Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Generel regulering

Kapitel 2   Generelle begrænsninger

Kapitel 3   Fartøjskategorier og forskellige reguleringsformer

Kapitel 4   Generelle regler om tildeling på grundlag af kvoteandele (FKA og IOK) og overførelse af årsmængder

Kapitel 5   Formål og andele til Fiskefonden og rationsfiskeri for FKA-arter for FKA-fartøjer

Kapitel 6   Særlig ordning for kystfiskeriet

Kapitel 7   Førstegangsetablering med FKA- fartøj

Kapitel 8   Bytte af fangstmængder samt overførsel af FKA

Kapitel 9   Puljefiskeri

Kapitel 10   Bortfald af tildelte kvoteandele

Kapitel 11   Fælles bestemmelser for fiskerier med IOK

Kapitel 12   A.Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i norsk fiskerizone nord for 62º N

Kapitel 13   Sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild

Kapitel 14   Tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande), blåhvilling i EF-farvande og internationale farvand, blåhvilling i færøsk zone, hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for De britiske øer og sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat

Kapitel 15   Industrifiskeri

Kapitel 16   Rationsfiskeri

Kapitel 17   Indsatsregulering

Kapitel 18   Kontrolbestemmelser, klageadgang, straf, m.v.

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5a

Bilag 5b

Bilag 5c

Bilag 6

Bilag 7

Fiskearter, det er forbudt at smide ud i havet igen, hvis de kan landes lovligt

Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Bilag 11

Bilag 12

Bilag 13

Bilag 14

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2008 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen 2008)

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, §§ 30 og §§ 34-36, § 37, stk. 1, § 38, stk. 2, § 110, stk. 2, § 112 a, § 112 b, § 121, stk. 2, § 122, stk. 4, § 124, stk. 1, og § 130, stk. 2, lov om fiskeri og fiskeopdræt, jf. lovbekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2006, som senest ændret ved lov nr. 317 af 31. marts 2007, og §§ 1 og 2 i anordning nr. 93 af 8. februar 2000 om, at visse generelle forbud og påbud inden for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris område ikke indføres i Lovtidende, og efter bemyndigelse, fastsættes:

Kapitel 1

Generel regulering

A. Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter aktiviteter i forbindelse med erhvervsmæssigt fiskeri, danske fiskeres og dansk indregistrerede fiskerfartøjers erhvervsmæssige udnyttelse af fisk i alle farvande. Bekendtgørelsen omfatter desuden landinger, omsætning m.v. i Danmark, der stammer fra udenlandsk indregistrerede fiskerfartøjer.

Stk. 2. Uanset hvor fiskeriet har fundet sted, skal føreren af et fartøj, der er indregistreret i et medlemsland af De Europæiske Fællesskaber, ved landing i dansk havn overholde de bestemmelser for fangstsammensætningen om procentvise andele af målarter og andre arter for de anvendte fiskeredskaber og intervaller af maskestørrelser i de enkelte regioner eller geografiske områder, der er fastsat i De Europæiske Fællesskabers forordninger om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af de marine ressourcer.

B. Ændring af vilkår for fiskeriet

§ 2. Fiskeridirektoratet kan i overensstemmelse med bilag 6 udsende meddelelse om regler for fiskeriet, herunder indstilling af og ændrede vilkår for nærmere angivne fiskerier. Ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af meddelelsen.

§ 3. Når de samlede tilladte fangstmængder af en fiskeart eller den fiskeriindsats m.v., der er tildelt Danmark i henhold til De Europæiske Fællesskabers forordninger, eller der er afsat til en bestemt periode, fartøjskategori m.v., er opfisket eller opbrugt, eller dette skønnes nært forestående, indstiller Fiskeridirektoratet det pågældende fiskeri. Meddelelse herom udsendes i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Der kan i meddelelsen fastsættes særlige vilkår for fiskeriet efter tidspunktet for udsendelsen af meddelelsen, herunder at kun fartøjer, der har påbegyndt en fangstrejse, kan fiske, efter at meddelelsen er oplæst over Lyngby Radio.

Stk. 3. Forbud mod at medbringe fisk fra det pågældende fiskeri træder i kraft 2 døgn efter tidspunktet for fiskeriforbudets ikrafttræden, medmindre der er fastsat andet i meddelelsen.

§ 4. Fiskeridirektoratet kan efter høring af Udvalget for Erhvervsfiskeri, jf. § 6 i lov om fiskeri og fiskeopdræt, og i lyset af fangst‑, forsynings- og afsætningssituationen for de mængder, der landes i en given periode, fastsætte ændrede regler for fiskeriet. Der udsendes meddelelse om vilkårene i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Der kan blandt andet fastsættes ændringer vedrørende følgende:

1) De disponible mængder for bestemte perioder.

2) Rationer eller antal havdage, m.v. i bestemt angivne fiskerier.

3) Overgang til krav om særlig tilladelse i bestemte fiskerier.

4) Krav om, at fiskeriet forbeholdes nærmere angivne typer eller grupper af fartøjer.

5) Krav om, at landing foregår på særlige vilkår, herunder i nærmere angivne geografiske områder.

6) Anvendelse af fangsten.

7) Indstilling af bestemt angivne fiskerier.

8) Krav om, at landing i en periode begrænses som led i en fiskeplan, der skal medvirke til, at de landede mængder løbende kan afsættes.

9) Ændrede vilkår for allerede udstedte tilladelser.

10) Vilkår for tildelingen af fiskerimuligheder fra Fiskefonden til enkeltfartøjer.

C. Generelle bestemmelser

§ 5. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning meddele dispensation fra og træffe afgørelser om fiskerimuligheder m.v. for grupper af fartøjer eller enkelte fartøjer under hensyn til særlige forhold.

Stk. 2. En afgørelse efter denne bekendtgørelse kan betinges af overholdelse af vilkår, herunder om omfanget af fiskeriaktivitet, personlig deltagelse i fiskeriet, begrænsning i mulighederne for at overføre kvoteandele til andre fartøjer samt deltagelse i puljefiskeri. Hvis et vilkår, der er stillet som betingelse for tildeling af kvoteandele eller årsmængder, ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet overføre de tildelte kvoteandele til Fiskefonden.

§ 6. I det omfang, der i beregningsgrundlaget i forbindelse med tildeling af rettigheder lægges vægt på landinger fra et fartøj, fradrages landinger, der kan henføres til ulovligt fiskeri, som er konstateret ved:

1) Endelig dom.

2) Vedtaget bødeforlæg.

3) Vedtaget konfiskationsforelæg.

4) Endelig afgørelse om administrativ tilbagekaldelse af fiskeritilladelse i henhold til § 37, stk. 2 og 3, i lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan senere foretage fradrag i tildelte FKA og IOK i det omfang, at landinger, der indgår i beregningsgrundlaget, efter tildelingen konstateres at kunne henføres til ulovligt fiskeri ifølge afgørelser, herunder bøde og konfiskationsforelæg, som er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. I det omfang, der foretages fradrag i kvoteandele, foretages samtidig tilsvarende fradrag i udmeldte årsmængder.

Stk. 4. Fradrag efter stk. 1-3 kan foretages, uanset om fartøjet har skiftet ejer, kvoteandelene er overført, eller fartøjet er udgået som registreret fiskerfartøj, efter at det ulovlige fiskeri har fundet sted.

Stk. 5. Fradragne kvoteandele og årsmængder indgår i Fiskefonden.

§ 7. Et fartøjs ejerkreds kan disponere over fartøjets kvoteandele efter de regler, der gælder for henholdsvis FKA og IOK.

Stk. 2. Kvoteandele må kun anvendes af fartøjer, der er registreret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, og som ejes af personer eller selskaber, der er berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 11 i lov om fiskeri og fiskeopdræt. Kvoteandele må kun overdrages til personer eller selskaber, der er berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 3. Hvis der er mere end én ejer af et fartøj, udpeger og anmelder ejerkredsen over for Fiskeridirektoratet en fuldmægtig, som er bemyndiget til på hele ejerkredsens vegne at give og modtage bindende meddelelser i forhold til direktoratet.

Stk. 4. Indtil Fiskeridirektoratet har modtaget anmeldelse om en udpeget fuldmægtig i medfør af stk. 3, kan henvendelser fra direktoratet til fartøjsejeren vedrørende denne bekendtgørelse rettes til den kontaktperson vedrørende fartøjet, som er noteret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister.

Stk. 5. Hvis der sker ændringer i ejerkredsen, skal det over for Fiskeridirektoratet oplyses, om der er udpeget en ny fuldmægtig. Indtil Fiskeridirektoratet har modtaget meddelelse fra ejerkredsen om udskiftning af fuldmægtigen, er den person, der er udpeget som fuldmægtig, fortsat legitimeret til at give og modtage meddelelser i forhold til direktoratet.

Stk. 6. For fuldmagt i forbindelse med puljefiskeri gælder reglerne i bekendtgørelsen om puljefiskeri.

D. Definitioner, m.v.

§ 8. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Atlantoskandisk sild: Sild i ICES-underområde I, II, V og XIV.

2) Beregningsgrundlaget: Landinger i bestemte dele af referenceperioden, der henføres til et konkret fartøj og de mængder, som det i øvrigt er besluttet at indlægge i beregningsgrundlaget ved tildeling af andele af den enkelte kvote.

3) Bruttoomsætning: Den værdi af landingerne for et fartøj, der er registreret i Fiskeridirektoratets registre.

4) Disponibel kapacitet: Bruttotonnage (tonnage), som kan henføres til et bestemt fartøj, der er slettet i Søfartsstyrelsens registre og i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, og som kan genanvendes helt eller delvist til at indsætte bruttotonnage som registreret fiskerfartøj eller kapacitetsudvidende modernisering.

5) En halv kalendermåned: Perioden fra den 1. til og med den 15. i en måned eller fra den 16. til månedens udløb.

6) EF-farvande: De områder, der er omfattet af EU-medlemslandenes fiskeriterritorium.

7) Fangstrejse: En fangstrejses varighed regnes fra tidspunktet, hvor fartøjet forlader havn, til tidspunktet for fartøjets ankomst til havn med henblik på landing af fangsten.

8) Fartøjsejeren: Et fartøjs samlede ejerkreds, som denne fremgår af Søfartsstyrelsens registre og Fiskeridirektoratets Fartøjsregister.

9) Fartøjskategorier: FKA-fartøj, MAF-fartøj eller Øvrigt Fartøj.

10) Fartøjskvoteandele (FKA): Kvoteandele, der kan fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj, og som et fartøjs samlede ejerkreds kan overføre til andre fartøjer med vilkår om overførelse af tonnagen.

11) Fartøjets længde: Fartøjets længde overalt, og for fartøjer, hvor fartøjets længde overalt ikke er opgjort, fartøjets kendingslængde. Længden overalt eller kendingslængden skal være i overensstemmelse med registreringen i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister.

12) Fiskefonden: Reserveandele af kvoterne, der permanent eller i det enkelte år holdes uden for tildelingen som FKA eller IOK.

13) Fiske, medbringe og lande: Enhver fiskeriaktivitet fra fangstredskaber udsættes i vandet, til fisken er landet.

14) Fiskeriindsats: Et fartøjs fiskeri, sejlads og andre fiskerirelaterede aktiviteter under nærmere angivne vilkår.

15) FKA-fartøj: Et fartøj, der i 2006 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er indplaceret som FKA-fartøj med ret til at fiske visse kvoter med FKA, eller som har fået overført FKA, og hvor Fiskeridirektoratet har bekræftet overførslen.

16) FKA-FE fartøjet: Et fartøj, der på baggrund af, at førstegangsetablerede er ejer eller medejer af fartøjet for en periode, har opnået Fiskeridirektoratets godkendelse af, at fartøjet har status som FKA-fartøj på særlige vilkår.

17) Havdage: Antal dage, hvor et fartøj, der benytter bestemte redskabstyper, må være til havs i visse farvande i henhold til regler fastsat af De Europæiske Fællesskaber.

18) Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK): Kvoteandele, der kan fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj, og som et fartøjs samlede ejerkreds kan overføre helt eller delvist til et eller flere fartøjer uafhængig af tonnage.

19) Industrifisk: Fisk, der landes til andre formål end konsum, samt i alle tilfælde fiskearterne brisling, hestemakrel, tobis, sperling og lodde, medmindre det af tilladelsen til de pågældende fiskerier fremgår, at der er tale om konsumfiskeri.

20) Industrifiskeri: Fiskeri, hvor et fartøj fisker, medbringer eller lander fisk til andre formål end konsum, samt i alle tilfælde fiskearterne brisling, hestemakrel, tobis, sperling og lodde, medmindre det i tilladelsen til det pågældende fiskeri fremgår, at der er tale om konsumfiskeri.

21) Kalenderuge: En uge, der påbegyndes midnat natten mellem søndag og mandag.

22) Kalendermåned: Perioden fra den 1. til månedens udløb.

23) Konsumfiskeri i forbindelse med forskellige perioderationer for konsumfiskeri og industrifiskeri: Fiskeri, hvor et fartøj i en given rationsperiode alene fisker, medbringer eller lander fisk til konsum.

24) Kvote: Den andel af en bestand, som står til rådighed for dansk fiskeri i et kalenderår.

25) Kvoteandel: De andele i promille, som et fartøj er tildelt eller har fået overført af den del af en given dansk kvote, der afsættes til fordeling som FKA eller IOK. Kvoteandele danner grundlag for tildeling af årsmængde af dele af kvoterne i de enkelte år.

26) Kystfiskerfartøj: Et fartøj, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse for at indgå i kystfiskerordningen, og som er optaget i ordningen.

27) Landinger, som ligger til grund for tildeling af fangstrettigheder: Mængder af fisk af de forskellige kvoter i levende vægt, for laks dog i styk, som er indrapporteret til Fiskeridirektoratet som landet af det enkelte fartøj og registreret i Fiskeridirektoratets registre.

28) MAF-fartøj: Et fartøj, der i 2006 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er indplaceret som Mindre Aktivt Fartøj, eller som har opnået godkendelse som MAF-fartøj senere, fordi det erstatter et MAF-fartøj.

29) MAF-ekstra fartøj: Et MAF-fartøj, der i 2008 gennem overførelse af årsmængde fra et eller flere FKA-fartøjer, har adgang til ekstra fangstmængder.

30) Medejer: Person, der ejer en andel af et fartøj, eller er aktionær, anpartshaver eller lignende i et selskab, som ejer et fartøj, jf. § 16 i lov om fiskeri og fiskeopdræt.

31) Motorkraft: Den motoreffekt, der er anført af Søfartsstyrelsen i fartøjets farttilladelse, eller tilsynsbog, og som ikke efterfølgende er ændret.

32) Omladning: Hel eller delvis afgivelse af fangsten fra et fiskerfartøj eller dets fangstredskab til et andet fartøj. Der sker ikke omladning ved afgivelse af fangst mellem to fartøjer, som driver parfiskeri, eller hvis en fangst afgives direkte fra et fangstredskab til et andet dansk fartøj, der også lovligt kan deltage i det pågældende fiskeri.

33) Parfiskeri: Fiskeri, som drives fra to fartøjer, som i forbindelse hermed anvender og trækker samme fangstredskab.

34) Puljefiskeri: Fiskeri, der udøves i fællesskab mellem selvstændige erhvervsfiskere eller erhvervsfiskerselskaber med fartøjer, som de er ejere eller medejere af, således at en deltager med sit fartøj kan benytte de fangstrettigheder, som er tilknyttet en anden puljedeltagers fartøj.

35) Rationsfiskeri: Fiskeri i nærmere angivne perioder af fastsatte mængder. Perioden kan være op til ét kalenderår.

36) Referenceår: Fiskeri med et fartøj i et forudgående år, som danner grundlag for tildeling af fangstrettigheder.

37) Reguleringsbekendtgørelsen 2009 eller senere år: Regler, der senere udstedes for udøvelse af fiskeriet i 2009 eller senere år.

38) Reserveårsmængde: En del af den enkelte kvote, der er afsat til reserve i forbindelse med tildeling i 2008 eller senere år.

39) Søfartsstyrelsens registre: Skibsregistrets særregistre over fiskerfartøjer og Skibsregistrets Fartøjsfortegnelse.

40) Tilsvarende tonnage: Disponibel kapacitet, der består af mindst samme antal bruttoregistertons, som den tonnage, den erstatter.

41) Tonnage: Bruttotonnage, som er knyttet til et fartøj, der er registreret som fiskerfartøj, eller som er knyttet til disponibel kapacitet.

42) Vestkvoten: Kvoter af bestemte arter i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

43) Østkvoten: Kvoter af bestemte arter i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

44) Øvrigt Fartøj: Et fartøj, der i 2006 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er indplaceret som Øvrigt Fartøj, eller et fartøj, der indsættes som registreret fiskerfartøj senere, uden at fartøjet får FKA-status eller MAF-status.

45) Årsmængde: Mængde for et kalenderår af de enkelte kvoter, som må fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj. I regler for de enkelte fiskerier kan fastsættes, at mængden kun er til rådighed for det enkelte fartøj indtil en bestemt dato.

§ 9. Farvandene Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder afgrænses i bilag 1.)

§ 10. Uanset hvilke reguleringsformer, der anvendes, er alle angivne mængder af fisk i denne bekendtgørelse, i meddelelser i overensstemmelse med bilag 6 samt i tilladelser udstedt i medfør af bekendtgørelsen, angivet i levende vægt. For laks opgøres mængder dog i styk (antal laks).

Stk. 2. Hvis fisken landes med en anden behandlingsgrad end levende vægt, anvendes de i bilag 4 anførte omregningsfaktorer for omregning til levende vægt.

Stk. 3. For laks, der fiskes i Østersøen og Bælterne, skal fangsten angives i fartøjets logbog både i styk (antal laks) og i levende vægt. I tilladelser til fiskeriet kan også stilles krav om opdeling og angivelse af fangsten i størrelseskategorier.

§ 11. Ved parfiskeri er begge fartøjsførere ansvarlige for, at hele fiskeriet er lovligt, dvs. at der fiskes, medbringes og landes i overensstemmelse med fiskerilovgivningen.

§ 12. Ved parfiskeri må den samlede mængde fisk, der fiskes, medbringes og landes, ikke overstige summen af, hvad det er tilladt at fiske, medbringe og lande med begge de fartøjer, der deltager i parfiskeriet.

§ 13. Retten til at råde over FKA og IOK kan opsiges med 8 års varsel. Opsigelse vil blive fastsat ved bekendtgørelse samt meddelt ejerne af de fartøjer for hvilke, det er noteret i Fiskeridirektoratet, at fartøjet disponerer over kvoteandele.

Stk. 2. Dispositioner over tildelte FKA og IOK, udøvelse af fiskeriet og tildelinger af fiskerirettigheder i det enkelte år skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, som udstedes i perioden af De Europæiske Fællesskaber og af danske myndigheder.

E. Tilladelser

§ 14. Fiskeri kan gøres betinget af en tilladelse. Tilladelser udstedes af Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med bilag 3.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan, jf. § 37, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt, tilbagekalde en tilladelse, hvis indehaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af de vilkår, der er fastsat i tilladelsen.

Stk. 3. Det skal indgå i vilkårene for en tilladelse, at tilladelsen kan inddrages, når vilkårene for en anden tilladelse til samme fartøj overtrædes på en måde, der griber ind i bestanden for den fiskeart, som tilladelsen vedrører.

Stk. 4. Hvis en tilladelse tilbagekaldes, jf. stk. 2, reduceres fartøjets samlede årsmængde med en mængde, der svarer til 1/24 af fartøjets andel af den kvote, som overtrædelsen vedrører, pr. hver 15 påbegyndte dage, hvor tilladelsen er inddraget. Inddragne årsmængder tilgår reservepuljen. Dette gælder for samtlige fiskearter og reguleringsformer.

§ 15. Uanset efter hvilken reguleringsform et fiskeri drives, er det en betingelse for at fiske, medbringe og lande i følgende fiskerier, at fartøjets ejer har en særlig tilladelse til at udøve dette med fartøjet:

1) Torsk i Østersøen og Bælterne.

2) Sild og brisling i Østersøen og Bælterne.

3) Laks i Østersøen og Bælterne.

4) Industrifiskeri i alle farvande.

Stk. 2. I perioden indtil den 15. januar 2008 må fiskeri i Østersøen dog drives, selv om der ikke er udstedt tilladelse i henhold til stk. 1, hvis ejeren af fartøjet har ansøgt herom.

Stk. 3. Desuden kræves særlig tilladelse i forbindelse med indsatsregulering, herunder havdageregulering, efter ansøgning fra fartøjsføreren, jf. §§ 154 og 167.

Stk. 4. En tilladelse for et fartøj kan omfatte nærmere vilkår for udøvelse af fiskeriet, jf. bilag 3.

§ 16. Uanset efter hvilken reguleringsform et fiskeri drives, kan indstilling af fiskeri, forhøjelse eller reduktion i tildelte fangstmængder samt ændring af vilkårene for tilladelsen, omfatte fiskeri i henhold til allerede udstedte tilladelser.

§ 17. Tilladelse udstedes efter ansøgning fra fartøjsejeren i overensstemmelse med bilag 2 til berettigede fartøjer, dog udstedes forud for et kalenderår uden ansøgning tilladelse til at fiske, medbringe og lande årsmængder på grundlag af de FKA-andele og IOK-andele, som er tilknyttet et fartøj, og som kan uddeles på det pågældende tidspunkt.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan ved meddelelse udstedt i overensstemmelse med bilag 6 fastlægge, at fiskeri, som er betinget af en tilladelse, indtil en nærmere angiven dato kan udøves, uden at tilladelsen er udstedt og er om bord på fartøjet. Enhver mængde, der fanges og landes med fartøjet efter den 1. januar 2008, vil fragå i de mængder, der kan fanges og landes med fartøjet i tilladelsesperioden i henhold til den tilladelse, der senere udstedes.

§ 18. Afmelding fra et tilladelsesfiskeri, der reguleres ved rationer, kan ske med virkning fra en vilkårlig dato i rationsperioden, hvis der på afmeldingsdatoen højst er landet en mængde, der forholdsmæssigt svarer til den forløbne del af rationsperioden. Denne betingelse gælder dog ikke ved skifte til fiskeri på kvoter, hvor der ikke gælder regler for mængdemæssige begrænsninger for det enkelte fartøj.

Stk. 2. Afmelding skal foretages som angivet i bilag 2.

F. Forudanmeldelse

§ 19. Ved krav om forudanmeldelse af ankomst og losning skal dette ske i overensstemmelse med bilag 5a. Forudanmeldelse af ankomst og losning af fangster, hvor der landes industrifisk, skal dog ske i overensstemmelse med bilag 5c.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder både dansk og udenlandsk indregistrerede fiskerfartøjer, der lander i dansk havn. Uanset at der i henhold til fællesskabslovgivningen er fastsat andre tidsfrister for forudanmeldelse af ankomst end angivet i bilagene, skal tidsfristerne i bilag 5 a og 5 c overholdes af dansk indregistrerede fiskerfartøjer.

Stk. 3. Mængden af fisk udtrykt i levende vægt pr. art, som oplyses ved forudanmeldelsen, skal svare til de mængder, der er registreret i logbogen ved ankomst til havn.

Stk. 4. Virksomheder må ikke modtage industrifisk fra dansk og udenlandsk registrerede fartøjer, hvis der ikke er foretaget forudanmeldelse inden losning, jf. bilag 5c.

Stk. 5. Fartøjsføreren er undtaget fra pligten til at foretage forudanmeldelse til Fiskeridirektoratet, hvis landing og losning sker direkte til en virksomhed, som foretager den forudgående anmeldelse om landing og losning på fartøjsførerens vegne i overensstemmelse med bilag 5a og 5c.

