Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 2. juni 2004 i sag 01.2004

Virksomhed B v/C mod elev A

Nyhavns Restauratør & Arbejdsgiverforening for virksomhed B v/C

mod

RBF for elev A

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening) og konsulent Ane K. Lorentzen og konsulent Astrid Dahl (begge Landsorganisationen i Danmark). Endvidere har som særlig sagkyndig deltaget juridisk konsulent Søren Vilsen, HTS-A og faglig sekretær Mogens Frederiksen, RBF.

Mellem indklagede, elev A, født den 1. april 1981, og klageren, virksomhed B, blev den 24. januar 2002 indgået uddannelsesaftale, hvorefter indklagede skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 12. januar 2002 til den 31. august 2003.

Klageren har ved sin organisation, Nyhavns Restauratør & Arbejdsgiverforening, ved klageskrift modtaget den 24. november 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale principalt 30.000 kr., subsidiært 17.796,63 kr. og mere subsidiært 9.600 kr. til klageren. Kravet er begrundet under henvisning til, at indklagede uberettiget er udeblevet fra sit arbejde.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af en erstatning på ½ måneds løn. Indklagede har selvstændigt påstået klageren tilpligtet at betale en godtgørelse for uberettiget bortvisning, subsidiært efterbetaling af løn fra den 4. august til den 28. august 2003.

Parterne, klageren ved C, har givet personligt møde for nævnet og afgivet forklaring.

Klageren har i første række gjort gældende, at de medlemmer af Nævnet, der udpeges i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2, i denne sag skal udpeges af henholdsvis Nyhavns Restauratør & Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening, idet virksomhed B er omfattet af disse organisationers overenskomst. Klageren har i den forbindelse gjort gældende, at afgørelsen af dette spørgsmål bør træffes af formanden og Nævnets 4 faste medlemmer, jf. bekendtgørelse nr. 896 af 6. november 1992 om Tvistighedsnævnet, § 2.

Indklagede har gjort gældende, at det er RBF og HORESTA, der i denne sag er berettiget til at udpege medlemmer af Nævnet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2. Indklagede har herved henvist til, at overenskomsten mellem RBF og HORESTA er den dominerende på uddannelsesområdet og at disse organisationer er de uddannelsesansvarlige organisationer og medlemmer af det relevante faglige udvalg. I øvrigt er RBF’s og HORESTA´ s overenskomst på en lang række afgørende punkter bedre end overenskomsten mellem Nyhavns Restauratør & Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening.

Tvistighedsnævnet har under forhandlingen af sagen vedrørende dette spørgsmål truffet følgende

a f g ø r e l s e:

Indledningsvis bemærkes, at spørgsmålet om, hvilke organisationer, der i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2, skal udpege medlemmer af Tvistighedsnævnet til den konkrete sag, ikke kan betragtes som et spørgsmål om inhabilitet, men reelt vedrører fortolkning af erhvervsuddannelseslovens bestemmelse om, hvorledes Nævnet i konkrete sager skal sammensættes. Afgørelsen må træffes af Nævnet således som det ved sagens indledning er sammensat, idet hverken Nævnets faste medlemmer alene eller Nævnets sekretariat kan antages at have kompetence til at afgøre spørgsmålet. Det er således en uundgåelig konsekvens heraf, at den eller de organisationer, der mener sig berettiget til at udpege medlemmer af Nævnet, men som ved sagens forberedelse ikke er blevet anmodet herom, ikke kan deltage i afgørelsen af spørgsmålet.

6 medlemmer finder, at de medlemmer, der tiltræder Nævnet i de konkrete sager som udpeget af de forhandlingsberettigede organisationer inden for det pågældende uddannelsesområde, jf. erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2, skal udpeges i henhold til de fagretlige regler forhandlingsberettigede organisationer og de i henhold til erhvervsuddannelsesloven uddannelsesansvarlige organisationer inden for uddannelsesområdet. I nærværende sag er det HORESTA-A og RBF, idet disse parter bl.a. har etableret de faglige udvalg inden for området.

1 medlem finder, at Nyhavns Restauratør & Arbejdsgiverforeninger og Kristelig Fagforening er berettiget til at udpege medlemmer af Nævnet i denne sag, idet det ansættelsesforhold, som tvisten vedrører, er omfattet af den mellem disse organisationer indgåede overenskomst.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

Klagerens indsigelse mod, at HORESTA og RBF har udpeget medlemmer til Nævnet i denne sag tages ikke til følge.

