Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 2. juni 2004 i sag 51.2003

Elev A mod virksomhed B

RBF for elev A

(faglig sekretær C)

mod

Virksomhed B

(direktør D)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening) og konsulent Ane K. Lorentzen og konsulent Astrid Dahl (begge Landsorganisationen i Danmark). Endvidere har som særlig sagkyndig deltaget juridisk konsulent Gitte Danielsen, HOTRSTA-A og faglig sekretær Flemming Hansen, RBF.

Mellem klageren, elev A, født den 13. september 1976, og indklagede, virksomhed B, blev den 5. marts 1997 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tjener med uddannelsesperiode fra den 1. marts 1997 til den 31. december 1999.

Klageren har ved sin organisation, RestaurationsBranchens Forbund, ved klageskrift modtaget den 29.oktober 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 11.089,95 kr. til klageren. Beløbet udgør optjent pensionsbidrag for 1998 (fra den 1. marts) og 1999.

Indklagede har påstået frifindelse.

Parterne, indklagede ved direktør D, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 7, at der under punktet “Gældende overenskomst” er anført: “HORESTA/RBF”.

Indklagede har i første række gjort gældende, at HORESTA-A ikke i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2, er berettiget til at udpege et medlem af Nævnet i denne sag. Medlemmet skal udpeges af en anden organisation. Indklagede har dog ikke nærmere angivet, hvilken organisation det i givet fald skal være.

Klageren har heroverfor gjort gældende, at det er med rette, at HORESTA-A og i øvrigt RBF har udpeget de i erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2, nævnte medlemmer.

Tvistighedsnævnet har under forhandlingen af sagen vedrørende dette spørgsmål truffet følgende

afgørelse:

6 medlemmer finder, at de medlemmer, der tiltræder Nævnet i de konkrete sager som udpeget af de forhandlingsberettigede organisationer inden for det pågældende uddannelsesområde, jf. erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2, skal udpeges i henhold til de fagretlige regler forhandlingsberettigede organisationer og de i henhold til erhvervsuddannelsesloven uddannelsesansvarlige organisationer inden for uddannelsesområdet. I nærværende sag er det HORESTA-A og RBF, idet disse parter bl.a. har etableret de faglige udvalg inden for området.

1 medlem finder, at HORESTA-A er berettiget til at udpege et medlem af Nævnet, idet det ansættelsesforhold, som tvisten vedrører, er omfattet af den mellem HORESTA og RBF indgåede overenskomst.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagedes indsigelse mod at HORESTA-A har udpeget et medlem af Nævnet i denne sag tages ikke til følge.

Klageren har til støtte for sin betalingspåstand anført, at klageren opfylder betingelserne for pension i henhold til den overenskomst, der gælder for ansættelsesforholdet.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at kriteriet for betaling af pensionsbidrag ikke er opfyldt, idet virksomheden ikke er omfattet af overenskomsten.

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

Tvistighedsnævnet finder, at klagerens krav er berettiget, jf. bestemmelserne om arbejdsmarkeds-pension i overenskomsten mellem RBF og HORESTA, der finder anvendelse på ansættelsesforholdet.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, virksomhed B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 11.089,95 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.