Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 9. december 2003 i sag 39.2003.

Elev A mod virksomhed B v/ C

Mellem klageren, elev A, født den 15. maj 1982, og indklagede, virksomhed B v/ C, blev den 5. juli 2001 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kosmetiker med uddannelsesperiode fra den 23. juli 2001 til den 22. januar 2001.

Klageren har ved sin organisation, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget den 4. august 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 12.633,57 kr. til Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

Det krævede beløb udgør feriegodtgørelse for optjeningsårene 2002 og 2003.

Indklagede har ikke svaret i sagen og har ikke givet møde for nævnet.

Klageren har forklaret om sagens omstændigheder og har gennemgået sin opgørelse af kravet, herunder at klagerens krav er transporteret til klagerens organisation.

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Karina B. Spiermann (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget direktør John Petersen, Sammenslutningen af mindre arbejdsgiverforeninger i Danmark og faglig sekretær Ruben Jensen, Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund.

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens opgørelse af sit erstatningskrav.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, virksomhed B v/ C, skal inden 14 dage til Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund, betale 12.633,57 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.