Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om styrelse af musikkonservatorierne

I medfør af § 11, stk. 1 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for følgende institutioner: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium, Det Fynske Musikkonservatorium, Nordjysk Musikkonservatorium og Rytmisk Musikkonservatorium.

Rektor

§ 2. Musikkonservatoriet ledes af rektor, som har det overordnede ansvar for konservatoriets virksomhed.

Stk. 2. Rektor er ansvarlig for den daglige ledelse af konservatoriets administration og personale.

Stk. 3. Rektor træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, andre retsregler eller bestemmelser i denne bekendtgørelse er henlagt til andre.

Stk. 4. Hvor beslutning tilkommer konservatoriets kollegiale organer, kan rektor dog træffe beslutning, når han skønner, at sagen ikke tåler udsættelse. Meddelelse om den trufne beslutning gives snarest muligt til konservatorierådet.

Stk. 5. Afskedigelser af konservatoriets personale foretages af rektor. Hvor dette påhviler ministeriet, afgiver rektor indstilling herom.

Stk. 6. Rektor kan pålægge de kollegiale organer og konservatoriets ansatte at drøfte og afgive udtalelse om emner af betydning for konservatoriet.

Stk. 7. Rektor påser, at de kollegiale organers beslutninger er lovlige.

§ 3. Rektor ansættes af kulturministeren for en periode på 5 år. Kulturministeren nedsætter et bedømmelsesudvalg, som afgiver udtalelse til ministeren om ansøgernes kvalifikationer. Bedømmelsesudvalget består af 3 medlemmer udpeget af konservatorierådet blandt konservatoriets lærere, heraf mindst 2 fastansatte, og 2 medlemmer udpeget af ministeren, heraf den ene som formand.

Stk. 2. Rektors ansættelse kan forlænges. Forlængelsen skal af Kulturministeriet forelægges konservatorierådet til udtalelse. I dette tilfælde udtræder rektor midlertidigt af konservatorierådet, og rådet konstituerer en midlertidig formand. Ved ledighed i en funktionsperiode konstituerer kulturministeren en midlertidig rektor for maksimalt 1 år.

Prorektor m.v.

§ 4. Prorektor udpeges af rektor blandt konservatoriets faste lærere. Prorektor udpeges for en tidsbegrænset periode, som ikke må være længere end rektors ansættelse. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 2. Prorektor bistår rektor og er rektors stedfortræder.

Konservatorierådet

§ 5. Konservatorierådet består af 1 formand og fra 7 indtil 10 andre medlemmer:

1) rektor er formand,

2) op til 4 repræsentanter for lærerne

3) op til 4 repræsentanter for de studerende og

4) op til 2 repræsentanter for det teknisk-administrative personale,

således at forholdet mellem lærerne, de studerende og det teknisk-administrative personale er enten 3 til 3 til 1 eller 4 til 4 til 2. Desuden deltager prorektor i konservatorierådets møder uden stemmeret.

Stk. 2. Rektor kan bestemme, at andre kan deltage i konservatorierådets møder uden stemmeret

Stk. 3. Repræsentanterne for lærerne og det teknisk-administrative personale vælges for 2 år af og blandt de respektive grupper. Repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år af og blandt de studerende. Genvalg kan finde sted. For hvert medlem - bortset fra rektor - vælges en suppleant.

Stk. 4. Konservatorierådet afholder møder så ofte rektor finder anledning hertil. Rådet skal dog indkaldes, såfremt mindst 4 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Konservatorierådets medlemmer har mødepligt til rådets møder. Lovligt forfald skal meldes til rektor.

Stk. 5. Konservatorierådet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemmerne, heriblandt rektor, er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er rektors stemme afgørende.

Stk. 6. Rektor kan ikke deltage i konservatorierådets beslutninger om udpegning af medlemmer til bedømmelsesudvalg ved rektoransættelse, jf. § 6, stk. 1 nr. 4. I dette tilfælde udtræder rektor midlertidigt af konservatorierådet, og rådet konstituerer en midlertidig formand.

Stk. 7. Konservatorierådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Konservatorierådet træffer afgørelse i følgende sager:

1) Regler for valg til konservatoriets kollegiale organer.

2) Godkendelse af studieordninger efter indstilling fra studienævnene.

3) Regler om mødepligt og relegation af studerende.

4) Udpegning af medlemmer til bedømmelsesudvalg ved rektoransættelse, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 2. Alle sager af væsentlig betydning for konservatoriets organisation og virksomhed skal af rektor forelægges konservatorierådet til udtalelse, herunder

1) Konservatoriets budget.

2) Bestemmelser for konservatoriet fastsat af ministeriet samt forslag til ændringer og tilføjelser til disse.

3) Sager om relegation af studerende.

4) Oprettelse og nedlæggelse af studienævn.

Studienævn

§ 7. På konservatoriet oprettes et eller flere studienævn. Under hvert studienævn placeres en eller flere uddannelser. Rektor træffer beslutning om oprettelse og nedlæggelse af studienævn efter udtalelse fra konservatorierådet, jf. § 6, stk. 2, nr. 4.

Stk. 2. Studienævnet består af et lige stort antal lærere og studerende, dog mindst 3 og højst 5 repræsentanter fra hver, heraf mindst 1 fastansat lærer. Repræsentanterne for lærerne vælges for 2 år. Repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. For hvert medlem vælges en suppleant.

Stk. 3. Rektor og prorektor kan ikke være medlemmer af et studienævn.

Stk. 4. Studienævnet vælger en formand blandt repræsentanterne for lærerne.

Stk. 5. Består studienævnet af henholdsvis 6, 8 eller 10 medlemmer, er det beslutningsdygtigt når henholdsvis mindst 4, 5 eller 6 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Studienævnsformanden indkalder til og leder studienævnsmøderne. Der skal indkaldes til møde, når formanden eller mindst 2 af medlemmerne anmoder herom.

Stk. 7. Studienævnet fastsætter selv sin forretningsorden inden for de retningslinjer, der er givet af rektor.

§ 8. Studienævn er over for rektor ansvarlig for undervisningens faglige niveau, tilrettelæggelse og gennemførelse efter de gældende bestemmelser.

Stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling til rektor i sager om dispensation fra de af konservatoriet fastsatte studieordninger.

Stk. 3. Studienævnet afgiver indstilling til konservatorierådet om studieordninger inden for de retningslinjer, der er givet af rektor.

Stk. 4. Studienævnet afgiver udtalelse til rektor om beskikkelse af eksterne censorer.

Overgangs - og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008 og har virkning for de prorektorer, som skal udpeges, når de nuværende prorektorers valgperiode udløber, dog således at bekendtgørelsen har umiddelbar virkning ved rektorskifte.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 581 af 27. maj 2007.

Kulturministeriet, den 7. december 2007

Brian Mikkelsen

/ Pernille Lindberg