Stk. 6. Fartøjsføreren skal i alle tilfælde, hvor der er pligt til anmeldelse om landing og losning forud for landing, påføre logbogen det i bilag 5a og 5c nævnte registreringsnummer. Landing må ikke finde sted inden det anmeldte tidspunkt.

§ 20. Fiskeridirektoratet kan i overensstemmelse med bilag 6 meddele, at det for nærmere angivne fiskerier fastsættes, at der inden indsejling i det farvand, hvor fiskeriet finder sted, og inden udsejlingen fra dette farvand, skal foretages forudanmeldelse i overensstemmelse med bilag 5b.

Stk. 2. Ved enhver udsejling fra et farvandsområde til et andet farvandsområde, jf. stk. 3, skal der, når fartøjet har redskaber med en maskestørrelse på 90 mm og derover om bord, ske anmeldelse til Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med bilag 5 b. Anmeldelsen skal indeholde meddelelse om den ombordværende mængde af torsk, tunge, rødspætte og den samlede vægt af andre arter, der opbevares om bord. Alle mængder skal oplyses i levende vægt.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte melding, skal gives ved udsejling af følgende farvandsområder til andet farvandsområde:

1) Kattegat.

2) Skagerrrak.

3) Nordsøen.

4) Den Engelske Kanal.

5) Underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne.

6) Underområde 25-28 i Østersøen og Bælterne.

7) Underområde 29-32 i Østersøen og Bælterne.

Stk. 4. Såfremt et fartøj, efter der er afgivet anmeldelse i medfør af stk. 2 inden landing af hele den ombordværende mængde, passerer grænsen mellem flere farvandsområder, skal der på ny ske anmeldelse til Fiskeridirektoratet. Stk. 5. Udover de i stk. 1 og 4 nævnte meldinger skal der ske melding ved passage af farvandsgrænse, uanset om der er fisk ombord i det omfang, dette kræves i henhold til EU's regler.

G. Omladning

§ 21. Omladning må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra Fiskeridirektoratet.

Stk. 2. Ansøgningen om omladning skal indeholde følgende oplysninger:

1) Position og tidspunkt for omladningen eller afgivelsen af fisken.

2) Art og mængde, der er omfattet.

3) Fartøjsnavn.

4) Havnekendingsnummer.

5) Radiokaldesignal og nationalitet på det afgivende og det modtagende fartøj.

6) Svaradresse (e-post eller telefonnummer).

Stk. 3. Udover de i stk. 2 nævnte oplysninger kan Fiskeridirektoratet kræve yderligere oplysninger, når dette er nødvendigt for at vurdere de konkrete forhold omkring omladningen samt for at fastsætte vilkår for en tilladelse hertil.

Stk. 4. Hvis omladning sker efter direkte påbud fra den norske kystvagt, skal oplysningerne i stk. 2, sendes pr. fax eller e-post på adressen sat@fd.dk til Fiskeridirektoratet, inden omladningen foretages.

Kapitel 2

Generelle begrænsninger

A. Fiskeri- og landingsbegrænsninger

§ 22. Ved fiskeri i Kattegat må intet fartøj på en fangstrejse, hvor der er redskaber om bord med en maskestørrelse på 90 mm eller derover fra afsejling fra havn, og indtil hele den ombordværende fangstmængde af fisk er landet, fiske i andre farvandsområder og medbringe og lande fangst fra andre farvandsområder end Kattegat.

§ 23. Hvis en fartøjsejer er ejer eller medejer af flere fartøjer, skal der føres logbog for samtlige fartøjer uanset fartøjernes længde, medmindre det er registreret i Fiskeridirektoratet, at fartøjerne indgår i samme bundgarnsbedrift. Pligten til at føre logbog gælder, selv om de fartøjer, som den pågældende er ejer eller medejer af, er indplaceret i forskellige fartøjskategorier.

§ 24. Fiskeridirektoratet kan påbyde, at et fartøj, der danner grundlag for en tilladelse, eller som anvendes til fiskeri, forevises i en nærmere angiven landingsplads på et nærmere angivet tidspunkt, før fartøjet igen anvendes til at fiske, medbringe og lande fisk.

§ 25. I alle tilfælde, hvor der ved tilladelse er tildelt et fartøj en årsmængde, må den samlede landede mængde ikke overstige den tildelte mængde efter opgørelse af den sidste fangstrejse. Dette gælder både for det enkelte fartøj og de samlede landinger i det par- og puljefiskeri, som fartøjet deltager i. Dette gælder, uanset at der ifølge reglerne for logbogsføring er tilladt en tolerance for overslaget af de mængder, der er om bord.

B. Parfiskeri

§ 26. Fartøjer, der indgår i rationsfiskeri og driver parfiskeri, må ikke skifte makker i løbet af en rationsperiode.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfælde efter ansøgning, f.eks. ved havari, dispensere fra stk. 1.

§ 27. Parfiskeri må kun drives af fartøjer, der er indplaceret i samme fartøjskategori. Fartøjer, der indgår i en pulje, må i løbet af et kalenderår kun drive parfiskeri med fartøjer, der indgår i samme pulje.

C. Forbud imod udsmid af fisk

§ 28. Fisk af de i bilag 7 nævnte arter, der kan landes i overensstemmelse med gældende regler for fiskeriet, herunder om mindstemål, sammensætning af fangsterne og tilladte fangstmængder, skal ilandbringes og må derfor ikke smides ud i havet igen.

D. Fartøjs- og redskabsbegrænsninger og regler for fiskeri og landing af torsk

§ 29. Det er forbudt at anvende et fartøj til erhvervsmæssigt fiskeri i ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne, hvis fartøjets motorkraft overstiger 221 kW/300 HK. Det er desuden forbudt, at fartøjet har en længde overalt på 17 meter eller derover, og samtidig må længden udtrykt i meter gange bredden udtrykt i meter ikke overstige 100.

Stk. 2. Fartøjer, for hvilke der i 2007 på grundlag af § 29, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1535 af 18. december 2006 blev givet tilladelse hertil, kan anvendes i underområde 22, selvom fartøjet er større end de grænser, der er angivet i stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Tilladelse, jf. stk. 2 er udelukkende udstedt til de fartøjer, som identificeret ved EU-identifikationsnummer opfylder betingelserne. Der kan ikke udstedes tilladelse til andre fartøjer, f.eks. på grund af fartøjsudskiftning.

Stk. 4. I ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne er parfiskeri forbudt.

Stk. 5. Fartøjer, med hvilke der fiskes efter industrifisk eller sild, er undtaget fra det i stk. 4 nævnte forbud.

Stk. 6. I tilladelser til fiskeri efter sild og brisling i Østersøen og Bælterne kan der indføres forbud mod at anvende fartøjer, hvis motorkraft overstiger 588 kW/800 HK, når fiskeriet foregår inden for 12 sømil af den tyske basislinie.

Stk. 7. I ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne er det ikke tilladt at fiske med trawl og snurrevod fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 18.00

§ 30. Det er ikke tilladt at fiske med not i Kattegat, Østersøen og Bælterne.

Stk. 2. Ved alt fiskeri med trawl eller andet slæbende redskab i Kattegat, som skal foregå med maskestørrelser på 90 mm og derover, skal der fra 1. februar 2008 anvendes et sorteringspanel på mindst 120 mm masker. Nærmere krav til udformning af panelet fastlægges ved meddelelse, som udstedes i medfør af bilag 6.

§ 31. Landinger af mere end 2.000 kg torsk og/eller 2.000 kg kulmule (levende vægt) fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt landinger af mere end 750 kg torsk (levende vægt) fra Østersøen og Bælterne må kun foretages i de havne, der fremgår af bilag 10.

Stk. 2. Ved enhver landing af torsk fra Kattegat af mere end 300 kg torsk (levende vægt) skal der ske forudanmeldelse til Fiskeridirektoratet efter den procedure, der skal anvendes for forudanmeldelse af torsk i henhold til reglerne i havdagetilladelsen. For fartøjer, der ikke har havdagetilladelse skal forudanmeldelsen foretages i henhold til bilag 5a. Kravet om forudanmeldelse gælder uanset størrelse og fartøjskategori, jf. § 32 for det fartøj, der fisker medbringer og lander torsken.

Kapitel 3

Fartøjskategorier og forskellige reguleringsformer

A. Fartøjskategorier

§ 32. I forhold til reguleringen er fartøjer, der er optaget i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, indplaceret i følgende fartøjskategorier:

1) FKA-fartøjer.

2) MAF-fartøjer.

3) Øvrige Fartøjer.

Stk. 2. Fartøjer kan indplaceres som FKA-fartøjer eller MAF-fartøjer i medfør af §§ 33, 34, stk. 2 og § 35. Fartøjer kan indplaceres som FKA-FE fartøjer i overensstemmelse med § 63.

Stk. 3. Indplaceringen følger fartøjet, som det er identificeret ved EU-identifikationsnummer, indtil denne ændres på baggrund af gældende regler.

Stk. 4. Et fartøj, der første gang registreres i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister indplaceres som Øvrigt Fartøj, indtil fartøjet evt. får anden indplacering, jf. stk. 2.

§ 33. Et fartøj, der overføres fartøjskvoteandele til i medfør af §§ 76 og 78, indplaceres som FKA-fartøj.

§ 34. Hvis et MAF-fartøj erhverves af personer eller selskaber, der i 2006, 2007 eller 2008 har været ejer eller medejere af fartøjer, der er indplaceret som FKA-fartøjer, indplaceres fartøjet som Øvrigt Fartøj.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning dispensere fra stk. 1, hvis ejeren og medejerne kan dokumentere, at ejerandelene i FKA-fartøjerne eller det MAF-fartøj, der erhverves, er under 25 %, eller den pågældende samtidig med erhvervelsen af MAF-fartøjet anmoder om, at den pågældendes status som erhvervsfisker ændres til status som bierhvervsfisker.

§ 35. Efter ansøgning kan Fiskeridirektoratet tillade, at et MAF-fartøj udskiftes.

Stk. 2. Det fartøj, der opnår MAF-status, må højst have en bruttotonnage og motorkraft, der overstiger tonnagen og motorkraften for det fartøj, der skiftes ud, med 20 %. Hele bruttotonnagen og motorkraften skal stamme fra MAF-fartøjer. Udskiftningen kan ikke finde sted, hvis det fartøj, der indsættes, på baggrund af de regler, der gælder for rationsfiskeri på ansøgningstidspunktet, kunne opnå højere rationer end det MAF-fartøj, der udskiftes.

§ 36. Hvis der foretages modernisering eller anden ændring af et MAF- fartøj, hvortil der kræves tilladelse efter reglerne om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, indplaceres fartøjet som Øvrigt Fartøj, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning i forbindelse med tilladelse til modernisering eller anden ændring som nævnt i stk. 1, meddele tilladelse til, at fartøjet efter ombygningen bevarer indplaceringen som MAF-fartøj, hvis bruttotonnagen og motorkraften højst forøges med 20 % og fartøjet ikke som følge af ombygningen opnår ret til større rationer, fordi det kommer i en højere længdekategori i forhold til de regler, der på ansøgningstidspunktet gælder for rationsfiskeri, jf. dog stk. 3. Hele den bruttotonnage og motorkraft, der anvendes i forbindelse med tilladelsen til modernisering eller anden ændring skal stamme fra MAF-fartøjer.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 kan ikke meddeles, hvis

1) der tidligere er givet tilladelse til, at det pågældende MAF-fartøj forøger sin bruttotonnage og motorkraft med op til 20 %, eller hvis

2) der i MAF-fartøjets ejerkreds indgår en person eller et selskab, der i 2006, 2007 eller 2008 har været ejer eller medejer af et fartøj, der er indplaceret som FKA- fartøjer.

§ 37. Et fartøj, der deltager som hjælpefartøj i en bundgarnsbedrift, skal af ejeren være anmeldt til Fiskeridirektoratet som et fartøj, der indgår i en bundgarnsbedrift.

Stk. 2. Et fartøj, der er noteret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister som hjælpefartøj, knyttes ved indplaceringen sammen med hovedfartøjet. Hjælpefartøjet kan alene deltage i fiskeriet inden for de fangstmuligheder, der er knyttet til hovedfartøjet, uanset i hvilken fartøjskategori hjælpefartøjet er indplaceret. Hjælpefartøjet kan senere adskilles fra hovedfartøjet, hvis fartøjsejeren giver meddelelse herom til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet noterer derefter, at hjælpefartøjet er adskilt fra hovedfartøjet. Hjælpefartøjet kan herefter anvendes til at fiske, medbringe og lande fisk på de vilkår, der gælder for Øvrige Fartøjer.

B. Oversigt over kvoter fordelt på reguleringsformer

§ 38. Følgende kvoter reguleres enten med FKA eller rationsfiskeri:

1) Torsk i Nordsøen.

2) Torsk i Kattegat.

3) Torsk i Skagerrak.

4) Torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) Torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

6) Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) Tunge i Nordsøen (EF-farvande).

8) Rødspætte i Nordsøen.

9) Rødspætte i Kattegat.

10) Rødspætte i Skagerrak.

11) Rødspætte i Østersøen og Bælterne.

12) Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

13) Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande).

14) Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

15) Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

16) Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

17) Kuller i Nordsøen.

18) Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat.

19) Dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande).

20) Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone).

21) Kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

22) Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande).

23) Havtaske i Nordsøen (norsk zone).

24) Brisling i Nordsøen (EF-farvande) for fartøjer, der har ret til at fiske brisling i Nordsøen på FKA-vilkår.

25) Laks i Østersøen og Bælterne (EF-farvande).

Stk. 2. Følgende kvoter, reguleres med IOK eller rationsfiskeri:

1) Sild i Nordsøen.

2) Sild i Skagerrak.

3) Sild i Kattegat.

4) Sild i Østersøen og Bælterne (EF-farvande)

5) Brisling i Skagerrak og Kattegat.

6) Brisling i Nordsøen for fartøjer, der har ret til at fiske andele af brisling i Nordsøen på IOK-vilkår.

7) Brisling i Østersøen og Bælterne (EF-farvande)

8) Makrel i alle farvande.

9) Tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande)

10) Blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande.

11) Sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat.

Stk. 3. Følgende kvoter reguleres ved IOK:

1) Atlantoskandisk sild (nord for 62o N)

2) Hestemakrel i Den Engelske Kanal og vest for de britiske øer.

3) Blåhvilling i Færøsk zone.

Stk. 4. Øvrige fiskerier, der står til rådighed for danske fartøjer, herunder fiskeri i tredjelandes fiskerizoner og i internationalt farvand, reguleres med rationsfiskeri.

Kapitel 4

Generelle regler om tildeling på grundlag af kvoteandele (FKA og IOK) og overførelse af årsmængder

A. Opdeling af kvoterne

§ 39. For de kvoter, der er omfattet af FKA, jf. § 38, stk. 1, samt for kvoterne for sild og brisling i Østersøen og brisling i Skagerrak og Kattegat, afsættes før tildelingen af årsmængde på baggrund af fartøjskvoteandele pr. 1. januar 2008:

1) Andele til Fiskefonden.

2) Andele af de kvoter, hvor kvoten hidtil ikke har været opfisket, jf. § 54.

3) Andele til rationsfiskeri til MAF-fartøjer, jf. stk. 2.

4) Ekstra mængde af torsk og tunge til kystfiskerfartøjer, jf. § 56.

5) Andele til landing af uundgåelige bifangster for fartøjer, der ikke har FKA på disse arter, jf. § 41, stk. 2.

6) Andele af brisling i Nordsøen, der har status som IOK.

7) Andele af torsk og sild i Østersøen til fiskeri på rationsvilkår for fartøjer, der udelukkende driver fiskeri med bundgarn hele året. Der afsættes 1,3 % af initialkvoten for 2007 for den samlede kvote af torsk i Østersøen (øst- og vestkvoten) og 2,5 % af de samlede kvoter af sild i Østersøen og Bælterne (øst- og vestkvote).

Stk. 2. Til MAF-fartøjer, jf. stk. 1, nr. 3, afsættes de andele af kvoterne, som ved indplacering af fartøjer i 2006 er beregnet som MAF-fartøjernes samlede andele af de kvoter, der er nævnt i § 38, stk. 1.

§ 40. Før tildeling af årsmængder reduceres de danske kvoter med de mængder, der som følge af eventuelt overfiskeri af en kvote i 2007, må forventes at blive fradraget den danske kvote i 2008.

§ 41. Ved tildeling af kvoteandele i promille er der nedrundet til 2 decimaler.

Stk. 2. De promilleandele, der som følge af nedrundingen efter stk. 1, ikke er tildelt konkrete fartøjer, stilles i lyset af fangst- og kvotesituationen til rådighed for fiskeri af uundgåelige bifangster for fartøjer, der ikke har ret til at fiske på disse arter. Regler herom kan i lyset af fangst- og kvotesituationen udstedes i medfør af bilag 6.

§ 42. Hvis de danske kvoter forøges eller reduceres i løbet af året, fordeles ændringerne som udgangspunkt proportionalt til de forskellige reguleringsformer.

B. Mulighed for at ændre vilkår for andele af brisling i Nordsøen tildelt som FKA

§ 43. Fartøjsejeren kan meddele Fiskeridirektoratet, at den samlede FKA af brisling i Nordsøen, som er tilknyttet et fartøj på tidspunktet for meddelelsen til Fiskeridirektoratet, ønskes registreret således, at andelen kan fiskes, overføres m.v. på de vilkår, der gælder for IOK.

Stk. 2. Et FKA-fartøj vil kunne fiske og i øvrigt disponere over FKA på andre kvoter end brisling i Nordsøen samtidig med, at fartøjet disponerer over IOK på brisling i Nordsøen.

C. Årsmængdefiskeri på grundlag af kvoteandele

§ 44. Fartøjer, der er tildelt kvoteandele, må fiske, medbringe og lande den årsmængde, som fremgår af tilladelse udstedt af Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelse til, at der med fartøjet må fiskes, medbringes og landes årsmængder af de kvoter, i forhold til de kvoteandele, som fartøjet disponerer over på tidspunktet for udmeldingen.

Stk. 2. I perioden indtil 10. januar 2008 kan fartøjer, der disponerer over kvoteandele, uanset stk. 1 drive fiskeri på de pågældende kvoter, selv om fartøjsejeren endnu ikke har modtaget tilladelse med årsmængder fra Fiskeridirektoratet. Fiskeriet skal foregå inden for de mængder af kvoterne, som kvoteandelene giver adgang til.

Stk. 3. Ved tildelingen af årsmængde vil Fiskeridirektoratet kunne reservere andele af kvoterne som reserve, bl.a. under hensyn til mulige justeringer af kvoterne. De reserverede andele uddeles som tillæg til årsmængderne, såfremt kvoterne ikke reduceres.

Stk. 4. I det omfang, der i medfør af EU-lovgivningen bliver mulighed for at videreføre uopfiskede mængder af de enkelte kvoter fra 2008 til 2009, kan der fastsættes regler, der tillader, at uopfiskede mængder, der er uddelt på grundlag af kvoteandele, som et fartøj råder over ved udgangen af 2008, videreføres, så mængden kan fiskes af det samme fartøj i 2009.

§ 45. Hvis den danske kvote reduceres efter udstedelse af tilladelse til at fiske årsmængder eller et fiskeri i øvrigt indstilles, før de tildelte årsmængder er opfisket, kan Fiskeridirektoratet udstede justerede tilladelser, hvor årsmængderne reduceres i et sådan omfang, at overfiskeri af den danske kvote modvirkes mest muligt. Uopfiskede mængder inddrages i forhold til de kvoteandele, som det enkelte fartøj eller pulje disponerer over på det tidspunkt, hvor kvoten reduceres. Fartøjer, der ikke får mulighed for at lande en mængde af den endelige kvote, der svarer til fartøjets kvoteandel, kan året efter tildeles en større årsmængde. Regler herfor fastlægges i Reguleringsbekendtgørelsen for det pågældende år.

Stk. 2. Efter eventuel forhøjelse af den danske kvote kan der ligeledes udstedes nye tilladelser til at fiske, medbringe og lande årsmængder.

Stk. 3. Der kan indføres et midlertidigt stop i fiskeriet med henblik på udstedelse af nye årsmængdetilladelser, jf. stk. 2 og 3. Meddelelse om stop i fiskeriet for den pågældende kvote i overensstemmelse med bilag 6.

D. Overførelse af årsmængder til andre fartøjer

§ 46. For de årsmængder, der er uddelt på grundlag af FKA og for de årsmængder, der er uddelt på grundlag af IOK for sild og brisling i Østersøen, brisling i Skagerrak og Kattegat, samt brisling i Nordsøen på FKA eller IOK vilkår, kan et fartøjs samlede ejerkreds i 2008 overdrage retten til at fiske op til 25 % af den samlede årsmængde til andre fartøjer, jf. stk. 2. For de kvoter, der er omfattet af § 38, stk. 1, kan der kun ske overførelse af årsmængder til fartøjer, der er indplaceret som FKA-fartøjer eller MAF-fartøjer i overensstemmelse med § 142.

Stk. 2. Opgørelsen af størrelsen af den årsmængde, der højst kan overføres, jf. stk. 1, foretages i forhold til den årsmængde, som det afgivende fartøj råder over af de pågældende kvoter på tidspunktet for overdragelsen. I det omfang, der i løbet af året overføres årsmængder af flere fiskearter, beregnes værdien af de overførte mængder i medfør af § 81, stk. 2.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan Fiskeridirektoratet give tilladelse til, at et fartøj i tilfælde af havari kan overdrage en mængde, der er større end den mængde, der er nævnt i stk. 1 i det pågældende år.

Stk. 4. For et fartøj med kystfiskerstatus kan den ekstra årsmængde, der er tildelt fartøjet, jf. § 60, kun overdrages til et fartøj med kystfiskerstatus.

Stk. 5. Når et FKA-fartøj har opnået tilladelse til rationsfiskeri på en kvote, jf. § 145, kan der til fartøjet ikke senere i 2008 overføres en årsmængde ved overdragelse af den pågældende kvote.

§ 47. For de årsmængder, der er uddelt på grundlag af IOK for sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, atlantoskandisk sild og makrel, kan et fartøjs samlede ejerkreds i 2008 overdrage retten til at fiske op til 25 % af fartøjets samlede årsmængder på disse kvoter.

Stk. 2. For tilladelse til at fiske brisling i Nordsøen, tobis, hestemakrel, blåhvilling og sperling kan et fartøjs samlede ejerkreds i 2008 overdrage retten til at fiske op til 25 % af fartøjets samlede årsmængder på disse kvoter.

Stk. 3. Opgørelsen af størrelsen af de årsmængder, der højst kan overføres, foretages i forhold til den årsmængde, som det afgivende fartøj råder over på tidspunktet for overdragelsen.

Stk. 4. Uanset stk. 1 og stk. 2, kan Fiskeridirektoratet give tilladelse til, at et fartøj i tilfælde af havari kan overdrage en mængde, der svarer til en større mængde, end 25 %, samt overdrage den resterende del af fartøjets årsmængde af sild tildelt fra generationsskiftepuljen i det pågældende år.

Stk. 5. Uanset stk. 1 og 2, kan et fartøjs samlede ejerkreds, når der er ansøgt om tilladelse til fartøjsudskiftning, overdrage retten til at fiske fartøjets samlede årsmængder til et andet fartøj, i perioden fra fartøjet er slettet af Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, til det erstattes af et andet fartøj, dog højst 18 måneder.

Kapitel 5

Formål og andele til Fiskefonden og rationsfiskeri for FKA-arter for FKA-fartøjer

A. Kvoteandele, der afsættes til andre formål forud for tildeling af årsmængder af FKA og IOK på brisling i Nordsøen

§ 48. Fiskefonden kan i 2008 varetage følgende formål:

1) Gennemførelse af kvotebytte med andre lande.

2) Udvikling af fiskeriet.

3) Fremme af førstegangsetablerede og yngre fiskeres deltagelse i fiskeriet, m.v., jf. kapitel 7.

4) Dækning af uundgåelige bifangster i det omfang, der fastsættes regler herfor.

5) Dækning af eventuelt overfiskeri.

6) Øvrige formål, for hvilke der fastlægges regler, herunder øgede fiskerimuligheder til mindre øsamfund, jf. § 55.

Stk. 2. Regler for tildeling af fiskerimuligheder i medfør af stk. 1 fastlægges efter høring af Erhvervsfiskeriudvalget, i det omfang reglerne ikke er fastlagt i bekendtgørelsen. Reglerne offentliggøres i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3. Af de kvoteandele, der er afsat i Fiskefonden, udstedes årsmængder i forhold til de forøgelser af kvoteandele, der i tidligere år er tildelt fartøjer på baggrund af Fiskefonden og som fortsat er gældende i 2008, jf. § 50.

§ 49. Forud for tildeling af kvoteandele afsættes følgende promilleandele og mængder af de danske kvoter til Fiskefonden i 2008:

1) 45 ‰ torsk i Nordsøen.

2) 55 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 55 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 30 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) 353 ‰ af torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

6) 80 ‰ af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) 35 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

8) 40 ‰ af rødspætte i Nordsøen.

9) 85 ‰ af rødspætte i Kattegat.

10) 65 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

11) 55 ‰ af rødspætte i Østersøen og Bælterne.

12) 100 ‰ af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne + 50 tons.

13) 60 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande).

14) 90 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

15) 70 ‰) af mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

16) 80 ‰) af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

17) 460 ‰) af kuller i Nordsøen.

18) 70 ‰) af dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat.

19) 50 ‰) af dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande).

20) 50 ‰) af dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone).

21) 55 ‰) af kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

22) 40 ‰) af pighvar og slethvar i Nordsøen + 100 tons.

23) 25 ‰) af havtaske i Nordsøen (norsk zone).

24) 110 ‰) af brisling i Nordsøen (EF-farvande).

25) 70 ‰) af brisling i Skagerrak og Kattegat.

26) 70 ‰) af brisling i Østersøen og Bælterne.

27) 70 ‰) af sild i Østersøen og Bælterne.

28) 100 ‰) af laks i Østersøen og Bælterne.

Stk. 2. I Reguleringsbekendtgørelsen for 2009 og senere år fastlægges, hvilke andele af de enkelte kvoter, der afsættes til Fiskefonden og de enkelte formål i Fiskefonden.

Stk. 3. Ufordelte årsmængder, der har baggrund i de kvoteandele, der indgår i Fiskefonden, kan i løbet af kvoteåret tildeles forholdsmæssigt til fartøjer med kvoteandele eller til de øvrige formål, der er nævnt i § 48.

§ 50. Af de samlede andele til Fiskefonden, der er afsat i § 49, anvendes fra årets start følgende promilleandele i forbindelse med udstedelse af årsmængder til de fartøjer, der i tidligere år har fået forøget kvoteandele på baggrund af Fiskefonden, jf. § 48, stk. 3. Pr. 1. januar 2008 udgør disse promilleandele:

1) 21,3 ‰ torsk i Nordsøen.

2) 32,2 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 30,6 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 23,1 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

5) 58,7 ‰ af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

6) 10,8 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

7) 10,8 ‰ af rødspætte i Nordsøen.

8) 32,3 ‰ af rødspætte i Kattegat.

9) 12,7 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

10) 45,4 ‰ af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

11) 8,1 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande).

12) 37,8 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

13) 47,0 ‰ af mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

14) 26,2 ‰ af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

15) 8,2 ‰ af kuller i Nordsøen.

16) 4,4 ‰ af kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

17) 18,9 ‰ af pighvar og slethvar i Nordsøen.

18) 4,9 ‰ af havtaske i Nordsøen (norsk zone).

19) 50,0 ‰ af brisling i Nordsøen (EF-farvande).

§ 51. Udover de andele, der er afsat i henhold til § 49, kan bl.a. under hensyn til usikkerheden om de endelige danske kvoter afsættes andele af hver kvote som reserve ved uddelingen af årsmængder pr. 1. januar 2008.

Stk. 2. Ændring af de andele af kvoterne, der er afsat i § 49, kan meddeles i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3. Efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget tages mindst én gang i kvartalet stilling til, om der skal frigives mængder fra Fiskefonden.

Stk. 4. Årsmængder, som fartøjsejerne meddeler Fiskeridirektoratet, at de ikke ønsker at fiske det pågældende år, indgår i Fiskefonden.

§ 52. De mængder, der er afsat til reserve af sild og makrel og øvrige kvoter omfattet af IOK, kan anvendes til dispositioner til de formål, der er nævnt i § 48.

§ 53. Af de afsatte promiller til Fiskefonden af torsk i den østlige Østersø på 353 ‰, jf. § 49, stk. 1, nr. 5, anvendes:

1) 303 ‰, jf. § 48, stk. 1, 6) til fleksibilitets- og bytteårsmængde. Disse promiller uddeles som en årsmængde i 2008 til alle fartøjer, der disponerer over FKA på vestkvoten. Fordelingen sker i forhold til de FKA, som fartøjerne disponerer over på vestkvoten. Fartøjerne kan fiske årsmængden i den østlige Østersø, eller meddele Fiskeridirektoratet, at mængden står til rådighed for bytter med andre lande, som Danmark foretager af torsk mellem de to kvoter i Østersøen. Hvis Danmark gennemfører bytte af torsk fra østkvoten til vestkvoten, får fartøjet rådighed over mængder på vestkvoten, der forholdsmæssigt svarer til den mængde af torsk fra østkvoten, som fartøjsejeren har stillet til rådighed for kvotebytte. Hvis forholdet i byttet mellem landene er et andet end 1:1, kan den mængde vesttorsk, som fartøjet får rådighed over tilsvarende reduceres eller forøges. Hvis der ikke opnås bytter for hele den mængde, som fartøjsejerne har stillet til rådighed for bytter, stiller Fiskeridirektoratet forholdsmæssigt de mængder, der er byttet, til rådighed for de fartøjer, der har stillet mængder til rådighed for bytte. Mængden stilles til rådighed for fartøjerne, når der er gennemført bytter, der omfatter mere end 500 tons.

2) 50 ‰ til øvrige formål i Fiskefonden.

Stk. 2. De nærmere vilkår for bytte i medfør af stk. 1 kan fastsættes ved meddelelse i henhold til bilag 6. Herunder kan det fastsættes, at

1) fartøjsejerne kan stille en større andel af fartøjets årsmængde af torsk fra østkvoten til rådighed for bytter end den del af årsmængden, der er uddelt som fleksibilitets- og bytteårsmængde, og at

2) fartøjsejere, der disponerer over årsmængde af torsk på vestkvoten, kan stille mængder til rådighed for Fiskeridirektoratet med henblik på, at disse kan indgå i bytter, som Danmark foretager af torsk mellem de to kvoter i Østersøen.

Stk. 3. Fartøjsejere kan på samme måde, som angivet for torsk meddele Fiskeridirektoratet, at mængder, som fartøjet råder over af sild på østkvoten står til rådighed for bytte med sild på vestkvoten. Nærmere regler kan udstedes i medfør af bilag 6.

B. Andele af kvoter, der ikke hidtil har været fisket op eller i øvrigt er reserveret

§ 54. Af følgende kvoter, der er omfattet af § 38, stk. 1, som ikke hidtil har været opfisket, afsættes, udover reserveandele til Fiskefonden, m.v., følgende promilleandele af de danske kvoter, der holdes uden for tildelingerne af årsmængder til fartøjer med kvoteandele. Andelene anvendes som angivet i stk. 2:

1) 200 ‰ af rødspætte i Østersøen.

2) 100 ‰ af rødspætte i Kattegat.

3) 70 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

4) 500 ‰ af kuller i Skagerrak.

5) 750 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande).

6) 300 ‰ af laks i Østersøen.

7) 50 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

8) 100 ‰ af kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

9) 100 ‰ af pighvar og slethvar i Nordsøen.

Stk. 2. De andele af de enkelte kvoter, der afsættes i medfør af stk. 1, kan stilles til rådighed for rationsfiskeri eller indgå i Fiskefonden. Vilkårene for rationsfiskeri fastlægges ved meddelelse i overensstemmelse med bilag 6, jf. kapitel 16, herunder hvilke fartøjskategorier, der har adgang til at deltage i fiskeriet.

C. Øvrige formål

§ 55. Der kan via Fiskefonden i begrænset omfang etableres mulighed for, at fartøjsejere, der efter reglen i § 19 i lov om fiskeri og fiskeopdræt får tilladelse til at drive bierhvervsfiskeri, får mulighed for at deltage i rationsfiskeri.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan tildele ekstra fangstmængder af torsk og brisling til fartøjer med basishavn på Agersø, Fejø, Sejerø og Orø og som har haft dette siden 1. januar 2005. Fartøjerne skal opfylde betingelserne i stk. 2-7. Der kan tildeles ekstra fangstmængder indenfor en samlet mængde af 60 tons torsk og 100 tons brisling.

Stk. 3. Fartøjerne, jf. stk. 1 skal ifølge Fiskeridirektoratets fangstregistreringer i hvert af årene 2005, 2006, 2007 og 2008 på den ø, hvor fartøjet har basishavn, have landet konsumfisk svarende til mindst 80 % af værdien af fartøjets samlede konsumlandinger. Fartøjerne skal råde over en fartøjskvoteandel af enten torsk i underområde 22-24 eller brisling i underområde 22-32 i Østersøen og bælterne.

Stk. 4. Hvis der for et berettiget fartøj stk. 2 – 3 ifølge Fiskeridirektoratets fangstregistreringer resterer mindre end 500 kg af fartøjets tildelte årsmængde af en af ovennævnte kvoter, kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning første gang den 1. marts 2008 og indtil 22. juli 2008 uddele tillægsmængder af henholdsvis torsk eller brisling. Uddeling sker løbende i tildelingsperioden, så længe der er mængder til rådighed. Fiskeridirektoratet kan dog i lyset af antallet af indkomne ansøgninger i forhold til de mængder, der er til rådighed beslutte, at tildelingerne sker samlet. Der kan for et fartøj ansøges på ny, hvis den tildelte tillægsmængde er opfisket inden 15. juli 2008.

Stk. 5. Der kan i perioden højst tildeles samme fartøj 4 tons torsk og 30 tons brisling til et fartøj i medfør af stk. 2. Hvis et fartøj indgår i en pulje kan der kun ske tildeling af tillægsmængde, hvis der for hvert af fartøjerne i puljen højst resterer 500 kg af den årsmængde, der søges tillægsmængde for.

Stk. 6. Hvis der efter den 15. juli 2008 er uudelte mængder, indgår disse i Fiskefonden med henblik på de øvrige formål.

Stk. 7. Tillægsmængder af torsk, jf. stk. 2 skal landes på den ø, hvor fartøjet har basishavn. Tillægsmængden må kun fiskes, medbringes og landes med det fartøj, som mængden er tildelt.

Stk. 8. Hvis fartøjsejeren, jf. stk. 2 skønner, at en tillægsmængde ikke kan opfiskes, skal dette meddeles Fiskeridirektoratet og mængden tilbageføres Fiskefonden. Hvis dette ikke sker så tidligt, at mængden kan stilles til rådighed for andre fartøjer i 2008, vil fartøjet i de følgende år ikke være berettiget til at modtage tillægsmængde, uanset fartøjet opfylder de betingelser, der fastsættes for det enkelte år.

Kapitel 6

Særlig ordning for kystfiskeriet

§ 56. Til kystfiskerordningen afsættes følgende promilleandele af de danske kvoter til fiskeri i de nævnte farvande:

1) 14,9 ‰ af torsk i Nordsøen.

2) 20,5 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 31,8 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 38,7 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne.

5) 29,3 ‰ af tunge i Skagerrak og Kattegat.

6) 14,2 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

§ 57. Omfattet af kystfiskerordningen er de FKA-fartøjer med en længde på maksimalt 17 m overalt, der var tilmeldt ordningen den 1. juli 2007.

Stk. 2. Hvis ejeren af et kystfiskerfartøj, der var tilmeldt ordningen den 1. juli 2007, i medfør af § 76 og 78 overfører samtlige FKA til et eller flere fartøjer med en længde på maksimalt 17 m, som vedkommende selv ejer, indgår det eller de fartøjer i kystfiskerordning i stedet for det fartøj, der var optaget i ordningen den 1. juli 2007.

§ 58. Et fartøj, som var tilmeldt ordningen den 1. juli 2007, og som har fået kystfiskertilladelse, er omfattet af de vilkår, der gælder for kystfiskerfartøjer, jf. §§ 59 og 60, til og med den 31. december 2009.

§ 59. For det enkelte fartøj med kystfiskerstatus, for hvilket der føres logbog, skal 80 % af fangstrejserne i et kalenderår, første gang i 2007, være på 3 døgn eller derunder.

Stk. 2. Fartøjer, for hvilke vilkåret i stk. 1, om fangstrejsernes længde ikke er opfyldt i det forudgående år, kan ikke få del i de ekstra årsmængder i det følgende år.

Stk. 3. Fartøjer med kystfiskerstatus kan kun overføre de FKA-andele, som kystfiskerfartøjet disponerer over, til andre kystfiskerfartøjer, jf. §§ 76 og 78.

§ 60. Fartøjer med kystfiskertilladelse tildeles hvert år en ekstra årsmængde på baggrund af de andele af torsk og tunge, der er afsat i § 56.

Stk. 2. Mængderne efter stk. 1 fordeles forholdsmæssigt i forhold til det enkelte fartøjs kvoteandele af torsk og tunge af de enkelte kvoter. De ekstra årsmængder tildeles af Fiskeridirektoratet i løbet af 1. kvartal til de enkelte kystfiskerfartøjer under hensyn til, om vilkårene i § 59, stk. 1-2 og § 61, stk. 1 er opfyldt.

§ 61. Et fartøj med kystfiskertilladelse, som deltager i puljefiskeri, hvor der både indgår kystfiskerfartøjer og fartøjer, der ikke har kystfiskerstatus, kan kun få del i de ekstra årsmængder for 2008, hvis det kan dokumenteres, at mindst 50 % af fartøjets samlede årsmængde i 2007 er fisket med det pågældende fartøj.

Stk. 2. I 2009 vil de i stk. 1 nævnte fartøjer kunne få del i de ekstra årsmængder, hvis mindst 50 % af årsmængden i 2008 er fisket af det pågældende fartøj eller andre kystfiskerfartøjer i puljen. Ejeren af kystfiskerfartøjer, der ikke har opfisket 50 % af årsmængden skal ved slutningen af 2008 indsende en opgørelse til Fiskeridirektoratet over, hvilke kystfiskerfartøjer i puljen, der har fisket årsmængden. Opgørelsen skal medunderskrives af puljebestyreren.

Stk. 3. Opgørelse af fartøjets samlede årsmængde efter stk. 1 og 2 kan tillige foretages på grundlag af værdien af fartøjets samlede årsmængder beregnet efter § 81.

Kapitel 7

Førstegangsetablering med FKA- fartøj

A. Godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

§ 62. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning fra yngre fartøjsejere, der er etableret med et fartøj efter den 30. marts 2006 godkende, at fartøjet, får status som FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj).

Stk. 2. Ansøgninger, der ønskes behandlet i 2008, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest 1. oktober 2008.

§ 63. Et fartøj kan opnå status som FKA-FE fartøj, hvis følgende er opfyldt:

1) Ansøgeren skal være erhvervsfisker med A-status og må ikke være over 40 år på ansøgningstidspunktet. Hvis ejerforholdet er etableret før denne bekendtgørelses ikrafttræden kan godkendelse dog ske, hvis ansøgeren ikke var over 40 år på tidspunktet for etableringen, jf. nr. 2.

2) Ansøgeren har efter den 30. marts 2006 etableret sig som ejer eller medejer af det fartøj, der søges om FKA-FE status til med en ejerandel på mindst 20 %.

3) Ansøgeren må ikke i forvejen være eller have været ejer af et fartøj, hvor den pågældendes ejerandel har udgjort mere end 1.000.000 kr. af forsikringsværdien.

4) Fartøjet er i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister noteret med en længde overalt på 7,5 m og derover.

Stk. 2. Hvis ansøgeren har etableret sig som eneejer, skal forsikringsværdien af det fartøj, der søges FKA-FE status til være mindst 250.000 kr.

Stk. 3. Hvis ansøgeren har etableret sig som medejer af et fartøj, der også ejes af personer eller selskaber, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, skal den nyetablerede mindst eje en andel af fartøjet, der søges FKA-FE status til, der svarer til mindst 1.000.000 kr. af fartøjets forsikringsværdi.

Stk. 4. Hvis flere ansøgere, der alle opfylder betingelserne i stk. 1, sammen har etableret sig som ejer af et fartøj, gælder stk. 2. Hvis flere ansøgere etablerer sig som medejere af et fartøj, der også ejes af personer eller selskaber, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, skal hver af de nyetablerede etablere sig med en ejerandel, der opfylder kravet i stk. 3.

§ 64. Ansøgere, der endnu ikke har erhvervet fartøj, kan ansøge om, at fartøjet, den eller de pågældende planlægger at erhverve som ejere eller medejere, forhåndsgodkendes som FKA-FE fartøj. I ansøgningen skal dokumenteres, at betingelserne i § 63 vil være opfyldt i forbindelse med den planlagte etablering.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan meddele endelig godkendelse til ansøgningerne, når ansøgerens erhvervelse er registreret i Søfartsstyrelsens skibsregister og Fiskeridirektoratets fartøjsregister. Ejerforholdet skal være registreret senest 6 måneder efter Fiskeridirektoratets forhåndsgodkendelse. Opfyldes dette ikke, bortfalder forhåndsgodkendelsen og alle rettigheder, der er knyttet hertil.

§ 65. Et fartøj kan godkendes som FKA-FE fartøj uanset, om fartøjet på ansøgningstidspunktet er indplaceret som FKA-fartøj, MAF fartøj eller Øvrigt Fartøj. Fra det tidspunkt, hvor et MAF-fartøj får status som FKA-FE fartøj, kan fartøjet ikke anvendes til rationsfiskeri på de andele af kvoterne, der er afsat til MAF-fartøjer. Et FKA-fartøj, der får status som FKA-FE fartøj, kan fortsat disponere over de FKA-andele, der er knyttet til fartøjet på almindelige vilkår.

Stk. 2. Efter endelig godkendelse eller forhåndsgodkendelse som FKA-FE fartøj kan ejerne af fartøjet erhverve fartøjskvoteandele til fartøjet på særlige vilkår, jf. § 80. Der kan desuden ansøges om låne-FKA, jf. § 67.

Stk. 3. Et FKA-FE fartøj kan deltage i puljefiskeri efter de til enhver tid gældende regler for puljefiskeri med de FKA-fiskerirettigheder, der er knyttet til fartøjet, herunder rettigheder erhvervet efter § 80 og den låne-FKA, der står til rådighed for fartøjet. I 2008 skal fartøjer, der skal indgå i puljer, være tilmeldt puljen fra 1. januar 2008.

§ 66. Fartøjer får status som FKA-FE fartøjer fra den endelige godkendelse.

Stk. 2. For fartøjer, der er godkendt med FKA-FE status, ophører denne status efter 8 år. Fartøjet er herefter indplaceret som FKA-fartøj med disposition over de FKA andele, der er knyttet til fartøjet bortset fra låne-FKA. Fra tidspunktet for fartøjets ophør med status som FKA-FE fartøj ophører muligheden for at erhverve fartøjskvoteandele på særlige vilkår. Retten til at fiske på tildelte låne-FKA ophører samtidigt endeligt.

Stk. 3. Hvis den eller de førstegangsetablerede, jf. § 63, stk. 1 ophører med at være ejere eller medejere af fartøjet inden 8 år, ophører fartøjets status som FKA-FE fartøj fra ejerskiftet og tildelte årsmængder på grundlag af låne-FKA bortfalder ved årets udgang.

Stk. 4. Hvis den eller de førstegangsetableredes ejerandel i fartøjet bliver mindre end på godkendelsestidspunktet, reduceres tildelingen af låne-FKA tilsvarende. Hvis den eller de nyetableredes ejerandel af fartøjet reduceres til en ejerandel på mindre end 20 %, ophører fartøjets status som FKA-FE fartøj.

Stk. 5. Det er en betingelse for opretholdelse af godkendelsen som FKA-FE fartøj, at fartøjet og den eller de nyetablerede deltager aktivt i fiskeriet. Den pågældende skal i løbet af hvert kalenderår deltage i fiskeriet i mindst halvdelen af de dage, hvor fartøjet er på havet.

B. Låne-FKA til FKA-FE fartøj

§ 67. Førstegangsetablerede, der er ejere eller medejere af fartøjer, som er godkendt som FKA-FE fartøj eller, som er forhåndsgodkendt, kan senest den 31. marts ansøge om låne-fartøjskvoteandele (låne-FKA) fra de andele af kvoterne, der er afsat til dette formål i Reguleringsbekendtgørelsen for den pågældende periode. Tildeling af låne-FKA sker kun en gang om året på baggrund af rettidigt indkomne ansøgninger.

Stk. 2. I § 69 afsættes de andele af kvoterne, der indtil videre er afsat til de ansøgere, der vil være berettiget i perioden 2008-2015. Låne-FKA tildeles for en periode på 8 år, dog således at der efter 4 år påbegyndes en reduktion i tildelingen. Reduktionen sker med 25 % om året.

Stk. 3. Til hvert godkendt fartøj tildeles låne-FKA på grundlag af et beregningsgrundlag, der fastlægges med udgangspunkt i FKA-fartøjers gennemsnitsbruttoomsætning af FKA-kvoter i 2006. De omsætningstal, der skal anvendes pr. fartøj i de angivne længdekategorier ved tildelingen i 2008, fremgår af bilag 12.

Stk. 4. Til fartøjer, hvor en eller flere førstegangsetablerede jf. § 63, stk. 1 ejer 100 % af fartøjet, er beregningsgrundlaget 20 % af omsætningstallene i bilag 12.

Stk. 5. Hvis en eller flere førstegangsetablerede har etableret sig som medejere af et fartøj, som også ejes af andre fiskere, nedsættes beregningsgrundlaget, jf. stk. 4, i forhold til den eller de førstegangsetableredes ejerandele af fartøjet.

Stk. 6. I den periode, hvor et fartøj har FKA-FE status, kan der højst tildeles låne-FKA svarende til 20 % af omsætningstallene pr. fartøj i bilag 12, uanset hvor mange førstegangsetablerede, der er som medejere.

§ 68. På grundlag af det beregningsgrundlag den eller de førstegangsetablerede er berettiget til for det pågældende fartøj i medfør af § 63, stk. 3-5, tildeles låne-FKA, der sammensættes i forhold til, om fartøjet skal anvendes til garn eller trawlfiskeri og fartøjets hjemhavn.

Stk. 2. I bilag 13 er angivet den procentvise fordeling af de enkelte kvoter, som garn eller trawlfartøjer tildeles afhængig af, om fartøjets hjemhavn er beliggende ud til Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen (område 22-24) eller Østersøen (område 25-32). For fartøjer med hjemhavn i Hanstholm eller Skagen er angivet særskilte procentdele af kvoterne. Uanset fartøjets hjemhavn kan ansøgeren ansøge om, at tildelingen sker på grundlag af et af de andre farvandsområder, der er angivet i bilag 13 eller på grundlag af de procentandele af kvoterne, der gælder for fartøjer med hjemhavn i Hanstholm eller Skagen.

Stk. 3. Der tildeles kvoteandele svarende til beregningsgrundlaget omregnet til andele af de kvoter, fartøjet er berettiget til, jf. stk. 2. Ved tildelingen i 2008 sker omregningen på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser i året før, jf. meddelelse, der udsendes efter reglerne i bilag 6 og de danske kvoter pr. 1. januar 2008.

Stk. 4. Ansøgere om låne - FKA kan ansøge om, at tildelingen sker med en anden procentvis fordeling af de enkelte kvoter end angivet i bilag 13. For torsk og tunge kan dog ikke ansøges om højere samlede andele af disse fiskearter i alle farvande end angivet i bilaget.

Stk. 5. Ansøgningerne om låne FKA kan imødekommes i det omfang, der er tilstrækkelige kvoteandele til rådighed af de enkelte kvoter, ellers sker tildelingerne i medfør af § 70.

§ 69. I perioden 2008-2015 afsættes inden for de andele af kvoterne, der er afsat i Fiskefonden, jf. § 49 indtil videre følgende promilleandele af de danske kvoter til låne-FKA til FKA-FE fartøjer:

1) 20 ‰ torsk i Nordsøen.

2) 20 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 20 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 20 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) 20 ‰ af torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

6) 20 ‰ af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) 20 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

8) 20 ‰ af rødspætte i Nordsøen.

9) 50 ‰ af rødspætte i Kattegat.

10) 50 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

11) 50 ‰ af rødspætte i Østersøen og Bælterne.

12) 50 ‰ af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

13) 50 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande).

14) 50 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

15) 20 ‰ af mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

16) 50 ‰ af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

17) 50 ‰ af kuller i Nordsøen.

18) 50 ‰ af dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat.

19) 50 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande).

20) 50 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone).

21) 50 ‰ af kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

22) 20 ‰ af pighvar og slethvar i Nordsøen.

23) 20 ‰ af havtaske i Nordsøen (norsk zone).

24) 50 ‰ af brisling i Nordsøen (EF-farvande).

25) 50 ‰ af brisling i Skagerrak og Kattegat.

26) 50 ‰ af brisling i Østersøen og Bælterne.

27) 50 ‰ af sild i Østersøen og Bælterne.

28) 50 ‰ af laks i Østersøen og Bælterne.

§ 70. I det omfang der inden for de andele af de enkelte kvoter til de forskellige farvandsområder, der er afsat henhold til § 69, ikke er tilstrækkelige mængder til at imødekomme alle ansøgninger, nedsættes tildelingerne for de enkelte kvoter forholdsmæssigt. I det omfang, der fortsat er andele af andre kvoter til rådighed, kan disse tildeles i stedet for.

§ 71. Låne-FKA indgår i den periode, de står til rådighed for fartøjet i de samlede årsmængder, der kan fiskes af fartøjet. Op til 25 % af fartøjets samlede årsmængde inklusiv de mængder, der er tildelt på grundlag af låne-FKA, kan overføres til andre FKA-fartøjer, jf. § 46.

Stk. 2. Låne-FKA kan ikke overføres til andre fartøjer i medfør af §§ 76-79. Fiskeridirektoratet vil dog kunne tillade, at den eller de nyetablerede i den periode, jf. § 66, hvor låne-FKA står til rådighed for den eller de nyetablerede, foretager en fartøjsudskiftning. Retten til låne-FKA kan kun videreføres, hvis den eller de nyetablerede har mindst samme ejerandel i det fartøj, der skiftes til, som i det udskiftede FKA-FE fartøj. Det er desuden en betingelse for godkendelse, at det fartøj, der skiftes til, er i mindst samme længdekategori, jf. bilag 12.

Kapitel 8

Bytte af fangstmængder samt overførsel af FKA

A. Mulighed for bytte kvoteandele af FKA samt IOK for sild i Østersøen og brisling i Østersøen, Skagerrak/Kattegat og Nordsøen

§ 72. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning, der indgives til Fiskeridirektoratet fra den 1. oktober 2008 og senest den 19. oktober 2008, tillade, at kvoteandele, med virkning fra 1. januar 2009 flyttes fra et fartøj (det afgivende fartøj) til et andet fartøj (modtagerfartøjet) samtidig med, at der flyttes kvoteandele fra modtagerfartøjet til det afgivende fartøj.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan kun meddele tilladelse til og registrere bytter efter stk. 1, hvis der er overensstemmelse mellem værdien af de andele, der byttes. Værdien opgøres i forhold til de gennemsnitlige afregningspriser for 2007 for de kvoter, der byttes andele for. De gennemsnitlige afregningspriser for 2007 vil fremgå af en tabel, der offentliggøres i henhold til bilag 6. Sammenholdelse af værdien af de andele, der byttes, foretages ved at omregne andelen af de enkelte kvoter til mængder på grundlag af størrelsen af de danske kvoter pr. 1. januar 2008.

Stk. 3. Der anses for at være overensstemmelse i medfør af stk. 2 mellem værdierne af de byttede andele, såfremt forskellen i værdi udgør mindre end 10 %. Hvis byttet kun omfatter andele, der svarer til 5 tons eller mindre, kan forskellen i værdi udgøre op til 20 %. De samme to fartøjer kan kun foretage indbyrdes bytte af andele én gang i 2008.

Stk. 4. Ansøgning skal indgives som en fælles ansøgning fra ejerne af de berørte fartøjer, og ansøgningsskema, der offentliggøres på Fiskeridirektoratets hjemmeside, skal benyttes.

Stk. 5. De justerede kvoteandele, der er følger af bytterne vil fremgå af tilladelse til at fiske årsmængder i forhold til de danske kvoter for 2009.

§ 73. For fartøjer, hvor der ansøges om at bytte kvoteandele i medfør af § 72, kan der ikke i perioden den 1. oktober 2008 til 1. januar 2009 ansøges om overførsel af FKA til et eller flere andre fartøjer i medfør af §§ 76-81. Overførelse og bytte af årsmængder efter § 46 og § 74 kan fortsat finde sted i denne periode på grundlag af de årsmængder, som fartøjerne disponerer over i 2008.

B. Bytte af årsmængder

§ 74. Fartøjsejere kan efter ansøgning bytte årsmængder inden for det enkelte kvoteår.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til, at årsmængde flyttes fra et fartøj (det afgivende fartøj) til et andet fartøj (modtagerfartøjet), samtidig med, at der flyttes årsmængde fra modtagerfartøjet til det afgivende fartøj. Bytterne skal foregå inden for en ramme i forhold til værdien af de mængder, der byttes, jf. stk. 4.

Stk. 3. Efter at Fiskeridirektoratet har meddelt tilladelse efter stk. 2, registrerer direktoratet de foretagne bytter af årsmængde.

Stk. 4. Fiskeridirektoratet kan kun meddele tilladelse til og registrere bytter efter stk. 1, hvis der er overensstemmelse mellem værdien af de mængder, der byttes. Værdien opgøres i forhold til de gennemsnitlige afregningspriser for 2007 for de kvoter, der byttes mængder for. De gennemsnitlige afregningspriser for 2007 vil fremgå af en tabel, der offentliggøres i henhold til bilag 6.

Stk. 5. Ansøgning skal indgives som en fælles ansøgning fra ejerne af de berørte fartøjer, og ansøgningsskema, der offentliggøres på Fiskeridirektoratets hjemmeside, skal benyttes.

C. Overførsel af FKA

§ 75. Hvis et fartøj skifter ejer, er de FKA, der på tidspunktet for ejerskifte, er knyttet til fartøjet, efter ejerskifte fortsat knyttet til fartøjet.

§ 76. Ejerkredsen af et fartøj kan overføre fartøjets samlede FKA til et andet fartøj, som ejerkredsen ejer. Meddelelse om overførsel skal gives til Fiskeridirektoratet.

Stk. 2. Efter Fiskeridirektoratets notering af overførslen af de pågældende FKA, må det afgivende fartøj eller den dertil knyttede tonnage ikke skifte ejer i 2 år, efter at overførslen af FKA er noteret i Fiskeridirektoratet. Den disponible kapacitet må ikke genanvendes af andre end de oprindelige ejere i 2 år, efter at Fiskeridirektoratet har noteret overførslen af FKA.

Stk. 3. Efter overførslen må det afgivende fartøj eller den dertil knyttede tonnage ikke anvendes til rationsfiskeri og fiskeri på kvoter, der ikke er omfattet af kvoteregulering, jf. dog § 35 for så vidt angår et fartøj, der genindsættes som registreret fiskerfartøj med kapacitet fra et MAF-fartøj.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan det efter ansøgning tillades, at det afgivende fartøj, der genindsættes med anden kapacitet, kan fiske krabber.

§ 77. Uanset § 76, stk. 1 og 2, kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning tillade, at fartøjet eller tonnagen skifter ejer, hvis ejerne forpligter sig til at knytte de samme bindende vilkår til tilsvarende tonnage i de 2 år, der er nævnt i § 76, stk. 2. Det skal i ansøgningen oplyses, fra hvilket fartøj den tilsvarende tonnage stammer. Tilladelse kan kun meddeles, hvis den tilsvarende tonnage stammer fra et eller flere fartøjer, der er udgået som registreret fiskerfartøj uden ophørsstøtte efter den 15. november 2006.

§ 78. Ejerkredsen af et fartøj kan overføre de samlede fartøjskvoteandele fra et fartøj, de ejer til op til 10 fartøjer, som de ejer i fællesskab eller hver for sig.

Stk. 2. Ved overførslen af FKA meddeler fartøjsejerne, hvorledes andelene for de enkelte kvoter fordeles på modtagerfartøjerne. Overførslen kan kun gennemføres, hvis der er overensstemmelse mellem værdien af den andel af fartøjskvoteandele, jf. § 81, der overføres til hvert af modtagerfartøjerne, og de pågældendes ejerandel af det afgivende fartøj. Værdien af de FKA, der overføres til de enkelte modtagerfartøjer, opgøres i overensstemmelse med § 81.

§ 79. Det afgivende fartøj eller den hertil knyttede tonnage må ikke skifte ejer i 2 år efter, at Fiskeridirektoratet har noteret overførslen af FKA, dvs. den samlede ejerkreds skal fortsat eje det afgivende fartøj i 2 år eller ejerne af de enkelte modtagerfartøjer skal eje tonnage fra det afgivende fartøj, der svarer til den pågældendes ejerandel af det afgivende fartøj, i 2 år.

§ 80. Til fartøjer, der har status som FKA-FE fartøj, kan ejerne af andre FKA-fartøjer årligt overføre op til 25 % af de FKA-andele, det afgivende fartøj disponerer over på overdragelsestidspunktet.

Stk. 2. Opgørelse af størrelsen af de fartøjskvoteandele, som det afgivende fartøj højst kan overføre efter stk. 1, foretages i medfør af § 81.

Stk. 3. Ved overdragelsen til et FKA-FE fartøj efter stk. 1 kræves ikke, at de betingelser, der gælder med hensyn til ejersammenfald og binding af tonnage i 2 år i §§ 76-79, er opfyldt.

Stk. 4. Videreoverdragelse af FKA-andele fra et FKA-FE fartøj kan kun ske i overensstemmelse med §§ 76-79. Låne-fartøjskvoteandele kan ikke overføres til andre fartøjer, jf. dog § 71, stk. 2.

§ 81. Beregning af værdien af de FKA, der overføres til det enkelte fartøj, sker på grundlag af de danske kvoter pr. 1. januar i det år, hvor overførslen finder sted, fratrukket de mængder, der for den enkelte kvote i det pågældende år er afsat til fiskeri efter andre ordninger end med FKA. Disse tal for den enkelte kvote offentliggøres i en tabel. Desuden offentliggøres i henhold til bilag 6 en tabel med de gennemsnitlige afregningspriser for 2007.

Stk. 2. De andele af de enkelte kvoter, som det enkelte modtagerfartøj har fået overført, omregnes til mængder. Værdien af den overførte kvoteandel opgøres på dette grundlag i forhold til de gennemsnitlige afregningspriser for 2007.

Stk. 3. I perioden fra den 15. november 2008 til 31. december 2008 modtager Fiskeridirektoratet ikke meddelelse om overførsel af FKA til andre fartøjer i medfør af §§ 76-79. Overførelse og bytte af årsmængde efter § 46 og § 74 kan fortsat finde sted i denne periode.

§ 82. Hvis et fartøj, hvortil der er knyttet FKA, udgår som registreret fiskerfartøj, uden at fartøjsejeren har givet Fiskeridirektoratet meddelelse om, til hvilket fartøj FKA-andelene ønskes overført, bortfalder retten til FKA-andelene, og disse overføres til Fiskefonden.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan retten til FKA dog efter ansøgning bevares inden for et kalenderår, efter at et fartøj er slettet i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister. Fiskeridirektoratet kan endvidere efter ansøgning tillade, at FKA-andelene bevares i en længere periode, dog i højst 18 måneder, hvis fartøjsejeren, inden fartøjet er slettet, har ansøgt om, at FKA-andelene overføres til et andet fartøj, som ejerne har indgået bindende kontrakt om at erhverve.

Stk. 3. Hvis et fartøj, der er knyttet FKA til, forliser, og fartøjet derfor udgår af Fartøjsregistreret, vil fartøjsejeren efter ansøgning kunne overføre den disponible kapacitet fra det forliste fartøj med tilhørende FKA til et andet fartøj.

§ 83. Det er en betingelse for overførsel af FKA fra et fartøj og registrering heraf i Fiskeridirektoratet, at der ikke blandt ejerne eller medejerne af det fartøj, som kvoteandelene overføres til, er personer, som efter den 3. februar 2006 som ejer eller medejer

1) har erhvervet mere end 4 fartøjer, der fik tildelt FKA,

2) har erhvervet tonnage fra mere end 4 fartøjer, der fik tildelt FKA, eller

3) har erhvervet fartøjer eller tonnage fra fartøjer, som fik tildelt FKA, således at det samlede antal fartøjer, inkl. fartøjer, hvorfra tonnagen stammer, overstiger 4.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra stk. 1, hvis det kan dokumenteres, at ejerandelene i et eller flere af de fartøjer, som en person er medejer af, er under 25 % af de samlede ejerandele.

Stk. 3. Hvis betingelsen i stk. 1 ikke er overholdt, bortfalder retten til at udnytte FKA-andelene straks, og retten til selve FKA-andelene bortfalder, hvis fartøjet ikke inden 3 måneder er overdraget til en person eller selskab, der opfylder stk. 1. Dette gælder, uanset om Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse til fiskeri med andelene.

Stk. 4. Bortfaldne FKA efter stk. 3 overføres til Fiskefonden.

Stk. 5. I lyset af udviklingen omkring overførsler af kvoteandele og udnyttelsen af de samlede danske kvoter kan der fastsættes regler, der ændrer bestemmelsen i stk. 1.

D. Overførsel af FKA i særlige situationer

§ 84. Hvis et fartøj overtages ved tvangsauktion af et pengeinstitut, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, kan panthaver sælge fartøjet med tilhørende FKA til en person eller et selskab, der er berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 11 i lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning tillade, at en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger, der disponerer over fartøjet, sælger fartøjet med tilhørende FKA til en person eller et selskab, der er berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 11 i lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Stk. 3. Når fartøjet er solgt, jf. stk. 1 og 2, kan den ny ejerkreds disponere over fartøjet og de dertil knyttede FKA i overensstemmelse med reglerne i §§ 76-79 og §§ 81-83.

Stk. 4. Hvis et fartøj forliser, og de panthavere, der er nævnt i stk. 1, har ret til at sælge disponibel kapacitet i henhold til bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, kan de pågældende panthavere sælge FKA sammen med den disponible kapacitet, jf. §§ 76-79 og §§ 81-83.

§ 85. Fiskeridirektoratet kan i de tilfælde, hvor et fartøj overtages ved tvangsauktion af et pengeinstitut, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, og hvor Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, giver tilladelse til, at fartøjet kan udlejes, samtidig give tilladelse til, at fartøjet udøver fiskeri i henhold til tilladelse til at fiske en årsmængde i den periode, hvor fartøjet er udlejet.

Stk. 2. Hvis et fartøj overtages af en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, overtages fartøjets FKA samtidig. Fiskeridirektoratet kan efter overtagelsen udstede tilladelse til, at fartøjet udøver fiskeri i henhold til tilladelse til at fiske en årsmængde i den periode, hvor fartøjet er udlejet.

Kapitel 9

Puljefiskeri

§ 86. En fartøjsejers fangstrettigheder kan kun indgå i et puljefiskeri, hvis Fiskeridirektoratet har meddelt tilladelse hertil efter reglerne i bekendtgørelse om puljefiskeri. Et puljefiskeri skal udøves i overensstemmelse med regler og vilkår herfor.

Stk. 2. I et puljefiskeri indgår i 2008 årsmængder, som på grundlag af FKA modtages til de til puljefiskeriet knyttede fartøjer i den periode tilladelsen til puljefiskeri er givet for.

Stk. 3. Hvis der gives meddelelse herom efter stk. 4, kan følgende fangstrettigheder indgå i et puljefiskeri:

1) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK for brisling i Nordsøen.

2) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK for sild og brisling i Østersøen.

3) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK på brisling i Skagerrak og Kattegat.

4) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK på tobis, blåhvilling, sperling og blåhvilling i færøsk zone.

Stk. 4. En fartøjsejer skal senest den 15. februar 2008 give meddelelse til Fiskeridirektoratet, hvis en eller flere af de i nr. 1-4 anførte fangstrettigheder på en eller flere af de nævnte kvoter skal indgå i det puljefiskeri, som et fartøj er tilknyttet. Meddelelsen skal være medunderskrevet af puljebestyreren eller dennes stedfortræder, jf. bekendtgørelsen om puljefiskeri.

Kapitel 10

Bortfald af tildelte kvoteandele

§ 87. Den, der har fået tildelt FKA på grundlag af tonnage fra et udgået fartøj, kan indtil udgangen af 2008 ikke som ejer eller medejer få rådighed over kvoteandele, der er tildelt til det samme fartøj, som har dannet grundlag for den disponible kapacitet.

Stk. 2. Hvis stk. 1 ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet beslutte, at de kvoteandele, der er tildelt, bortfalder og indgår i Fiskefonden. Dette gælder uanset, om Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse til fiskeri på grundlag af andelene.

§ 88. Uden tilladelse fra Fiskeridirektoratet kan ingen i perioden indtil den 1. januar 2009 ved overtagelse af kvoteandele eller af et fartøj som ejer eller medejer få rådighed over kvoteandele, der er tildelt til det samme fartøj, som for samme del af referenceperioden har dannet grundlag for tildeling på baggrund af ansøgning om tildeling med henvisning til udskiftning af fartøj i referenceperioden.

Stk. 2. Hvis stk. 1 ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet beslutte, at de kvoteandele, der er tildelt bortfalder og indgår i Fiskefonden. Dette gælder uanset, om Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse til fiskeri på grundlag af andelene.

Kapitel 11

Fælles bestemmelser for fiskerier med IOK

A. Ejerforhold og maksimal kvotekoncentration

§ 89. Det er en betingelse for tilladelse til fiskeri af IOK-sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat og Atlantoskandisk sild og IOK-makrel, at fartøjets ejer ikke er ejer eller medejer af mere end i alt 4 fartøjer, der fisker henholdsvis sild på de nævnte kvoter og/eller makrel med IOK. Disse fartøjer må tilsammen ikke repræsentere mere end 5.000 GT.

Stk. 2. Et fartøjs samlede årsmængder af sild i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og atlantoskandisk sild samt makrel, må højst udgøre 10 % af de samlede danske silde- og makrelkvoter i disse farvande, heraf højst 20 % af sildekvoten i Kattegat.

Stk. 3. Et fartøjs samlede årsmængde af IOK-brisling i Nordsøen og de industrikvoter, der er omfattet af IOK-regulering bortset fra brisling i Østersøen og Kattegat må højest udgøre 10 % af de omhandlede kvoter.

Stk. 4. Et fartøjs samlede årsmængde af IOK sild i Østersøen må højst udgøre 15 % af de samlede danske kvoter for sild i Østersøen. Et fartøjs samlede årsmængde af IOK brisling i Østersøen må højst udgøre 10 % af den samlede danske kvote af brisling i Østersøen. Et fartøjs samlede årsmængde af IOK brisling i Skagerrak og Kattegat må højst udgøre 10 % af den samlede danske kvote af brisling i Skagerrak og Kattegat.

Stk. 5. Hvis de disponible danske kvoter ændres fra et fangstår til et andet, og et fartøjs samlede årsmængder af denne grund overstiger de procentandele, der er angivet i stk. 2 – 4, må ejerkredsen i hvert fangstår, hvor dette er tilfældet, ikke tilkøbe yderligere kvoter til fartøjet.

B. Registrering af kvoteandele og årsmængder

§ 90. Et fartøjs samlede ejerkreds kan overdrage fartøjets (det afgivende fartøj) kvoteandel helt eller delvist til ejere af andre fartøjer (modtagerfartøjer), der opfylder betingelserne i §§ 7 og 89.

Stk. 2. Overføres kvoteandele til et fartøj eller en ejerkreds, der ikke opfylder kravene, jf. stk. 1, udsteder Fiskeridirektoratet ikke revideret tilladelse til fiskeri med modtagerfartøjet.

Stk. 3. Den fartøjsejer, der har erhvervet kvoteandele eller årsmængder, skal skriftligt dokumentere over for Fiskeridirektoratet, at overdragelse har fundet sted.

Stk. 4. Meddelelse om ejerskifte registreres i Fiskeridirektoratets register.

Stk. 5. Ved overdragelse af kvoteandele skal de i bilag 8 nævnte oplysninger, herunder salgsprisen, gives til Fiskeridirektoratet.

§ 91. Fiskeridirektoratet beregner de reviderede kvoteandele og de tilsvarende årsmængder for de pågældende fartøjer.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet udsteder herefter tilladelse til, at modtagerfartøjet kan fiske den samlede årsmængde. Den mængde, som allerede er fisket i det pågældende fangstår, fratrækkes, inden tilladelsen udstedes.

Stk. 3. Såfremt et fartøj alene har overdraget en del af sin kvoteandel, udsteder Fiskeridirektoratet tilladelse til fiskeri af den resterende årsmængde i det pågældende fangstår.

Stk. 4. Fuldmægtigen, jf. § 7, stk. 3-5, indestår i forbindelse med kvoteoverdragelsen for oplysning om, at kravene om fartøjet og dets ejerkreds, jf. §§ 7 og 89, samt om dennes indflydelse på udnyttelsen af kvoteandelene, jf. § 89, er overholdt. Såfremt disse krav ikke er overholdt, bortfalder retten til at udnytte kvoteandelen straks, og retten til selve kvoteandelen bortfalder, hvis andelen ikke inden 3 måneder er overdraget til en person eller et selskab, der opfylder kravene i §§ 7 og 89. Dette gælder, uanset om Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse til fiskeri med andelen. Bortfaldne kvoteandele tilfalder reservepuljen for de pågældende kvoter eller Fiskefonden for de kvoter, der er omfattet af § 49.

Stk. 5. Fiskeridirektoratet udsteder ikke revideret tilladelse til fiskeri med modtagerfartøjet, hvis IOK er overført til et fartøj eller en ejerkreds, der ikke overfylder kravene i §§ 7 og 89. Fiskeridirektoratet kan tilbagekalde en udstedt tilladelse til fiskeri, hvis det senere viser sig, at betingelserne i §§ 7 og 89 for overførsel af IOK ikke var opfyldt på tidspunktet for udstedelsen af tilladelsen.

§ 92. Hvis et fartøj med IOK og/eller en årsmængde af sild fra generationsskiftepuljen slettes af Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, uden at kvoteandelene forinden er overført til et eller flere fartøjer, bortfalder retten til kvoteandelene og/eller årsmængden fra generationsskiftepuljen.

Stk. 2. Kvoteandele og årsmængder kan dog opretholdes i op til 18 måneder, hvis der er søgt tilladelse til, at der til erstatning indføres et andet fartøj. I perioden indtil det nye fartøj er indsat i flåden, kan ejerkredsen i det udgående fartøj overdrage fartøjets kvoteandele og årsmængder.

C. Overdragelse og anvendelse af kvoteandele i særlige situationer

§ 93. Hvis et fartøj overtages ved tvangsauktion af et pengeinstitut, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, kan panthaver overdrage fartøjets kvoteandel til ejere af fartøjer, der opfylder betingelserne i fiskeriloven for at drive erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan tillade, at en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger, der disponerer over fartøjet, overdrager fartøjets kvoteandele til ejere af fartøjer, der opfylder betingelserne.

§ 94. Fiskeridirektoratet kan i de tilfælde, hvor et fartøj overdrages ved tvangsauktion til et pengeinstitut, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, og hvor Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, giver tilladelse til, at fartøjet kan udlejes, samtidig give tilladelse til, at fartøjet udøver fiskeri i henhold til dets kvoteandel i den periode, hvor fartøjet er udlejet.

Stk. 2. Overtages et fartøj af en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, overtages fartøjets kvoteandel samtidig. Fiskeridirektoratet kan efter overtagelsen udstede tilladelse til fiskeri i henhold til fartøjets kvoteandel og overdragelse af kvoteandel.

D. Overførsel af retten til at anvende årsmængder til fartøjer fra andre EF-lande (individuelt kvotebytte)

§ 95. Et fartøjs samlede ejerkreds kan overdrage retten til at fiske en del af fartøjets samlede årsmængde af sild og makrel omfattet af IOK og industriarter omfattet af IOK til et nærmere angivet EF-fartøj mod at få overført mængder, herunder i andre farvande, af andre kvoter fra det pågældende EF-fartøj, der kan fiskes i samme år.

Stk. 2. Den mængde, der overføres fra det danske fartøj, indgår i og må ikke overstige højst 25 % af den samlede mængde af sild og makrel og industrifisk omfattet af IOK, som fartøjet råder over på det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted. Opgørelsen af størrelsen af de årsmængder, der højst kan overføres, foretages i forhold til den årsmængde, som det afgivende fartøj råder over på tidspunktet for overdragelsen.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan et fartøj foretage bytte af op til 3000 tons industrifisk omfattet af IOK.

Stk. 4. Den kvote, som det afgivende danske fartøj modtager fra EF-fartøjet, må fiskes af det danske fartøj i 2008.

Stk. 5. Individuelt kvotebytte efter stk. 1-4 gennemføres mellem fiskerimyndighederne i Danmark og det pågældende medlemsland efter de gældende regler herom. Ejere af et dansk indregistreret fartøj, der ønsker at få gennemført et individuelt kvotebytte, skal indsende ansøgning til Fiskeridirektoratet herom med følgende oplysninger:

1) Dato for indgåelse af aftale om individuelt kvotebytte.

2) Fartøjernes navne og havnekendingsnummer samt det udenlandske fartøjs nationalitet, eller navn og adresse på udenlandsk producentorganisation, med hvilken der er indgået aftale om individuelt kvotebytte, hvis det udenlandske fartøj ikke er kendt.

3) Størrelsen af de kvoter af de pågældende arter, der byttes, og angivelse af de farvande, hvor kvoterne er tildelt.

4) Erklæring om, at parterne forpligter sig ved den indgåede handel.

Stk. 6. Når kvotebyttet er gennemført med det pågældende medlemslands fiskerimyndigheder og notificeret over for den Europæiske Kommission, registrerer Fiskeridirektoratet de overførte mængder af sild eller makrel for det pågældende danske fartøj og udsteder tilladelse til, at mængden af den tilførte kvote kan fiskes med dette fartøj.

E. Offentligt tilgængelige oplysninger om kvoteandele

§ 96. Fiskeridirektoratets edb-register over IOK for sild og makrel er offentligt tilgængeligt. For øvrige kvoter omfattet af IOK vil det være offentligt tilgængeligt register den 1. april 2008.

F. Indberetning af priser for IOK

§ 97. Samtidig med oplysning om overdragelse af kvoteandele, skal fartøjsejeren eller fuldmægtigen indberette salgsprisen for de IOK andele, der overdrages, jf. bilag 8. Salgsprisen indgår i de offentligt tilgængelige registre, jf. § 96.

Kapitel 12

A. Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i norsk fiskerizone nord for 62º N

Generelle bestemmelser

§ 98. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande makrel.

Stk. 2. Undtaget fra kravet i stk. 1 er landing af makrel med op til 400 kg fra én fangstrejse pr. døgn, samt fiskeri, der drives af fiskere, som hele året udelukkende driver fiskeri med bundgarn og andre pæleredskaber.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at fiske, medbringe og lande makrel til andre formål end afsætning til konsum. Undtaget herfra er tilladte bifangster af makrel i industrifiskeri.

§ 99. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelse til at fiske en årsmængde af makrel til ejere af fartøjer, der disponerer over IOK, som er tildelt pr. 1. januar 2006 eller erhvervet senere i overensstemmelse med reglerne herom.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan udstede tilladelse til fiskeri med kroge til fartøjer, der ikke råder over IOK. Fiskeriet foregår på den mængde, der er afsat i henhold til § 100, stk. 1.

§ 100. Forud for beregningen af årsmængder for 2008 afsættes af den danske kvote af makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt i den norske fiskerizone nord for 62º N for 2007 500 tons til fiskeri med fartøjer, der opnår tilladelse til at fiske med kroge, jf. § 99, stk. 2. Fra denne mængde fradrages dog en mængde svarende til 2,65 ‰, svarende til de IOK-andele, som er tildelt fartøjer, der udelukkende har drevet fiskeri med kroge.

Stk. 2. Restmængden fordeles til følgende formål:

1) 10 ‰ til fiskeri i henhold til § 98, stk. 2.

2) 30 ‰ til en reservepulje.

3) Den resterende mængde til fiskeri med IOK.

§ 101. Hvis der den 1. september 2008 resterer en del af den mængde, der er afsat til krogfiskeri, eller en mængde, som fartøjsejere har meddelt Fiskeridirektoratet, at de ikke ønsker at opfiske det pågældende år, kan Fiskeridirektoratet efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget beslutte, hvornår denne restmængde skal uddeles til fartøjer med makreltilladelse.

Stk. 2. Mængderne uddeles i forhold til de enkelte fartøjers IOK. Fiskeridirektoratet kan ligeledes uddele ikke forbrugte reservemængder, jf. § 100, stk. 2, nr. 2, og årsmængder, der er inddraget på baggrund af tilladelsesinddragelse. Mængder, der i øvrigt ikke fiskes i 2008, vil indgå i reservepuljen.

B. Betingelser for fiskeri for fartøjer med tilladelse til at fiske makrel

§ 102. Fartøjer, som fisker makrel, skal fiske, medbringe og lande de fangstmængder, som fiskes på de enkelte fangstrejser.

Stk. 2. Fiskeriet kan foregå som parfiskeri, hvor fartøjet trækker samme redskab. Parfiskeri skal foregå efter de derom gældende regler, herunder at fartøjerne skal være på samme licensliste.

Stk. 3. Der kan ikke skiftes makker i løbet af et kalenderår. Fiskeridirektoratet kan dog meddele dispensation f.eks. ved havari. Makkerskifte er også tilladt, hvis det meddeles Fiskeridirektoratet forud for en fangstrejse eller til Fiskeridirektoratets døgnvagt senest forud for påbegyndelse af parfiskeriet.

Stk. 4. Der kan ikke fiskes i pulje, men Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning tillade fartøjer, der fisker på samme licensliste, og som hver medbringer og lander den mængde, der er tildelt det enkelte fartøj, at trække samme redskab. Begge fartøjsførere er ansvarlige for, at hele fiskeriet er lovligt.

C. Særligt om overdragelse

§ 103. Efter hel eller delvis overdragelse af et fartøjs kvoteandel af makrel må det afgivende fartøj ikke fiske makrel uden tilladelse eller med kroge.

Stk. 2. Hvis der er overført kvoteandel fra et fartøj, der driver bundgarnsfiskeri, gælder begrænsningen i stk. 1 for alle de fartøjer, som den pågældende fartøjsejer er ejer eller medejer af.

§ 104. Fiskeridirektoratet kan uanset reglen i § 46, meddele tilladelse til, at et fartøj i tilfælde af havari overdrager en mængde, der svarer til mere end 25 % af fartøjets samlede årsmængde.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan uanset reglen i § 46, meddele tilladelse til, at et fartøjs samlede ejerkreds, når der er ansøgt om tilladelse til fartøjsudskiftning, kan overdrage retten til at fiske hele årsmængden i perioden fra et fartøj er slettet af Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, til det erstattes af et andet fartøj, dog højst i 18 måneder.

D. Makrel i færøsk og norsk fiskerizone

§ 105. Makrel i færøsk fiskerizone tildeles fartøjer med adgangslicens til færøsk zone i forhold til de kvoteandele, som fartøjerne disponerer over i færøsk zone.

Stk. 2. Adgangslicenser, som Danmark har til disposition i norsk zone, fordeles blandt de fartøjer, som har den største andel af makrel pr. 1. januar 2008. I tilladelserne indsættes vilkår om, at tilladelserne skal tilbageleveres, når mængderne er opfisket med henblik på, at adgangslicenser kan stilles til rådighed for andre fartøjer.

Kapitel 13

Sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild

A. Generelle bestemmelser

§ 106. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt af atlantoskandisk sild.

Stk. 2. Uanset stk. 1, må fartøjer, der ikke har tilladelse til sildefiskeri i henhold til § 17, fiske, medbringe og lande sild, hvis

1) der landes op til højst 400 kg fra én fangstrejse pr. døgn, eller

2) fartøjet, der fisker, medbringer og lander silden, hele året kun anvendes til fiskeri med bundgarn og andre pæleredskaber.

§ 107. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelse, jf. dog § 106, stk. 2, til at fiske en årsmængde af sild til ejere af fartøjer, som er tildelt IOK af sild pr. 1. januar 2003, og som ikke har overført kvoteandelene til andre fartøjer. Der udstedes desuden tilladelse til ejere, som efterfølgende har dokumenteret over for Fiskeridirektoratet, at der er erhvervet ret til sildefiskeri med kvoteandele med det pågældende fartøj.

Stk. 2. Der udstedes ligeledes tilladelse til fiskeri med årsmængder tildelt fra generationsskifte- og reservepuljen for sild.

§ 108. Fiskeridirektoratet beregner årsmængderne for 2008 på baggrund af de kvoteandele, som det enkelte fartøj råder over pr. 31. december 2007.

Stk. 2. Forud for beregningen af årsmængder afsættes følgende andele af de danske sildekvoter til følgende formål:

1) 11,0 ‰ for Nordsøen, 5,0 ‰ for Skagerrak, og 26,0 ‰ for Kattegat til sildefiskeri i medfør af § 95, stk. 2.

2) 50,0 ‰ i henholdsvis Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild til generationsskifte- og reservepuljen for sild, herunder mindst 12,5 ‰ til reserve og højst 37,5 ‰ til en generationsskiftepulje.

3) 9,43 ‰ for Nordsøen, 25,912 ‰ for Skagerrak og 2,535 ‰ for Kattegat, til generationsskifte- og reservepuljen, svarende til de kvoteandele, som i 2003 er tilgået reservepuljen som følge af framelding af tildelte kvoteandele.

4) Kvoteandele, der måtte bortfalde og derefter tilgå generationsskifte- og reservepuljen, fordi kvoteandelene er overført strid med reglerne.

Stk. 3. Når de mængder, der er afsat i medfør af stk. 1 og 2, eller når de samlede tilladte fangstmængder af sild, der er tildelt Danmark i henhold til De Europæiske Fællesskabers forordninger, er opfisket, eller opfiskning skønnes nært forestående, indstiller Fiskeridirektoratet det pågældende fiskeri. Meddelelse herom udsendes i overensstemmelse med bilag 6.

§ 109. Fartøjer, som fisker sild, skal fiske, medbringe og lande de fangstmængder, som fiskes på de enkelte fangstrejser.

Stk. 2. Fiskeriet kan foregå som parfiskeri, hvor fartøjerne trækker samme redskab. Parfiskeri skal foregå efter de derom gældende regler, herunder at fartøjerne skal være på samme licensliste.

Stk. 3. Der kan ikke udskiftes makker i løbet af et kalenderår. Fiskeridirektoratet kan dog meddele dispensation f.eks. ved havari. Makkerskifte er også tilladt, hvis det meddeles Fiskeridirektoratet forud for en fangstrejse eller til Fiskeridirektoratets Døgnvagt senest forud for påbegyndelse af parfiskeriet.

Stk. 4. Der kan ikke fiskes i pulje, men Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning tillade fartøjer, der fisker på samme licensliste, og som hver medbringer og lander den mængde, der er tildelt det enkelte fartøj, at trække samme redskab. Begge fartøjsførere er ansvarlige for, at hele fiskeriet er lovligt.

§ 110. Det er ikke tilladt om bord at opbevare sild i samme rum som fisk, der ikke er behandlet med henblik på konsumanvendelse. Undtaget herfra er tilladte bifangster af sild i industrifiskeri.

B. Reservepulje- og (generationsskifte)

§ 111. I reservepuljen indgår, udover mængder afsat i medfør af § 108, stk. 2, nr. 2, desuden mængder, som fartøjsejere meddeler Fiskeridirektoratet, at de ikke ønsker at fiske det pågældende år, samt inddragne årsmængder.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet disponerer over reservepuljen, herunder til eventuelle kvotebytter med andre lande og eventuelt overfiskeri, samt eventuelt forøgelse af mængden til bundgarnsfiskeri m.v. Disponeres der ikke over puljen eller dele heraf til andre formål, kan Fiskeridirektoratet for det indeværende år uddele mængderne til de fartøjer, der er tildelt kvoteandele af sild eller årsmængder af sild fra generations- og reservepuljen. Tildelingen sker i forhold til de uddelte mængder.

§ 112. Fiskeridirektoratet tildeler hvert år mængderne i generationsskiftepuljen til yngre fiskere, der har indsendt ansøgning herom og opfylder betingelserne i § 113. For ansøgere, der har fået årsmængde tidligere, gælder også § 114.

Stk. 2. Hver fisker kan som udgangspunkt få tildelt en årsmængder fra puljen i op til i alt 3 år. Hvis der er tilstrækkelige mængder i puljen, kan der tildeles fiskere årsmængder fra puljen i mere end 3 år.

Stk. 3. Ansøgeren skal i ansøgningen angive, hvor stor en mængde, jf. dog § 114, fra hvilke farvande, der ansøges om.

Stk. 4. Hvis Fiskeridirektoratet ved ansøgningsfristens udløb ikke har modtaget ansøgninger om tildeling af atlantoskandisk sild fra puljen, uddeler Fiskeridirektoratet puljens mængde af atlantoskandisk sild, jf. § 108, stk. 2, nr. 2, til berettigede fartøjer snarest muligt.

Stk. 5. Ansøgning fra alle fiskere, der ønsker sild fra puljen i 2008, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 16. januar 2008.

§ 113. Berettiget til sild fra generationsskiftepuljen er erhvervsfiskere med A-status, som i det første år, hvor der tildeles årsmængde, opfylder følgende betingelser:

1) Ansøgeren må ikke være over 45 år på tidspunktet for ansøgningens indsendelse.

2) Ansøgeren skal etablere sig som ejer eller medejer af et fartøj i det år, hvor silden må fiskes, jf. dog § 114, stk. 2, 3. pkt. Ansøgeren må ikke på forhånd have ejerandel i fartøjet. Ejerandelen skal udgøre mindst 500.000 kr. og mindst 10 % i forhold til fartøjets forsikringsværdi.

3) Ansøgeren må ikke i forvejen have etableret sig som ejer eller medejer af et fartøj, hvor den pågældende ejerandel har udgjort mere end 1.000.000 kr. i forhold til forsikringsværdien.

Stk. 2. Det er en forudsætning for tildeling af en mængde i hvert fangstår og opretholdelse af tilladelsen hertil, at ansøgeren deltager aktivt i fiskeriet. Den pågældende skal deltage i fiskeriet i mindst 1/3 af de dage, hvor fartøjet er på havet, efter at etableringen har fundet sted. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning godkende, at deltagelse i undervisning på skipper- og navigationsskolerne ligestilles med aktiv deltagelse i fiskeriet.

§ 114. Der kan tildeles hver ansøger en mængde på højst 200 tons i alt til etablering med et fartøj.

Stk. 2. Ved fordelingen af mængderne tager Fiskeridirektoratet udgangspunkt i antallet af berettigede ansøgere, idet ansøgere, der tidligere har fået tildelt en årsmængde fra generationsskiftepuljen, har fortrinsret til en mængde fra puljen. Hvis en ansøgning ikke kan imødekommes fuldt ud i det ansøgte farvand, tilbydes ansøgeren tildeling i andre farvande i det omfang, der er mængde til rådighed. Der vil for senere år, herunder til ansøgere, der etablerer sig efter den 1. november, kunne tildeles en mængde i det omfang, der er mængder til rådighed.

Stk. 3. Det er en betingelse for udstedelse af tilladelse til at fiske den tildelte mængde i det pågældende år, at etablering er gennemført senest den 1. november.

§ 115. Det er en forudsætning for tildelingen, at fiskeren har opfyldt vilkåret om aktiv deltagelse i fiskeriet i det forudgående år, jf. § 113, stk. 2, og fortsat indgår i ejerkredsen med mindst samme ejerandel som ved etableringen.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, kan der foretages fradrag i den mængde, der tildeles det enkelte fartøj fra puljen i 2008, hvis

1) årsmængden tildelt fartøjet fra puljen i 2007 ikke blev opfisket, eller

2) mindre end 90 % af fartøjets samlede registrerede landinger af sild i 2007 blev afsat til konsumanvendelse. Procenten beregnes på grundlag af de registrerede landinger fra det pågældende farvand, i perioden fra fiskeritilladelsen blev udstedt i 2007 til udgangen af året.

Stk. 3. Fradrag i overensstemmelse med stk. 2 kan foretages med en andel, der svarer til forskellen mellem den tildelte mængde og den opfiskede mængde, jf. stk. 2, nr. 1, og forskellen mellem den andel, der blev afsat til konsum fra fartøjet, og 90 % af de samlede landede mængder af sild fra farvandet i perioden, jf. stk. 2, nr. 2.

§ 116. Hvis der foretages udskiftning af et fartøj, som helt eller delvist ejes af en yngre fisker, der har fået tildelt en årsmængde af sild fra generationsskiftepuljen, kan Fiskeridirektoratet meddele tilladelse til, at årsmængden opretholdes med henblik på fiskeri i 2008.

Stk. 2. Tilladelse meddeles kun, hvis kravene i § 113, stk. 1, nr. 2, til den yngre fiskers ejerandel opfyldes også for det nye fartøj, og det nye fartøj er indsat i den danske fiskeflåde senest den 1. november 2008.

C. Særligt om overdragelse

§ 117. Årsmængder, der er tildelt fra generationsskiftepuljen, må ikke overdrages, jf. dog § 47, stk. 4, om havari og § 92, stk. 2 om fartøjsudskiftning.

§ 118. De IOK-andele, der er tildelt på grundlag af fiskeri i Limfjorden, må kun fiskes i Limfjorden. Dette gælder, uanset om kvoteandelene er overdraget til et eller flere andre fartøjer.

Stk. 2. Fartøjets samlede ejerkreds kan dog overføre op til 25 % af fartøjets årsmængde i Limfjorden til fiskeri i Nordsøen, ekskl. Limfjorden. Den mængde, der overføres, indgår i og må ikke overstige de 25 %, der fremgår af § 46, stk. 1.

D. Adgangslicenser til andre landes fiskerizoner

§ 119. Adgangslicenser, som Danmark har til rådighed til fiskeri af atlantoskandisk sild i færøsk zone, norsk zone omkring Jan Mayen samt norsk fiskerizone, fordeles blandt de fartøjer, der har den største årsmængde af atlantoskandisk sild. De disponible mængder af sild i de pågældende zoner fordeles forholdsmæssigt efter fartøjernes samlede årsmængde af atlantoskandisk sild pr. 1. januar til fartøjer med adgangslicenser. Ændringer i fartøjernes samlede årsmængde efter overdragelse af kvoteandele får først virkning for adgangslicenserne fra 1. januar i det efterfølgende fangstår.

Stk. 2. Adgangslicenser kan ikke overdrages.

E. Mulighed for ændrede vilkår i lyset af konsumanvendelse og opfiskning af sildekvoten

§ 120. Fiskeridirektoratet beregner ved udgangen af hvert fangstår den andel af sild, som fartøjerne samlet har afsat til konsumanvendelse. Hvis der i det forudgående kalenderår er afsat 90 % eller mindre af de samlede landede mængder til konsumanvendelse, kan der senest i marts måned fastsættes regler om, at alle fartøjer, der i det indeværende år ikke mindst afsætter en nærmere angiven procent af de landede sild til konsumformål, får tilladelse til i det efterfølgende fangstår at fiske en mindre mængde sild, end fartøjet råder over i henhold til kvoteandelen. Den fradragne mængde tilfalder generationsskifte- og reservepuljen.

§ 121. Fiskeridirektoratet beregner ved udgangen af hvert fangstår den andel af den danske sildekvote, som fartøjerne samlet har fisket. Såfremt der er uudnyttede kvoter af sild i ét eller flere farvande, kan der senest i marts måned fastsættes regler om, at alle fartøjer, der i det indeværende år ikke udnytter den rådighedsmængde, fartøjet er berettiget til, får tilladelse til i det efterfølgende fangstår at fiske en mindre mængde sild, end fartøjet råder over i henhold til kvoteandelen. Den fradragne mængde tilfalder generationsskifte- og reservepuljen.

Kapitel 14

Tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande), blåhvilling i EF-farvande og internationale farvand, blåhvilling i færøsk zone, hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for De britiske øer og sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat

A. Generelle bestemmelser

§ 122. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelse til at fiske en årsmængde af de ovennævnte kvoter til ejere af fartøjer, der disponerer over IOK af de pågældende kvoter.

Stk. 2. For ovennævnte kvoter afsættes før tildeling af årsmængder på grundlag af IOK for det enkelte fartøj pr. 1. januar 2008 til rationsfiskeri:

1) 5 % af kvoten af tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande), dog mindst 15.000 tons.

2) 20 % af kvoten af blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande.

3) 20 % af den danske kvote for sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat, dog højst 10.000 tons. I det omfang der den 15. oktober det enkelte år er uopfiskede mængder af den del af sperlingekvoten, der er afsat til rationsfiskeri, fordeles restmængden til fartøjer, der disponerer over IOK for sperling.

Stk. 3. Udover de i stk. 2 nævnte andele og mængder afsættes før tildeling af årsmængder følgende promilleandele af de enkelte kvoter til reserver:

1) 50 ‰ af tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande).

2) 50 ‰ af blåhvilling i EF-farvand og internationalt farvand,

3) 50 ‰ af sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat.

4) 50 ‰ af hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for de britiske øer og sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat.

Stk. 4. Reserverne kan anvendes til de formål, der er angivet i § 48. Herunder førstegangs- og yngre fiskeres deltagelse i fiskeriet.

Stk. 5. Efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget tages inden udgangen af første kvartal stilling til, hvilke andele af reserverne, jf. stk. 3, der kan frigives og uddeles forholdsmæssigt til fartøjer med kvoteandelene. I denne forbindelse tages bl.a. hensyn til, hvilke projekter for udvikling af fiskeriet i retning af konsumanvendelse af industrifisk, jf. § 48, stk. 1, nr. 2), der kan forventes gennemført i årets løb.

Stk. 6. I Reguleringsbekendtgørelsen for 2009 og kommende år tages stilling til, hvilken procentsats, der afsættes til rerserver.

§ 123. Hvis der er ansøgt om og tildelt IOK på en industrikvote til et fartøj, må fartøjet som identificeret ved EU-identifikationsnummer efter den 1. januar 2008 ikke anvendes til rationsfiskeri på den pågældende kvote.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan fartøjsejeren dog senest inden for 14 dage efter udstedelsen af den første tilladelse for fartøjet til årsmængder for den pågældende industrikvote framelde retten til IOK. Fartøjet kan herefter deltage i fiskeri på rationsvilkår inden for den mængde, der står til rådighed for dette fiskeri.

Stk. 3. Muligheden i stk. 2 for at framelde IOK-tilladelsen og derefter drive rationsfiskeri gælder kun, hvis fartøjet på tidspunktet for frameldingen stadig disponerer over hele den tildelte IOK mængde og tilladelsen til at fiske på årsmængden endnu ikke er benyttet.

§ 124. Begrænsningerne i § 123, stk. 1 gælder også genanvendt tonnage fra fartøjer, der er ansøgt og tildelt IOK på den pågældende industrikvote på grundlag af.

B. Tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande)

§ 125. Der må ikke fiskes tobis før 1. april 2008.

Stk. 2. Fartøjerne kan deltage i fiskeriet inden for rammerne af EF-regelsættet samt de vilkår, der fastlægges i tilladelserne. Både fartøjer med IOK rettigheder til tobis og andre fartøjer vil kunne opnå tilladelse i det omfang EF-regelsættet give mulighed herfor. Nærmere regler kan fastsættes i medfør af bilag 6.

§ 126. I det omfang tobisfiskeriet igangsættes uden fastlæggelse af en kvote, fragår de mængder, det enkelte fartøj har fanget i de samlede årsmængder fartøjet senere tildeles. Årsmængderne fordeles i forhold til de kvoteandele det enkelte fartøj disponerer over. I det omfang nogle fartøjer har fisket større mængder end fartøjets kvoteandel berettiger til, reduceres de årsmængder de øvrige fartøjer kan tildeles forholdsmæssigt.

Stk. 2. Af den samlede kvote reserveres desuden fra det tidspunkt, kvotens størrelse er fastlagt den mængde til rationsfiskeri, jf. § 122, som kan fiskes af fartøjer, der ikke disponerer over kvoteandele. Andelen til rationsfiskeri kan reduceres i lyset af størrelsen af de samlede landede mængder for fartøjer, der ikke disponerer over IOK, frem til tidspunktet for kvotefastsættelsen, jf. stk. 1.

C. Sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat

§ 127. Da behandlingen af eventuelle klager over Fiskeridirektoratets afgørelser om tildeling af IOK for sperling ikke er afsluttet den 1. januar 2008, kan årsmængder tildeles på grundlag af Fiskeridirektoratets foreløbige tildelinger af IOK. Tidspunktet for afgørelser af klagerne i forhold til sæsonen for sperlingefiskeriet kan betyde, at eventuelle justeringer både nedjusteringer eller forøgelse som følge af klagebehandling eller imødekommelse af tildelinger, som er afslået af Fiskeridirektoratet, ikke kan resultere i ændrede årsmængder i 2008 men først i 2009.

Kapitel 15

Industrifiskeri

A. Generelle regler

§ 128. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 17, må drive industrifiskeri. Der kan ansøges om en tilladelse, der gælder hele året, på de vilkår, der til enhver tid vil gælde for industrifiskeriet. For fartøjer, hvis ejere har tilladelse til industrifiskeri i 2006, gælder tilladelsen til og med den 31. januar 2007 på de vilkår, der fremgår af tilladelsen.

Stk. 2. Udover tilladelse til industrifiskeri i medfør af stk. 1 kræves tilladelse til de enkelte industrifiskerier i det omfang, dette fremgår af bestemmelserne herom.

Stk. 3. Fartøjer, for hvilke der er udstedt tilladelse til industrifiskeri i henhold til stk. 1, kan drive andre fiskerier efter de regler, der gælder for disse fiskerier.

Stk. 4. Ved industrifiskeri skal der ske forudanmeldelse af ankomst og losning i overensstemmelse med bilag 5c.

Stk. 5. I tilladelsen til industrifiskeri stilles krav om, at der kun landes industrifisk i havne, hvor der er adgang til, at fartøjet kan benytte et af Fiskeridirektoratet godkendt halvautomatisk prøveudtag med henblik på udtagning af repræsentative prøver til kontrol.

§ 129. Forud for påbegyndelse af fiskeri i henhold til en privat aftale uden for dansk fiskeriterritorium og uden for De Europæiske Fællesskabers fiskeriaftaler skal tilladelsen til industrifiskeri afmeldes i Fiskeridirektoratet, jf. § 18.

§ 130. Ved fiskeri og landing af industrifisk skal gældende målartsbestemmelser ved anvendelse af en given maskestørrelse overholdes.

§ 131. Fiskeridirektoratet kan i overensstemmelse med bilag 6 meddele, at fiskeriet indstilles i et nærmere angivet farvandsområde. Dette kan ske afhængig af artssammensætningen i industrifiskeriet i dette område og udnyttelsen af den samlede rådighedsmængde for bifangster.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan i overensstemmelse med bilag 6 meddele, at industrifiskeriet i en nærmere fastsat periode skal ske efter en særlig fiskeplan.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte farvandsområde vil fremgå af meddelelsen.

§ 132. Ved fiskeri og landing af industrifisk fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat må andelen af fisk, der ikke kan sorteres med henblik på artsbestemmelse, højst udgøre 25 % af den samlede mængde fisk om bord.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan, når særlige vejrforhold indtræffer, tillade en større andel usorterbar fisk om bord end 25 %.

Stk. 3. Hvis en fartøjsfører på grund af vejrlig vurderer, at der er opstået en situation, der fører til, at andelen af usorterbar fisk i lasten vil blive for høj, skal dette så hurtigt som muligt og forud for ankomst til havn meddeles Fiskeridirektoratet. Henvendelse kan ske telefonisk på telefon 72 18 56 09. I forbindelse hermed skal fartøjsføreren give oplysning om lastens artssammensætning.

Industrifiskeri i ICES-underområde 22

§ 133. I ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne er det ikke tilladt at fiske, medbringe og lande fisk til andre formål end konsum, medmindre fartøjets ejer har tilladelse til industrifiskeri, jf. § 128.

B. Bestemmelser for enkelte industrifiskerier, der i 2007 drives på rationsvilkår

Brisling i Den Engelske Kanal

§ 134. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande brisling fra Den Engelske Kanal.

Stk. 2. Tilladelser vil blive tildelt med udgangspunkt i kvotesituationen og inden for et antal, der tilgodeser rentabilitetshensyn for de deltagende fartøjer.

Blåhvilling og sperling i norsk fiskerizone

§ 135. Det meddeles i medfør af reglerne i bilag 6, hvor store mængder blåhvilling og sperling det højst er tilladt et fartøj at fiske, medbringe og lande pr. fangstrejse ved fiskeri efter blåhvilling og sperling i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Stk. 2. Senest når de afsatte mængder er opfisket med 50 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres yderligere regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Tobis i norsk fiskerizone

§ 136. Når den afsatte mængde er opfisket med 75 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Kapitel 16

Rationsfiskeri

A. Generelle regler for rationsfiskeri

§ 137. I fiskerier, der er reguleret som rationsfiskeri, må en fisker i én rationsperiode, uanset periodens længde, kun deltage i fiskeriet som fartøjsfører på ét fartøj. Det gælder også, hvis et af de fartøjer, der drives fiskeri med, er et FKA-fartøj.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan uanset stk. 1 meddele tilladelse til, at en fartøjsfører skifter fartøj i løbet af en reguleringsperiode.

Stk. 3. Ved beslutning om udstedelse af og indholdet af tilladelser i de fiskerier, der reguleres ved rationsvilkår, herunder antallet af tilladelser og omfanget af indsats i det enkelte fiskeri, lægger Fiskeridirektoratet vægt på de hensyn, der er nævnt i § 34, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt, herunder på forsyningssituationen og rationel udnyttelse af de mængder, der er til rådighed på et givent tidspunkt. I tilfælde, hvor der skal foretages udvælgelse blandt ansøgere, kan Fiskeridirektoratet foretage en prioritering, hvor der bl.a. kan tages hensyn til ansøgernes afhængighed af det pågældende fiskeri og mulighed for at afsætte fangsten til konsum. Der kan endvidere lægges vægt på rådgivning fra organisationerne, der er repræsenteret i Udvalget for Erhvervsfiskeri, jf. § 6 i lov om fiskeri og fiskeopdræt.

B. Generelle rationsbegrænsninger og mængdeopgørelser

§ 138. Fisk, der landes i en given rationsperiode, afskrives på denne periodes ration.

Stk. 2. Når et fartøjs perioderation for en fiskeart i et reguleringsområde er opfisket, er det ikke tilladt inden for rationsperioden at indlede fiskeri efter den pågældende art ved udsætning af fangstredskaber.

Stk. 3. Uanset stk. 2, er det for arter, der reguleres ved kalenderugerationer, tilladt at påbegynde fiskeri af den til enhver tid gældende kalenderugeration fra og med fredag i den nærmest forudgående kalenderuge.

§ 139. For fiskerier, der er reguleret på rationsvilkår, kan skifte fra et reguleringsområde til et andet ske, hvis der på skiftetidspunktet højst er fisket en andel af de tilladte fangstmængder, der forholdsmæssigt svarer til det forløbne antal dage i rationsperioden i det fiskeri, der forlades. Denne betingelse gælder dog ikke ved skifte til uregulerede fiskerier.

Stk. 2. Efter skifte er det tilladt at fange en andel af den rationsmængde, der forholdsmæssigt svarer til det antal dage, der er tilbage af rationsperioden i det fiskeri, der skiftes til.

Stk. 3. Skiftetidspunktet betragtes som værende tidspunktet, hvor fiskeriet i et andet reguleringsområde påbegyndes.

§ 140. Medmindre det meddeles i medfør af bilag 6, at der gælder andre regler, må fartøjer, der ifølge Fiskeridirektoratets Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, medmindre andet meddeles i medfør af bilag 6, at fartøjerne må lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier må disse fartøjer, medmindre andet meddeles i henhold til bilag 6, lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

C. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for MAF-fartøjer

§ 141. For de fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, meddeles i overensstemmelse med bilag 6, hvilke mængder af de kvoter der er nævnt i § 38, stk. 1, og i § 38, stk. 2, 4) og 7) er det tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal for fartøjer med følgende længde:

1) Under 6 m.

2) Mindst 6 m og under 9 m.

3) 9 m og derover.

Stk. 2. Senest når den disponible mængde til fartøjerne, jf. § 39, stk. 2, er opfisket med 50 %, træffes afgørelse om, hvorvidt de tilladte fangstrationer samt rationsperioden skal ændres. Afhængig af udviklingen i fiskeriet i forhold til de mængder, der er til rådighed, kan der meddeles ændringer i vilkårene for fiskeriet på de enkelte kvoter løbende, og inden 50 % af de disponible mængder er opfisket. Eventuelle ændringer vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3. Hvis det på baggrund af fangstudviklingen efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget vurderes, at de disponible mængder til MAF-fartøjer ikke opfiskes, kan mængderne ved regler, der meddeles i medfør af bilag 6, stilles til rådighed for andre fartøjskategorier.

D. Overførelse af årsmængde fra FKA-fartøj til MAF-fartøj

§ 142. Inden for den del af årsmængderne det enkelte FKA-fartøj i 2008 kan overføre til andre fartøjer, jf. § 47, kan der overføres årsmængder fra et eller flere FKA-fartøjer til et MAF-fartøj. Overførelserne kan kun vedrøre kvoter i ét farvand.

Stk. 2. Fiskeri på de overførte årsmængder må først påbegyndes, når Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse hertil. Det er en betingelse for tilladelsen, at MAF-fartøjet resten af 2008, kun fisker medbringer og lander fisk fra det farvand, hvor der er tilført fartøjet årsmængder.

Stk. 3. Efter udstedelse af tilladelse i medfør af stk. 2, har fartøjet status som MAF-ekstra fartøj resten af 2008. Det er tilladt med fartøjet at fiske, medbringe og lande de rationer, der til hver en tid er gældende for MAF-fartøjer i det farvand, hvor fartøjet har fået tilført ekstra årsmængder. De ekstra årsmængder, jf. stk. 1 kan fiskes på hvilket som helst tidspunkt resten af året.

Stk. 4. Ansøgning om overførelse af årsmængde til et MAF-fartøj kan tidligst indgives til Fiskeridirektoratet den 1. februar 2008.

E. Rationsfiskeri for bundgarnfiskere, der har valgt indplacering med ret til at fiske på andele af torske- og sildekvoterne i Østersøen i stedet for FKA

§ 143. For en bundgarnsbedrift, der i løbet af året ikke anvender andre redskaber end bundgarn, og hvor hovedfartøjet ikke er indplaceret som FKA-fartøj, kan der opnås tilladelse til rationsfiskeri. Tildeling sker på grundlag af det længste fartøj i bedriften. Der kan kun opnås én tilladelse for et fartøj fra hver bundgarnsbedrift i løbet af året.

§ 144. Ejere af fartøjer, der i løbet af 2006 har valgt indplacering med ret til at fiske på andele af torske- og sildekvoterne i Østersøen i stedet for FKA, og som fortsat udelukkende benyttes til fiskeri med bundgarn og bundgarnslignende redskaber, kan opnå tilladelse til torske- og eller sildefiskeri på rationsvilkår inden for den mængde, der er afsat i henhold til § 39, stk. 1, nr. 7.

F. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for FKA-fartøjer

§ 145. I det omfang, der ved meddelelse i overensstemmelse med bilag 6 er givet mulighed for, at FKA-fartøjer deltager i rationsfiskeri på en kvote, der er omfattet af § 38, stk. 1, må FKA-fartøjer kun deltage i dette fiskeri i overensstemmelse med stk. 2.

Stk. 2. Fartøjer, der deltager i fiskeri på en kvote på grundlag af en kvoteandel, må først deltage i rationsfiskeri på den pågældende kvote, når fartøjets årsmængde af den pågældende kvote er opfisket. Rationsfiskeri må kun udøves på en kvote, som det pågældende fartøj har kvoteandel til, hvis Fiskeridirektoratet efter ansøgning har udstedt tilladelse hertil.

Stk. 3. Uanset stk. 2, 1. pkt., kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning tillade, at der med et fartøj påbegyndes rationsfiskeri, hvis 95 % af fartøjets årsmængde af den pågældende kvote ifølge afregninger for landede mængder, der er registreret i Fiskeridirektoratet, er opfisket.

Stk. 4. Rationsfiskeri med et fartøj, der deltager i puljefiskeri, må ikke påbegyndes, før fartøjets mængde af den pågældende kvote er opfisket. Fiskeridirektoratet kan dog efter ansøgning tillade, at et fartøj, der deltager i en pulje, påbegynder rationsfiskeri, hvis 95 % af fartøjets årsmængde af den pågældende kvote ifølge afregninger for landede mængder, der er registreret i Fiskeridirektoratet, er opfisket. Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri skal indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet, evt. ved puljebestyreren.

Stk. 5. Efter udstedelse af tilladelse til rationsfiskeri vil der ved Fiskeridirektoratets registrering af fartøjets fangster først blive foretaget afskrivning på fartøjets ikke opfiskede årsmængde af den pågældende kvote.

Stk. 6. Vilkårene for rationsfiskeriet, herunder for fiskeriet på de i § 54 afsatte mængder, vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

G. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for Øvrige Fartøjer

§ 146. Medmindre andet fastsættes ved regler, der meddeles i medfør af bilag 6, kan fartøjer, som er indplaceret som Øvrige Fartøjer, ikke deltage i rationsfiskeriet på de kvoter, der er afsat til MAF-fartøjer.

Stk. 2. Ved regler, der meddeles i overensstemmelse med bilag 6, kan det fastsættes, at ejere af Øvrige Fartøjer vil kunne ansøge om at deltage i rationsfiskeri på FKA-kvoter på nærmere fastlagte vilkår.

H. Rationsfiskeri for de konsumkvoter, der ikke er FKA-kvoter

Torsk ved Svalbard og Bjørneø (ICES-underområde II a og b)

§ 147. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt af Fiskeridirektoratet, jf. § 17, må fiske, medbringe og lande torsk fra farvandene ved Svalbard og Bjørneø.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 1. februar 2007.

Hvilling i Nordsøen og i Skagerrak/Kattegat

§ 148. Når de disponible mængder er opfisket med 70 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at fiske, medbringe og lande hvilling til andre formål end afsætning til konsum. Undtaget herfra er tilladte bifangster i industrifiskeri.

Fjæsing

§ 149. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt af Fiskeridirektoratet, jf. § 17 må fiske, medbringe og lande fjæsing.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er det tilladt uden særskilt tilladelse at fiske, medbringe og lande fjæsing, hvis der ikke medbringes redskaber med maskestørrelser på mindre end 90 mm på den pågældende fangstrejse.

Kulmule i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

§ 150. Når de disponible mængder i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne er opfisket med 70 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Landinger af mere end 2 tons kulmule, må kun foretages i de havne, der fremgår af bilag 10, pkt.1. Der skal ske forudanmeldelse af ankomst og losning i overensstemmelse med bilag 5a. Anmeldelsen skal dog foretages senest 4 timer før ankomst.

Andre konsumarter i Nordsøen

§ 151. Hvis de disponible mængder af glashvarre, havtaske, ising (herunder skrubbe), rødtunge (herunder skærising), eller rokke (herunder skade) er opfisket med 50 % inden den 1. september, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

I. Specialfiskerier og fiskeri i tredjelandes fiskerizoner og i internationalt farvand

Lange og brosme i norsk fiskerizone

§ 152. Hvis den disponible mængde er opfisket med 50 % inden den 1. oktober, meddeler Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med bilag 6, hvilke mængder det er tilladt at fiske, medbringe og lande fra fiskeri i den norske fiskerizone i Nordsøen fra den dato, der fremgår af meddelelsen.

Fiskeri i internationalt farvand eller aktiviteter i forbindelse med fiskeri reguleret af regionale fiskeriorganisationer

§ 153. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande fisk fra internationalt farvand. Ansøgning indgives til Fiskeridirektoratet med nærmere angivelse af, hvilket fiskeri der planlægges drevet.

Stk. 2. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande fisk eller deltage i andre aktiviteter i forbindelse hermed, når aktiviteten er omfattet af regelsæt reguleret af regionale fiskeriorganisationer.

Fiskeri under indsatsregulering i farvandet vest og syd for De Britiske Øer

§ 154. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande fisk fra ICES-områderne V-X samt CECAF 34.1.1., 34.1.2. og 34.2.0.)

Stk. 2. Tilladelse til fiskeri efter demersale arter i ICES-områderne V-X samt CECAF 34.1.1., 34.1.2. og 34.2.0 kan bl.a. indeholde regler om antal højst tilladte havdage i de enkelte indsatsområder.

Dybvandsrejer i grønlandske farvande

§ 155. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande dybvandsrejer fra ICES-områderne XIV og V samt NAFO-områderne 0 og 1.

Lodde i grønlandske farvande

§ 156. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande lodde fra ICES-områderne XIV og V samt NAFO-områderne 0 og 1.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan ved stillingtagen til ansøgninger om tilladelse, jf. stk. 1, lægge vægt på en rationel udnyttelse af den samlede disponible mængde.

Blåhvilling i færøske og grønlandske farvande

§ 157. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande blåhvilling fra færøske og grønlandske farvande.

Rejer i NAFO-område i Nordatlanten

§ 158. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande dybvandsrejer i det område, der er reguleret af NAFO.

Dybhavsarter

§ 159. Kun fartøjer, der har tilladelse hertil udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande dybhavsarter. Listen over dybhavsarter fremgår af bilag 11.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelsen inden for De Europæiske Fællesskabers regler for danske fartøjers udøvelse af dette fiskeri. Ved udstedelse af tilladelse lægges vægt på fartøjernes hidtidige afhængighed af dette fiskeri.

Andre arter i norsk fiskerizone

§ 160. Ved andre arter i den norske fiskerizone i Nordsøen forstås i denne bekendtgørelse alle andre arter af fisk, skaldyr og bløddyr end torsk, kuller, mørksej, hvilling, rødspætte, makrel, sild, tobis, sperling, blåhvilling, rejer, lange, brosme, havtaske og dybvandshummer.

§ 161. Når den disponible mængde af andre arter i den norske fiskerizone i Nordsøen er opfisket med 50 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Fartøjer, der driver krog‑ og langlinefiskeri, er ved dette fiskeri undtaget fra den i stk. 1 nævnte regulering.

§ 162. Det er kun tilladt fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt af Fiskeridirektoratet i henhold til § 17, at fiske, medbringe og lande hestemakrel, knurhane, strømsild, skolæst og brisling fra den norske fiskerizone i Nordsøen.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan ved stillingtagen til ansøgninger om tilladelse, jf. stk. 1, lægge vægt på en rationel udnyttelse af den samlede disponible mængde.

Fisk og krebsdyr omfattet af norsk forbud mod genudsætning

§ 163. Fangster af blåhvilling, dybvandsrejer, guldlaks, hellefisk, havtaske, hvilling, kuller, lodde, makrel, mørksej, rødfisk, sild, snekrabbe og torsk omfattet af forbud mod genudsætning i den norske fiskerizone skal straks efter indsejling i EF‑farvande genudsættes, såfremt fisken ikke vil kunne medbringes og landes i henhold til denne bekendtgørelse eller i medfør af følgende regler:

1) Regler om mindstemål fastsat i bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand og Rådets forordning om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne.

2) Regler om tilladte bifangster og målarter af de pågældende arter, jf. Rådets forordning om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne, Rådets forordning om fastsættelse af de samlede tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse fangstmængder og Rådets forordning om de nærmere betingelser for landing af sild til industri, bortset fra fødevareindustrien.

Fiskeri i tredjelands fiskerizone i Østersøen

§ 164. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt af Fiskeridirektoratet i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande fisk fra tredjelands fiskerizone i Østersøen.

Sild i Den Engelske Kanal (ICES-underområde VII d)

§ 165. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande sild fra Den Engelske Kanal. § 109 gælder tillige ved fiskeri efter sild i Den Engelske Kanal.

Stk. 2. Tilladelsen udstedes med udgangspunkt i kvotesituationen og indenfor et antal, der tilgodeser rentabilitetshensyn ved de berørte fangstrejser.

Kapitel 17

Indsatsregulering

§ 166. I fiskerier, hvor det kun er tilladt at anvende begrænset indsats i form af tid, anvendelse af motorkraft, m.v., kan den tilladte indsats opdeles til anvendelse over året. Der kan fastsættes regler for anvendelse af indsatsen for de enkelte fartøjer, ligesom der kan stilles krav om indsatstilladelse til deltagelse i disse fiskerier.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet meddeler regler og krav om tilladelse i henhold til stk. 1 i overensstemmelse med bilag 6.

§ 167. Fiskeri omfattet af De Europæiske Fællesskabers havdageregulering må kun finde sted, hvis Fiskeridirektoratet har udstedt havdagetilladelse til fartøjet, medmindre andet fastlægges ved meddelelse udstedt i henhold til bilag 6.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet meddeler i overensstemmelse med bilag 6 de dage i løbet af året, hvor fiskeri med visse redskaber i Østersøen og Bælterne ikke er tilladt på baggrund af fællesskabsregler om begrænsning i fiskeriindsatsen.

Kapitel 18

Kontrolbestemmelser, klageadgang, straf, m.v.

A. Kontrolbestemmelser

§ 168. Føreren af et fiskerfartøj skal stoppe dette, når Fiskeridirektoratet giver påbud om det, og skal lette kontrolmyndighedens adgang til fartøjet.

Stk. 2. Føreren af et fiskerfartøj skal endvidere være behjælpelig ved de undersøgelser af fangst og redskaber samt af skibsdokumenter, som Fiskeridirektoratet finder nødvendige.

Stk. 3. Fiskeridirektoratet er berettiget til at afkræve forklaringer, forlange udskrifter af skibsdokumenter og foretage fotografering af fartøj, redskaber og last.

§ 169. Fiskeridirektoratet kan som led i tilrettelæggelsen af kontrolindsatsen påbyde, at ankomst, losning og farvandsskift i givne fiskerier, i givne områder, inden for givne tidsrum eller for enkelte fartøjer forudanmeldes i overensstemmelse med bilag 5a, 5b og 5c, eller at losning ikke må finde sted uden forudgående tilladelse fra Fiskeridirektoratet.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra krav i denne bekendtgørelse om forudanmeldelse af losning.

Stk. 3. Der kan med henblik på udøvelse af kontrol udstedes regler for udøvelsen af fiskeri, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Reglerne offentliggøres i overensstemmelse med bilag 6.

§ 170. I farvande og farvandsområder, hvor der er meddelt forbud mod fiskeri af en fiskeart, må den pågældende fiskeart ikke uden tilladelse fra Fiskeridirektoratet medbringes og landes i havne beliggende ud til dette farvand.

Stk. 2. I farvande, hvor fiskeriet reguleres med mere end en af følgende reguleringsformer: Rationer, årsmængder eller højst tilladte antal fiskedage, kan det pålægges fartøjer, der fisker under en bestemt reguleringsform i dette eller i andre farvande, at anmelde farvandsskift i overensstemmelse med bilag 5b.

§ 171. Den, der omsætter m.v. et parti sild til anden anvendelse end konsum, skal

1) skaffe sig oplysning fra overdrageren om, til hvem og hvornår partiet er søgt afhændet til konsum uden at kunne afsættes hertil, og

2) notere de i nummer 1 nævnte oplysninger, underskrive og datere notatet samt opbevare notatet i ét år, således at det på forlangende kan udleveres til Fiskeridirektoratet.

§ 172. Modtagere af fisk, der oplosses i kasser, skal straks efter modtagelsen placere sedler i alle topkasser (kasser i øverste lag) med oplysning om havnekendingsbogstav og -nummer for det fartøj, hvormed fisken er fanget.

B. Klageadgang

§ 173. Klage over afgørelser truffet af Fiskeridirektoratet i medfør af denne bekendtgørelse skal indgives til Fiskeridirektoratet og stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet, inden 4 uger efter, at den pågældende har modtaget meddelelse om afgørelsen.

C. Straffebestemmelser

§ 174. Med bøde straffes den, der

1) overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelserne i denne bekendtgørelse og de bestemmelser, der fremgår af meddelelser om ændrede regler og vilkår udstedt i henhold til § 2 i overensstemmelse med bilag 6,

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår knyttet til en tilladelse udstedt efter bekendtgørelsen,

3) forsøger at overtræde eller undlader at efterkomme et påbud eller forbud meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller

4) afgiver eller forsøger at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier eller forsøger at fortie oplysninger, som afkræves efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

D. Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 175. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1535 af 18. december 2006 om regulering af fiskeriet i 2007 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år, ændret ved bekendtgørelse nr. 47 af 18. januar 2007, bekendtgørelse nr. 222 af 14. marts 2007, bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2007, bekendtgørelse nr. 982 af 30. juli 2007 og bekendtgørelse nr. 1217 af 18. oktober 2007, ophæves den 1. januar 2008.

Fiskeridirektoratet, den 19. december 2007

Esben Egede Rasmussen

/ Ulla Wiborg Johansen


Bilag 1

Farvande i Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder

Kattegat (ICES‑underområde III a, syd):

Farvandet afgrænses mod syd af linier mellem Hasenøre og Gnibens spids samt Gilbjerg Hoved og Kullen, og mod nord af en ret linie fra Skagen fyr til Tistlarne Fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst. Isefjorden og Roskilde Fjord henføres til Kattegat.

Skagerrak (ICES‑underområde III a, nord):

Farvandet afgrænset mod syd og øst af Kattegat, jf. ovenfor, og mod vest af en ret linie mellem Hanstholm fyr og Lindesnes fyr.

Nordsøen (ICES‑område IV og EF-farvandene i ICES‑underområde II a):

ICES-område IV afgrænset mod nord af 62º00' nordlig bredde, mod vest af 4º00' vestlig længde fra 62º00' nordlig bredde til den skotske kyst, i syd af 51º00' nordlig bredde og i øst af Skagerrak, jf. ovenfor.

ICES‑område IV inddeles i:

ICES‑underområde IV a, der omfatter Nordsøen mellem 62º00' nordlig bredde og 57º30' nordlig bredde,

ICES‑underområde IV b, der omfatter Nordsøen mellem 57º30' nordlig bredde og 53º30' nordlig bredde, og

ICES‑underområde IV c, der omfatter Nordsøen syd for 53º30' nordlig bredde.

EF-farvandene i ICES‑underområde II a, der er beliggende mellem 64º00' nordlig bredde og 62º00' nordlig bredde.

Den Engelske Kanal (ICES‑underområde VII d og VII e):

Farvandet afgrænset mod øst og nord af 51º00' nordlig bredde og mod vest af en linie fra den engelske kyst ret vest langs 50º00' nordlig bredde til 7º00' vestlig længde, derfra ret syd til 49º30' nordlig bredde, derfra ret øst til 5º00' vestlig længde, derfra ret syd til 48º00' nordlig bredde og derfra ret øst til den franske kyst.

Den engelske Kanal inddeles i ICES‑underområde VII d, der omfatter Den Engelske Kanal øst for 2º00' vestlig længde, og ICES‑underområde VII e, der omfatter Den Engelske Kanal vest for 2º00' vestlig længde.

Østersøen og Bælterne (ICES‑underområde III b, c og d) inddeles i følgende ICES-underområder:

Underområde 22

Nordlig grænse:

En linie fra Hasenøre til Gnibens spids.

Østlig grænse:

Farø‑linien samt en linie fra Gedser ret øst til 12º00' østlig længde og ret syd langs 12º00' østlig længde.

Underområde 23

Nordlig grænse:

En linie fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

Sydlig grænse:

En linie fra Stevns Røde Fyr til Falsterbo Fyr.

Underområde 24

Vestlig grænse:

Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 22 og den sydlige grænse for ICES-underområde 23.

Østlig grænse:

En linie fra Sandhammaren Fyr til Hammerode Fyr og en linie fra sydkysten af Bornholm ret syd langs 15º00' østlig længde.

Underområde 25

Nordlig grænse:

56º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 24.

Østlig grænse:

18º00' østlig længde.

Underområde 26

Nordlig grænse:

56º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

18º00' østlig længde.

Underområde 27

Østlig grænse:

En linie fra 59º41' nordlig bredde ret til syd langs 19º00' østlig længde til Gotland og en linie fra sydkysten af Gotland ret vest langs 57º00' nordlig bredde til 18º00' østlig længde og derfra ret syd.

Sydlig grænse:

56º30' nordlig bredde.

Underområde 28

Nordlig grænse:

58º30' nordlig bredde.

Sydlig grænse:

56º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

Nord for Gotland: 19º00' østlig længde

Syd for Gotland: en linie ret vest langs 57º00' nordlig bredde indtil 18º00' østlig længde og derfra ret syd.

Underområde 29

Nordlig grænse:

60º30' nordlig bredde.

Sydlig grænse:

58º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

En linie fra 59º41' nordlig bredde ret syd langs 19º00' østlig længde.

Østlig grænse:

En linie ret syd langs 23º00' østlig længde indtil 59º00' nordlig bredde og derfra ret øst.

Underområde 30

Nordlig grænse:

63º30' nordlig bredde.

Sydlig grænse:

60º30' nordlig bredde.

Underområde 31

Sydlig grænse:

63º30' nordlig bredde.

Underområde 32

Vestlig grænse:

Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 29.


Bilag 2

Ansøgning om tilladelse og afmelding af tilladelse om adgang til fiskeri i Østersøen og industrifiskeri samt rationsfiskeri og havdage, m.v.

1) Ansøgning om tilladelse og afmelding af tilladelse sker på særligt skema, der udleveres af Fiskeridirektoratet ved henvendelse til Nyropsgade 30, 1780 København V eller til Fiskeridirektoratets lokale afdelinger. Skemaet kan endvidere hentes på Fiskeridirektoratets hjemmeside www.fd.dk. Ansøgning om visse tilladelser kan kræve afgivelse af oplysninger, udover de der fremgår af skemaet, ligesom der for visse typer af tilladelser skal anvendes skema specielt til den pågældende tilladelsestype.

2) Ansøgning om tilladelse kan indsendes direkte til Fiskeridirektoratet, Nyropsgade 30, 1780 København V eller gennem vedkommendes hovedorganisation.

3) Generelle frister: Ansøgning om tilladelse skal være Fiskeridirektoratet i hænde 3 arbejdsdage forud for begyndelsen af den periode (kalenderuge, halvmåned eller kalendermåned), hvor tilladelsen skal gælde. Ansøgning om tilladelse til fiskeri i tredjelands zone i Østersøen skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest 2 arbejdsdage før starten af den kalendermåned, som går forud for den måned, hvor tilladelsen skal gælde.

4) Særlige frister for tilladelser, der skal gælde fra 1. januar 2008: Ansøgning om tilladelse til at deltage i fiskeri i Østersøen, der skal gælde indtil 15. januar 2008, skal være Fiskeridirektoratet i hænde, før fiskeriet påbegyndes. Som det fremgår af § 15, stk. 2, må fiskeriet indtil den 15. januar 2008 drives, selv om der ikke er udstedt tilladelse, hvis ejeren af fartøjet har ansøgt om tilladelse.Ansøgning om tilladelse til industrifiskeri, der skal gælde fra 1. februar, skal være Fiskeridirektoratet i hænde den 14. januar 2008. Som det fremgår af § 111, stk. 1, gælder tilladelser til industrifiskeri i 2007 til og med 31. januar 2008. Ansøgning fra ejere af fartøjer, der ikke har haft tilladelse i 2007, men som ønsker tilladelse i 2008, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 21. december 2007.

5) Afmelding af tilladelse skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest 3 arbejdsdage, før afmeldingen skal være effektiv. Ved overgang fra et tilladelsesfiskeri til et andet skal afmelding og ansøgning om ny tilladelse indsendes samlet senest 3 arbejdsdage, før overgangen skal være effektiv. I forbindelse med afmeldingen skal det samtidig angives, hvilken fangstmængde, der er landet i den rations- eller tilladelsesperiode, som frameldes.


Bilag 3

Tilladelser

Tilladelser udstedes til ejeren af et fartøj for en bestemt periode.

A. Særlige vilkår.

En tilladelse kan bl.a. gøres betinget af overholdelse af nedennævnte forhold samt vilkår vedrørende det enkelte fiskeri:

1) Fastlæggelse af en fangstration pr. kalenderår, kalendermåned, halv kalendermåned, kalenderuge, fangstrejse eller anden periode.

2) Krav til afsætning eller anvendelse af fangsten og fangstens behandling.

3) Krav vedrørende bifangster, mindstemål og lignede.

4) Krav om udnyttelse af tilladelsen indenfor en nærmere angiven frist som betingelse for opretholdelse af tilladelsen.

5) Krav om forudanmeldelse af ankomst og losning i overensstemmelse med bilag 5a eller 5c eller krav om forudanmeldelse af ind- og udsejling af farvand i overensstemmelse med bilag 5b.

6) Krav om, at der højst må fiskes, medbringes og landes en nærmere angiven højeste mængde i den periode, tilladelsen gælder.

7) Krav om, at fiskeriet foregår efter fiskeplan, aftalt mellem den lokale afdeling af Fiskeridirektoratet og de lokale aftagere af fisk med henblik på at sikre optimal udnyttelse af de mængder, der er til rådighed.

8) Det fremgår af tilladelsen, om det er tilladt at drive andre fiskerier eller medbringe og lande andre arter i tilladelsesperioden eller i tilknytning hertil.

B. Generelle vilkår.

En tilladelse gives på følgende generelle vilkår:

1) Fiskeriet skal foregå i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser, m.v. vedrørende fiskeri, herunder EU-retsforskrifter.

2) Tilladelsen skal altid opbevares om bord.

3) Tilladelsen kan ikke overdrages eller på anden måde overgå til andre.

4) Tilladelsen bortfalder ved helt eller delvis ændring af ejerforholdene.

5) For alle fartøjer, der ikke er undtaget for logbogspligt i henhold til bekendtgørelse om føring af logbog, m.v., skal der altid føres logbog, uanset hvilke arter der fiskes. Fartøjer med tilladelse til indsatsreguleret fiskeri skal altid føre logbog. Logbogen skal ved landing i dansk havn i umiddelbar tilknytning til landing og losning afleveres eller fremsendes til den lokale afdeling af Fiskeridirektoratet, i hvis område landingshavnen ligger, uanset om der efter de almindelige regler gælder en længere frist for aflevering. Ved landing i udenlandsk havn, fremsendes logbogsbladene til den lokale afdeling af Fiskeridirektoratet, i hvis område fartøjets hjemhavn ligger (jf. Fiskeridirektoratets bekendtgørelse om føring af logbog, m.v.)

6) Ændrede regler for tilladelsen, herunder dens bortfald som helhed, kan meddeles i overensstemmelse med bilag 6.

7) Kun fartøjer med samme tilladelse (samme licenslistenummer) kan drive parfiskeri.

8) Under udøvelse af fiskerier, der er omfattet af observatørordninger, er fartøjsføreren forpligtet til at tage observatører om bord i henhold til nærmere regler herom.

C. Manglende overholdelse af vilkår.

Hvis vilkårene (såvel de særlige som de generelle) i tilladelsen ikke overholdes, kan den inddrages uden varsel, jf. § 37, stk. 2, i fiskeriloven.


Bilag 4

OmregningsfaktorerOmregningsfaktorer ved opgørelse af mængder

Faktorer, der anvendes af Fiskeridirektoratet ved omregning af fisk, der landes med en anden behandlingsgrad end ”levende fisk”, til ”levende fisk” med henblik på kontrol af mængdemæssige begrænsninger, jf. § 10, stk. 2:

Art
Landingstilstand
Faktor for omregning til levende fisk
Torsk, kuller, kulmule og mørksej
Renset med hoved
1,18
Rødspætte, tunge, pighvar og slethvar
Renset med hoved
1,05
Havtaske
Renset med hoved
1,20
Havtaske
Renset uden hoved
2,72
Jomfruhummer
Haler
3,33
Laks
Renset med hoved
1,10

For alle arter, der ikke er nævnt ovenfor, er omregningsfaktoren fra ”renset med hoved” til ”levende fisk” 1,00.


Bilag 5a

Anmeldelse af ankomst og losning

1) Anmeldelse til Fiskeridirektoratet af ankomst og losning skal indeholde følgende oplysninger:

a) Fartøjets havnekendingsbogstav og -nummer.

b) Art og mængde af fisk om bord.

c) Landingshavn, forventet ankomsttidspunkt og forventet lossetidspunkt.

Fartøjsføreren er ansvarlig for rigtigheden af indholdet af anmeldelsen.

2) Anmeldelse skal gives af fartøjsføreren til Fiskeridirektoratet senest 3 timer før og tidligst 5 timer før ankomst til havn.

3) Anmeldelse til Fiskeridirektoratet af ankomst og losning skal foretages, når fiskeriet er afsluttet. Hvis fiskeriet ikke er afsluttet 3 timer før ankomst til havn, kan der dog gives anmeldelse med oplysning om den evt. ombordværende fangst samt om, at fiskeriet ikke er afsluttet. Ved meddelelser, der afgives pr. telefax, sker meddelelse om, at fiskeriet ikke er afsluttet, ved angivelse af et »+« efter den evt. ombordværende mængde. Hvis der endnu ikke er nogen fangst om bord, skrives »0+«. Senest 1 time før ankomst til havn gives endelig anmeldelse omfattende hele fiskeriet. Den mængde og de arter, der forudanmeldes, skal være i overensstemmelse med optegnelsen i fartøjets logbog.

4) Anmeldelse skal gives af fartøjsføreren telefonisk eller skriftligt pr. telefax på følgende numre til Fiskeridirektoratet:

a) Telefonisk: 72 18 56 09.

b) Telefax: 33 45 58 94.

Anmeldelsen kan desuden ske via e-post på adressen sat@fd.dk.

Hvis ovenstående telefon- og telefaxnumre ændres, meddeles dette i overensstemmelse med bilag 6.

Forudanmeldelse skal ske til Fiskeridirektoratet, også hvis losning finder sted i udlandet. Forudanmeldelse til Fiskeridirektoratet fritager ikke for de forpligtelser, der gælder i det land, hvor der losses. Ved anmeldelse til Fiskeridirektoratet modtager fartøjsføreren et registreringsnummer, som skal indføres i logbogen inden ankomst til havn.

5) Losning må ikke finde sted inden det anmeldte tidspunkt, og før det ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen. Såfremt losning ikke er sket senest 2 timer efter det anmeldte tidspunkt, skal der indgives ny anmeldelse. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at der ikke losses, inden ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

6) En virksomhed, der modtager fisken, kan på fartøjsførerens vegne indgive forudanmeldelsen til Fiskeridirektoratet. Fartøjsføreren er ansvarlig for indholdet af meddelelsen og for, at der ikke losses, inden registreringsnummeret er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

7) Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt forudanmeldelse er indgivet korrekt, kan inden losning af virksomheden eller af fartøjsføreren afklares ved henvendelse til Fiskeridirektoratet på ovenstående telefonnummer.

8) Losning kan ikke uden Fiskeridirektoratets godkendelse finde sted alle dage i tidsrummet kl. 24.00 ‑ 07.00 samt på lørdage og søn‑ og helligdage.


Bilag 5b

Anmeldelse ved ind- og udsejling af farvand

1) Anmeldelse af indsejling med henblik på fiskeri skal indeholde følgende oplysninger:

a) Førerens navn.

b) Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer.

c) Fartøjets radiokaldesignal.

d) Art og mængde af fisk om bord. For industrifisk opgives den mest betydende fiskeart i partiet.

e) Forventet tidspunkt og position for grænsepassage mellem farvandene.

Fartøjsføreren er ansvarlig for rigtigheden af indholdet af anmeldelsen.

2) Anmeldelse af udsejling fra fangstfarvand med henblik på landing i andet farvand:

a) Førerens navn.

b) Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer.

c) Fartøjets radiokaldesignal.

d) Art og mængde af fisk om bord. For industrifisk opgives den mest betydende fiskeart i partiet.

e) Forventet tidspunkt og position for grænsepassage mellem farvandene.

f) Lossehavn, forventet ankomsttidspunkt og forventet lossetidspunkt.

Fartøjsføreren er ansvarlig for rigtigheden af indholdet af anmeldelsen.

3) Anmeldelse af ind- og udsejling skal ske senest 1 time forud herfor. Anmeldelse skal ske til Fiskeridirektoratet på telefon 72 18 56 09 eller via e-post på adressen sat@fd.dk. Hvis ovenstående telefonnummer ændres, meddeles dette i overensstemmelse med bilag 6.

Ved anmeldelsen modtager fartøjsføreren et registreringsnummer, som skal indføres i logbogen. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at grænsepassagen ikke sker, inden ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt. For fartøjer, der har påmonteret satellitovervågningsudstyr (fartøjsovervågningsenhed, FOE), kan der meddeles vilkår for elektronisk transmission af anmeldelse af ind- og udsejling ved brug af dette udstyr.

4) Fartøjsføreren skal lytte til de internationale nød- og kaldefrekvenser (VHF og mellembølge), således at Fiskeridirektoratet kan kalde fartøjsføreren for inspektion på den anmeldte position for grænsepassagen.


Bilag 5c

Anmeldelse af ankomst og losning i særlige fiskerier

1) Anmeldelse til Fiskeridirektoratet af ankomst og losning skal indeholde følgende oplysninger:

a) Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer.

b) Art og mængde af fisk om bord.

c) Oplysning om, i hvilket farvand fiskeriet er foregået.

d) Landingshavn, forventet ankomsttidspunkt og forventet lossetidspunkt.

Fartøjsføreren er ansvarlig for rigtigheden af indholdet af anmeldelsen.

2) Anmeldelse skal gives af fartøjsføreren til Fiskeridirektoratet senest 3 timer før og tidligst 5 timer før ankomst til havn.

3) Anmeldelse til Fiskeridirektoratet af ankomst og losning skal foretages, når fiskeriet er afsluttet. Hvis fiskeriet ikke er afsluttet 3 timer før ankomst til havn, kan der dog gives anmeldelse med oplysning om den evt. ombordværende fangst samt om, at fiskeriet ikke er afsluttet. Ved meddelelser, der afgives pr. telefax, sker meddelelse af, at fiskeriet ikke er afsluttet ved angivelse af et »+« efter den evt. ombordværende mængde. Hvis der endnu ikke er nogen fangst om bord, skrives »0+«. Senest 1 time før ankomst til havn gives endelig anmeldelse omfattende hele fiskeriet. Den mængde og de arter, der forudanmeldes, skal være i overensstemmelse med optegnelsen i fartøjets logbog.

4) Anmeldelse skal gives af fartøjsføreren telefonisk eller skriftligt pr. telefax på følgende numre til Fiskeridirektoratet:

a) Telefonisk: 72 18 56 09.

b) Telefax: 33 45 58 94.

Anmeldelsen kan desuden ske via e-post på adressen sat@fd.dk.

Hvis ovenstående telefon- og telefaxnumre ændres, meddeles dette i overensstemmelse med bilag 6.

Forudanmeldelse skal ske til Fiskeridirektoratet, også hvis losning finder sted i udlandet. Forudanmeldelse til Fiskeridirektoratet fritager ikke for de forpligtigelser, der gælder i det land, hvor der losses. Ved anmeldelse til Fiskeridirektoratet modtager fartøjsføreren et registreringsnummer, som skal indføres i logbogen inden ankomst til havn.

5) Losning må ikke finde sted inden det anmeldte tidspunkt, og før det ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen. Såfremt losning ikke er sket senest 2 timer efter det anmeldte tidspunkt, skal der indgives ny anmeldelse. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at der ikke losses, inden ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

6) En virksomhed, der modtager fisken, kan på fartøjsførerens vegne videregive forudanmeldelsen til Fiskeridirektoratet. Fartøjsføreren er ansvarlig for indholdet af meddelelsen og for at der ikke losses, inden registreringsnummeret er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

7) Ingen virksomhed må modtage fisken, hvis der ikke er foretaget forudanmeldelse inden losning i overensstemmelse med reglerne. Virksomheden er ansvarlig for, at der ikke losses inden ovennævnte registreringsnummer er opnoteret, og inden det anmeldte lossetidspunkt.

8) Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt forudanmeldelse er indgivet korrekt, kan inden losning af virksomheder eller fartøjsføreren rettes til Fiskeridirektoratet på ovenstående telefonnummer.

9) Losning kan ikke uden Fiskeridirektoratets godkendelse finde sted alle dage i tidsrummet kl. 24.00 ‑ 06.00, på lørdage efter kl. 14.00 samt på søn‑ og helligdage før kl. 18.00. På lørdage og søn- og helligdage kan losning kun finde sted i havne, hvor der er opnået aftale om losning på disse dage med Fiskeridirektoratet.


