Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. juli 2004 i sag 50.2003

Elev A mod virksomhed B

HK/Service for elev A

mod

Norsker og Jacoby for virksomhed B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening) og konsulent Ane K. Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge Landsorganisationen i Danmark). Desuden har som særlig sagkyndig deltaget advokatfuldmægtig Illa Westrup, DS&H og faglig gruppeleder Kim Nielsen, HK.

Mellem klageren, elev A, født den 23. december 1979, og indklagede, virksomhed B, blev den 19. juni 2002 indgået en ansættelseskontrakt.

Klageren har ved sin organisation, HK/Service, ved klageskrift modtaget den 8. oktober 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 76.944,00 kr. med tillæg af feriegodtgørelse til klageren.

Indklagede har principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Over for indklagedes afvisningspåstand har klageren påstået sagen fremmet til realitetsafgørelse.

Parterne, indklagede ved registreret revisor C, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Det er under sagen oplyst, at indklagede ikke er godkendt til uddannelse af elever efter erhvervsuddannelsesloven.

Det fremgår af ansættelseskontrakten, at klageren skulle ansættes som “elev”. Ansættelseskontrakten indeholder bestemmelser om bierhverv, tavshedspligt, kundeklausul og opsigelsesvarsler under henvisning til funktionærloven. Det er anført, at ansættelsesforholdet er omfattet af funktionær-, ferie- og markedsføringsloven samt lov om registrerede revisorer.

Klageren har forklaret, at hun gik ud fra, at den ansættelsesaftale, hun underskrev, vedrørte et elevforhold i medfør af erhvervsuddannelsesloven.

Indklagede har anført, at virksomheden ansætter elever eller “trainees” i toårige ansættelsesforhold, der typisk videreføres i ansættelsesforhold som revisorassistent med sideløbende uddannelse betalt af virksomheden, der afsluttes med eksamen til autoriseret eller registreret revisor.

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at ansættelsesforholdet efter alt foreliggende ikke er omfattet af erhvervsuddannelsesloven.

Klageren har til støtte for sin påstand om, at sagen bør fremmes til afgørelse i Nævnet henvist til, at det må lægges til grund, at klageren havde en forudsætning om, at hun indgik en uddannelsesaftale i medfør af erhvervsuddannelsesloven. Det bør ikke komme klageren til skade, at hun ikke har været opmærksom på, at ansættelseskontrakten ikke er indgået på den særlige, godkendte blanket.

Tvistighedsnævnets begrundelse:

Ansættelsesforholdet er ikke indgået på den særlige formular om uddannelsesaftaler, jf. erhvervsuddannelseslovens § 52. Efter en samlet vurdering af ansættelseskontraktens indhold og omstændighederne i øvrigt, finder Nævnet ikke, at det foreliggende ansættelsesforhold er omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Da Tvistighedsnævnet herefter ikke har kompetence til at behandle sagen, jf. bekendtgørelse nr. 896 af 6. november 1992, § 1, afvises denne.

T h i b e s t e m m e s :

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.