk. 2. Decentrale kraft-varme-værker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder, der forsynes med både biogas og naturgas, og hvor der af det samlede brændselsforbrug regnet efter energiindhold for regnskabsåret 2000-2001 eller 2001 var mindst 10 procent naturgas, får tilskud på 8 øre pr. kWh. Tilskuddet gives op til en årlig elproduktion af det tilskudsberettigede brændsel på 8 mio. kWh fordelt efter de i stk. 1 angivne maksimumssatser.

Stk. 3. Naturgasbaserede decentrale kraft-varme-værker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder, der omlægger deres forsyning til at kunne anvende både biogas og naturgas eller kun biogas, får støtte efter de i stk. 1 angivne kriterier.

Stk. 4. Elektricitet, der er fremstillet på barmarksværker, er undtaget fra den årlige tilskudsgrænse i stk. 1.

Stk. 5. Tilskud efter stk. 1-4 gives kun til værker og barmarksværker, som er idriftsat inden den 1. juli 2002, eller hvor der inden samme dato er indsendt projektforslag for omstilling til kraft-varme til kommunalbestyrelsen i henhold til lov om varmeforsyning.

Stk. 6. Værkerne omfattet af stk. 5 kan modtage tilskud til anlæg, der udskiftes eller etableres på en ny lokalitet inden for samme fjernvarmenet.

Stk. 7. Transport- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelsen af tilskuddet efter stk. 1-6.

§ 3. (Ophævet)

§ 3 a. For elektricitet, der er fremstillet ved industriel kraft-varme-produktion, er ydelsen af tilskud efter § 2 a begrænset til en periode på 6 år regnet fra idriftsættelsen af det enkelte anlæg, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Uanset stk. 1 ydes der tilskud i en periode på 8 år for elproduktion på industrielle kraft-varme-værker med en samlet kapacitet for elproduktion på 4 MW eller derunder.

Stk. 3. For et industrielt kraft-varme-værk, der leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, ydes tilskuddet til den del af det industrielle kraft-varme-værks elproduktion, der kan henføres til varmeproduktion til det kollektive varmeforsyningsanlæg, efter samme kriterier som i § 2 b, stk. 1-5.

Stk. 4. Transport- og energiministeren kan bestemme, at der ikke ydes tilskud for elproduktionen på et anlæg for naturgasbaseret industriel kraft-varme. Undtagelse fra tilskud kan kun fastsættes, hvis varmeforbruget, der aftages fra anlægget, helt eller delvist kan dækkes af en kollektiv varmeforsyning fra central kraft-varme-produktion.

§ 3 b. (Ophævet)

§ 3 c. Transport- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af § 3 a.

Stk. 2. Transport- og energiministeren fastsætter regler om, at tilskud til kraft-varme-baseret elproduktion kun ydes på vilkår om en effektiv samlet energiudnyttelse.

§ 3 d. Tilskud til elproducenten ydes til den producerede mængde elektricitet med fradrag af det nødvendige egetforbrug til elproduktion.

Stk. 2. Netvirksomhedernes udbetaling af tilskud efter stk. 1 foretages i overensstemmelse med § 4.

§ 4. Administrationen vedrørende udbetalinger af tilskud efter §§ 2 a og 2 b varetages af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Tilskud som nævnt i stk. 1 udbetales af netvirksomheden, som elektriciteten afregnes med. Netvirksomhederne modregner udbetalt tilskud i afgiftstilsvaret til told- og skatteforvaltningen i henhold til lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og § 34, stk. 4-6, i lov om afgift af svovl.

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan pålægge elproducenterne at udarbejde og meddele alle sådanne oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af de i loven nævnte opgaver.

§ 4 a. Told- og skatteforvaltningen har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang hos en af loven omfattet elproducent eller netvirksomhed med henblik på kontrol af de oplysninger, som virksomheden er pligtig til at afgive efter loven eller efter regler udstedt i henhold til loven.

