Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Kapitel 2   Undervisningsvirksomhed

Kapitel 3   Forfattervirksomhed

Kapitel 4   Overførelse af overskydende lektioner

Kapitel 5   Suspension af kravet om løbende efteruddannelse

Kapitel 6   Dispensation fra kravet om løbende efteruddannelse

Kapitel 7   EU-advokater

Kapitel 8   Erklæring om opfyldelse af kravet om løbende efteruddannelse, dokumentationskrav mv.

Kapitel 9   Tilsidesættelse af reglerne i denne bekendtgørelse mv.

Kapitel 10   Ikrafttræden

Kapitel 11   Overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

I medfør af § 126, stk. 5 og § 130, stk. 1, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

§ 1. Enhver advokat – herunder en advokat fra et medlemsland af EU eller EØS eller fra Schweiz (EU-advokat), som varigt udøver advokatvirksomhed her i landet under sit hjemlands titel – og enhver advokatfuldmægtig skal løbende deltage i efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet.

§ 2. Ved efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet forstås undervisning, der enten er af generel betydning for udøvelsen af advokaterhvervet, eller har konkret betydning for den pågældende advokatfuldmægtigs eller advokats varetagelse af arbejdsopgaverne. Deltagelse i grunduddannelsen for advokater anses ikke for efteruddannelse.

§ 3. Et undervisningsforløb skal i øvrigt opfylde følgende betingelser for at kunne anses for efteruddannelse efter § 1:

1) hvert undervisningsforløb skal samlet udgøre mindst 3 lektioner af 45 minutters varighed,

2) der skal foreligge et kursusprogram, en målbeskrivelse, en fagbeskrivelse eller lignende beskrivelse af undervisningen,

3) underviserens faglige kompetence inden for det pågældende felt skal kunne dokumenteres af udbyderen, og

4) der skal foreligge dokumentation for advokaten eller advokatfuldmægtigens deltagelse i undervisningsforløbet, f.eks. i form af et kursusbevis underskrevet af underviseren.

Stk. 2. Et undervisningsforløb kan gennemføres både eksternt hos en kursusudbyder mv., internt af et advokatkontor mv. eller i et samarbejde mellem flere advokatkontorer mv.

§ 4. For at opfylde kravet om løbende efteruddannelse i § 1 skal den pågældende advokat eller advokatfuldmægtig inden for en periode på 3 år have deltaget i mindst 54 lektioners efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, jf. dog §§ 7-11. Hver lektion skal have haft en varighed af 45 minutter.

Stk. 2. For advokater regnes den i stk. 1 nævnte periode på 3 år fra den 1. i den førstkommende måned efter opnåelse af beskikkelse, dog tidligst fra den 1. januar 2008. For advokatfuldmægtige regnes 3-års perioden fra den 1. i den førstkommende måned efter opnåelse af autorisation som advokatfuldmægtig, dog tidligst fra den 1. januar 2008. For EU-advokater regnes 3-års perioden fra den 1. i den førstkommende måned efter tidspunktet for registrering hos Advokatsamfundet, dog tidligst fra den 1. januar 2008.

Kapitel 2

Undervisningsvirksomhed

§ 5. Undervisningsvirksomhed anses for efteruddannelse omfattet af § 2, såfremt den pågældendes egen deltagelse i undervisningen ville opfylde kravene i § 2. Undervisningsvirksomhed på grunduddannelsen for advokater anses for efteruddannelse efter § 2. Hvis den pågældende underviser inden for den i § 4 nævnte 3-års periode afholder flere i det væsentlige ens undervisningsforløb, kan undervisningsvirksomheden dog kun godskrives med ét af disse gentagne undervisningsforløb inden for hver 3-års periode.

Stk. 2. Betingelserne i § 3 og § 4 finder tilsvarende anvendelse på den i stk. 1 nævnte undervisningsvirksomhed. Undervisningsvirksomhed kan dog maksimalt godskrives med 27 lektioner for hver 3-års periode i henhold til § 4.

Kapitel 3

Forfattervirksomhed

§ 6. Forfattervirksomhed anses for efteruddannelse omfattet af § 2, såfremt den pågældende

1) har skrevet eller har været med til at skrive et juridisk faglitterært værk, der udgives af et forlag,

2) har skrevet eller har været med til at skrive en juridisk faglig artikel, som offentliggøres i et tidsskrift efter forudgående kontrol af det faglige niveau foretaget af tidsskriftets redaktion, eller

3) har skrevet eller har været med til at skrive en juridisk forskningsafhandling, herunder f.eks. en ph.d-afhandling.

Stk. 2. Forfattervirksomhed kan dog maksimalt godskrives med 18 lektioner for hver 3-års periode i henhold til § 4.

Stk. 3. Ved vurderingen i henhold til § 4 af, om kravet til efteruddannelsens omfang er opfyldt, omregnes det pågældende juridisk faglitterære værk, den juridisk faglige artikel eller den juridiske forskningsafhandling til lektioner, således at 2340 tegn eksklusiv mellemrum udgør én lektion. Hvis der har været flere forfattere til den pågældende udgivelse mv., beregnes antallet af lektioner på grundlag af den pågældende forfatters andel i udgivelsen mv.

Kapitel 4

Overførelse af overskydende lektioner

§ 7. En advokat eller advokatfuldmægtig, der i løbet af den i § 4 nævnte 3-års periode overskrider kravet i § 4 om 54 lektioners efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, kan efter ansøgning herom til Advokatrådet få overført de overskydende lektioner til den efterfølgende 3-års periode.

Kapitel 5

Suspension af kravet om løbende efteruddannelse

§ 8. Såfremt en advokatfuldmægtig fratræder sin stilling, en advokat deponerer sin beskikkelse som advokat eller advokatbeskikkelsen bortfalder eller frakendes den pågældende, eller en EU-advokat afmelder sin registrering hos Advokatsamfundet, suspenderes kravet om løbende efteruddannelse i § 1.

Stk. 2. Hvis advokatfuldmægtigen på ny ansættes som advokatfuldmægtig, advokaten på ny får udleveret advokatbeskikkelse eller EU-advokaten igen lader sig registrere hos Advokatsamfundet, genindtræder den pågældende i kravet om løbende efteruddannelse. Den pågældende advokat eller advokatfuldmægtig genindtræder således i den 3-års periode i henhold til § 4, der blev afbrudt på grund af de i stk. 1 nævnte omstændigheder. Efteruddannelse, som den pågældende har deltaget i i perioden forud for afbrydelsen af 3-års perioden, anses ikke for bortfaldet.

Stk. 3. Såfremt de i § 1 nævnte personer, uden derved at bringe ansættelsen eller registreringen til ophør og uden at deponere beskikkelsen, er fraværende fra stillingen som advokatfuldmægtig eller advokat i en periode på 2 måneder eller derover, medmindre dette sker for at følge efteruddannelse omfattet af § 2, reduceres kravet om efteruddannelsens omfang i overensstemmelse med § 9. Det er dog en betingelse herfor, at der foreligger dokumentation for lovligt forfald, f.eks. på grund af sygdom eller bevilget orlov fra den pågældende stilling.

§ 9. Kravet om 54 lektioners efteruddannelse i § 4, stk. 1, reduceres i de i § 8, stk. 3, nævnte tilfælde med 3 lektioner pr. 2 måneders fravær fra stillingen.

Kapitel 6

Dispensation fra kravet om løbende efteruddannelse

§ 10. I andre end de i § 8 nævnte tilfælde kan Advokatrådet efter ansøgning fra en person omfattet af § 1 undtagelsesvis dispensere helt eller delvist fra kravet om 54 lektioners efteruddannelse, jf. § 4. Det er dog en forudsætning herfor, at ansøgning om dispensation er begrundet i vægtige personlige, herunder helbredsmæssige, forhold, og at disse på forlangende af Advokatrådet dokumenteres. Den pågældendes hidtidige deltagelse i efteruddannelse skal indgå i Advokatrådets beslutningsgrundlag og kan derfor kræves dokumenteret.

Kapitel 7

EU-advokater

§ 11. Pligten til efteruddannelse for en EU-advokat, der driver advokatvirksomhed i Danmark, og som har ladet sig registrere her i landet under sit hjemlands titel, anses for opfyldt i det omfang, den pågældende over for Advokatsamfundet dokumenterer, at være undergivet en pligt til efteruddannelse i sit hjemland, som i det væsentlige svarer til de krav, der er fastsat i §§ 1-6.

