Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 20. januar 2004 i sag 37.2003

Elev A mod virksomhed B v/C

Mellem klageren, elev A, født den 3. april 1970, og indklagede, virksomhed B v/ C, blev den 30. juli 2001 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som brolægger med uddannelsesperiode fra den 6. marts 2001 til den 12. marts 2004.

Klageren har ved sin organisation, Specialarbejderforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 26. juni 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 40.807,50 kr. til klageren.

Beløbet er sammensat af manglende løn fra den 31. marts 2003 til den 5. maj 2003 inkl. feriepenge og pension med 15.807,50 kr. og erstatning for ensidig ophævelse af uddannelsesforholdet med 25.000 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Klageren har givet personligt møde for nævnet og afgivet forklaring. Indklagede har givet møde ved advokat D.

Sagens omstændigheder:

Medio februar 2003 kom indklagede ud for en alvorlig ulykke med lammelse til følge. Den 6. marts 2003 blev der hos SID Bygge & Anlæg Esbjerg afholdt et møde. Af et brev af 2. oktober 2003 fra E, Esbjerg Brolægning fremgår, at mødedeltagerne var F, SID, G, Stürup A/S og E. I følge et brev af 22. oktober 2003 fra Stürup A/S deltog endvidere 2 lærlinge fra virksomhed B i mødet. Det fremgår af brevet fra Esbjerg Brolægning, at E på et tidspunkt efter mødet havde en samtale med klageren og tilbød ham at fortsætte hos Esbjerg Brolægning, men der blev ikke indgået nogen aftale herom. Af et brev af 2. oktober 2003 fra entreprenør H fremgår, at han i uge 11 (10.- 16. marts) 2003 tilbød A en fortsættelse af uddannelsen hos ham. Endelig fremgår det af brevet af 22. oktober 2003 fra Stürup A/S, at klageren ugen efter det nævnte møde var til samtale med Stürup A/S og fik tilbudt et videre forløb af lærlingekontrakten hos Stürup A/S.

Indklagede ophævede den 27. marts 2003 ensidigt ansættelsesforholdet med virkning fra den 28. marts 2003. Ophævelsen er registreret den 8. april 2003 af erhvervsskolen. Den 1. april 2003 skrev indklagede til SID Varde og meddelte, at virksomheden lukkede pr. 15. april 2003, da indehaveren havde været ude for en alvorlig ulykke og derfor ikke kunne videreføre firmaet. Brevet er registreret modtaget af SID den 11. april 2004.

Klageren har forklaret bl.a., at han var på skole fra januar til medio marts inkl. uge 11. Efter skolen arbejdede han med opgaver i Esbjerg, men i slutningen af marts blev han sygemeldt. På det tidspunkt var der stadig nogle ugers arbejde tilbage i Esbjerg. Den 9. april 2003 modtog han fra erhvervsskolen meddelelsen om, at uddannelsesaftalen var ophævet. Han hørte først om indklagedes beslutning om at lukke firmaet i forbindelse med, at SID fik underretning herom den 11. april 2003. Han deltog ikke i noget møde hos SID i Esbjerg den 6. marts 2003. Under skoleopholdet talte han i marts med E, der spurgte ham, hvad der skulle ske med indklagedes virksomhed. Han svarede, at han ikke vidste noget herom. E sagde, at de kunne tale sammen, hvis firmaet lukkede. Han talte med E efter den 11. april 2003, men de blev ikke enige om noget, da den tilbudte løn var for lav. Han talte i slutningen af marts 2003 med H. H sagde, at hvis han ikke kunne finde nogen ny læreplads, kunne de måske finde ud af noget. Han har aldrig talt ny læreplads med Stürup A/S. Han fik nyt arbejde den 5. maj 2003 og læreplads i slutningen af maj 2003.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren som følge af indklagedes ensidige ophævelse af uddannelsesforholdet har krav på erstatning som opgjort af klageren.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at klageren ikke har krav på erstatning, da han uberettiget har afvist tre tilbud om videreførelse af uddannelsesforholdet hos andre arbejdsgivere.

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen, (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Astrid Dahl og konsulent Ane K. Lorentzen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget uddannelseskonsulent Flemming Jensen, SiD og konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri.

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

Det må lægges til grund, at indklagede ophævede uddannelsesaftalen ensidigt forud for indklagedes beslutning om at lukke virksomheden. Klageren havde ikke inden den 9. april 2003, hvor han fik meddelelse om ophævelsen og endnu ikke var orienteret om beslutningen om at lukke virksomheden, anledning til evt. at acceptere tilbud fra anden side om ansættelse. Som følge heraf har klageren krav på løn med tillæg af feriegodtgørelse og pension fra den 31. marts 2003 til den 9. april 2003, 8.418 kr., samt erstatning for ophævelse af uddannelsesaftalen som påstået med 25.000 kr. Nævnet tilkender derfor klageren en samlet erstatning på 33.418 kr.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, virksomhed B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 33.418 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.