Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag

 

§ 1. I ”tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag” af 1. februar 1990, udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), som ændret ved forskrifter af 1. juli 1997, 17. juni 1998, 11. september 2000, 8. november 2002, 27. juni 2003 og14. august 2006, foretages følgende ændringer:

 

1. Overalt i forskrifterne ændres ”Brandmyndigheden” til ”Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet)”, ”Brandmyndighedens” til ”Kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets)”, ”brandmyndigheden” til ”kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet)”, ”den stedlige brandmyndighed” til ”kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet)”, ”brandmyndighedens” til ”kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets)”, ”brandvæsenet” til ”redningsberedskabet” samt ”brandvæsenets” til ”redningsberedskabets”.

 

2. Punkt 1.1.2 affattes således:

 

”1.1.2 Lager- og pakkeafsnit : Bygning, rum eller areal i det fri, der anvendes til

 

a) oplagring af råvarer, færdigvarer, affaldsprodukter, tom, brændbar emballage eller brændbare paller eller

b) pakning og lign. af færdigvarer.”

 

3. Som nyt punkt 1.1.6 indsættes:

 

”1.1.6 Brændbart affald: Forbrændingsegnet affald eller andet affald, der kan brænde.”

 

4. Punkt 7.1.4 affattes således:

 

”7.1.4 Lagerafsnit i det fri skal have en afstand af mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel, jf. dog punkt 7.1.5.”

 

5. Som nyt punkt 7.1.5 indsættes:

 

”7.1.5 Afstandskrav for oplag i det fri af halm, hø, tagrør eller lign.

 

a) Oplag i det fri på højst 200 m3 af halm, hø, tagrør eller lign. skal have en afstand af mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 20 m til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og lign. områder og mindst 2,5 m til vej- og stiskel. Ved stabling over 6 m over terræn skal der for hver påbegyndt meter ud over de 6 m tillægges en afstand på 0,5 m til naboskel samt vej- og stimidte/stiskel.

b) Oplag i det fri på over 200 m3 og højst 1.000 m3 af halm, hø, tagrør eller lign. skal have en afstand af mindst 50 m til naboskel samt vej- og stimidte og til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og lign. områder og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.

c) Oplag i det fri på over 1.000 m3 af halm, hø, tagrør eller lign. skal have en afstand af mindst 100 m til naboskel samt vej- og stimidte og til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og lign. områder og mindst 2,5 m til vej- og stiskel. ”

 

6. Som nyt punkt 7.2.7 indsættes:

 

” 7.2.7 To eller flere oplag af halm, hø, tagrør eller lign. samt oplag af forskellig art i det fri, der er omfattet af forskrifterne, skal placeres med en indbyrdes afstand svarende til mindst summen af de afstande, som de pågældende oplag hver især skal have til naboskel. Dog kan to eller flere oplag omfattet af punkt 7.1.5 litra b og c på samme grund placeres således, at den indbyrdes afstand mellem oplagene mindst svarer til afstandskravet til naboskel for det største oplag.

 

Hvor det indbyrdes afstandskrav ikke er opfyldt, betragtes oplagene som ét oplag. Den samlede oplagsmængde af forskellige oplagstyper beregnes efter følgende formel:

AI3416_1.GIF Size: (151 X 49),

hvor

 

qx = den tilstedeværende oplagsmængde af oplagstypen x, og

 

Qx = undtagelsesmængden for oplagstypen x, jf. punkterne 11.1.3, 12.1.3, 13.1.3, 14.1.3 og 15.1.3.

 

Hvis summen overstiger 1, er den samlede oplagsmængde omfattet af forskrifternes bestemmelser.

 

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) træffer efter en konkret vurdering af risikoen for brandspredning og konsekvenserne heraf bestemmelse om de afstandskrav, der skal finde anvendelse ved forskellige oplag omfattet af disse tekniske forskrifter.”

 

7. Som nyt punkt 7.2.8 indsættes:

 

”7.2.8 De i punkterne 7.1.1 – 7.1.3 nævnte bygninger og brandsektioner skal placeres således i forhold til det i punkt 7.1.5 a nævnte oplag i det fri på samme grund, at der bliver en afstand, som i det mindste svarer til summen af de afstande, som den pågældende bygning eller brandsektion og det pågældende oplag skal have til naboskel.

 

De i punkterne 7.1.1 – 7.1.3 nævnte bygninger og brandsektioner skal placeres således i forhold til de i punkt 7.1.5 b og c nævnte oplag i det fri på samme grund, at der bliver en afstand, som i det mindste svarer til afstanden til naboskel for de pågældende oplag. ”

 

8. Punkt 10.1 affattes således:

 

”Brandfarlige virksomheder og oplag må kun oprettes med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse. Dog kan oplag på højst 1.000 m3 af halm, hø, tagrør eller lign. etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), når oplaget placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter.

