Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ankenævnets opgave

Kapitel 2   Fremgangsmåde i forbindelse med ankesager

Kapitel 3   Ankenævnets afgørelser

Kapitel 4   Udgifter i forbindelse med nævnets virke

Kapitel 5   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

I medfør af § 47, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Ankenævnets opgave

§ 1. Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder træffer afgørelse af klager over, at en virksomheds ansøgning om godkendelse som praktiksted efter erhvervsuddannelseslovens § 46, stk. 1, ikke fuldt ud er imødekommet.

Stk. 2. Ankenævnet træffer tillige afgørelse i sager, hvor der ankes over et fagligt udvalgs afgørelse truffet i medfør af § 44, stk. 4 og 5 i erhvervsuddannelsesloven.

§ 2. Nævnet er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer i den enkelte sag, jf. erhvervsuddannelseslovens § 47, stk. 3, deltager i sagens behandling.

Kapitel 2

Fremgangsmåde i forbindelse med ankesager

§ 3. Anke over et fagligt udvalgs afgørelse i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 46 kan indgives af den virksomhed, som afgørelsen vedrører.

Stk. 2. Anke over et fagligt udvalgs afgørelse i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 44, stk. 4 og 5, kan indgives af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, eller af vedkommende faglige organisation.

Stk. 3. Anken efter stk. 1 og 2 skal være skriftlig. Anke efter stk. 1 kan indgives over alle afgørelser, der er truffet i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 46, og som ikke fuldt ud imødekommer virksomhedens ansøgning.

Stk. 4. Anken skal indeholde oplysninger om, hvilket udvalg der har truffet den afgørelse, der klages over, samt angive hvorledes klageren ønsker afgørelsen ændret.

Kapitel 3

Ankenævnets afgørelser

§ 4. Nævnets afgørelse træffes som hovedregel på skriftligt grundlag ved mundtlig forhandling mellem nævnets medlemmer.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan formanden udsende en sag til medlemmerne til skriftlig afgørelse.

Stk. 3. Nævnet kan beslutte at indkalde repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere inden for det pågældende uddannelsesområde til som særligt sagkyndige at udtale sig i sagen.

Stk. 4. Nævnet træffer sine afgørelser ved stemmeflertal.

Stk. 5. Det skal tilstræbes, at nævnets afgørelse i en sag træffes senest 4 uger efter, at de til klagens behandling fornødne oplysninger foreligger.

Stk. 6. Der tages referat af nævnets møder med en kort gengivelse af forhandlingerne og deres udfald.

§ 5. Nævnets afgørelser meddeles klageren i anbefalet brev.

Kapitel 4

Udgifter i forbindelse med nævnets virke

§ 6. Udgifter i forbindelse med nævnets virksomhed vedrørende lokaler, kontorhold m.v. samt eventuelle rejseudgifter til nævnets medlemmer og sekretærer afholdes af statskassen.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 558 af 18. juli 1991 om ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder ophæves.

Undervisningsministeriet, den 13. december 2007

P.M.V.
E.B.
Jørgen Torsbjerg Møller

/ Stine Tøfting-Kristiansen