Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v. og refusion af udgifter til hotelovernatning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 8. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 108, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:

»Udvalget for Forretningsordenen kan endvidere fastsætte regler om, at et medlem i nærmere bestemt omfang kan få dækket udgifter til hotelovernatning ved møder i den storkreds, hvor medlemmet er opstillet, hvis afstanden mellem medlemmets bopæl og storkredsen gør det rimeligt.«

2. I § 110, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres »er fyldt 60 år« til: »har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

3. I § 110, stk. 3, ændres »indtil det 65. år« til: », indtil den pågældende når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

4. I § 111, stk. 4, ændres »indtil det 65. år« til: », indtil den pågældende når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1, træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning for folketingsmedlemmer, der første gang bliver medlem af Folketinget den 1. juli 2007 eller senere.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen