Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2008 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

I medfør af § 9, stk. 1, jf. stk. 5, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1043 af 28. oktober 2005, som ændret ved § 19 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, fastsættes:

§ 1. Bidraget fra private arbejdsgivere fastsættes for 2008 til 100 kr. for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Det for 2008 fastsatte bidrag opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 23. februar – 22. maj 2008.

Lønmodtagernes Garantifond, den 13. december 2007

Jørgen Søndergaard

/ Lars Rohde