Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

§ 1

I bekendtgørelse nr. 374 af 23. april 2007 om særtransport, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, indsættes efter kran: », betonpumpe«.

2. Efter § 9, stk. 3, indsættes:

»Traktorpåhængsvogn kan på tilsvarende måde tillige godkendes som art blokpåhængs/ -sættevogn.«

3. I § 10, stk. 6, erstattes », dog 15 km/t, hvis« med: ». Hastigheden skal dog fastsættes til 30 km/t, såfremt blokvognens bremsepræstation er under 45 %, men minimum 30 %, og 15 km/t hvis bremsepræstationen er under 30 %,«.

4. § 12, stk. 1-3, affattes således:

»§ 12. Blokvognsnummerplade udleveres af SKAT. Der udleveres én blokvognsnummerplade pr. blokvogn. Hvis blokvognen består af flere blokvognsmoduler, udleveres dog en blokvognsnummerplade pr. blokvognsmodul med aksler.

Stk. 2. Anmodning om udlevering af blokvognsnummerplade skal være ledsaget af anmeldelsesblanket og blokvognsattest, der begge skal være forsynet med synsvirksomhedens godkendelse. For motordrevet blokvogn skal endvidere medbringes dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring (forsikringsbevis), der dækker den ønskede udleveringsperiode, jf. bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer m.v. Hvis en blokvogn skifter ejer/bruger, skal blokvognsnummerpladerne afleveres til SKAT. Er blokvognen ved ejerskifte registreret med blokvognsnummerplader, har den nye ejer pligt til at meddele ejerskiftet til SKAT snarest muligt og inden tre uger efter ejerskiftet, medmindre blokvognsnummerpladerne afleveres forinden. For motordrevet blokvogn skal den ny ejer/bruger tillige medbringe blokvognsattesten og dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring (forsikringsbevis), der dækker den ønskede udleveringsperiode.

Stk. 3. Blokvognsnummerplade udleveres i perioder på højst 14 måneder. Udleveringsperioden kan dog ikke overstige det tidsrum, hvori synsvirksomhedens godkendelse endnu er gyldig. Udleveringsperioden kan forlænges, såfremt der fremvises dokumentation for, at synsvirksomheden har foretaget en fornyet godkendelse af blokvognen. For motordrevet blokvogn skal forsikringsbetingelserne i stk. 2 tillige være opfyldt. Blokvognsnummerpladen skal afleveres til SKAT senest, når godkendelsesperioden udløber. Politiet kan inddrage blokvognsnummerplader, når

1) disse ikke er afleveret til SKAT efter gyldighedsperiodens udløb, eller

2) politiet ved kontrol i henhold til Færdselslovens § 77, stk. 1, konstaterer, at køretøjet er til fare for færdselssikkerheden.«

5. I § 19, stk. 3, nr. 2, ændres »motorkontorets« til: »SKATs«.

6. I § 29, stk. 5, ændres »pkt. 2, 10 og 15« til: »pkt. 2 og 10«.

7. I§ 37, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Fornødent udsyn kan eventuelt etableres med en kameraløsning.«

8. I § 42, stk. 3, ændres »§ 23, stk. 1, 5 og 6« til: »§ 23, stk. 1 og 5-8«.

9. B ilag 3, pkt. 3, b) , affattes således:

»Bagudvendende færdselstavle, der angiver anden fare (A99 i bekendtgørelse om vejafmærkning). Færdselstavlen skal være belyst, eller den kan være sammensat af lyskilder således, at trianglen lyser rødt og udråbstegnet lyser hvidt på sort baggrund. Belysningen skal kunne tilpasses, så den er tilstrækkelig kraftig til at kunne ses om dagen, og så den ikke vil blænde om natten. Færdselstavlen må ikke være blinkende eller med rulletekst. Længden af trekantens sider skal være mindst 0,60 m. Færdselstavlen skal placeres i en højde på minimum 1,50 m fra vejbanen til tavlens midte. Færdselstavlen må også kunne angive overhaling forbudt og overhaling med lastbil forbudt (C51 og C52 i bekendtgørelse om vejafmærkning), der dog ikke må anvendes. Skiltet skal afmonteres eller tildækkes når bilen ikke anvendes til at ledsage en særtransport«

10. I bilag 3, pkt. 5, ændres »pkt. 1-5« til: »pkt. 1-4«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Færdselsstyrelsen, den 11. december 2007

Carsten Falk Hansen

/ Ib Rasmussen