 

Brandfarlige virksomheder og oplag skal

 

enten være i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter

 

eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i punkt 1.2.1 indeholdte krav. ”

 

9. Punkt 15.1.3 c affattes således:

 

” c) Oplag på over 10 m3 af halm, hø, tagrør eller lign. i det fri samt oplag på over 1.000 m3 af halm, hø, tagrør eller lign. i en bygning.

 

To eller flere oplag på samme grund betragtes dog som ét oplag, medmindre oplagene enten er indbyrdes adskilt i overensstemmelse med forskrifterne i punkterne 6.2.1 - 6.2.5, eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i afsnit 15.7. To eller flere oplag på højst 10 m3 på samme grund betragtes som indbyrdes fritliggende, når afstanden mellem oplagene er mindst 10 m.”

 

10. I punkt 15.1.3 indsættes som nyt litra g og h:

 

”g) Oplag på over 1.000 m³ af spagnum.

 

h) Oplag på over 1.000 m3 af brændbart affald.”

 

11. I punkt 15.1.3 g, der bliver 15.1.3 i, ændres ”og/eller” til ”eller” og ”punkterne a-f” til ”punkterne a-h”.

 

12. I punkt 15.3 b slettes ”halm og”.

 

13. Som nyt punkt 15.3 c indsættes:

 

”c) Der må højst oplagres 5.000 m3 halm, hø, tagrør eller lign. pr. brandsektion, medmindre sektionen er forsynet med et automatisk sprinkleranlæg. For brandsektioner under 2.000 m2 i 1-etages bygninger med oplag af halm, hø, tagrør eller lign. skal ydervæggene dog udføres som mindst materiale klasse B-s1,d0 [klasse A-materiale].

 

Oplaget kan dog indrettes som plansilo (planlager), hvor oplaget af halm, hø, tagrør eller lign. dækker hele gulvarealet og kun begrænses af bygningens vægge. Indrettes oplaget som plansilo (planlager), bortfalder kravene i forskrifternes afsnit 3.3, idet der på vilkår fastsat af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) skal anbringes åbninger øverst i bygningens ydervægge til det fri, således at det er muligt at dække hele overfladen af oplaget ved indsprøjtning af vand eller skum i tilfælde af en brand. Flugtveje skal opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet, udstedt af Erhvervs- og Byggestyrelsen.”

 

14. Afsnit 15.4 affattes således:

 

15.4 Lagerafsnit i det fri.

Forskrifterne i kapitel 4 er gældende med undtagelse af:

 

a) Oplag af fast brændsel ved varmeværker og lign., idet sådanne oplag alene er undergivet afstandsreglerne i kapitel 7, jf. dog litra b og c.

 

b Oplag af halm, hø, tagrør eller lign, idet oplaget højst må udgøre 5.000 m3. Sådanne oplag er alene undergivet punkt 15.7 om afstandskrav og punkt 15.9. om ordensregler.

 

c) Oplag af brændbart affald. For sådanne oplag gælder:

I. Oplag skal opdeles i enheder af en sådan størrelse og med en sådan geometri, at der under hensyntagen til vandforsyningen, det kommunale redningsberedskabs brandslukningsmateriel samt eventuelt materiel på oplagspladsen er forsvarlige slukningsmuligheder.

 

II. De enkelte enheder skal være placeret med en indbyrdes afstand og i forhold til omgivelserne, således at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, samt at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

 

III. Der skal føres egenkontrol efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) bestemmelser. Der skal føres logbog over egenkontrollen. Logbogen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og forevises på forlangende ved brandsyn.

 

IV. Oplag af brændbart affald er ikke omfattet af punkterne15.7 – 15.9. Dog skal oplagspladsens friarealer holdes frie og ryddelige, herunder skal let antændelig vegetation fjernes. Parkering af motorkøretøjer skal ske således, at risikoen for at en brand opstår og risikoen for brandspredning minimeres mest muligt. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan bestemme, at der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild.”

 

15. Punkt 15.7.1 affattes således:

 

”15.7.1 Afstand til naboskel, vej og sti.

 

Udover forskrifterne i punkterne 7.1.1 - 7.1.5 gælder følgende:

 

For siloanlæg gælder forskrifterne i punkt 14.7.1.”

 

16. Punkt 15.8 affattes således:

 

15.8 Brandslukning.

Udover forskrifterne i kapitel 8 gælder forskrifterne i punkt 14.8. Dog finder punkt 8.2 ikke anvendelse for plansiloer med oplag af halm, hø, tagrør eller lign., idet bestemmelserne herom i bygningsreglementet dog skal overholdes.”

§ 2. Forskriften træder i kraft den 9. juni 2007. Dog træder punkt 15.4 c først i kraft den 1. februar 2008.

Virksomheder, der er i brug og oplag, der er etableret ved forskriftens ikrafttræden, og som i henhold til hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af denne forskrift for så vidt angår udvidelser samt i tilfælde af forandringer i indretningen og benyttelsen, der er væsentlige i forhold til bestemmelserne i denne forskrift.

 

Beredskabsstyrelsen, den 1. juni 2007