Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af private forhandlere af høreapparater

I medfør af § 112, stk. 5, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007, fastsættes:

§ 1. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium godkender private forhandlere, der opfylder kravene i § 2 for at levere tilskudsberettigede høreapparater og dertil knyttede ydelser efter § 112, stk. 4, i lov om social service.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af private forhandlere indsendes til DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium.

Stk. 3. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium fører fortegnelse over godkendte, private forhandlere af høreapparater.

§ 2. For at opnå godkendelse efter § 1 skal en privat forhandler af høreapparater opfylde følgende krav til høreapparatbehandling m.v.:

1) Audiometri og tilpasning af høreapparat skal udføres af speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme med audiologi som særligt fagområde (audiologer), speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme med efteruddannelse i audiologi eller audiologiassistenter.

2) Audiologiassistenter, som er færdiguddannede efter 1. juli 2000, og som selvstændigt foretager audiometri og tilpasning af høreapparater, skal have mindst to års erhvervserfaring fra en audiologisk klinik, der foretager høreapparattilpasning på mindst 1000 klienter årligt.

3) Audiometri skal udføres i henhold til anerkendte og dokumenterede metoder.

4) Audiometriudstyr skal kalibreres mindst en gang årligt.

5) Udvælgelse og tilpasning af høreapparater skal ske efter producentens retningslinier.

6) Effekten af høreapparatbehandlingen skal dokumenteres ved hjælp af måling og/eller patientinterview og skal anføres i en journal for den pågældende person.

7) Journalen skal opbevares i mindst 5 år fra den seneste optegnelse.

8) Forhandleren skal en gang årligt til DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium indsende en aktivitetsrapport, herunder om antallet af tilpassede og udleverede høreapparater, tilgang og afgang af personale, relevant efteruddannelse for personale samt eventuelle klager.

9) Forhandleren skal udarbejde en kvalitetshåndbog om procedurer for audiometri og tilpasning af høreapparat, personalets uddannelse samt håndtering af klager og indsende den til DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium sammen med ansøgning om godkendelse.

Stk. 2. Forhandleren skal inden høreapparatbehandling påbegyndes oplyse personen om, at det er en betingelse for at opnå tilskud efter § 112, stk. 4, i lov om social service, at vedkommende er henvist hertil af en speciallæge i øre-, næse,- og halssygdomme. Inden høreapparatbehandling påbegyndes skal forhandleren af høreapparat endvidere sikre, at personen har fået bevilget tilskuddet af sin kommune.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastlægger nærmere retningslinier for høreapparatbehandling.

§ 3. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium fører et årligt tilsyn med godkendte, private forhandlere af høreapparater.

Stk. 2. Godkendte, private forhandlere af høreapparater skal meddele alle de for tilsynet nødvendige oplysninger til DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium samt ændringer i forhold, der ligger til grund for godkendelsen.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastlægger retningslinier for tilsyn med godkendte, private forhandlere af høreapparater.

§ 4. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium kan tilbagekalde en godkendelse, som er meddelt efter § 1, stk. 1, hvis en forhandler ikke længere opfylder kravene til godkendelse eller ikke meddeler de for gennemførelse af tilsynet nødvendige oplysninger.

§ 5. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium kan opkræve betaling for godkendelse af private forhandlere af høreapparater efter § 1, stk. 1, og for et årligt tilsyn efter § 3, stk. 1.

Stk. 2. Der kan i 2008 opkræves et grundbeløb på 8.322 kr. eksklusiv moms for godkendelse samt for tilsyn efter stk. 1. Endvidere kan der i 2008 opkræves en timebetaling på 982 kr. eksklusiv moms for den tid, der medgår til godkendelsen og tilsynet.

Stk. 3. De i stk. 2. anførte beløb reguleres én gang årligt med finanslovforslagets skøn for det generelle løn- og prisindeks for staten inkl. niveaukorrektion (samlet opregning) for det år, som reguleringen vedrører, jf. Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Beløbene afrundes efter regulering til nærmeste hele kronebeløb. De regulerede beløb meddeles af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Stk. 4. Beløbene i stk. 2. reguleres første gang pr. 1. januar 2009, jf. stk. 3.

§ 6. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium afgiver årligt et regnskab samt en redegørelse om sin virksomhed i henhold til denne bekendtgørelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1231 af 4. december 2006 om godkendelse af private leverandører af høreapparater.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 13. december 2007

Jakob Axel Nielsen

/ John Erik Pedersen