Bilag 6

Udsendelse af meddelelser om ændrede regler og vilkår for fiskeriet

Ved udsendelse af meddelelser i henhold til denne bekendtgørelse om ændrede regler for fiskeriet anvendes følgende procedure:

1) Meddelelsen udsendes over Lyngby Radio, uanset hvilket farvand meddelelsen gælder for. Meddelelser vil blive sendt fra Fiskeridirektoratet over Lyngby Radio på mandage, tirsdage, onsdage, torsdage eller fredage i forbindelse med trafikmeldingerne kl. 8.05 og kl. 18.05, dog kl. 7.05 og kl. 17.05 i perioden med sommertid.

2) Meddelelsen sendes til de organisationer, der er repræsenteret i Erhvervsfiskeriudvalget, pr. e-mail på udsendelsesdagen. Meddelelser kan desuden ses på Fiskeridirektoratets hjemmeside www.fd.dk straks efter udsendelsen.

3) Ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af meddelelsen.


Bilag 7


Fiskearter, det er forbudt at smide ud i havet igen, hvis de kan landes lovligt

Brisling
Dybvandshummer
DybvandsrejerHavtaske
Jomfruhummer
Kuller Kulmule LaksMakrel Mørksej
PighvarRødspætte Sild
Slethvar Torsk Tunge


Bilag 8

Oplysninger til Fiskeridirektoratet i forbindelse med overdragelse af IOK-andele og årsmængder

Til dokumentation af, at overdragelse af kvoteandele har fundet sted, jf. § 90, stk. 3, og at vilkårene for overdragelsen er opfyldt, skal følgende oplysninger gives til Fiskeridirektoratet:

1) Dato for overdragelsen.

2) Fartøjernes EU-identifikationsnumre, navne og havnekendingsnumre.

3) Sælger og købers navne.

4) Kvoteandelens eller årsmængdens størrelse samt EU-identifikationsnummer, navn og havnekendingsnummer på det eller de fartøjer, som hver enkel kvoteandel var tildelt.

5) Oplysning om den mængde, der er fisket med kvoteandelen i indeværende fangstår frem til datoen for overdragelsen.

6) Farvand, hvor kvoteandelen er tildelt.

7) Erklæring om, at parterne forpligter sig ved den indgåede handel.

8) Erklæring om, at kravene, om fartøjets ejerkreds og dennes indflydelse på udnyttelsen af kvoteandelene, jf. § 7, stk. 2, og § 89 er overholdt.

9) For IOK: Salgsprisen for den solgte kvoteandel.


Bilag 9

Oplysninger til Fiskeridirektoratet i forbindelse med FKA og årsmængder for visse arter

Til dokumentation af, at overførsel af kvoteandele har fundet sted, og at vilkårene for overdragelsen er opfyldt, skal følgende oplysninger gives til Fiskeridirektoratet:

1) Dato for overførslen.

2) Fartøjernes EU-identifikationsnumre, navne og havnekendingsnumre.

3) Afgiver og modtagers navne.

4) Kvoteandelens eller årsmængdens størrelse samt EU-identifikationsnummer, navn og havnekendingsnummer på det eller de fartøjer, som hver enkel kvoteandel oprindeligt var tildelt.

5) Oplysning om den mængde, der er fisket med kvoteandelen i indeværende fangstår frem til datoen for overførslen.

6) Farvand, hvor kvoteandelen er tildelt.

7) Erklæring om, at parterne forpligter sig ved den indgåede aftale.

8) Erklæring om, at kravene om fartøjets ejerkreds og dennes maksimale erhvervelse af fartøjer med FKA efter den 2. februar 2006 er overholdt.

9) Angivelse af, om forbud mod ejerskifte i 2 år efter overførsel af FKA skal påhvile det afgivende fartøj eller den dertil knyttede tonnage, jf. § 79.

10) Værdien af den overførte kvoteandel, jf. § 81.


Bilag 10

Landinger af torsk og kulmule over en vis mængde i udpegede havne

1) Fartøjer med mere end 2.000 kg torsk og/eller 2.000 kg kulmule (levende vægt) om bord fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat må i Danmark kun foretage landing i følgende 16 havne: Bønnerup, Esbjerg, Gilleleje, Grenå, Hanstholm, Hirtshals, Hundested, Hvide Sande, Lemvig, Lild Strand, Nørre Vorupør, Skagen, Strandby, Thorsminde, Thorup Strand og Thyborøn.

2) Fartøjer med mere end 750 kg torsk (levende vægt) om bord fra Østersøen og Bælterne må i Danmark kun foretage landing i følgende 32 havne: Agersø, Bagenkop, Bønnerup, Christiansø, Fåborg, Gedser, Gilleleje, Grenå, Hasle, Helsingør, Hundested, Kalundborg, Kerteminde, Klintholm Havn, København, Køge, Langø, Listed, Nexø, Nyborg, Rødvig, Rødby Havn, Rønne, Sejerø, Spodsbjerg, Stubbekøbing, Svaneke, Søby, Sønderborg, Tejn, Årsdale og Årøsund.


Bilag 11

Liste over dybhavsarter

Latinske navn
Almindeligt anvendt navn
Aphanopus carbo
Apristuris spp.
Argentina silus
Beryx spp.
Centrophorus granulosus
Centrophorus squamosus
Centroscyllium fabricii
Centroscymnus coelolepis
Coryphaenoides rupestris
Dalatias licha
Deania calceus
Etmopterus princeps
Etmopterus spinax
Galeus melastomus
Galeus murinus
Hoplostethus atlanticus
Molva dypterigia
Phcis blennoides
Centroscymnus crepidater
Scumnodon ringens
Hexanchus griseus
Chlamydoselachus anguineus
Oxynotus paradoxus
Somniosus microcephalus
Pagellus bogaraveo
Chimaera monstrosa
Marcrourus berglax
Mora moro
Antimora rostrata
Epigonus telescopus
Helicolenus datylopterus
Conger conger
Lepidopus caudatus
Alepocephalus bairdii
Lycodes esmarkii
Raja hyperborean
Sebastes viviparous
Hoplostethus mediterraneus
Trahuscorpia cristulata
Raja nidarosiensus
Chaceon (Geryon) affinis
Raja fyllae
Hydrolagus mirabilis
Rhinochimaera atlantica
Alepocephalus rostratus
Polyprion americanus
Sort sabelfisk
Islandsk kattehaj
Guldlaks
Berycider
Ru pighaj
Mørk pighaj
Fabricius’ sorthaj
Portugisisk pighaj
Skolæst
Chokoladehaj
Næbhaj
Lyshaj
Sorthaj
Ringhaj
Mouse catshark
Orange savbug
Byrkelange
Middelhavsskælbrosme
Langsnudet pighaj
Haj (Scymnodon ringens)
Seksgællet haj
Kravehaj
Spidsfinnet trekanthaj
Grønlandshaj
Spidsandet blankesten
Havmus
Nordlig skolæst
Glyse
Blå antimora
Telskopkardinalfisk
Blåkæft
Almindelig havål
Strømpebåndsfisk
Bairds glathovedfisk
Esmarks ålebrosme
Polarrokke
Lille rødfisk
Middehavssavbug
Dragehovedfisk (Trachyscorpia cristulata)
Sortbuget rokke
Dybvandskrabbe (Chaceon (Geryon) affinis)
Fyllas rokke
Storøjet havmus
Havmus (Rhinochimaera atlantica)
Rissos glathovedfisk
Vragfisk


Bilag 12

Omsætningstal, der skal anvendes pr. fartøj i de angivne længdekategorier som udgangspunkt for beregningsgrundlag ved tildeling af låne-FKA, jf. § 67, stk. 3 – 6.
Længde
Omsætningstal kr./fartøj
Mindst 7,50 m og under 9 m
202.312
Mindst 9 m og under 12 m
490.238
Mindst 12 m og under 15 m
1.186.002
Mindst 16 m og under 20 m
2.305.013
Mindst 20 m og under 24 m
3.217.591
24 m og derover
4.187.686


Bilag 13

Den procentvise fordeling af de enkelte kvoter, som garn eller trawlfartøjer tildeles låne-FKA i forhold til, jf. § 68 med udgangspunkt i beregningsgrundlaget for det enkelte fartøj, jf. § 67.
 
Trawl %
Garn %
Hanstholm
Torsk i Nordsøen
10,68
51,2
 
Torsk i Kattegat
0
0,03
 
Torsk i Skagerrak
1,12
5,11
 
Torsk i Østersøen område 22-24
0,01
 
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,27
0,67
 
Tunge i Nordsøen
0,43
4,55
 
Rødspætte i Nordsøen
4,2
12,08
 
Rødspætte i Kattegat
0,04
0
 
Rødspætte i Skagerrak
7,05
3,87
 
Rødspætte i Østersøen
0
0
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
2,62
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande)
5,57
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone)
30,12
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
6,96
1
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
1,14
0,24
 
Kuller i Nordsøen
1,11
2,15
 
Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat
1,16
 
 
Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone)
2,5
 
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
0,39
17,12
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
0,44
1,36
 
Havtaske i Nordsøen (norsk zone)
13,68
0,62
 
Brisling i Nordsøen (EF-farvande)
8,91
 
 
Brisling i Skagerrak og Kattegat
0,01
 
 
Brisling i Østersøen
1,58
 
    
Skagen
Torsk i Nordsøen
0,01
2,15
 
Torsk i Kattegat
0,34
4,72
 
Torsk i Skagerrak
13,63
31,74
 
Torsk i Østersøen område 22-24
0,01
4,18
 
Torsk i Østersøen område 25-32
0,16
1,13
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
1,45
26,68
 
Tunge i Nordsøen
0
 
 
Rødspætte i Nordsøen
0
0,01
 
Rødspætte i Kattegat
0,71
10,02
 
Rødspætte i Skagerrak
3,55
10,17
 
Rødspætte i Østersøen
0
0,01
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
58,67
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
10,76
7,64
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
1,86
1,52
 
Kuller i Nordsøen
0
 
 
Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat
6,84
 
 
Dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande)
0,03
 
 
Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone)
0,01
 
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
 
0,02
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
0
 
 
Brisling i Skagerrak og Kattegat
0,51
 
 
Brisling i Østersøen
1,39
 
 
Sild i Østersøen område 22-24
0,09
 
    
Nordsøen
Torsk i Nordsøen
4,71
21,94
 
Torsk i Kattegat
0,03
0,03
 
Torsk i Skagerrak
0,28
0,5
 
Torsk i Østersøen område 22-24
2,85
2,59
 
Torsk i Østersøen område 25-32
1,29
0,31
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,39
2,39
 
Tunge i Nordsøen
0,69
27,51
 
Rødspætte i Nordsøen
22,72
28,47
 
Rødspætte i Kattegat
0,16
0,37
 
Rødspætte i Skagerrak
4,79
2,55
 
Rødspætte i Østersøen
0,21
0,05
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,02
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande)
10,13
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone)
2,93
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
1,38
0,06
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,06
0
 
Kuller i Nordsøen
1,02
0,12
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
0,41
4,75
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
2,75
8,3
 
Havtaske i Nordsøen (norsk zone)
3,46
0,06
 
Brisling i Nordsøen (EF-farvande)
34,93
 
 
Brisling i Skagerrak og Kattegat
0,69
 
 
Brisling i Østersøen
3,82
 
 
Sild i Østersøen område 22-24
0,26
0
    
Skagerrak
Torsk i Nordsøen
6,55
26,63
 
Torsk i Kattegat
0,05
0,03
 
Torsk i Skagerrak
6
26,71
 
Torsk i Østersøen område 22-24
1,6
0,8
 
Torsk i Østersøen område 25-32
0,29
0,78
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
2,11
4,48
 
Tunge i Nordsøen
0,57
5,68
 
Rødspætte i Nordsøen
2,77
8,28
 
Rødspætte i Kattegat
0,37
0,06
 
Rødspætte i Skagerrak
4,08
24,28
 
Rødspætte i Østersøen
0,19
0,03
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
9,9
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande)
5,78
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone)
14,32
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
8,58
0,48
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
2,46
0,06
 
Kuller i Nordsøen
0,67
0,13
 
Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat
23,01
 
 
Dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande)
0,18
 
 
Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone)
0,89
 
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
0,22
0,94
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
0,63
0,63
 
Havtaske i Nordsøen (norsk zone)
6,53
0
 
Brisling i Nordsøen (EF-farvande)
0,44
 
 
Brisling i Skagerrak og Kattegat
1,67
 
 
Brisling i Østersøen
0,09
 
 
Sild i Østersøen område 25-32
0,05
 
    
Kattegat
Torsk i Nordsøen
0,54
4,89
 
Torsk i Kattegat
2,75
3,86
 
Torsk i Skagerrak
4,6
10,09
 
Torsk i Østersøen område 22-24
2,38
6,44
 
Torsk i Østersøen område 25-32
0,8
0,93
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
15,57
46,74
 
Tunge i Nordsøen
0,23
1,99
 
Rødspætte i Nordsøen
0,22
1,96
 
Rødspætte i Kattegat
3,53
11,16
 
Rødspætte i Skagerrak
1,72
10,11
 
Rødspætte i Østersøen
0,28
1,03
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
55,65
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande)
0,15
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
3,33
0,38
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,63
0,16
 
Kuller i Nordsøen
0
0
 
Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat
0,71
 
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
0
0,04
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
0,02
0,23
 
Havtaske i Nordsøen (norsk zone)
0,06
 
 
Brisling i Nordsøen (EF-farvande)
0,01
 
 
Brisling i Skagerrak og Kattegat
6,68
 
 
Brisling i Østersøen
0,16
 
 
Sild i Østersøen område 22-24
 
0
    
Østersøen område 22-24
Torsk i Nordsøen
0,58
1,71
 
Torsk i Kattegat
0,98
0,37
 
Torsk i Skagerrak
0,77
0,6
 
Torsk i Østersøen område 22-24
33,96
67,62
 
Torsk i Østersøen område 25-32
13,56
3,05
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
5,58
10,44
 
Tunge i Nordsøen
0,12
1,59
 
Rødspætte i Nordsøen
0,64
3,25
 
Rødspætte i Kattegat
1,01
1,09
 
Rødspætte i Skagerrak
1,08
0,89
 
Rødspætte i Østersøen
3,42
8,05
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
12,88
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande)
1,43
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,27
0,01
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,24
0,02
 
Kuller i Nordsøen
0,01
0,02
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
0,01
0,01
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
0,13
0,44
 
Brisling i Nordsøen (EF-farvande)
1,67
 
 
Brisling i Skagerrak og Kattegat
1
 
 
Brisling i Østersøen
13,79
 
 
Sild i Østersøen område 22-24
6,85
0,84
 
Sild i Østersøen område 25-32
0,01
 
 
Laks i Østersøen
0
0,02
    
Østersøen område 25-32
Torsk i Nordsøen
0,64
0,04
 
Torsk i Kattegat
0,1
0
 
Torsk i Skagerrak
0,31
 
 
Torsk i Østersøen område 22-24
12,4
16,36
 
Torsk i Østersøen område 25-32
48,97
73,53
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,54
1,91
 
Tunge i Nordsøen
0,06
0,01
 
Rødspætte i Nordsøen
5,64
0,13
 
Rødspætte i Kattegat
0,09
0
 
Rødspætte i Skagerrak
0,24
 
 
Rødspætte i Østersøen
4,41
3,62
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
3,46
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande)
12,99
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,32
0
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,08
0
 
Kuller i Nordsøen
0,35
 
 
Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat
0,01
 
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
0,21
0,03
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
0,7
0,09
 
Havtaske i Nordsøen (norsk zone)
0,55
 
 
Brisling i Østersøen
2,85
 
 
Sild i Østersøen område 22-24
0,52
0
 
Sild i Østersøen område 25-32
0,28
0
 
Laks i Østersøen
4,25
4,28


Bilag 14

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Generel regulering
A. Anvendelsesområde
§ 1
B. Ændring af vilkår for fiskeriet
§§ 2-4
C. Generelle bestemmelser
§§ 5-7
D. Definitioner m.v.
§§ 8-13
E. Tilladelser
§§ 14-18
F. Forudanmeldelse
§§ 19-20
F. Omladning
§ 21
  
Kapitel 2. Generelle begrænsninger
A. Fiskeri- og landingsbegrænsninger
§§ 22-25
B. Parfiskeri
§§ 26-27
C. Forbud imod udsmid af fisk
§ 28
D. Fartøjs- og redskabsbegrænsninger
§§ 29-31
  
Kapitel 3. Fartøjskategorier og forskellige reguleringsformer
A. Fartøjskategorier
§§ 32-37
B. Oversigt over kvoter fordelt på reguleringsformer
§ 38
  
Kapitel 4. Generelle regler om tildeling på grundlag af kvoteandele (FAK og IOK) og overførelse af årsmængder
A. Opdeling af kvoterne
§§ 39-42
B. Mulighed for at ændre vilkår for andele af brisling i Nordsøen tildelt som FKA
§ 43
C. Årsmængdefiskeri på grundlag af kvoteandele
§§ 44-45
D. Overførelse af årsmængder til andre fartøjer
§§ 46-47
  
Kapitel 5. Formål og andele til Fiskefonden og rationsfiskeri for FKA-arter for FKA-fartøjer
A. Kvoteandele, der afsættes til andre formål forud for tildeling af årsmængder for FKA og IOK på brisling i Nordsøen
§§ 48-53
B. Andele af kvoter, der ikke hidtil har været fisket op eller i øvrigt er reserveret
§ 54
C. Øvrige formål
§ 55
  
Kapitel 6. Særlig ordning for kystfiskeriet
§§ 56-61
  
Kapitel 7. Førstegangsetablering med FKA-fartøj
A. Godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)
§§ 62-66
B. Lån-FKA til FKA-FE fartøj
§§ 67-71
  
Kapitel 8. Bytte af fangstmængder samt overførsel af FKA
A. Mulighed for byttekvoteandele af FKA samt IOK for sild i Østersøen og brisling i Østersøen, Skagerrak/Kattegat og Nordsøen
§§ 72-73
B. Bytte af årsmængde
§ 74
C. Overførsel af FKA
§§ 75-83
D. Overførsel af FKA i særlige situationer
§§ 84-85
  
Kapitel 9. Puljefiskeri
§ 86
  
Kapitel 10. Bortfald af tildelte kvoteandele
§§ 87-88
  
Kapitel 11. Fælles bestemmelser for fiskerier med IOK
A. Ejerforhold og maksimal kvotekoncentration
§ 89
B. Registrering af kvoteandele og årsmængder
§§ 90-92
C. Overdragelse og anvendelse af kvoteandele i særlige situationer
§§ 93-94
D. Overførsel af retten til at anvende årsmængder til fartøjer fra andre EF-lande (individuelt kvotebytte)
§ 95
E. Offentligt tilgængelige oplysninger om kvoteandele
§ 96
F. Indberetning af priser for IOK
§ 97
  
Kapitel 12. Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i norsk fiskerizone nord for 62o N
A. Generelle bestemmelser
§§ 98-101
B. Betingelser for fiskeri for fartøjer med tilladelse til at fiske makrel
§ 102
C. Særlig om overdragelse
§§ 103-104
D. Makrel i færøsk og norsk fiskerizone
§ 105
  
Kapitel 13. Sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild
A. Generelle bestemmelser
§§ 106-110
B. Reservepulje- og (Generationsskifte)
§§ 111-116
C. Særligt om overdragelse
§§ 117-118
D. Adgangslicenser til andre landes fiskerizoner
§ 119
E. Mulighed for ændrede vilkår i lyset af konsumanvendelse og opfiskning af sildekvoten
§§ 120-121
  
Kapitel 14. Tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande), blåhvilling i EF-farvande og internationale farvand, blåhvilling i færøsk zone, hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for De britiske øer og sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat
A. Generelle bestemmelser
§§ 122-124
B. Tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande)
§§ 125-126
C. Sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat
§ 127
  
Kapitel 15. Industrifiskeri
A. Generelle regler
§§ 128-132
Industrifiskeri i ICES-underområde 22
§ 133
B. Bestemmelser for enkelte industrifiskerier, der i 2007 drive på rationsvilkår
 
Brisling i Den Engelske Kanal
§ 134
Blåhvilling og sperling i norsk fiskerizone
§ 135
Tobis i norsk fiskerizone
§ 136
  
Kapitel 16. Rationsfiskeri
A. Generelle regler for rationsfiskeri
§ 137
B. Generelle rationsbegrænsninger og mængdeopgørelser
§§ 138-140
C. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for MAF-fartøjer
§ 141
D. Overførelse af årsmængde fra FKA-fartøj til MAF-fartøj
§ 142
E. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for FKA-fartøjer
§ 143-144
F. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for Øvrige Fartøjer
§ 145
G. Rationsfiskeri for de konsumkvoter, der ikke er FKA-kvoter
§ 146
H. Rationsfiskeri for de konsumkvoter, der ikke er FKA-kvoter
 
Torsk ved Svalbard og Bjørneø (ICES-underområde II a og b )
§ 147
Hvilling i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat
§ 148
Fjæsing
§ 149
Kulmule i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
§ 150
Andre konsumarter i Nordsøen
§ 151
I. Specialfiskerier og fiskeri i tredjelandes fiskerizoner og i internationalt farvand
 
Lange og brosme i norsk fiskerizone
§ 152
Fiskeri i internationalt farvand
§ 153
Fiskeri under indsatsregulering i farvandet vest og syd for De Britiske Øer
§ 154
Dybvandsrejer i grønlandske farvande
§ 155
Lodde i grønlandske farvande
§ 156
Blåhvilling i færøske og grønlandske farvande
§ 157
Rejer i NAFO-område i Nordatlanten
§ 158
Dybhavsarter
§ 159
Andre arter i norsk fiskerizone
§§ 160-162
Fisk og krebsdyr omfattet af norsk forbud med genudsætning
§ 163
Fiskeri i tredjelands fiskerizone i Østersøen
§ 164
Sild i Den Engelske Kanal (ICES-unerområde VII d)
§ 165
  
Kapitel 17. Indsatsregulering
§§ 166-167
  
Kapitel 18 Kontrolbestemmelser, klageadgang, straf, m.v.
 
A. Kontrolbestemmelser
§§ 168-172
B. Klageadgang
§ 173
C. Straffebestemmelser
§ 174
D. Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 175
  
  
Bilag 1:
Farvande i Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder
Bilag 2:
Ansøgning om og afmelding af tilladelse
Bilag 3:
Tilladelser
Bilag 4:
Omregningsfaktorer ved opgørelse af mængder
Bilag 5a:
Anmeldelse af ankomst og losning
Bilag 5b:
Anmeldelse af ind- og udsejling af farvand
Bilag 5c:
Anmeldelse af ankomst og losning i særlige fiskerier
Bilag 6:
Udsendelse af meddelelser om ændrede regler og vilkår for fiskeriet
Bilag 7:
Fiskearter, det er forbudt at genudsætte, hvis de kan landes lovligt.
Bilag 8:
Oplysninger til Fiskeridirektoratet i forbindelse med overdragelse af IOK-andele og årsmængder.
Bilag 9:
Oplysninger til Fiskeridirektoratet i forbindelse med FKA og årsmængder for visse arter.
Bilag 10:
Landinger af torsk og kulmule over en vis mængde i udpegede havne.
Bilag 11:
Liste over dybhavsarter
Bilag 12
Omsætningstal, der skal anvendes pr. fartøj i de angivne længdekategorier som udgangspunkt for beregningsgrundlag ved tildeling af låne-FKA
Bilag 13
Den procentvise fordeling af de enkelte kvoter, som garn elle trawlfartøjer tildeles låne-FKA
Bilag 14:
Indholdsfortegnelse