Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler

I medfør af § 4, stk. 2, § 36, stk. 1-3, § 36 a og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Kommunalbestyrelsen foretager brandsyn af:

1) Brandfarlige virksomheder og oplag m.v., der er omfattet af § 34 i beredskabsloven.

2) Bygninger m.v., der er omfattet af § 35, stk. 1 og 3, i beredskabsloven.

3) Fredede bygninger, bortset fra statuer, mindestøtter, springvand, hegnsmure og lignende.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører en fortegnelse over brandsynsobjekter omfattet af stk. 1.

Formål

§ 2. Brandsyn skal medvirke til, at krav til brandværnsforanstaltninger overholdes, således at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, samt at skader på personer, ejendom og miljø finder sted, formindskes mest muligt, og således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Stk. 2. Brandsyn skal ved rådgivning, information og motivation tjene til en forståelse af nødvendigheden af, at kravene til brandværnsforanstaltninger overholdes.

Gennemførelse af brandsyn

§ 3. Brandsyn foretages, når de pågældende lokaliteter er i brug. Dog kan kommunalbestyrelsen foretage temabrandsyn, jf. § 5, stk. 2, og § 10, stk. 3, uden at de pågældende lokaliteter er i brug.

§ 4. Den, der foretager brandsynet skal legitimere sig. Legitimationen skal være udstedt af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor brandsynet foretages.

Stk. 2. Ved anmeldte brandsyn, jf. § 8, stk. 1, af de i § 1, nr. 1 og 2, nævnte brandfarlige virksomheder og oplag, bygninger m.v., skal ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person deltage i brandsynet. Udpegning af en driftsansvarlig person fritager ikke ejer eller bruger fra de pligter og det ansvar, som i øvrigt følger af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Hvis det i forbindelse med et brandsyn efter stk. 2 konstateres, at hverken ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlige person er til stede, kan brandsynet alligevel gennemføres. Uanset dette kan der udstedes påbud om, at den pågældende person skal være til stede ved brandsynet.

§ 5. Ved brandsyn skal der ske en opfølgning af forrige brandsyn. Det skal endvidere påses,

1) at brandfarlige virksomheder og oplag er placeret, indrettet og anvendes som tilladt,

2) at porte og andre adgangsveje, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og slukningsarbejde, er passable,

3) at påkrævede vandforsyningssteder er brugbare og tilgængelige for redningsberedskabet,

4) at brandtekniske installationer og påkrævet brandslukningsmateriel er vedligeholdt, at brandslukningsmateriellet er placeret i overensstemmelse med de driftsmæssige vilkår i drifts- og vedligeholdelsesplanen samt med de tekniske og driftsmæssige forskrifter, samt at det er tydeligt afmærket ved skiltning,

5) at flugtveje ikke anvendes i strid med de tekniske og driftsmæssige forskrifter samt driftsmæssige vilkår i drifts- og vedligeholdelsesplanen,

6) at de i øvrigt gældende tekniske og driftsmæssige forskrifter samt driftsmæssige vilkår i drifts- og vedligeholdelsesplanen er overholdt.

Stk. 2. Ved temabrandsyn påses udvalgte forhold omfattet af stk.1 efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Hvis der ved brandsynet konstateres en væsentlig mangel, skal kontrollen omfatte samtlige de i stk. 1 nævnte forhold.

Stk. 3. Ved brandsyn af fredede bygninger skal det påses, at trapper er passable og ryddelige, og at kælder- og loftsrum m.v. ikke benyttes som oplagsrum for let antændelige eller brændbare effekter.

Er den fredede bygning tillige omfattet af § 1, stk.1, nr.1 eller 2, skal de i § 5, stk. 1, nævnte forhold ligeledes påses.

Indberetning til andre myndigheder

§ 6. Hvis der ved brandsyn omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, konstateres en væsentlig ændring af indretning eller anvendelse, skal forholdet indberettes til bygningsmyndigheden.

Stk. 2. Hvis der ved brandsyn omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, konstateres forhold i strid med miljølovgivningen, skal forholdet indberettes til miljømyndigheden.

Stk. 3. Hvis der ved brandsyn i forsamlingslokaler, således som disse er defineret i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler, konstateres, at elsikkerhedsattesten er mere end to år gammel, eller at attesten mangler, skal forholdet indberettes til Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 4. Hvis der ved brandsyn i fredede bygninger konstateres særlige forhold ved indretning eller ved anvendelse, der skønnes at kunne medføre alvorlige bygningsskader i tilfælde af brand, skal ejeren og Kulturarvsstyrelsen underrettes herom.

Forbud og påbud

§ 7. Konstateres der ved brandsyn af bygninger, brandfarlige virksomheder og oplag m.v., der er omfattet af bilag 1, en væsentlig mangel, der kan medføre brandfare, eller som i forbindelse med brand kan medføre en risiko for personer, ejendom eller miljøet, skal kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod benyttelsen, indtil manglen er afhjulpet, og dette ved eftersyn er konstateret.

Stk. 2. Er manglen af mindre betydning, skal der gives påbud om afhjælpning af manglen inden en nærmere fastsat frist. Efter fristens udløb og senest ved næste brandsyn skal det påses, om afhjælpning er sket.

Stk. 3. Forbud og påbud efter stk. 1 og 2 meddeles på stedet og har umiddelbar virkning. Sådanne forbud og påbud skal efterfølgende af kommunalbestyrelsen skriftligt meddeles ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person, jf. § 9.

Stk. 4. Undladelse af at efterkomme forbud og påbud givet i henhold til stk. 1 og 2 skal anmeldes til politiet af kommunalbestyrelsen.

Forudgående og efterfølgende sagsbehandling

§ 8. Brandsyn i henhold til § 1 skal skriftligt anmeldes med mindst 14 dages varsel til ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Brandsyn i henhold til § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, kan, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid uden retskendelse foretages uanmeldt på ejendommen.

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal efter hvert gennemført brandsyn udarbejde en skriftlig rapport om brandsynet. Rapporten skal indeholde oplysning om evt. meddelte forbud, påbud, anbefalinger og begrundelse for en evt. fravigelse af brandsynsterminen. Rapporten skal sendes til ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person.

Brandsynsterminer

§ 10. Brandsyn foretages med de terminer, der er fastsat i bilag 1 til bekendtgørelsen, jf. dog stk. 2 og 3 samt § 11.

Stk. 2. Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert femte år af fredede bygninger.

Stk. 3. I perioden mellem to terminer kan der foretages temabrandsyn.

§ 11. De i bilag 1 nævnte terminer, bortset fra de i pkt. 7.1.3 og pkt. 7.2.3 fastsatte terminer, kan fraviges i det enkelte tilfælde, såfremt brandsynsrapporten fra det sidste brandsyn viser, at brandsikkerheden er tilfredsstillende, og såfremt det findes sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyntagen til bygningens geometri, brandbelastning, indretning og anvendelse, den pågældende virksomheds sikkerhedskultur, herunder om der er etableret egenkontrol, instruktion af personale, stabile ejer- og brugerforhold, ændringer i brandrisikoforholdene og lignende. Kommunalbestyrelsens beslutning om fravigelse skal begrundes og anføres i brandsynsrapporten, jf. § 9.

Stk. 2. Fravigelsen efter stk. 1 må, uanset brandsynsterminen, højst udgøre to år. En ny fravigelse af de i bilag 1 nævnte terminer kan kun finde sted efter en fornyet vurdering på grundlag af et nyt brandsyn, jf. stk. 1.

Stk. 3. Hvis terminerne i henhold til bilag 1 er fastsat til mere end 1 år, skal der dog altid, når der ved et brandsyn konstateres en væsentlig mangel, foretages et fornyet brandsyn det efterfølgende år, uanset at der er foretaget kontroleftersyn i medfør af § 7, stk. 1.

Afgivelse af oplysninger til Beredskabsstyrelsen

§ 12. Kommunalbestyrelsen indsender hvert år til Beredskabsstyrelsen en beretning over de foretagne brandsyn, herunder med oplysning om brandsyn, hvor terminen som nævnt i bilag 1 fraviges i medfør af § 11.

Offentliggørelse af resultater af brandsyn i forsamlingslokaler

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre resultater af og sanktioner på baggrund af brandsyn, der er foretaget i forsamlingslokaler i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Offentliggørelsen kan begrænses til at omfatte brandsyn, der har ført til forbud, jf. § 14, stk. 2, og brandsyn, der har ført til sanktioner, jf. § 14, stk. 3.

