Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale 1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1215 af 7. december 2005 om apoteker og apotekspersonale foretages følgende ændringer:

1. § 32, stk. 1, affattes således:

»Den person, der har gennemført studieophold på apotek og bestået dansk farmaceutisk kandidateksamen eller en tilsvarende farmaceutisk uddannelse i et EU/EØS-land, eller i et land som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som er statsborger i et sådant land, betegnes under sin ansættelse på apotek, sygehusapotek eller privat sy­ge­hus­apo­tek som farmaceut Lægemiddelstyrelsen kan efter en konkret vurdering tillade, at en person, der har bestået en tilsvarende uddannelse i et andet land end de i 1. pkt. nævnte, og som har relevant erhvervserfaring, kan ansættes på apotek, sygehusapotek eller privat sygehusapotek som farmaceut«

2. I § 32, stk. 3, indsættes som 3. og 4. pkt:

»En statsborger i et EU/EØS-land, eller i et land som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, der er lovligt etableret som farmakonom i et af de nævnte lande, og som midlertidigt og lejlighedsvis ønsker ansættelse som farmakonom på apotek, sygehusapotek eller privat sygehusapotek i Danmark, skal forud for første ansættelse skriftligt anmelde dette til Lægemiddelstyrelsen, som i overensstemmelse med art. 7, stk. 4 i direktiv 2005/36/EF kan foretage kontrol af personens erhvervsmæssige kvalifikationer. Anmeldelsen skal fornys hvert år, hvis muligheden for midlertidigt og lejlighedsvis at levere tjenesteydelser her i landet ønskes opretholdt.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. januar 2008.«

Lægemiddelstyrelsen, den 20. december 2007

Jytte Lyngvig

/ Anne-Marie Vangsted

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 255/22.