Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Almindelige bestemmelser

Kapitel 2   Anbringelse

Kapitel 3   Bestyrelse

Kapitel 4   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

I medfør af § 54, stk. 3, i arveloven, jf. lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder for

1) myndiges båndlagte friarv, hvis arvelader ikke har bestemt andet, og

2) myndiges båndlagte tvangsarv.

Stk. 2. Er ejeren af den båndlagte arv under værgemål, og er arven omfattet af værgemålet, gælder reglerne i værgemålsbekendtgørelsen.

Stk. 3. Reglerne i denne bekendtgørelse er ikke til hinder for, at båndlagte midler, som tilfalder en person ved arv, bevares i den form, hvori de blev udlagt på skiftet.

Kapitel 2

Anbringelse

§ 2. Båndlagt arv skal anbringes forsvarligt og bedst muligt og må kun anbringes

1) som kontant indskud i en forvaltningsafdeling, eller

2) i aktiver efter nedenstående regler.

§ 3. Anbringelse kan ske i rentebærende obligationer, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2, nævnte landes møntenhed.

Stk. 2. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet opfylde betingelserne nævnt i artikel 4, nr. 14, i direktiv om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Stk. 3. Anbringelse kan ikke ske i præmieobligationer.

Stk. 4. Reglerne i § 9, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved anbringelse i erhvervsobligationer og konvertible obligationer.

§ 4. Obligationer må ikke erhverves til en pris, der overstiger deres pålydende. Obligationer, der udtrækkes med tillæg af en vis procent af deres pålydende, kan dog erhverves til en pris, der ikke overstiger udtrækningsbeløbet.

§ 5. Højst halvdelen af midlerne, jf. dog § 6, stk. 2, § 8, stk. 3, og § 10, kan anbringes i

1) erhvervsobligationer og konvertible obligationer,

2) udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne,

3) sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, og

4) aktier.

§ 6. Anbringelse kan ske i andele i udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, der er omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. eller tilsvarende EU/EØS-lovgivning. Det er en betingelse, at investerings- eller placeringsforeningens vedtægt ikke indeholder bestemmelser om

1) at foreningen kan give et årligt bidrag af formuen til humanitære eller almennyttige organisationer,

2) at foreningen må udlodde af sin formue i de år, hvor investeringsafkastet ikke modsvarer indtjeningsbehovet, eller

3) at indløsning ikke kan finde sted i en forud fastlagt periode.

Stk. 2. Alle midlerne kan, uanset grænsen i § 5, anbringes i andele i investerings- og placerings-foreninger eller afdelinger af sådanne, hvis foreningen eller afdelingen efter sin vedtægt alene kan investere i obligationer, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1 og 2, hvis der efter vedtægten højst kan investeres 50 pct. i erhvervsobligationer, og hvis der ikke kan investeres i præmieobligationer og konvertible obligationer. Det er endvidere en betingelse, at investerings- eller placeringsforeningens vedtægt ikke indeholder bestemmelser, som nævnt i stk. 1, 2. pkt., nr. 1-3.

§ 7. Anbringelse kan ske i sparekassers beviser for garantikapital eller andelskassers beviser for andelskapital, hvis beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægt er omsættelige.

Stk. 2. Reglerne i § 9, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Anbringelse kan ske i aktier, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2, nævnte landes møntenhed.

Stk. 2. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet opfylde betingelserne nævnt i artikel 4, nr. 14, i direktiv om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Stk. 3. Ved aktieudvidelse kan den tegningsret, der er knyttet til aktierne, benyttes, selv om den grænse, der er fastsat i § 5, overskrides, og selv om aktierne ikke opfylder betingelserne i stk. 1 og 2. Det samme gælder ved modtagelse af fondsaktier.

§ 9. Der må i ét selskab højst erhverves aktier svarende til 15 pct. af selskabets aktiekapital. Endvidere må der kun erhverves aktier, der ifølge beslutning truffet på selskabets senest afholdte ordinære generalforsamling har givet et udbytte, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Højst 15 pct. af midlerne kan anbringes i aktier i ét selskab.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på fondsaktier eller aktier, der ved aktieudvidelsen erhverves ved benyttelse af den tegningsret, der er knyttet til aktierne.

Stk. 4. Ved sparekassers eller andelskassers omdannelse til aktieselskab efter §§ 207-213 i lov om finansiel virksomhed kan sparekassens beviser for garantikapital eller andelskassens andelsbeviser, uanset stk. 1, 2. pkt., ombyttes til aktier efter § 208, stk. 2, i den nævnte lov. Oprettes der ved omdannelsen et holdingselskab, der skal videreføre sparekasseaktieselskabet eller andelskasseaktieselskabet, kan beviserne, uanset stk. 1, 2. pkt., ombyttes til aktier i holdingselskabet.

§ 10. Beløb, der fremkommer ved afhændelse af aktiver, som nævnt i § 5, kan genanbringes i tilsvarende aktiver, uanset om grænsen i § 5 overskrides.

§ 11. Ved erhvervelse af aktiver sker beregningen af grænserne i § 5 og § 9, stk. 2, på grundlag af kursværdien af de midler, der bestyres i en forvaltningsafdeling på det tidspunkt, hvor de yderligere aktiver erhverves. I mangel af officiel kursfastsættelse lægges den dokumenterede handelsværdi til grund.

§ 12. Anbringelse kan ske mod tinglyst pant i fast ejendom, hvis pantebrevet sammenlagt med foranstående prioriteter omregnet til kontantværdi har sikkerhed inden for 80 pct. af den seneste offentlige kontantvurdering, og hvis bygningerne er behørigt brandforsikret.

Stk. 2. Pantebreve må ikke erhverves til en pris, der overstiger restgælden.

§ 13. Anbringelse må ikke ske mod pant i fast ejendom, der tilhører ejeren eller dennes ægtefælle.

§ 14. Civilstyrelsen kan tillade, at midler anbringes på anden måde end bestemt i dette kapitel, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Kapitel 3

Bestyrelse

Midlernes indlevering til en forvaltningsafdeling

§ 15. Inden eller samtidig med, at arv modtages til bestyrelse som båndlagt kapital, indleveres til forvaltningsafdelingen en forvaltningsbegæring fra skifteretten, bobestyrer eller ved privat skifte samtlige arvinger. Kopi af testamentet og af eventuel opgørelse over arvefordeling i boet vedlægges. Er kapitalen tvangsarv, eller skal båndlæggelsen ophøre, når arvingen har opnået en bestemt alder, vedlægges tillige arvingens dåbs- eller fødselsattest og dokumentation for personnummer. Hvis en anden end ejeren af den båndlagte kapital skal have udbetalt renten, vedlægges tillige dåbs- eller fødselsattest og dokumentation for personnummer for denne.

§ 16. Forvaltningsbegæringen skal indeholde oplysning om:

1) arveladerens navn og adresse ved dødsfaldet samt dødsdatoen,

2) boets behandlingsmåde,

3) navn, adresse og personnummer på ejeren af den båndlagte kapital,

4) båndlæggelsens varighed,

5) eventuelle bestemmelser om udbetaling af renter og andet udbytte, om udbetaling af kapitalen eller om bestyrelsen af de båndlagte midler,

6) navn, adresse og personnummer på eventuel rentenyder, hvis denne ikke er ejeren af den båndlagte kapital,

7) i hvilket omfang kapitalen er tvangsarv,

8) kapitalens størrelse og sammensætning.

Forvaltningsafdelingens administration

§ 17. Forvaltningsafdelingen skal påse, at genanbringelse sker i overensstemmelse med denne bekendtgørelses kapitel 2 eller arveladers bestemmelser om anbringelse.