§ 14. Kommunalbestyrelsens offentliggørelse af resultater af brandsyn i henhold til § 13 skal indeholde oplysning om

1) forsamlingslokalets navn og adresse og

2) tidspunktet for brandsynet.

Stk. 2. Såfremt brandsynet har ført til forbud eller påbud efter § 7, stk. 1 og 2, skal offentliggørelsen tillige indeholde oplysning om,

1) at der er meddelt forbud eller påbud,

2) begrundelsen herfor og

3) navne på de fysiske og juridiske personer, som forbuddet eller påbuddet er rettet til.

Stk. 3. Såfremt brandsynet har ført til sanktioner, skal offentliggørelsen tillige indeholde oplysning om

1) navne på fysiske og juridiske personer, der er pålagt bøde eller fængselsstraf for overtrædelse af beredskabslovgivningens bestemmelser om forsamlingslokaler, samt

2) begrundelsen for sanktionen.

§ 15. Offentliggørelse af resultater af brandsyn skal ske umiddelbart efter, at brandsynet er foretaget. Offentliggørelse efter § 14, stk. 3, kan dog først finde sted, når bødeforlæg er vedtaget, eller når der er faldet endelig dom i sagen.

§ 16. Offentliggørelse kan ske ved udsendelse af en pressemeddelelse, i elektronisk form eller på anden måde.

Stk. 2. Såfremt offentliggørelsen indeholder urigtige oplysninger, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en berigtigelse på samme måde, som den oprindelige offentliggørelse har fundet sted, jf. stk. 1. En berigtigelse skal offentliggøres umiddelbart efter, at de urigtige oplysninger er konstateret.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens elektroniske offentliggørelse af forbud og påbud i henhold til § 14, stk. 2, skal fjernes, når forbuddet er ophævet, eller når afhjælpning er sket, jf. § 14, stk. 1 og 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens elektroniske offentliggørelse af sanktioner i henhold til § 14, stk. 3, skal fjernes to måneder efter offentliggørelsen.

Straf og ikrafttræden

§ 17. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel i indtil 2 år, straffes den, der undlader at efterkomme pålæg givet i henhold til § 4, stk. 3 eller forbud og pålæg efter § 7, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 2003 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler ophæves.

Forsvarsministeriet, den 25. februar 2008

Søren Gade

/ Susan L. Nissen


Bilag 1

Terminer for anmeldte brandsyn i henhold til § 10, stk. 1

I bilaget anvendes de definitioner m.v., der er indeholdt i gældende bekendtgørelser og forskrifter af teknisk og driftsmæssig karakter.

   
1.
Hoteller m.v.
   
1.1
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang om året af hoteller m.v. med flere end 10 sovepladser, jf. dog pkt. 1.2.
1.2
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert tredje år af spejderhytter med flere end 10 sovepladser.
   
2.
Plejeinstitutioner
   
2.1
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang om året af plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser.
   
3.
Forsamlingslokaler
   
3.1
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang om året af forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer.
3.2
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert andet år af forsamlingslokaler til flere end 50 og højst 150 personer, såfremt kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde har givet driftsmæssige pålæg i henhold til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
   
4.
Undervisningslokaler
   
4.1
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang om året af undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
   
5.
Daginstitutioner
   
5.1
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang om året af daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.
   
6.
Butikker
   
6.1
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang om året af butikker til flere end 500 personer.
6.2
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert andet år af butikker til flere end 150 og højst 500 personer.
   
7.
Brandfarlige virksomheder og oplag
7.1
Anvendelse og oplagring af brandfarlige væsker
7.1.1
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert andet år af:
 
a)
virksomheder af kategori A og B,
 
b)
oplag på over 2.000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2 og II-1 i emballage samt i indendørs og overjordiske tanke,
 
c)
forbrugstankanlæg med oplag af væsker af klasse I-1 i underjordiske tanke ved brandfarlige virksomheder,
 
d)
bemandede salgstankanlæg med oplag af væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 i underjordiske tanke samt
 
e)
virksomheder, der sprøjtemaler og lakerer med væsker med flammepunkt på højst 55 °C, eller som foretager varmsprøjtning eller varmlakering.
7.1.2
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert femte år af:
 
a)
oplag på over 800 og indtil 2000 oplagsenheder af klasse I-1, I-2 og II-1 i emballage samt i indendørs tanke,
 
b)
ubemandede salgstankanlæg med oplag af væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 i underjordiske tanke og
 
c)
forbrugstankanlæg, som ikke er omfattet af pkt. 7.1.1 c.
7.1.3
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert tiende år af depottankanlæg med oplag af væsker af klasse I-1, I-2 og II-1 i underjordiske tanke.
   
