Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens register over Personlige Elektroniske Medicinprofiler (Medicinprofilen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 990 af 2. oktober 2006 om Lægemiddelstyrelsens register over Personlige Elektroniske Medicinprofiler (Medicinprofilen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1656 af 14. december 2006 om ændring af bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens register over Personlige Elektroniske Medicinprofiler (Medicinprofilen), foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 1, nr. 3 , affattes således:

»3) apotekere, der undlader at korrigere urigtige oplysninger i Lægemiddelstyrelsens register over Personlige Elektroniske Medicinprofiler efter § 9, stk. 3,«

2. § 16, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Sygehuse og ambulatorier kan indberette i medfør af § 10.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2007.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 12. december 2007

Jakob Axel Nielsen

/ Paul Schüder