Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret ved bekendtgørelse nr. 782 af 12. august 2005, bekendtgørelse nr. 1030 af 13. oktober 2006, bekendtgørelse nr. 1376 af 12. december 2006 og bekendtgørelse nr. 679 af 20. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Politiet kan dog videregive oplysninger til den registrerede fra efterforskningsdelen om afgørelser om overtrædelse af færdselslovens bestemmelser vedrørende kontrolapparat, der er omfattet af de forordninger, der er nævnt i færdselslovens § 86 a, stk. 1, eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af færdselslovens § 86 a, stk. 1, afgørelser om overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser, i det omfang forseelsestidspunktet ligger inden for de sidste 3 år, samt afgørelser om overtrædelser, der er omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1, jf. stk. 2, jf. bekendtgørelse om overtrædelser omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1, i det omfang forseelsestidspunktet ligger inden for de sidste 3 år.«

2. § 22 a affattes således:

»§ 22 a. Rigspolitichefen udsteder til politiet og anklagemyndigheden efter begæring en særlig straffeattest til brug i strafferetsplejen, som indeholder de i bilag 1 nævnte afgørelser, afgørelser fra efterforskningsdelen vedrørende overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser, bødeafgørelser fra efterforskningsdelen vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og afgørelser fra efterforskningsdelen vedrørende overtrædelser, der er omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1, jf. stk. 2, jf. bekendtgørelse om overtrædelser omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1.«

3. I bilag 2, pkt. 2 , indsættes efter »36-Uromager. UROMAGER« som ny linie:

»37-Frak. dyretransport.

FRAK. DYRETRANSPORT«

4. I bilag 2, pkt. 5 , indsættes efter »overtrædelse af lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme,« som ny linie:

»overtrædelser, der er omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1, jf. stk. 2, jf. bekendtgørelse om overtrædelser omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1,«

5. I bilag 2, pkt. 7 , indsættes efter »i sager vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.« som ny linie:

»i sager vedrørende overtrædelser, der er omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1, jf. stk. 2, jf. bekendtgørelse om overtrædelser omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1,«

6. I bilag 2, pkt. 7 , indsættes i afsnittet »I tilknytning til afgørelser registreres« efter »afgørelsesmåden, f.eks. nævningesag,« som ny linie:

»for så vidt angår afgørelser om overtrædelser, der er omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1, jf. stk. 2, jf. bekendtgørelse om overtrædelser omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1, oplysninger om antallet af overtrædelser af denne (klipværdi) og tidspunktet for forseelsen,«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Justitsministeriet, den 12. december 2007

Lene Espersen

/ Lene Volke Roesen