Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Arbejdsskader

Kapitel 2   Skade forvoldt på andre personer eller andres ejendele

Kapitel 3   Administration m.v.

Kapitel 4   Tilbagebetaling

Kapitel 5   Klageadgang

Kapitel 6   Ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik

I medfør af § 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 7.september 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Arbejdsskader

Arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering

§ 1. For personer omfattet af § 2, nr. 1-5, 7 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, yder staten henholdsvis kommunen erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Staten yder erstatning m.m. efter stk. 1 for personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Kommunen yder erstatning m.m. efter stk. 1 for personer omfattet af § 2, nr. 2-5, 7 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Sager om erstatning m.m. efter stk. 1 behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring med de ændringer, der følger af §§ 1, 5 og 6.

Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis personen efter andre regler er berettiget til erstatning m.m. efter lov om arbejdsskadesikring.

Arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik

§ 2. For personer omfattet af § 2, nr. 1-5, 7, 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, yder staten henholdsvis kommunen erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Staten yder erstatning m.m. efter stk. 1 for personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Kommunen yder erstatning m.m. efter stk. 1 for personer omfattet af § 2, nr. 2-5, 7, 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Sager om erstatning m.m. efter stk. 1 behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring med de ændringer, der følger af §§ 2, 5 og 6.

Kapitel 2

Skade forvoldt på andre personer eller andres ejendele

§ 3. Staten henholdsvis kommunen yder erstatning m.m. for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i

1) tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis vejledningen og opkvalificeringen foregår i en virksomhed, og

2) tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Staten yder erstatning m.m. efter stk. 1 for skader forvoldt af personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen yder erstatning m.m. efter stk. 1 for skader forvoldt af personer omfattet af § 2, nr. 2-5, 7, 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Ved skade forvoldt på andre personer vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige regler. Hvis personen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter reglerne i lov om erstatningsansvar.

Stk. 4. Ved skade forvoldt på andres ejendele vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige regler. Hvis personen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter §§ 37-38 i lov om forsikringsaftaler.

Stk. 5. Der ydes ikke erstatning efter stk. 1, hvis skaden er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd.

Kapitel 3

Administration m.v.

Arbejdsskader

§ 4. En skade skal anmeldes, hvis

1) skadelidte anmoder om det, eller

2) skaden antages at kunne begrunde krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Anmeldelsen skal foretages af den skole, uddannelsessted, praktiksted, virksomhed m.m., hvor skaden er indtruffet og sker på en anmeldeblanket, der kan hentes elektronisk på www.jobnet.dk eller ved henvendelse i jobcenteret.

Stk. 3. For personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, behandles sagerne af den statslige driftsregion, jf. § 5. For personer omfattet af § 2, nr. 2-5, 7, 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, behandles sagerne af kommunen, jf. § 6.

Sager, der behandles af staten

§ 5. For personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, anmeldes alle skader til staten i det jobcenter, der har givet tilbuddet om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik. Staten i jobcenteret sender herefter anmeldelsen til den driftsregion, hvor jobcenteret hører hjemme. Ved arbejdsskader skal staten i jobcenteret oplyse, om personen har modtaget tilbud om vejledning og opkvalificering eller tilbud om virksomhedspraktik.

Stk. 2. Har personen pådraget sig en arbejdsskade i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering eller tilbud om virksomhedspraktik, sender driftsregionen anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse, om skaden er omfattet af arbejdsskadedefinitionen i lov om arbejdsskadesikring, og om den skadelidte har krav på erstatning m.m.

Stk. 3. Ved skader forvoldt af personer i tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik, træffer driftsregionen afgørelse om udbetaling af erstatning efter § 3.

Stk. 4. Ved anmeldelse af skader efter stk. 3 anvendes en anmeldeblanket, der kan hentes elektronisk på www.jobnet.dk eller ved henvendelse i jobcenteret.

Sager, der behandles af kommunen

§ 6. For personer omfattet af § 2, nr. 2-5, 7, 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, anmeldes alle skader til den kommune, der har givet tilbuddet om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik. Ved arbejdsskader skal kommunen oplyse til Arbejdsskadestyrelsen, om personen har modtaget tilbud om vejledning og opkvalificering eller tilbud om virksomhedspraktik.

Stk. 2. Har personen pådraget sig en arbejdsskade i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering eller tilbud om virksomhedspraktik, sender kommunen anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse, om skaden er omfattet af arbejdsskadedefinitionen i lov om arbejdsskadesikring, og om den skadelidte har krav på erstatning m.m.

Stk. 3. Ved skader forvoldt af personer i tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik, træffer kommunen afgørelse om udbetaling af erstatning efter § 3.

Stk. 4. Ved anmeldelse af skader efter stk. 3 anvendes en anmeldeblanket, der kan hentes elektronisk på www.jobnet.dk eller ved henvendelse i jobcenteret.

Kapitel 4

Tilbagebetaling

§ 7. Hvis en modtager af erstatning m.m. efter denne bekendtgørelse har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der har betydning for erstatningen m.m., kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 8. Klage over driftsregionens afgørelser efter § 5 stk. 3, kan inden 4 uger indbringes for Arbejdsmarkedsstyrelsen af den, som afgørelsen vedrører. Klagen indgives til vedkommende beskæftigelseschef, der, hvis afgørelsen fastholdes, videresender klagen til Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser efter § 5, stk. 2 og § 6, stk. 2, kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

Kapitel 6

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2008. Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. marts 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1474 af 14. december 2006 om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik ophæves.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 13. december 2007

Marie Hansen

/ Kim Svendsen-Tune