Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Rejsesygesikringens geografiske dækningsområde pr. 1. januar 2008
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den offentlige rejsesygesikring

 

I medfør af § 167 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Den offentlige rejsesygesikring omfatter personer, der er berettiget til ydelser efter sundhedslovens § 7, dvs. personer, der har bopæl her i landet.

Stk. 2. Den offentlige rejsesygesikring omfatter tillige personer, der ikke har bopæl i landet, men som ifølge overenskomster med andre stater eller EF-retten er dansk socialt sikrede, og som derfor er tildelt et særligt sundhedskort.

Stk. 3. Til personer, som ikke er forsynet med et sundhedskort, skal kommunen efter anmodning udstede et rejsesygesikringskort.

§ 2. Den offentlige rejsesygesikring omfatter dækning af udgifter i forbindelse med akut opstået sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræder under den første måned af en sikrets ferie- eller studierejse.

Stk. 2. Den offentlige rejsesygesikring dækker også udgifter til behandling af en eksisterende eller kronisk lidelse, dog ikke hvis det med rimelighed kunne forventes, at sygdommen ville medføre et behov for behandling under udlandsopholdet.

Stk. 3. Den offentlige rejsesygesikring omfatter ikke erhvervsrejser, studieophold, erhvervspraktik eller rejser i øvrigt, der har andre formål end ferie- eller studierejse.

§ 3. Den offentlige rejsesygesikring omfatter rejser uden for Danmark i EU-landene (dog ikke oversøiske områder), samt rejser til Færøerne, Grønland, Andorra, Isle of Man, Island, Kanaløerne, Monaco, Norge, Liechtenstein, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten, jf. bilag 1.

Stk. 2. Undtaget fra den offentlige rejsesygesikring er udgifter i forbindelse med sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der er omfattet af regler om koordinering af sociale sikringsydelser, der gælder mellem de nordiske lande, samt mellem Danmark og Storbritannien.

Stk. 3. Undtaget er endvidere udgifter i forbindelse med sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der er omfattet af lov om sundhedsvæsenet på Færøerne, samt Grønlands Hjemmestyres landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser.

§ 4. Den offentlige rejsesygesikring omfatter fuld refusion af udgifter til

1) lægehjælp,

2) lægeordineret ophold og behandling på almindeligt sygehus (inkl. operationer og ambulancetransport) indtil den sikrede kan udskrives,

3) lægeordineret medicin,

4) lægeordineret medicinsk udstyr og hjælpemidler,

5) hjemtransport af en sikret fra Færøerne eller Grønland, der på grund af sygdom eller tilskadekomst erklæres nødvendig af en læge, og af en ledsager samt medrejsende børn under 16 år efter ordination af en læge,

6) hjemtransport af en sikret, der er afgået ved døden, og af eventuel ledsager samt medrejsende børn under 16 år.

Stk. 2. Der ydes endvidere refusion af ekstraudgifter til

1) lægeordineret hotelophold m.v., hvor en behandling, der ellers ville kræve sygehusindlæggelse, kan foregå ambulant på et hotel,

2) lægeordineret hotelophold m.v. efter udskrivelse fra sygehus indtil hjemtransport fra Færøerne eller Grønland kan gennemføres, jf. stk. 1, nr. 5,

3) indhentning af en forud fastlagt rejserute, som følge af et af en læge anbefalet sengeleje.

Stk. 3. Refusion af ekstraudgifter i medfør af stk. 2 omfatter også ekstraudgifter for en af en læge ordineret ledsager samt medrejsende børn under 16 år.

Stk. 4. Den offentlige rejsesygesikring omfatter dog ikke udgifter i forbindelse med

1) syge- og fødselshjælp, der opstår i svangerskabets 9. måned, eller i forbindelse med abortus provocatus,

2) efterbehandling efter hjemkomst,

3) fortsat behandling på Færøerne eller Grønland, når såvel den behandlende læge som det i § 7 nævnte selskabs læge har besluttet hjemtransport,

4) udgift til trækiste,

5) tab eller beskadigelse af proteser af enhver art, samt briller, kontaktlinser, høreapparater m.v.,

6) behandling i udlandet udover 3 måneder,

7) skadetilfælde, der anmeldes senere end 6 måneder efter, skaden er sket. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne frist.

§ 5. De nærmere vilkår for den offentlige rejsesygesikrings ydelser fastsættes ved overenskomst, jf. § 7.

§ 6. Udgifterne til den offentlige rejsesygesikring afholdes af regionerne.

§ 7. Regionerne kan indgå overenskomst med et forsikringsselskab eller et andet selskab om, at dette overtager forpligtelsen til at yde hjælp i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Regionernes Lønnings- og Takstnævn, jf. § 227 i sundhedsloven, bemyndiges til at indgå overenskomst efter stk. 1 på regionernes vegne.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1118 af 10. november 2006 om den offentlige rejsesygesikring ophæves med virkning fra den 1. januar 2008, men forbliver i kraft for omfattede rejser ved udrejse senest den 31. december 2007.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 10. juli 2007

Lars Løkke Rasmussen

/Vibeke B. LemcheBilag 1

Rejsesygesikringens geografiske dækningsområde pr. 1. januar 2008

Andorra

Azorerne

Belgien

Bulgarien

Cypern

Estland

Finland

Frankrig

Færøerne

Gibraltar

Grækenland

Grønland

Isle of Man

Irland

Island

Italien

Kanariske øer

Kanaløerne (Jersey, Guernsey etc.)

Letland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Madeira

Malta

Monaco

Nederlandene

Norge

Polen

Portugal

Rumænien

San Marino

Schweiz

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Sverige

Tjekkiet

Tyskland

Ungarn

Vatikanstaten

Østrig