Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål og struktur m.v.

Kapitel 2   Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen

Kapitel 3   Ph.d.-uddannelsens indhold m.v.

Kapitel 4   Gennemførelse af ph.d.-uddannelsen

Kapitel 5   Ph.d.-afhandlingen

Kapitel 6   Bedømmelsesudvalget

Kapitel 7   Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen

Kapitel 8   Forsvar af ph.d.-afhandlingen

Kapitel 9   Tildeling af ph.d.-graden

Kapitel 10   Universitetets regler

Kapitel 11   Andre regler

Kapitel 12   Ikrafttræden og overgangsregler

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen)

I medfør af § 8, stk. 1, og § 34, stk. 1 og 2, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og struktur m.v.

§ 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning.

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

§ 2. Universitetet kan tildele ph.d.-graden inden for fagområder, hvor universitetet driver forskning og enten selv eller i samarbejde med andre universiteter har oprettet en ph.d.-skole.

§ 3. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af en tilfredsstillende gennemførelse af en ph.d.-uddannelse, jf. dog § 15, stk. 2, samt et tilfredsstillende forsvar af en ph.d.-afhandling.

Stk. 2. Tildelt ph.d.-grad giver ret til at anvende betegnelsen ph.d.

§ 4. Ph.d.-uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point og tilrettelægges normalt som et heltidsstudium, men kan efter interne regler fastsat af universitetet tilrettelægges som et deltidsstudium.

Stk. 2. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsstudier.

Kapitel 2

Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen

§ 5. Adgang til ph.d.-uddannelsen skal niveaumæssigt baseres på et gennemført kandidatstudium.

Stk. 2. Universitetet kan beslutte, at ph.d.-uddannelsesforløbet påbegyndes i tilknytning til kandidatuddannelsesforløbet, men det skal sikres, at det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som beskrevet i §§ 1 og 4. Universitetet fastsætter interne regler herom.

Stk. 3. Studerende, der er optaget i henhold til stk. 2, skal have mulighed for at afslutte kandidatuddannelsen.

§ 6. Universitetet afgør, hvem der kan optages som ph.d.-studerende. Det skal fremgå af universitetets interne regler, hvilke kriterier universitetet lægger til grund for optagelsen.

Stk. 2. Den ph.d.-studerende indskrives administrativt på ph.d.-uddannelsen.

Kapitel 3

Ph.d.-uddannelsens indhold m.v.

§ 7. Ph.d.-uddannelsen tilrettelægges efter interne regler fastsat af universitetet.

Stk. 2. Uddannelsen omfatter:

1) Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).

2) Gennemførelse af ph.d.-kurser af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point.

3) Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner.

4) Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til den pågældendes ph.d.-projekt.

5) Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Stk. 3. Universitetet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at ph.d.-uddannelsen ikke omfatter et eller flere af uddannelseselementerne nævnt i stk. 2, nr. 1-4, hvis universitetet vurderer, at den ph.d.-studerende på anden måde har gennemført uddannelseselementer, der kan sidestilles hermed (merit).

§ 8. For hver ph.d.-studerende udpeger universitetet en hovedvejleder, der har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse. Hovedvejlederen skal være anerkendt forsker inden for det relevante fagområde, være ansat ved universitetet og tilknyttet ph.d.-skolen.

Stk. 2. Universitetet kan selv eller efter ansøgning fra den ph.d.-studerende:

1) Udpege yderligere vejledere, der skal være kvalificerede inden for det relevante fagområde.

2) Udskifte hovedvejleder og andre vejledere.

Stk. 3. Universitetet tilbyder den ph.d.-studerende et formidlingskursus.

Stk. 4. Universitetet tilbyder den ph.d.-studerende vejledning i undervisning.

Stk. 5. Universitetet sikrer, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for, at den enkelte ph.d.-studerende kan gennemføre ph.d.-uddannelsen som fastlagt i den enkeltes ph.d.-plan.

Stk. 6. Universitetet fastsætter interne regler for vejledningen af den ph.d.-studerende.

Kapitel 4

Gennemførelse af ph.d.-uddannelsen

§ 9. Universitetet godkender senest 3 måneder efter, at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt, en forsknings- og uddannelsesplan (ph.d.-planen) for den enkelte ph.d.-studerende.

Stk. 2. Ph.d.-planen skal som minimum indeholde:

1) Tidsplan.

2) Aftale om vejledningens form.

3) Plan for ph.d.-projektet.

4) Plan for ph.d.-kurser.

5) Plan for deltagelse i aktive forskermiljøer.

6) Plan for undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling.

7) Eventuelle aftaler om immaterielle rettigheder.

8) En finansieringsplan (budget).

§ 10. Universitetet vurderer regelmæssigt i løbet af ph.d.-uddannelsen, om den ph.d.-studerende følger ph.d.-planen og justerer i fornødent omfang planen. Vurderingen foretages på baggrund af en udtalelse fra hovedvejlederen, der efter drøftelser med den ph.d.-studerende bekræfter, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller skriftligt redegør for nødvendige justeringer heri. Den ph.d.-studerende skal have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen. Ved vurderingen skal universitetet fuldt ud tage hensyn til dokumenteret sygdom, barselsperioder og anden godkendt orlov. Universitetet fastsætter interne regler om frekvensen af disse vurderinger.

Stk. 2. Vurderer universitetet, at den ph.d.-studerende ikke følger ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, giver universitetet den ph.d.-studerende 3 måneder til at rette op på dette. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af ph.d.-uddannelsen.

Stk. 3. Universitetet foretager snarest efter udløbet af de 3 måneder en ny vurdering som efter stk. 1.

Stk. 4. Er vurderingen efter stk. 3 negativ, ophører indskrivningen. Universitetet underretter snarest et eventuelt andet ansættelsessted om, at indskrivningen er bragt til ophør.

Kapitel 5

Ph.d.-afhandlingen

§ 11. Ph.d.-afhandlingen skal dokumentere forfatterens evne til at anvende fagets videnskabelige metoder og til at yde en forskningsindsats svarende til de internationale standarder for ph.d.-grader inden for fagområdet.

§ 12. Universitetet fastsætter interne regler om udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen.

Stk. 2. En ph.d.-afhandling kan ikke indleveres til bedømmelse af flere i fællesskab.

Stk. 3. Ph.d.-afhandlingen skal være forsynet med et resumé på dansk og engelsk.

Stk. 4. Artikler, der indgår i afhandlingen, kan være udarbejdet i samarbejde med andre under forudsætning af, at der medfølger skriftlige erklæringer fra hver af medforfatterne, der angiver forfatterens andel af arbejdet.

§ 13. Den ph.d.-studerendes indskrivning ved universitetet ophører ved indlevering af afhandlingen.

§ 14. Hovedvejlederen afgiver senest en uge efter indlevering af afhandlingen en udtalelse om det samlede ph.d.-forløb, herunder om gennemførelse af ph.d.-planens enkelte dele, jf. § 9.

Stk. 2. Indstiller hovedvejlederen i sin udtalelse, at ph.d.-uddannelsen ikke er tilfredsstillende gennemført, skal forfatteren have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til hovedvejlederens udtalelse.

Stk. 3. Universitetet vurderer på grundlag af hovedvejlederens udtalelse, jf. stk. 1, forfatterens eventuelle bemærkninger, jf. stk. 2, og de regelmæssige vurderinger, jf. § 10, stk. 1, om den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført.

§ 15. Afhandlingen kan kun tages under bedømmelse, hvis den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Universitetet kan i særlige tilfælde beslutte, at en afhandling tages under bedømmelse, uden at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis universitetet vurderer, at forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles hermed.

Kapitel 6

Bedømmelsesudvalget

§ 16. Senest umiddelbart efter indlevering af ph.d.-afhandlingen nedsætter universitetet et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, der består af 3 medlemmer. Universitetet udpeger en formand blandt udvalgets medlemmer.

Stk. 2. Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være anerkendte forskere inden for det relevante fagområde. 2 af medlemmerne skal være udefrakommende, hvoraf mindst et skal være fra udlandet, medmindre dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig betragtning. Den ph.d.-studerendes vejledere kan ikke være medlemmer af bedømmelsesudvalget, men hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret.

§ 17. Umiddelbart efter sammensætningen af bedømmelsesudvalget underretter universitetet forfatteren herom. Forfatteren kan gøre indsigelse mod medlemmerne inden for en frist på mindst en uge.

Kapitel 7

Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen

§ 18. Bedømmelsesudvalget afgiver senest 2 måneder efter indleveringen af afhandlingen indstilling til universitetet om, hvorvidt ph.d.-afhandlingen er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Universitetet sender snarest forfatteren en kopi af indstillingen.

Stk. 2. Er afhandlingen efter indstillingen egnet, kan forsvaret finde sted.

Stk. 3. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, angiver bedømmelsesudvalget i sin indstilling, om ph.d.-afhandlingen kan indleveres igen i revideret form og i så fald inden for hvilken frist. Forfatteren og hovedvejlederen skal have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til indstillingen.

Stk. 4. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, træffer universitetet på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling samt forfatterens og hovedvejlederens eventuelle kommentarer en af følgende afgørelser:

1) At forsvaret ikke kan finde sted.

2) At ph.d.-afhandlingen kan indleveres igen i revideret form inden for en frist på mindst 3 måneder. Indleveres ph.d.-afhandlingen igen, bedømmes den af det tidligere nedsatte bedømmelsesudvalg, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

3) At ph.d.-afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg.

Kapitel 8

Forsvar af ph.d.-afhandlingen

§ 19. Ph.d.-afhandlingen forsvares efter interne regler fastsat af universitetet ved et offentligt forsvar. Ved forsvaret skal forfatteren have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal forsvare sin ph.d.-afhandling over for bedømmelsesudvalgets medlemmer.

Stk. 2. Universitetet skal sørge for, at ph.d.-afhandlingen er offentligt tilgængelig i rimelig tid før forsvaret.

§ 20. Universitetet fastsætter tid og sted for det offentlige forsvar.

Stk. 2. Forsvaret finder sted tidligst 2 uger efter, at bedømmelsesudvalget har afgivet indstilling, jf. § 18, stk. 1, og senest 3 måneder efter indleveringen af ph.d.-afhandlingen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan universitetet beslutte, at forsvaret udskydes. En udskydelse af forsvaret forudsætter en aftale mellem forfatteren og universitetet, herunder om tidspunktet for forsvarets afholdelse.

Kapitel 9

Tildeling af ph.d.-graden

§ 21. Bedømmelsesudvalget indstiller umiddelbart efter forsvaret, om ph.d.-graden bør tildeles og meddeler indstillingen til universitetet og forfatteren. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet.

Stk. 2. Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, kan universitetet beslutte, at afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg, hvis forfatteren inden for en frist på mindst en uge anmoder herom.

§ 22. Ph.d.-graden tildeles, hvis der foreligger indstilling herom fra bedømmelsesudvalget.

§ 23. Universitetet udsteder bevis for ph.d.-graden.

Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk og skal indeholde oplysninger om fagområde og emne for ph.d.-afhandlingen samt oplysninger om gennemført ph.d.-uddannelse.

§ 24. Tildeles ph.d.-graden ikke, udsteder universitetet efter anmodning dokumentation på både dansk og engelsk for de dele af ph.d.-uddannelsen, som er tilfredsstillende gennemført.

Kapitel 10

Universitetets regler

§ 25. Universitetet fastsætter interne regler om:

1) Optagelse på ph.d.-uddannelsen, jf. § 5, stk. 2, og § 6, stk. 1.

2) Ph.d.-uddannelsens tilrettelæggelse, jf. § 4, stk. 1, § 7, stk. 1, og § 10, stk. 1.

3) Udpegning af hovedvejleder, jf. § 8, stk. 1, og eventuelt yderligere vejledere, jf. § 8, stk. 2, og § 26, stk. 1, nr. 1.

4) Vejledning af ph.d.-studerende, jf. § 8, stk. 6.

5) Udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen, jf. § 12, stk. 1.

6) Forsvar af ph.d.-afhandlingen, jf. § 19, stk. 1.

Stk. 2. Det skal af de interne regler fremgå, at universitetet kan dispensere fra de regler, der alene er fastsat af universitetet.

Stk. 3. De interne regler og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 4. Gældende interne regler skal være offentligt tilgængelige på universitetets hjemmeside.

Kapitel 11

Andre regler

§ 26. For ph.d.-stipendier finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation gælder:

1) Universitetet udpeger udover en hovedvejleder, jf. § 8, stk. 1, en vejleder tilknyttet den virksomhed, hvor den ph.d.-studerende er ansat. Denne vejleder skal være kvalificeret inden for det relevante fagområde.

2) Mindst ét af bedømmelsesudvalgets medlemmer, jf. § 16, stk. 1, skal have virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for det pågældende fagområde.

§ 27. Universitets- og Bygningsstyrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde hvor universitetet kan dispensere, jf. § 5, stk. 2, § 7, stk. 3, og § 15, stk. 2.

Stk. 2. Styrelsen kan tillade, at bekendtgørelsen fraviges som et led i forsøg.

§ 28. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for at indgive klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. De klageberettigede er de i bekendtgørelsen be­nævn­te ph.d.-studerende og forfattere. Forfattere, der ikke har gennemført en ph.d.-uddannelse, skal dog som forudsætning for at være klageberettigede have fået deres ph.d.-afhandling taget under bedømmelse efter § 15, stk. 2.

Stk. 3. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 4. Styrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 12

Ikrafttræden og overgangsregler

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Stk. 3. Ph.d.-studerende, der er begyndt på ph.d.-uddannelsen før 1. februar 2008, har ret til at fuldføre ph.d.-uddannelsen efter bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002, men bedømmelse og forsvar af afhandlingen samt afgørelse om tildeling af ph.d.-graden sker efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Ph.d.-studerende og forfattere, jf. § 28, stk. 2, der har indleveret afhandling før 1. februar 2008, har ret til at få bedømmelse, forsvar og tildeling af ph.d.-graden foretaget efter bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002.

Stk. 5. Universitetet fastsætter overgangsregler for ph.d.-studerende og forfattere, der er omfattet af stk. 3 og stk. 4, men som ønsker at fuldføre ph.d.-uddannelsen, henholdsvis at få afhandlingen bedømt m.v. efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 14. januar 2008

Helge Sander

/ Anne Skov