Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Statsgaranterede studielån i pengeinstitutter

Kapitel 2   Fremgangsmåden ved indeholdelse i løn

Kapitel 3   Ikrafttræden, mv.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statsgaranterede studielån

I medfør af § 2, stk. 2, § 3, § 5, § 6, stk. 2, og § 8 i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Statsgaranterede studielån i pengeinstitutter

§ 1. Restanceinddrivelsesmyndigheden administrerer statens garantiforpligtelse for studielån i pengeinstitutter.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden godkender de formularer, der anvendes ved administrationen af lånet.

§ 2. Tilbagebetalingen i henhold til § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om statsgaranterede studielån udsættes, hvis låntager senere påbegynder eller genoptager en uddannelse, der er godkendt som en uddannelse, der giver ret til statens uddannelsesstøtte, eller er en forskeruddannelse.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan bestemme, at tilbagebetalingen af lånet skal begynde før det i lovens § 2, stk. 1, nr. 1, fastsatte tidspunkt, når låntager ikke længere kan anses for at være studieaktiv. Garantien ophører i så fald senest 15 år efter, at tilbagebetalingen skal påbegyndes.

Stk. 3. Pengeinstituttet kan fra tidspunktet for tilbagebetalingspligtens indtræden, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1, træffe afgørelse om at udsætte tilbagebetalingen, hvis låntager på grund af arbejdsløshed, sygdom, fødsel eller værnepligt ikke kan indgå en tilbagebetalingsordning. Pengeinstituttet kan give udsættelse med tilbagebetalingen i 6 måneder ad gangen i op til 4 år efter uddannelsens ophør. Anmodning om udsættelse herudover skal forelægges restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 4. Afvigelser fra en indgået tilbagebetalingsordning aftales mellem låntager og pengeinstitut.

Stk. 5. Ved afgørelser om udsættelse med tilbagebetalingen efter stk. 3, 1. pkt., og aftaler om afvigelser fra en indgået tilbagebetalingsordning efter stk. 4 skal pengeinstitutterne tage hensyn til, at gælden fortsat kan tilbagebetales inden udløbet af garantiperioden, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 2.

§ 3. Når et pengeinstitut anmoder restanceinddrivelsesmyndigheden om at indfri et statsgaranteret studielån, skal følgende vedlægges:

1) transporterklæring udfyldt med en opgørelse af lånet,

2) gældsbeviser med tilhørende originale garantierklæringer, og

3) kopi af pengeinstituttets 3 rykkerskrivelser til låntager.

§ 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan efter anmodning fra låntager forlænge garantien, når omstændighederne taler for det. Garantien vil normalt ikke kunne forlænges med mere end 5 år.

Stk. 2. Afgørelse om garantiforlængelse træffes på grundlag af en samlet vurdering af låntagers personlige og økonomiske forhold, studielånets hidtidige afvikling, og om restgælden må antages at kunne afvikles inden for den forlængede garantiperiode.

Stk. 3. Hvis låntager tidligere har fået bevilget udsættelse med tilbagebetalingen på grund af arbejdsløshed, sygdom, fødsel eller værnepligt, vil garantien kunne forlænges med udsættelsesperiodens samlede varighed, jf. § 2, stk. 3, hvis låntager skønnes at være i stand til at afvikle studielånet inden for den forlængede garantiperiode.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan afslå at forlænge garantien, hvis låntager afvikler anden betydelig gæld end studiegæld.

§ 5. Bestemmelserne i lov om statsgaranterede studielån § 1, stk. 3, og § 2, stk.1, nr. 1, om garantiperiodens ophør og om tidspunktet for begyndelsen af tilbagebetalingen af statsgaranterede studielån finder også anvendelse for statsgaranterede lån optaget efter den tidligere uddannelsesstøttelovgivning.

§ 6. Pengeinstituttet afgiver årligt inden den 1. februar en opgørelse over hver låntagers statsgaranterede studielån pr. 31. december i det foregående kalenderår. Indberetningen skal for hver studielånskonto, låntager har i pengeinstituttet, indeholde oplysning om:

1) Registreringsnummer,

2) låntagers cpr-nr.,

3) låntagers kontonummer, og

4) saldo pr. 31. december og tilskrevne renter i kalenderåret.

§ 7. Låntagere, der har afbrudt uddannelsen eller har afsluttet uddannelsen inden det tidspunkt, der er angivet i den senest udstedte garantierklæring, eller senest er meddelt låntageren af SUstyrelsen eller restanceinddrivelsesmyndigheden, skal straks give restanceinddrivelsesmyndigheden meddelelse herom.

§ 8. Restanceinddrivelsesmyndigheden udarbejder nærmere retningslinier for pengeinstitutternes administration af statsgaranterede studielån samt retningslinier for indfrielse af lånene i tilfælde af misligholdelse. Restanceinddrivelsesmyndigheden udarbejder endvidere retningslinier for afgivelsen af den i § 6 nævnte indberetning.

§ 9. Pengeinstitutternes afgørelser efter § 2, stk. 3, kan indbringes for restanceinddrivelsesmyndigheden, der træffer den endelige administrative afgørelse.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighedens øvrige afgørelser efter lov om statsgaranterede studielån kan indbringes for Landsskatteretten. Klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser skal være modtaget af restanceinddrivelsesmyndigheden senest 3 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 3. Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden efter en ny vurdering kan give klageren medhold, træffer restanceinddrivelsesmyndigheden afgørelse i klagesagen.

Stk. 4. Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden efter en ny vurdering kan give klageren delvist medhold, skal restanceinddrivelsesmyndigheden samtidig oplyse klageren om, at klagen kan fastholdes, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden får besked herom inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse i klagesagen.

Stk. 5. Hvis den oprindelige afgørelse ikke ændres, eller hvis klagen fastholdes, sender restanceinddrivelsesmyndigheden klagen til Landsskatteretten, som træffer den endelige administrative afgørelse i klagesagen.

Kapitel 2

Fremgangsmåden ved indeholdelse i løn

§ 10. Restanceinddrivelsesmyndigheden giver pålæg om indeholdelse i løn mv. for indfriede statsgaranterede studielån, herunder renter, gebyrer, andre omkostninger og udlagte retsafgifter. Indeholdelsen sker efter reglerne i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Kapitel 3

Ikrafttræden, mv.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 953 af 16. december 1998 om statsgaranterede studielån.

Skatteministeriet, den 13. december 2007

Kristian Jensen

/ Kaj-Henrik Ludolph