Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab og lov om statsautoriserede og registrerede revisorer

(Øgede krav til den kommunale og regionale revisions sagkundskab og uafhængighed, ophævelse af den særlige revisionsordning i Københavns Kommune, offentliggørelse af vederlag m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Kommunevåben og -segl, der er registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen, er forbeholdt de kommunale myndigheder i den pågældende kommune.

Stk. 3. Kommunevåben og -segl, der indtil en kommunes ophør den 31. december 2005 eller senere var forbeholdt denne kommunes myndigheder efter stk. 2, er ved registrering i Patent- og Varemærkestyrelsen som historiske forbeholdt den eller de kommuner, som den ophørte kommune er indgået i en sammenlægning med. Kommunevåben og -segl, der indtil en amtskommunes ophør den 31. december 2006 var forbeholdt denne amtskommunes myndigheder efter stk. 2, er ved registrering i Patent- og Varemærkestyrelsen som historiske forbeholdt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om ansøgning, registrering, udslettelse m.v. af kommunevåben og -segl samt regler om gebyrer for indlevering af ansøgninger og for udskrifter af registeret.«

2. Efter § 16 d indsættes i kapitel II:

»§ 16 e. Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.«

3. § 42, stk. 1, affattes således:

»Enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og uafhængig. Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision, der skal godkendes af vedkommende statsforvaltning, jf. § 47. Godkendelsen kan altid tilbagekaldes. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af revisionen kræver samtykke fra vedkommende statsforvaltning, jf. § 47.«

4. I § 42, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Revisionen skal tilvejebringe og meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, kommunalbestyrelsen forlanger om forhold, der vedrører varetagelsen af revisionens hverv.«

5. § 42 a ophæves.

6. I § 49, stk. 2, 1. pkt., og § 56, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »revisionens beretninger«: »og om forhold, der vedrører varetagelsen af revisionens hverv.«

7. § 62 a, § 62 b, § 62 c, stk. 1, 2. pkt., og § 62 c, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 2

I lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som ændret ved § 11 i lov nr. 382 af 3. maj 2006 og § 40 i lov nr. 499 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 12 ændres »§§ 16 b-16 d« til: »§§ 16 b-16 e«, og efter »forbud mod afskedigelse m.v.« indsættes: »og offentliggørelse af vederlag«.

2. § 28, stk. 1, affattes således:

»Enhver region skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regionens revision skal være sagkyndig og uafhængig. Regionsrådet antager regionens revision, der skal godkendes af vedkommende statsforvaltning, jf. § 30. Godkendelsen kan altid tilbagekaldes. Regionsrådets afskedigelse af revisionen kræver samtykke fra vedkommende statsforvaltning, jf. § 30.«

3. § 34, § 35, stk. 1, 2. pkt., og § 35, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 3

I lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 123 af 13. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »statslige aktieselskaber,«: »kommuner, kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, regioner,«.

2. I § 19, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Er en klage over en revisors udførelse af opgaver i henhold til § 1, stk. 2, for en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, henholdsvis en region indbragt af den pågældende kommunale henholdsvis regionale tilsynsmyndighed, skal Disciplinærnævnet behandle klagen.«

§ 4

Stk. 1. § 1, nr. 1 og 7, og § 2, nr. 3, træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. § 1, nr. 2, og § 2, nr. 1, træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 3. § 1, nr. 3, 4 og 6, § 2, nr. 2, og § 3 træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 4. § 1, nr. 5, træder i kraft den 1. januar 2009.

§ 5

Stk. 1. § 1, nr. 2, og § 2, nr. 1, finder anvendelse for vederlag, der i 2007 var forbundet med varetagelsen af hverv.

Stk. 2. § 1, nr. 3, 4 og 6, § 2, nr. 2, og § 3, nr. 1, finder anvendelse, uanset om revisionen er antaget før den 1. januar 2012, og uanset om det reviderede regnskab vedrører perioden før den 1. januar 2012.

Stk. 3. Tilbagekaldelse i henhold til § 1, nr. 3, og § 2, nr. 2, af en godkendelse af en kommunes henholdsvis en regions revision kan ske i forhold til en godkendelse meddelt før den 1. januar 2012.

Stk. 4. § 1, nr. 5, finder anvendelse for revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2009 og fremefter. Bestemmelsen i § 42 a i lov om kommunernes styrelse og de regler, der er fastsat med hjemmel i bestemmelsen, finder anvendelse for revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2008.

Stk. 5. § 1, nr. 7, og § 2, nr. 3, finder anvendelse, uanset om tilbuddet fra en privat er afgivet før den 1. juli 2007. § 1, nr. 7, og § 2, nr. 3, finder anvendelse på den redegørelse om opfølgning på kommunens henholdsvis regionens servicestrategi, kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet skal afgive inden udgangen af 3. kvartal 2009.

Stk. 6. § 3, nr. 2, finder anvendelse på klager vedrørende en revisors udførelse af opgaver efter den 1. januar 2012.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen