Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. februar 2004 i sag 49.2003

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum, uddannelseskonsulent Simon Neergaard-Holm (begge Danske Arbejdsgiverforening) og konsulent Ane K. Lorentzen og konsulent Astrid Dahl (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særlig sagkyndig deltaget konsulent Henrik Fleng Petersen, DI og faglig sekretær Keld Larsen, Dansk Metal.

Mellem klageren, elev A, født den 16. august 1984, og indklagede, virksomhed B v/ C, blev januar 2002 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som IT-supporter med uddannelsesperiode fra den 15. februar 2002 til den 14. februar 2004.

Klageren har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 20. oktober 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 91.766,15 kr. med tillæg af procesrente til klageren. Kravet udgøres af lønkorrektion og erstatning for ophævelse af uddannelsesaftalen.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Klageren har præciseret, at manglende løn kan opgøres til 26.347,48 kr. Den resterende del af klagerens krav er erstatning for ophævelse af uddannelsesaftalen op til det i klageskriftet anførte samlede krav.

Indklagede har svaret i sagen, men har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens opgørelse af manglende løn. Det må lægges til grund, at indklagede uberettiget har ophævet uddannelsesaftalen, og at dette var foranlediget af, at klageren fremsatte berettigede krav om regulering af lønnen. Herefter findes indklagede i erstatning for ophævelsen af uddannelsesaftalen at burde betale 40.000 kr., således at klagerens samlede krav er 66.347,48 kr.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, virksomhed B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 66.347,48 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.