Stk. 2. Virksomhedens indehaver og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelse af de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal efter anmodning udleveres til told- og skatteforvaltningen.

§ 5. Såfremt told- og skatteforvaltningen eller Energistyrelsen konstaterer, at der er ydet for stort tilskud til en elproducent, afkræves denne det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til told- og skatteforvaltningen, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales, dog mindst 50 kr.

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte en nedre beløbsgrænse for opkrævning af skyldigt beløb.

§ 6. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger om den tilskudsberettigede produktions art og omfang, straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Skønner told- og skatteforvaltningen eller Energistyrelsen, at der er begået en overtrædelse, der medfører bødeansvar, kan det tilkendegives den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 8. Transport- og energiministeren kan fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Stk. 2. Tilskud til elproduktion efter loven kan inddrages eller kræves tilbagebetalt, hvis elproducenten uanset anmodning ikke inden for en fastsat frist meddeler fyldestgørende oplysninger til brug for en afgørelse om udbetaling af elproduktionstilskud eller tilsyn og kontrol med udbetalingen.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud genoptages, når elproducenten har meddelt nærmere angivne oplysninger om det pågældende forhold.

Stk. 4. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om betingelser og frister for inddragelse, tilbagebetaling og genoptagelse af elproduktionstilskud efter stk. 2 og 3.

Stk. 5. Transport- og energiministeren kan bestemme, at oplysninger indgivet til Energistyrelsens årlige energiproducenttælling og det register, der er nævnt i elforsyningslovens § 85 a, stk. 3, kan anvendes til kontrolformål.

Stk. 6. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at dele af administrationen af ordningen, jf. § 3 d, § 4, stk. 1 og 2, § 4 a, § 5, § 7, stk. 1, og § 9, stk. 2, varetages af Energinet.dk.

§ 9. Transport- og energiministeren kan fastsætte bestemmelser om klage over afgørelser efter loven eller regler udstedt i henhold til loven. Henlægges ministerens beføjelser efter loven til en styrelse under Transport- og Energiministeriet, kan det fastsættes, at afgørelser truffet af styrelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af told- og skatteforvaltningen, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10. Skatteministeren fastsætter lovens ikrafttrædelsestidspunkt.1)

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 232 af 27. december 2003 om ændring af lov om tilskud til elproduktion og lov om elforsyning, der angår § 2 a, § 4 a og § 5, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.


Lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven, der angår § 4, stk. 1 og 2, § 5, stk. 1 og 2, § 7 stk., 1 og § 9, stk. 4, indeholder følgende ikraftrædelsesbestemmelse:

§ 125

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.2) § 69 træder dog tidligst i kraft på det eller de tidspunkter, som skatteministeren fastsætter som ikrafttrædelsestidspunkt for lov om beskatning af søfolk eller de relevante dele af den nævnte lov, jf. lovens § 17.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)


Lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love(Politi- og domstolsreform), der angår § 7, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 105

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2-22 og § 106.

Stk. 2-22. (Udeladt)


Lov nr. 550 af 6. juni 2007 om ændring af lov om tilskud til elproduktion, der angår § 1 a, stk. 2 og 3, § 2 a, stk. 7 og 8, § 2 b, stk. 1 og 6, § 3 b, § 3 c, stk. 1 og 2, § 3 d, stk. 1, § 4, stk. 3, § 5, stk. 3, § 8, stk. 2-6 og § 9, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Transport- og energiministeren fastsætter lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Ministeren kan fastsætte, at dele af loven træder i kraft før andre dele af loven.3)

Energistyrelsen, den 30. november 2007

Ib Larsen

/ Flemming G. Nielsen

Officielle noter

1) Loven trådte i kraft den 15. maj 1992, jf. bekendtgørelse nr. 311 af 4. maj 1992.

2) Loven trådte i kraft den 8. juni 2005.

3) Loven træder i kraft den 1. januar 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1291 af 22. november 2007.