Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 2. juni 2004 i sag 53.2003

Elev A mod virksomhed B v/C

RBF for elev A

mod

Nyhavns Restauratør & Arbejdsgiverforening for virksomhed B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening og konsulent Ane K. Lorentzen og konsulent Astrid Dahl (begge Landsorganisationen i Danmark). Endvidere har som særlig sagkyndig deltaget juridisk konsulent Søren Vilsen, HTS-A og faglig sekretær Mogens Frederiksen, RBF.

Mellem klageren, elev A, født den 1. april 1981, og indklagede, virksomhed B, blev den 24. januar 2002 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klager skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 12. januar 2002 til den 31. august 2003.

Klageren har ved sin organisation, RestaurationsBranchens Forbund, ved klageskrift modtaget den 3. november 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med følgende påstande:

1) Indklagede virksomhed tilpligtes at anerkende at elev-overenskomsten mellem RBF og HORESTA regulerer ansættelsesforholdet, og at efterbetale jf. § 26, stk. 1 den af skolen opkrævede udgift til As ophold på skolen under 2. og 3. skolehjemsperiode, i alt 9.080 kr.

2) Subsidiært tilpligtes arbejdsgiveren, jf. bekendtgørelse om optagelse af elever på skolehjem og om elevbetaling nr. 533 af 17. juni 1996 med senere ændringer - at betale den af skolen opkrævede udgift til As ophold på skolen under 2. og 3. skolehjemsperiode, i alt 9.080 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Parterne, indklagede ved C, har givet personligt møde for nævnet og afgivet forklaring.

Indklagede har i første række gjort gældende, at de medlemmer af Nævnet, der udpeges i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2, i denne sag skal udpeges af henholdsvis Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening, idet B er omfattet af disse organisationers overenskomst. Indklagede har i den forbindelse gjort gældende, at afgørelsen af dette spørgsmål bør træffes af formanden og Nævnets 4 faste medlemmer, jf. bekendtgørelse nr. 896 af 6. november 1992 om Tvistighedsnævnet, § 2.

Klageren har gjort gældende, at det er RBF og HORESTA, der i denne sag er berettiget til at udpege medlemmer af Nævnet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2. Klageren har herved henvist til, at overenskomsten mellem RBF og HORESTA er den dominerende på uddannelsesområdet og at disse organisationer er de uddannelsesansvarlige organisationer og medlemmer af det relevante faglige udvalg. I øvrigt er RBF´s og HORESTA´ s overenskomst på en lang række afgørende punkter bedre end overenskomsten mellem Nyhavns Restauratør & Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening.

Tvistighedsnævnet har under forhandlingen af sagen vedrørende dette spørgsmål truffet følgende

a f g ø r e l s e:

Indledningsvis bemærkes, at spørgsmålet om, hvilke organisationer, der i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2, skal udpege medlemmer af Tvistighedsnævnet til den konkrete sag, ikke kan betragtes som et spørgsmål om inhabilitet, men reelt vedrører fortolkning af erhvervsuddannelseslovens bestemmelse om, hvorledes Nævnet i konkrete sager skal sammensættes. Afgørelsen må træffes af Nævnet således som det ved sagens indledning er sammensat, idet hverken Nævnets faste medlemmer alene eller Nævnets sekretariat kan antages at have kompetence til at afgøre spørgsmålet. Det er således en uundgåelig konsekvens heraf, at den eller de organisationer, der mener sig berettiget til at udpege medlemmer af Nævnet, men som ved sagens forberedelse ikke er blevet anmodet herom, ikke kan deltage i afgørelsen af spørgsmålet.

6 medlemmer finder, at de medlemmer, der tiltræder Nævnet i de konkrete sager som udpeget af de forhandlingsberettigede organisationer inden for det pågældende uddannelsesområde, jf. erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2, skal udpeges af de i henhold til de fagretlige regler forhandlingsberettigede organisationer og de i henhold til erhvervsuddannelseslovens uddannelsessansvarlige organisationer inden for uddannelsesområdet. I nærværende sag er det HORESTA og RBF, idet disse parter bl.a. har etableret de faglige udvalg inden for området.

1 medlem finder, at Nyhavns Restauratør & Arbejdsgiverforeninger og Kristelig Fagforening er berettiget til at udpege medlemmer af Nævnet i denne sag, idet det ansættelsesforhold, som tvisten vedrører, er omfattet af den mellem disse organisationer indgåede overenskomst.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagedes indsigelse mod, at HORESTA og RBF har udpeget medlemmer til Nævnet i denne sag tages ikke til følge.

Sagens omstændigheder:

Det fremgår af uddannelsesaftalens punkt 3 om skole, at eleven indmeldes på “Hotel rest. København”. Der er ikke er afkrydset “ja” ved rubrikken “Ønskes optagelse på skolehjem:”

Klageren har fremlagt en faktura fra Selandia, Slagelse, af 22. oktober 2002 på 4.100 kr. vedrørende et skolehjemsophold. Der er ikke fremlagt dokumentation for afholdte udgifter til skoleophold i København.

Klageren har forklaret bl.a., at han anvendte 20 minutter med bus fra sit hjem til Holbæk Station. Herfra tog han med tog til Slagelse over Roskilde og senere til København. Fra Slagelse banegård kørte han i bus til skolen i udkanten af Slagelse. I København tog han S-tog fra Hovedbanegården til Enghave station. Transporttiden var i begge tilfælde mere end fem kvarter. Han talte med tidligere køkkenchef D, virksomhed E, om indkaldelsen til skolen i Slagelse og at han søgte ophold der. Det var D indforstået med.

Indklagede ved C har forklaret bl.a., at han ikke har godkendt, at klageren tog ophold hverken på skolen i Slagelse eller i København. D var ikke ansat i den indklagede virksomhed og kunne ikke godkende noget i relation til klageren.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren har haft de nævnte skoleophold, og opfylder betingelserne for at få dette betalt af indklagede, herunder, at han har haft mere end 5 kvarters transporttid fra sin bopæl til skolen, jf. bekendtgørelse om optagelse af elever på skolehjem og om elevbetaling og RBF/HORESTA overenskomsten § 26, stk. 2. Denne overenskomst finder som områdeoverenskomst anvendelse på uddannelsesforholdet.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at der ikke i den overenskomst, der gælder for den indklagede virksomhed, er bestemmelser om, at arbejdsgiveren skal betale for skoleophold. Det må i øvrigt være en forudsætning for en sådan pligt, at skoleopholdet er aftalt med arbejdsgiveren. Dertil kommer under alle omstændigheder, at klageren ikke har dokumenteret, at han opfylder betingelserne vedrørende transporttid.

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

4 medlemmer af nævnet udtaler:

Vi finder ikke, at klageren har dokumenteret, at han har haft mere end 5 kvarters transporttid fra sit hjem til de omhandlede skoler. Vi stemmer derfor allerede af denne grund for at frifinde indklagede.

3 medlemmer af nævnet udtaler:

Vi finder det efter klagerens forklaring godtgjort, at han havde mere end fem kvarters transporttid mellem hjem og skole. I hvert fald i den foreliggende situation, hvor den af indklagede påberåbte overenskomst ikke indeholder bestemmelser om skoleophold for elever, finder vi, at klageren kan støtte ret på overenskomsten mellem HORESTA og RBF. Vi stemmer derfor for at tage klagerens påstand til følge.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, virksomhed B, frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.