Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse
Kapitel 3 Revision
Kapitel 4 Ikrafttrædelsesregler
Bilag 1 Oversigt over finanslovskonti og undtagelser herfra der er omfattet af denne bekendtgørelse.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

I medfør af den på Finansloven for 2008 opførte tekstanmærkning nr. 144, hvorefter undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, i det omfang tilskuddet ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter regnskabsaflæggelse for og revision af puljemidler m.v. ydet til de i bilag 1 angivne konti under Finanslovens § 20. Undervisningsministeriet.

Kapitel 2

Regnskabsaflæggelse

§ 2. Tilskudsmodtager skal aflægge regnskab for det modtagne tilskud. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabsaflæggelsen skal omfatte hele det tilskudsudløsende projekt eller hele den tilskudsudløsende aktivitet. Tilskud m.v. fra anden side til samme projekt eller aktivitet skal specificeres i regnskabet.

Stk. 3. Inden for den i bevillingsbrevet fastsatte frist, eller hvis ingen frist er fastsat da senest den 31. marts for det foregående regnskabsår, indsender tilskudsmodtager følgende materiale til Undervisningsministeriet:

1) Regnskab for projektet eller aktiviteten underskrevet af tilskudsmodtagers ledelse og revideret i overensstemmelse med reglerne i kapitel 3.

2) En projektrapport udarbejdet efter retningslinier i bevillingsbrevet om anvendelsen af tilskudsmidlerne, hvoraf det skal fremgå, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt.

Stk. 4. Ved projekter eller aktiviteter, der strækker sig ud over ét regnskabsår, hvor tilskudsbeløbet er 500.000 kr. eller derover, eller hvor det er fastsat i bevillingsbrevet, skal tilskudsmodtager indsende delregnskab og delrapport til Undervisningsministeriet, jf. stk. 3, nr. 1 og 2. Delregnskab og delrapport skal indsendes senest 31. marts for det foregående regnskabsår, medmindre andet bestemmes i bevillingsbrevet. Ved projektets eller aktivitetens afslutning indsender tilskudsmodtager endeligt regnskab og projektrapport til Undervisningsministeriet som fastsat i stk. 3.

Stk. 5. Alle regnskabsbilag skal i overensstemmelse med bogføringsloven opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret og på begæring fremsendes til Undervisningsministeriet.

Kapitel 3

Revision

§ 3. Statsinstitutioner, der revideres af Rigsrevisionen, skal aflægge regnskab efter § 2, og tilskudsmodtagers ledelse afgiver en erklæring, der omfatter punkterne i § 9, stk. 1.

§ 4. Kommunale institutioner, der er omfattet af en kommunal revisionsordning efter lov om kommunernes styrelse, eller institutioner under regionerne, der er omfattet af en revisionsordning efter lov om regioner m.v., skal aflægge regnskab efter § 2.

Stk. 2. For tilskudsbeløb under 500.000 kr. afgiver tilskudsmodtagers ledelse en underskrevet erklæring, der omfatter punkterne i § 9, stk. 1.

Stk. 3. Regnskab for tilskudsbeløb på 500.000 kr. og derover revideres særskilt af tilskudsmodtagers revisor i overensstemmelse med reglerne i §§ 7 – 12 i denne bekendtgørelse.

§ 5. Undervisningsinstitutioner, der skal indsende årsrapport til Undervisningsministeriet, skal aflægge regnskab for projektet eller aktiviteten efter § 2.

Stk. 2. For tilskudsbeløb under 500.000 kr. afgiver tilskudsmodtagers ledelse en underskrevet erklæring, der omfatter punkterne i § 9, stk. 1.

Stk. 3. Regnskab for tilskudsbeløb på 500.000 kr. og derover revideres særskilt af tilskudsmodtagers revisor i overensstemmelse med reglerne i § 7 – 12 i denne bekendtgørelse.

§ 6. Private eller selvejende institutioner, der ikke er omfattet af §§ 3 – 5, skal aflægge regnskab efter § 2.

Stk. 2. For tilskudsbeløb på under 100.000 kr. skal regnskabet enten gennemgås og underskrives af en regnskabskyndig person, som ikke behøver at være revisoruddannet, hvis den pågældende normalt udfører revisionslignende opgaver for tilskudsmodtager eller revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner. Gennemgangen eller revisionen udføres under iagttagelse af reglerne i §§ 7 – 12 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Regnskab for tilskudsbeløb på 100.000 kr. og derover revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner, i overensstemmelse med reglerne i §§ 7 – 12 i denne bekendtgørelse.

§ 7. Revisionen, jf. § 4, stk. 3, § 5, stk. 3 og § 6, stk. 3 samt gennemgang eller revision efter § 6, stk. 2, foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret nedenfor i stk. 2 og 3, samt i §§ 8 – 12.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, om der er udvist sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.