Stk. 2. Hvis det krav om efteruddannelse, som en EU-advokat er underlagt efter hjemlandets regler, kun delvist svarer til de krav, der er fastsat i §§ 1-6, kan Advokatsamfundet kræve, at den pågældende deltager i supplerende efteruddannelse.

Kapitel 8

Erklæring om opfyldelse af kravet om løbende efteruddannelse, dokumentationskrav mv.

§ 12. Advokatrådet fastsætter med passende varsel en frist, inden for hvilken der skal indsendes en erklæring om opfyldelse af kravene i §§ 1-6 om løbende efteruddannelse. Erklæringen skal indsendes af den enkelte advokat, idet erklæringen også skal omfatte de advokatfuldmægtige, der er autoriserede under advokaten. Advokatrådet kan beslutte, at advokatfirmaer kan afgive erklæringen på vegne af de advokater og advokatfuldmægtige, som er beskæftigede i advokatfirmaet.

Stk. 2. Der skal benyttes en formular, der udarbejdes af Advokatrådet, til at afgive erklæringen.

Stk. 3. Erklæringen kan sendes som digital kommunikation. En erklæring sendt som digital kommunikation skal være forsynet med digital signatur.

§ 13. Når en advokat deponerer sin beskikkelse som advokat eller beskikkelsen bortfalder eller frakendes den pågældende, skal advokaten afgive den i § 12 nævnte erklæring. Erklæringen skal være Advokatrådet i hænde senest en måned efter tidspunktet for deponeringen, bortfaldet eller frakendelsen af advokatbeskikkelsen.

Stk. 2. For EU-advokater, som har ladet sig registrere her i landet under hjemlandets titel, og som ønsker at afmelde sig denne registrering, skal den i § 12 nævnte erklæring afgives pr. datoen for afmelding af registreringen i Advokatsamfundet. Erklæringen skal være Advokat­rådet i hænde senest en måned efter afmeldingsdatoen.

§ 14. Enhver advokat er efter anmodning fra Advokatrådet forpligtet til at fremlægge dokumentation for opfyldelse af kravene om løbende efteruddannelse i §§ 1-6, dokumentation for at der er grundlag for at overføre overskydende efteruddannelse i medfør af § 7 samt dokumentation for, at kravene til løbende efteruddannelse er suspenderet eller skal reduceres i medfør af bestemmelserne i §§ 8-10.

Stk. 2. En advokat er endvidere forpligtet til på anmodning fra Advokatrådet at fremlægge den i stk. 1 nævnte dokumentation for så vidt angår de advokatfuldmægtige, der er autoriserede under den pågældende.

Stk. 3. Advokatrådet kan endvidere til enhver tid pålægge en advokat inden for en af rådet fastsat frist at indsende en erklæring som nævnt i § 12.

Kapitel 9

Tilsidesættelse af reglerne i denne bekendtgørelse mv.

§ 15. En advokats tilsidesættelse af reglerne i denne bekendtgørelse eller af påbud meddelt af Advokatrådet i medfør af bekendtgørelsen anses som en overtrædelse af god advokatskik, for hvilken Advokatrådet kan indklage den pågældende for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens § 143, stk. 2.

Stk. 2. Det samme gælder, såfremt en advokat ikke i rimeligt omfang har søgt at sikre, at en advokatfuldmægtig, der er autoriseret under advokaten, har deltaget i løbende efteruddannelse i det i §§ 1-6 krævede omfang.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Kapitel 11

Overgangsbestemmelser

§ 17. Kravet i § 1 om gennemførelse af løbende efteruddannelse for advokatfuldmægtige gælder ikke autoriserede advokatfuldmægtige, der er tilmeldt den hidtil gældende teoretiske efteruddannelse på områder af særlig betydning for advokater som betingelse for at få beskikkelse som advokat, jf. herved bekendtgørelse nr. 1129 af 13. december 1996 med senere ændringer. Dette gælder dog kun, indtil fuldmægtigene har gennemført den hidtil gældende efteruddannelses teoretiske kurser, eller indtil disse ikke længere udbydes af Advokatsamfundet, jf. herved reglerne i bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat.

Justitsministeriet, den 12. december 2007

Lene Espersen

/ Birgit Thostrup Christensen