7.2
F-gasanlæg og –oplag m.v.
   
7.2.1
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert andet år af:
 
a)
fyldestationer,
 
b)
anlæg med lagerkapacitet på over 1.000 kg ved brandfarlige virksomheder,
 
c)
oplag på over 1.000 kg ved brandfarlige virksomheder samt
 
d)
tankstationer ved brandfarlige virksomheder.
7.2.2
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert femte år af:
 
a)
anlæg med lagerkapacitet på over 200 kg og indtil 1.000 kg på brandfarlige virksomheder,
 
b)
oplag på over 200 kg og indtil 1.000 kg på brandfarlige virksomheder samt
 
c)
anlæg med lagerkapacitet på over 200 kg og oplag på over 200 kg samt tankstationer, som ikke er omfattet af pkt. 7.2.1, b-d.
7.2.3
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert tiende år af oplag af F-gas i underjordiske tanke.
   
7.3
Anlæg og oplag af gasser under tryk
   
7.3.1
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert andet år af godkendt
 
a)
virksomhed for fremstilling af brandfarlige gasser og virksomhed for fyldning af brandfarlige gasser på beholdere med et rumindhold på 1 liter eller derover,
 
b)
anlæg med lagerkapacitet af brandfarlige gasser på over 1.000 kg på brandfarlige virksomheder og
 
c)
oplag af brandfarlige gasser på over 1.000 kg på brandfarlig virksomhed.
7.3.2
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert femte år af
 
a)
anlæg med lagerkapacitet af brandfarlige gasser på over 200 kg og indtil 1.000 kg på brandfarlige virksomheder,
 
b)
oplag af brandfarlige gasser på over 200 kg og indtil 1.000 kg på brandfarlige virksomheder samt
 
c)
anlæg med lagerkapacitet på over 200 kg og oplag på over 200 kg, som ikke er omfattet af pkt. 7.3.1, b og c eller pkt. 7.3.2, a og b.
     
8.
Øvrige brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v.
     
8.1.1
Der skal under afvikling af arrangementet foretages brandsyn af større arrangementer, som kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til.
8.1.2
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert andet år af højlagre.
8.1.3
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert tredje år af feriehuse og lignende med flere end 10 sovepladser, såfremt kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde har givet driftsmæssige pålæg i henhold til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
8.1.4
Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert andet år af øvrige
 
a)
brandfarlige virksomheder og oplag m.v., der er omfattet af § 34, stk. 1, i beredskabsloven,
 
b)
bygninger m.v., der er omfattet af § 35, stk. 1 i beredskabsloven, samt
 
c)
brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal træffes konkrete foranstaltninger i henhold til § 34, stk. 2, eller § 35, stk.3, i beredskabsloven.

Omtryksnote
  • 31-05-2008:
  • Bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler er omtrykt på grund af fejl: I bilag 1: 1) Pkt. 2.2 skal rettelig være pkt. 2.1, 2) I pkt. 7.2.2 c er henvisningen til pkt. 7.2.1, c rettet til: pkt. 7.2.1, b-d, 3) I Pkt. 7.3.2, b er tilføjet efter "oplag": "af brandfarlige gasser". 4) I pkt. 7.3.2, c er der efter "pkt. 7.3.1, b og c" tilføjet: "eller pkt. 7.3.2, a og b".
  • 27-03-2008:
  • Bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler er omtrykt på grund af fejl: Tastefejl i § 4, stk. 3, hvor der afsluttes med et komma og ikke et punktum. Efter paragraftegnet i § 13 er der slettet et punktum. I § 17 er henvisningen til § 4, stk. 2, ændret til § 4, stk. 3. I bilag 1, punkt 8.1.3. er "skoler" ændret til: "undervisningslokaler".