Stk.3. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

§ 8. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 9. Ved revisionen skal revisor efterprøve,

1) om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) om tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldte,

3) om tilskuddet er anvendt efter formålet,

4) om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed, og

5) om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Undervisningsministeriet om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 10. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 11. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks skriftligt at give tilskudsmodtager meddelelse derom, samt påse, at denne inden 3 uger giver ministeriet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere ministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at aktivitetens eller projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 12. Det reviderede regnskab forsynes med en revisionspåtegning efter den for revisor gældende erklæringsbekendtgørelse, og det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 9. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Revisionsberetningen eller revisionsprotokollen indsendes af tilskudsmodtager til Undervisningsministeriet sammen med det påtegnede regnskab.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesregler

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2008 og har virkning for tilskud, der bevilges efter denne dato.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 2007 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. ophæves, men finder dog anvendelse for regnskab og revision af tilskud bevilget inden den 1. maj 2008.

Undervisningsministeriet, den 24. april 2008

Styrelseschef
Lars Mortensen

/ Henning Kraiberg Knudsen


Bilag 1

Oversigt over finanslovskonti og undtagelser herfra der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Følgende finanslovkonti med de anførte undtagelser er omfattet af denne bekendtgørelse:

§ 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, undtagen underkonto § 20.29.01.25. Styrket indsats til bekæmpelse af negativ social arv, underkonto § 20.29.01.30. Evaluering i folkeskolen og underkonto § 20.29.01.35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen..

§ 20.29.04. Diverse tilskud, undtagen underkonto § 20.29.04.20. Europæisk udviklingscenter.

§ 20.29.05. IT, medier og folkeskolen.

§ 20.29.07. IT i Folkeskolen.

§ 20.29.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen.

§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, undtagen underkonto § 20.39.01.15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne, underkonto § 20.39.01.17. Handlingsplaner og indsatsaftaler, underkonto § 20.39.01.55 Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, underkonto § 20.39.01.60. Efteruddannelse af læsevejledere, underkonto § 20.39.01.65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser, underkonto § 20.39.01.70. Nye initiativer på de grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser og underkonto §20.39.01.75. Tilskud til fiskeriuddannelsen m.v..

§ 20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

§ 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, undtagen underkonto § 20.49.01.20. Undervisning i udlandet.

§ 20.49.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

§ 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, undtagen underkonto § 20.59.01.30. Igangsættelsestilskud til udslusning.

§ 20.59.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

§ 20.68.05. Særlige bevillinger, undtagen underkonto § 20.68.05.01. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner, underkonto § 20.68.05.30. Medie- og Journalisthøjskolen/Center for Journalistisk Efteruddannelse, underkonto § 20.68.05.35. Småfagstilskud, underkonto § 20.68.05.45. Midlertidig kompensationsordning til læreruddannelsen og underkonto § 20.68.05.50. Grundtilskud til selvejende institutioner m.v.

§ 20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler m.v., undtagen underkonto § 20.68.06.10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler og underkonto § 20.68.06.30. Institutionstilskud til Medie- og Journalisthøjskolen.

§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, undtagen underkonto § 20.69.01.13. Uddannelsesinitiativer på Bornholm, underkonto § 20.69.01.20 Efteruddannelse for lærere på de videregående uddannelser, underkonto § 20.69.01.25. Omlægning af praktikken på pædagoguddannelsen, underkonto § 20.69.01.30 Professionshøjskolerne, § 20.69.01.35. Kvalitetsudvikling af tekniske og merkantile uddannelser, underkonto § 20.69.01.40. Reform af de korte videregående uddannelser, underkonto § 20.60.01.50. Udvikling af fællesuddannelser, underkonto § 20.69.01.55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse og underkonto § 20.69.01.60. Flere sygeplejersker.

§ 20.69.02. Forskningstilknytning, undtagen underkonto § 20.69.02.20. Tilskud til systematisk videnopbygning.

§ 20.69.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser.

§ 20.71.41. Diverse tilskud, undtagen underkonto § 20.71.41.21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v., underkonto § 20.71.41.40. Oplysning om den europæiske union, underkonto § 20.71.41.45 Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning, underkonto § 20.71.41.55. Tilskud til vikarudgifter, underkonto § 20.71.41.60. Tilskud til højskoleophold i Norden og underkonto § 20.71.41.70 Pulje til opsøgende FVU-arbejde.

§ 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, underkonto § 20.79.01.25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere, undtagen underkonto § 20.79.01.30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed, underkonto § 20.79.01.40. Kursusvirksomhed for døve voksne, underkonto § 20.79.01.60 It-uddannelse for unge med autisme, underkonto § 20.79.01.70 Netværksinitiativ for læsesvage personer, underkonto § 20.79.01.75. Bedre rådgivning og vejledning og underkonto § 20.79.01.80. Praksisnær lederuddannelse.

§ 20.79.05. Puljer under EVE, undtagen underkonto § 20.79.05.60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner.

§ 20.79.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

§ 20.84.21. Anden international virksomhed, undtagen underkonto § 20.84.21.25. Dansk-Islandsk samarbejde og underkonto § 20.84.21.40. Danske institutter i udlandet.

§ 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, undtagen underkonto § 20.89.01.41. Vejledningsinitiativer.

§ 20.89.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.