Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsat af Tvistighedsnævnet den 21. januar 2004 i sag 30.2003

Elev A mod virksomhed B

Mellem klageren, elev A, født den 20. april 1981, og indklagede, B, blev den 30.august 1999 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 1. september 1999 til den 28. februar 2003.

Klageren har ved sin organisation, RestaurationsBranchens Forbund, ved klageskrift modtaget den 19. maj 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 67.524 kr. til klageren.

Beløbet udgøres af efterbetaling af løn, tillæg og pension i alt 60.011 kr. med tillæg af feriegodtgørelse og vedrører hele ansættelsesperioden frem til den gensidige ophævelse af ansættelsesforholdet pr. 12. april 2002.

Indklagede har endeligt påstået frifindelse og har gjort et krav på 12.856 kr. gældende til kompensation. Indklagede har herunder anført, at der er indbetalt 3.025 kr. mere i pension, end opgjort af klageren. Klageren har under forhandlingen i nævnet anerkendt dette.

Parterne - indklagede ved direktør C - har givet personligt møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af køkkenchef D.

Det fremgår af sagen, at klagerens krav er baseret på de vagtplaner, som indklagede har udarbejdet, og at det er forudsat, at klageren ikke har kunnet afholde spisepause i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser herom.

Klageren har forklaret bl.a., at hun få gange af køkkenchefen har fået tilbudt flere end to fridage i træk. Det er kun i få tilfælde sket, at hun har byttet vagter med nogen af de andre ansatte. Spisepauserne blev som udgangspunkt afholdt, men der var næsten altid større eller mindre opgaver, der skulle klares i pausen, og hvis hun havde meget travl, blev pausen slet ikke afholdt. Arbejdsgiveren har under ansættelsen stillet beklædning til rådighed og vasket denne, men hun har aldrig hørt, at hun skulle betale særskilt herfor.

C har forklaret bl.a., at klageren med køkkenchef D har aftalt længerevarende friperioder, og hun har derfor på andre tidspunkter skullet arbejde flere dage i træk end sædvanligt.

D har forklaret bl.a., at han har været køkkenchef hos indklagede fra 1996. Han tilrettelagde vagtplanerne med udgangspunkt i de gældende regler, men han har taget hensyn til individuelle ønsker, f.eks. fra klageren, ligesom det er forekommet, at de ansatte efter tilladelse fra han har byttet vagter. De fremlagte vagtplaner er derfor ikke nødvendigvis i overensstemmelse med, hvorledes der endeligt er blevet arbejdet i perioden. Han registrerede løbende, om de ansatte havde over- eller underskud af timer, således at det over en længere periode forblev neutralt. Afspadsering blev typisk gennemført via vagtplanen over nogle måneder. De ansatte kunne som regel afholde deres spisepauser, men det forekom, at der var opgaver i pausen eller at en elev var alene om opgaver inden for den pågældendes område. Samlet er der minimum afholdt 30 minutters pause hver dag.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at kravet er opgjort på grundlag af vagtplanerne og i overensstemmelse med overenskomstens regler. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at klageren har arbejdet, således som det fremgår af vagtplanerne, og at hun ikke har kunnet afholde sin spisepause.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at de fremlagte vagtplaner, som klagerens krav baserer sig på, ikke er udtryk for det faktisk realiserede arbejde. Klagerens beregninger, der heller ikke tager hensyn til afspadsering, må derfor tilsidesættes. Det må lægges til grund, at klageren har afholdt spisepauser i overensstemmelse med overenskomstens regler herom. Der skal endelig tages hensyn til det kompensationskrav vedrørende kost, vask mv., som indklagede har opgjort.

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Ane K. Lorentzen og konsulent Evelyn Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget advokatfuldmægtig Karina Rasmussen, HTS-A og faglig sekretær Flemming Hansen, RBF.

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

Det må lægges til grund, at klagerens krav er opgjort i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser på grundlag af de arbejdstider, der fremgår af vagtplanerne. Det fremgår af forklaringerne, at disse vagtplaner i et mindre omfang er blevet fraveget ved aftaler herom, men dette ændre ikke ved, at klagerens opgørelse i det store og hele må lægges til grund. Nævnet finder dog, at der bør foretages en skønsmæssig reduktion af kravet, idet det må antages, at klageren i et vist omfang har kunnet afholde spisepauser i overensstemmelse med reglerne herom, ligesom der skal tages hensyn til, at indklagede har indbetalt et større pensionsbidrag end opgjort af klageren. Nævnet finder, at der herefter skønsmæssigt tilkommer klageren 50.000 kr. inkl. feriegodtgørelse.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 50.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.