Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (13. december 2007)

Undervisningsministeren (Bertel Haarder):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser

(Lovforslag nr. L 47).

Lovforslaget er en udmøntning af aftale af 12. juni 2007 om erhvervsakademier og etableringen af vækstlag i forhold til tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser. Aftalen er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre.

Aftalen skal ses i sammenhæng med reformen af institutionsstrukturen for de videregående uddannelser, hvor fase ét er etableringen af 8 professionshøjskoler, som har til formål at udbyde og udvikle praksisnære videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser. Fase to er etablering af op til 10 nye erhvervsakademier, som har til formål af styrke udviklingen af erhvervsakademiuddannelser og videregående voksenuddannelser.

Lovforslaget udmønter tillige et initiativ i Regeringsgrundlaget ”Mulighedernes Samfund” (nov. 2007).

Undervisningsministeren opretter den 1. september 2008 eller snarest derefter indtil 10 erhvervsakademier, som skal være funktionsdygtige fra 1. januar 2009.

De nye erhvervsakademier overtager udbuddet af erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil fra erhvervsskolerne. Erhvervsakademierne overtager også udbudsgodkendelserne til institutionernes tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser under forudsætning af, at der indgås partnerskabsaftaler med professionshøjskoler.

Udgangspunktet vil være, at erhvervsakademiet skal dække behovet i den region, hvor erhvervsakademiet er beliggende. Erhvervsakademierne får desuden mulighed for indtil 1. januar 2015 at udbyde og udvikle tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og de tilhørende efter- og videreuddannelser, såfremt der indgås en partnerskabsaftale med en professionshøjskole.

Erhvervsakademiets overordnede ledelse varetages af bestyrelsen. Det er bestyrelsen, som ansætter og afskediger rektor. Bestyrelsen får i lighed med bestyrelserne for professionshøjskoler vide rammer til at fastlægge erhvervsakademiets organisation.

En institution for erhvervsrettet uddannelse inden for et erhvervsakademis dækningsområde udpeger et medlem/medlemmer af bestyrelsen for det pågældende erhvervsakademi under forudsætning af, at institutionen er godkendt til at udbyde en eller flere videregående uddannelser med tilhørende efter- og videreuddannelser, og at institutionen har modtaget tilskud for disse aktiviteter.

De nye erhvervsakademier vil fra 1. januar 2009 modtage taxametertilskud til finansiering af deres undervisningsaktivitet samt til dækning af bygnings- og fællesudgifter. Der er afsat 7,5 mio. kr. i 2008 og 2009 til udvikling af vækstlaget, som finansieres af midlerne afsat i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Det forventes, at erhvervsakademierne fra 1. januar 2009 vil modtage faste institutionstilskud, som skal ses i sammenhæng med de nuværende grundtilskud til erhvervsskoler. De faste institutionstilskud fra 1. januar 2009 finansieres indenfor Undervisningsministeriets eksisterende bevilling til grundtilskud til institutioner, der udbyder korte videregående uddannelser. Der ydes et midlertidigt institutionstilskud til dækning af udgifter, der er forbundet med etableringen. De samlede udgifter til midlertidige institutionstilskud vil blive op til 6,7 mio. kr. i 2008. Udgifterne finansieres inden for Undervisningsministeriets bevillingsramme for 2008. Herudover vil erhvervsakademierne efter konkret ansøgning have mulighed for at få dækket ekstraordinære etableringsomkostninger. De samlede merudgifter hertil skønnes at udgøre ca. 20 mio. kr. i 2008, som finansieres inden for Undervisningsministeriets eksisterende bevillingsramme til tilskud til institutionsudvikling i 2008.

Idet jeg henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til velvillig behandling i det høje Ting.