Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. februar 2004 i sag 46.2003

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), konsulent Pernille Knudsen og uddannelseskonsulent Simon Neergaard-Holm (begge Dansk Arbejdsgiverforening)og konsulent Ane K. Lorentzen og konsulent Evelyn Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særlig sagkyndigt medlem deltaget juridisk konsulent Søren Vilsen, HTS-A og faglig sekretær Flemming Hansen, RBF.

Mellem klageren, elev A, født den 28. oktober 1973, og indklagede, virksomhed B, blev januar 2002 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 2. januar 2002 til den 1. juli 2005.

Klageren har ved sin organisation, RestaurationsBranchens Forbund, ved klageskrift modtaget den 15. september 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 50.562,56 kr. til klageren.

Beløbet er sammensat af erstatning, 30.000 kr., for grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side, der medførte at klageren ophævede elevforholdet og erstatning for manglende overtidsbetaling, kost under skoleophold, aften- og weekendtillæg, samt manglende pensionsindbetaling med 50.562,56 kr.

Advokat C har i en skrivelse af 25. november 2003 til nævnet anført:

“Vedr.: Deres j.nr. 46.2003 - Kokkeelev A - virksomhed B:

Som advokat for virksomhed B, der har en verserende sag med A, kan jeg oplyse, at selskabet har afviklet sine aktiver, og det forventes, at selskabet skal gennem en likvidationsakkord med sine kreditorer.

Der vil således ikke blive givet møde ved sagens behandling …”

Klageren har forklaret om sagens omstændigheder og har gennemgået sin opgørelse af kravet. Klageren har i forbindelse hermed fremlagt udskrifter af sms-beskeder fra restauratør D. Af disse fremgår bl.a., at D i forbindelse med klagerens sygemelding den 21. januar 2003 skrev: “Jamen så bliv for helvede i sengen, i stedet for at gå i skole, når du er syg. Tror dig og E har misforstået det med skoleophold. Det er altså en arbejdsplads, og ikke en fritidsordning,”

Klageren har forklaret bl.a., at D’s sms-beskeder gik hende meget på, og hun henvendte sig til sin faglige organisation, der herefter tog sig af sagen. D var også utilfreds med, at hun var gået til RBF i anledning af, at han forlangte, at hun på fridage, mens hun var på skoleophold, skulle komme ind og arbejde. Han skrev også i den forbindelse, at restauranten og ikke skolen havde første prioritet. I slutningen af januar kontaktede D skolen og sagde til inspektøren, at hun ikke var moden til at gå på skolen. Hun havde ikke forbindelse med D fra slutningen af januar og frem til den 15. marts 2003, hvor hun var færdig på skolen. Hun ophævede ansættelsesforholdet denne dag, fordi hun ikke kunne udholde tanken om at skulle tilbage til D. Efterbetalingskravene er opgjort på baggrund af optegnelser i hendes kalender.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren på baggrund af D’s adfærd i januar 2003 var berettiget til at hæve ansættelsesforholdet. Efter klagerens forklaring må efterbetalingskravet tages til følge. Det bemærkes særligt, at arbejde under skoleophold er opgjort på grundlag af overenskomsten § 10.

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens opgørelse af efterbetalingskravet. Det bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til det overenskomstmæssige grundlag for beregningen af arbejde under skoleophold.

For så vidt angår kravet om erstatning for ophævelse af elevforholdet bemærkes, at nævnet finder, at indklagedes behandling af klageren i januar 2003 gav hende grundlag for at ophæve elevforholdet. Da ophævelsen først skete den 15. marts 2003, var denne ikke rettidig, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3. Klageren har derfor ikke krav på erstatning i anledning af ophævelsen.

Herefter gives der klageren medhold i efterbetalingskravet med 50.562,56.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, virksomhed B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 50.562,56 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.