§ 18. Når der fremkommer beløb ved udtrækning, indfrielse eller på anden måde, skal forvaltningsafdelingen underrette kapitalejeren herom. Kapitalejeren skal anmodes om at oplyse, hvorledes genanbringelse skal ske, medmindre der er truffet særlig aftale herom.

§ 19. Forvaltningsafdelingen kan normalt kun med kapitalejerens samtykke sælge båndlagte aktiver, opsige pantebreve og gældsbreve eller ændre i sikkerheden eller skyldnerens forpligtelse, udnytte eller bortsælge tegningsrettigheder eller aktieretter og anbringe kontante midler. Dispositionen kan foretages uden kapitalejerens samtykke, hvis kaptalejerens erklæring ikke kan indhentes, eller dispositionen er nødvendig for at bevare kapitalen.

Stk. 2. Tilkommer udbyttet af kapitalen en anden end kapitalejeren, og modsætter udbyttenyderen sig en foreslået anbringelse, bør midlerne så vidt muligt anbringes på samme måde som hidtil.

§ 20. Stemmeretten i henhold til båndlagte midler tilkommer kapitalejeren, medmindre andet er bestemt.

Stk. 2. Tilkommer udbyttet en anden end kapitalejeren, tilkommer stemmeretten altid forvaltningsafdelingen, medmindre andet er bestemt. Forvaltningsafdelingen bør ved udøvelse af stemmeretten tilstræbe en rimelig afvejning af hensynene til udbyttenyderen og kapitalejeren.

§ 21. Forvaltningsafdelingen skal i øvrigt påse, at midlerne bestyres betryggende, herunder at værdipapirer ikke forældes.

§ 22. Indgiver ejeren af den båndlagte kapital ansøgning om frigivelse af kapitalen eller en del af denne, fremsender forvaltningsafdelingen ansøgningen til statsforvaltningen på det sted, hvor ansøgeren er bosat, med sine bemærkninger. Forvaltningsafdelingen vedlægger kopi af testamentet, eventuel erklæring fra bobestyreren, dokumentation for ansøgerens og eventuel ægtefælles økonomiske forhold, herunder selvangivelse, samt eventuelle supplerende oplysninger.

§ 23. Forvaltningsafdelingen skal med 3 måneders varsel overføre båndlagte midler til bestyrelse i en anden forvaltningsafdeling, hvis ejeren af de båndlagte midler anmoder herom. Tilkommer udbytte af midlerne en anden end ejeren, kan overførsel dog kun ske med udbyttenyderens samtykke.

Stk. 2. Har arveladeren truffet bestemmelse om, at arven skal bestyres i en bestemt forvaltningsafdeling, kan arven kun med Civilstyrelsens samtykke kræves overført til en anden forvaltningsafdeling.

Stk. 3. En forvaltningsafdeling, som har modtaget båndlagt arv til bestyrelse, kan ikke uden Civilstyrelsens samtykke opsige bestyrelsesforholdet.

§ 24. Ved arvingens død udbetales kapitalen til dødsboet.

§ 25. Når bestyrelsen af midlerne helt eller delvis ophører ved frigivelse eller af andre grunde, sker udbetaling uden opsigelse.

Tilsyn med forvaltningsafdelingerne

§ 26. Civilstyrelsen fører tilsyn med forvaltningsafdelingerne. Styrelsen kan afkræve forvaltningsafdelingerne enhver oplysning, der har betydning for tilsynet.

§ 27. Forvaltningsafdelingernes afgørelser kan indbringes for Civilstyrelsen.

§ 28. Ansatte i forvaltningsafdelingerne har tavshedspligt med hensyn til, hvad de erfarer vedrørende bestyrelse af båndlagt arv.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 928 af 5. september 2006 om anbringelse af myndiges båndlagte arv og cirkulære nr. 19 af 26. februar 1986 om bestyrelse af båndlagt arv i de forvaltningsafdelinger, der er godkendt hertil i medfør af arvelovens § 61.

Justitsministeriet, den 11. december 2007

Lene Espersen

/ Else Marie Thoustrup Sørensen