Sagens omstændigheder:

Den 19. maj 2003 skrev indklagedes, As, forældre til C, at de havde inviteret indklagede og hans forlovede på ferie i Tyrkiet fra den 26. juli 2003 med hjemkomst den 3. august 2003 og håbede, at det var i orden, at A afholdt ferie i denne periode.

Den 15. juli 2003 udstedte As læge en erklæring om uarbejdsdygtighed. Det blev oplyst, at A havde været uarbejdsdygtig på grund af sygdom fra den 26. juni 2003, og at han forventedes at være uarbejdsdygtig i yderligere to uger på grund af sygdom. Klageren har ubestridt modtaget denne lægeerklæring.

Den 4. august 2003 skrev klageren således til A:

“Da De ikke er mødt på arbejde d.d. efter Deres ferie og ikke har meddelt deres arbejdsgiver noget, må vi betragte dette som ulovlig udeblivelse og betragter dette som misligholdelse af deres lærekontrakt og betragter derfor ansættelsesforholdet som ophævet pr. d.d.”

Det fremgår af et af C udarbejdet telefonnotat, at han efter en telefonbesked den 15. august 2003 ringede til D, RBF, den 18. august 2003. D skulle ifølge notat have foreslået, at A gik på ferie resten af læretiden (til udgangen af august) og selv betalte sin ferie. C svarede, at han kunne acceptere dette under forudsætning af, at alle mellemværender mellem A og firmaet var afviklet til fuld og endelig afgørelse. Dette kunne D ikke aftale uden drøftelse med A.

Den 5. september 2003 skrev C til A og henviste til, at han ikke havde reageret over for C’s brev af 4. august 2003 angående ulovlig udeblivelse, og at C nu forlangte erstatning for det misligholdte læreforhold.

Klageren ved C har forklaret bl.a., at det mellemværende, der er omtalt i hans telefonnotat vedrørte en uenighed om klagerens pligt til at betale for As skoleophold. A havde ikke forud for den 4. august 2003 raskmeldt sig. Klageren har først under sagen fået oplysning om baggrunden for As sygemelding.

Indklagede har forklaret bl.a., at baggrunden for sygemeldingen var som beskrevet i klageskriftet. I slutningen af juni blev han berørt af flere alvorlige ulykker i sit privatliv, herunder to kammeraters død. Han var den 4. august 2003 stadig syg og agtede at gå til læge på ny. Han havde ikke raskmeldt sig. Han modtog klagerens skrivelse af 4. august 2003 den 5. august, og betragtede sig som fyret. Han kontaktede D, der på et tidspunkt sagde, at C havde foreslået, at de kunne afslutte sagen ved at han frafaldt sit krav om at arbejdsgiveren skulle betale for hans skoleophold. Til gengæld ville klageren så ikke kræve erstatning. Dette forslag kunne han ikke acceptere.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at indklagede er udeblevet ulovligt fra sit arbejde og ikke har reageret over for brevet af 4. august 2003. Indklagede kan ikke betragtes som syg, da han jo var på ferie i Tyrkiet indtil den 3. august 2003.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at indklagede havde lovligt forfald den 4. august 2003. Han var sygemeldt og ikke raskmeldt. Klageren var derfor ikke berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen den 4. august 2003.

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

4 medlemmer af nævnet udtaler:

Klagerens brev af 4. august 2003 må betragtes som en ophævelse af uddannelsesforholdet. Indklagede var på dette tidspunkt sygemeldt og havde således lovligt forfald, og ophævelsen af uddannelsesforholdet var således uberettiget. Den omstændighed, at indklagede under sin sygdom var med sine forældre på ferie kan ikke føre til andet resultat. Vi finder derfor, at klageren skal betale indklagede en godtgørelse på 30.000 kr.

3 medlemmer af nævnet udtaler:

Vi er enige i, at klageren ved sit brev af 4. august 2003 ophævede uddannelsesforholdet. Vi finder, at indklagede - i hvert fald når han rejste på ferie under sin sygemelding - havde pligt til at orientere arbejdsgiveren om sin situation senest den 4. august 2003 og evt. sygemelde sig for en yderligere periode. Henset hertil og til, at indklagede ikke reagerede over for klagerens brev af 4, august 2003, finder vi, at klageren med rette har ophævet uddannelsesaftalen. Efter stemmefordelingen har vi ikke anledning til at tage stilling til klagerens erstatningspåstand.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet

T h i b e s t e m m e s :

Klager, virksomhed B, skal inden 14 dage til indklagede, elev A, betale 30.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.